Deveto vanredno zasedanje , 20.07.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-18

3. dan rada

20.07.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:30 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, građani Srbije, svakako da je zadatak Ministarstva zdravlja da permanentno unapređuje zdravstvenu zaštitu građana Srbije. Međutim, mogu čak i lokalne samouprave tu da odigraju značajnu ulogu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, jer oni najbolje znaju koje probleme imaju u svojim lokalnim samoupravama.

Dobar primer iz prakse jeste i lokalna samouprava Sokobanja, odakle ja dolazim, s obzirom da je u 2017. godini izdvojila iz budžeta opštine 12 miliona dinara za zdravstvenu zaštitu. Od tih para, četiri miliona dinara je izdvojeno za nabavku novog sanitetskog vozila, a 2,5 miliona dinara za dodatnu nabavku lekova i ampula.

Moram da kažem da je 2016. godine, kada je došla SNS u ovoj lokalnoj samoupravi na vlast, bilo pitanje dana kada će dom zdravlja biti blokiran, zato što je u sastavu doma zdravlja radila i apoteka koja je radila sa gubitkom.

Žuto preduzeće nije interesovalo kako će primarnu zaštitu građani Sokobanje, ali i turisti u Sokobanji, kojih ima preko 100.000 godišnje, biti lečeni i biti zaštićeni. Zato smo mi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja našli adekvatno rešenje, model i onda smo apoteku pripojili jednoj drugoj apotekarskoj ustanovi, a tako stavili dom zdravlja na zdrave noge i nastavili da se brinemo o zdravlju naših građana, a naročito za zdravlje turista kojih u zadnje vreme ima sve više u Sokobanji.

Pored ovoga, iz lokalne samouprave izdvojili smo i 2,5 miliona dinara za dodatni kadar, s obzirom da u sezoni kod nas u Sokobanji se broj turista utrostručava u odnosu na broj stanovnika koji je tamo, tako da imamo od 15.000 do 30.000 gostiju u sezoni u jednom danu više, nego što je običan broj stanovnika.

Ova sredstva su izdvojena za finansiranje, odnosno za zarade dva lekara i tri medicinske sestre, što će svakako da poboljša zdravstvene usluge u vreme turističke sezone.

Otvorili smo i jednu novu seosku ambulantu, za čiju opremu IT računara i ostale IT opreme je finansirano iz lokalne samouprave. Ovo je samo početak jedne sasvim nove politike u lokalnoj samoupravi Sokobanja koja se odnosi na zdravstvenu zaštitu, jer Sokobanja pored ove primarne zdravstvene zaštite koju ima, odnosno doma zdravlja, poseduje i RH centar i poseduje specijalnu bolnicu, a o čemu ću ja naknadno pričati po sledećim amandmanima. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima kako bi se dodatno definisao ovaj član, ali i poseban akcenat stavio na segment koji se odnosi na unapređenje medicinskih usluga.

S obzirom na to da se ova oblast veoma brzo i intenzivno razvija, veoma je važno da se u medicinskim ustanovama obezbede najbolji mogući uslovi koji će pratiti u korak ovaj razvoj i koji će biti u skladu sa dostignućima u ovoj oblasti.

Veliki je broj pacijenata u Srbiji koji čeka na transplantaciju, za koje je ovo jedina nada za izlečenje, jedini spas. Kako u Srbiji imamo svega šest donora na milion stanovnika, jasno je da se suočavamo i sa nedostatkom organa i sa dugim listama za izlečenje.

Uz fofmiranje zakonskog okvira, na čemu i danas radimo kroz raspravu u pojedinostima, veoma je važno da se obezbede i dobri uslovi u zdravstvenim ustanovama, ali i da se na adekvatan način izvrši promocija transplantacije.

Veoma je važno da govorimo o krajnje humanom i plemenitom činu i da to u velikoj meri i istaknemo.

Iako je reč o izuzetno osetljivoj temi i osetljivom terenu, važno je istaći one suštinski važne stvari, a to je da je sada otvoren registar evropskih davalaca koji će pružiti podatke i o bolesnim licima koji očekuju organe, ali i o dostupnim organima i da će bolesni pacijenti imati veće mogućnosti za izlečenje. Zbog toga je značajno da podignemo svest naših građana.

Jedinstveni informatički sistem će omogućiti praćenje i uvod u podatke koji su to organi dostupni i koji to potencijalni pacijenti čekaju na organe, ali i praćenje toka organa od samog trenutka doniranja do momenta transplantacije. Jasno je da će biti neophodno uložiti značajna sredstva i u opremanje ustanova i u Upravu za biomedicinu i u organizaciju timova i u samu saradnju naše Uprave za transplantaciju sa ostalim upravama. Sve je ovo u interesu skraćenja liste za čekanje i u smislu izlečenja što većeg broja pacijenata. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dragan Veljković.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, svaki segment društvenog života koji je prethodna vlast pokušala da uredi, uredila je na pogrešan način i na štetu građana Republike Srbije. U tom kontekstu najilustrativniji primer je upravo oblast zdravstvene zaštite. Naime, iako je Vlada Republike Srbije još 2002. godine utvrdila politiku zdravstvene zaštite, gotovo da ni jedan od proklamovanih ciljeva nije realizovan u prethodnom periodu.

Razlozi za takvo produkovano negativno faktičko stanje su mnogobrojni, ali ono je pre svega rezultat neplanskog, improvizatorskog razvoja, međustranačke kadrovske kombinatorike sa ogromnom korupcijom koja je usađena u sistem zdravstvene zaštite i na žalost postala pogubni faktor uređivanja odnosa u njemu. Takva pogubna politika stvorila je gotovo nepremostivi jaz između zdravstvenih radnika i građana, a medicinske radnike bezrazložno izvela na stub srama kao korumpirane službenike, iako ogromna većina njih živi skromno od svoje zarade i ne učestvuje ni u kakvoj korupciji. Stoga je vraćanje dostojanstva medicinskoj struci i uspostavljanje novog poverenja i međusobnog uvažavanja zdravstvenih radnika i građana važan cilj nove politike aktuelne Vlade.

U cilju prevazilaženja ovakvog stanja Vlada Republike Srbije kao glavni cilj nove zdravstvene politike utvrdila je očuvanje unapređenja zdravlja i kvaliteta života stanovništva Srbije i socijalno-ekonomska održivost sistema zdravstvene zaštite. To se može postići obezbeđenjem solidarnosti i jednakosti između zdravih i bolesnih, siromašnih i bogatih, starih i mladih, kao i kroz stvarnu rodnu ravnopravnost sa posebnim akcentom na posebne osetljive kategorije stanovništva, uvažavanje prava i ukazivanje na obaveze građana prema sopstvenom zdravlju.

Zdravstveni sistem treba da osigura fizički, geografski i ekonomski dostupnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu, integrisanu kroz vertikalnu povezanosti primarnog, sekundarnog, tercijalnog nivoa i horizontalnu povezanost u sistemu u odnosu na lokalne zajednice, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu kroz stano unapređenje kvaliteta zaštite i prava korisnika na izbor lekara i informisanost sa pravom odlučivanja pacijenta.

Iako su nasleđeni ogromni problemi, a izdvajanja za zdravstvenu zaštitu nedovoljna, i sa takvim izdvajanjima aktuelna Vlada Republike Srbije je na dobrom putu da bolje uredi zdravstveni sistem, učini ga funkcionalnijem, kojim će precizirati obaveze svih institucija i pojedinaca u njemu.

U tom smislu već se preduzimaju konkretne mere poput uvođenja savremenog informacionog sistema, kao što je elektronski recept, elektronski uput i drugim servisima baziranim na korišćenju savremenih komunikacionih tehnologija.

U tom pravcu ide i predloženi zakon, što je dovoljan razlog da ga poslanička grupa SNS podrži u danu za glasanje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Veljkoviću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, naše krvi deo-nekom život ceo. Zaista, ništa humanije ni uzvišenije u životu jednog čoveka ne može biti od sposobnosti darivanja bilo kakvog dobra, a pogotovo onog što nekome život znači. Pomoći bolesnom da ozdravi na bilo koji način svakog humanog čoveka čini srećnijim i zadovoljnijim, a bolesnika još više.

U slučaju lečenja ljudskim ćelijama, tkivima i organima, mnogo je bolje biti davalac, nego potencijalni primalac. U životu ljudske jedinke postoji 27 puta veća šansa da primimo organ, nego da doniramo.

Ovaj predlog zakona nudi pretpostavku za efikasniju alokaciju i povećanje društvenog blagostanja prihvatanjem modela pretpostavljene saglasnosti. Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima zasniva se na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, s obzirom na to da je oblast medicine koja se intenzivno razvija i nudi velike mogućnosti za lečenje, kao i da se zdravstvenim ustanovama koje obavljaju ove poslove omoguće bolji uslovi za njihovo obavljanje u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti.

Da bi loznička bolnica podigla kvalitet usluga na viši nivo od dosadašnjeg, ja se u ime pacijenata i svih građana Podrinja, Loznice, Krupnja, Malog Zvornika, LJubovije, i okoline, zahvaljujem Ministarstvu zdravlja na razumevanju i obećanju za nabavku neophodne opreme za dijagnostiku najtežih patoloških stanja, a to je skener.

Aparat nam je neophodan, jer su potrebe za ovakvim pregledima, nažalost, svakim danom sve veće. Ako vam predočim informaciju da samo na prevoz pacijenata u druge ustanove na CT preglede na godišnjem nivou loznička bolnica potroši toliko novca da bi se mogao kupiti aparat skromnijih karakteristika, onda je logična opravdanost nabavke istog. Radiološka služba Opšte bolnice u Loznici ima odličan kadar, ali nam nedostaje oprema.

Zahvaljujem, ministru na podršci i razumevanju.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar, dr Zlatibor Lončar.
Izvolite ministre.

Zlatibor Lončar

Što se tiče CT, odnosno skenera, on je u realizaciji, mislim da pred kraj godine će to biti u finalnoj fazi.
Druga stvar, mislim da je u bolnicu u Loznici dosta uloženo, ali nastaviće se sa ulaganjem, tako da je to nešto što će sigurno ići.