Deseto vanredno zasedanje , 28.09.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

6. dan rada

28.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:55

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvažene kolege, poštovani ministre sa saradnicima, na član 2. Predloga zakona podneo sam amandman predlažući da se u prvom stavu reči šest meseci izbrišu i da se umesto njih stavi rok od tri meseca.

Naime, za razliku od mojih kolega koje su imale drugačije razmišljanje u ranijoj debati po ovom članu, a kada se uzme u obzir da se ovde ne radi o obaveznom osiguranju u smislu Zakona o PIO, već mogućnosti da se ljudi dobrovoljno osiguraju, smatram da je apsolutno u duhu sa izmenama i dopunama koje nam nudi ovaj Predlog zakona, da se rok skrati na šest meseci.

Zašto? Svojstvo osiguranika, praktično dobrovoljnog osiguranika, prestaje danom za koji se on opredeli da to prestane ili ukoliko, kako se predlaže izmenom i dopunom, ne plati u roku od šest meseci doprinose na koje se obavezao da će platiti.

Smatram da je rok od šest meseci u ovoj situaciji predug rok, koji će samo stvarati ogromno dugovanje koje će, jednostavno, posle toga biti nešto što onaj ko je želeo da postigne nešto korisno za sebe, doći u situaciju da sam sebi stvori obavezu koju nije u mogućnosti da ispuni.

Produžavanje roka na 12 meseci zaista bi te korisnike dovelo u još nepovoljniju situaciju od ovoga što zakon nudi, a mislim da je sasvim primereno da se ovaj rok skrati na tri meseca, jer stavom 2. člana 15. koji se ne menja, kaže se da se izuzetno na zahtev lica pravo na osiguranje može steći i 30 dana pre podnošenja zahteva. Tako da, kada se jedno i drugo uzme u obzir, i sa ovim skraćenjem na tri meseca, praktično bio bi pokriven mogući period od četiri meseca u kojem neko može da reaguje i ispuni svoje obaveze i da pokrije radni staž, a da smanji rizik od dugovanja prema penzijsko invalidskom osiguranju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući Milićeviću, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, donošenjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 2014. godine, najveći teret su podneli sami penzioneri, koji su verovali od prvog trenutka da Vlada i njen premijer Aleksandar Vučić povlače potez da zemlju izvuku iz bankrota. Svoje verovanje u bolje sutra i strpljivost ih nije napuštala i 2014. godine i 2016. godine ti isti penzioneri punu podršku daju politici Aleksandra Vučića.

Danas, kada govorimo o Predlogu zakona kojim prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija i kada znamo da je ovim zakonom utvrđen pravni osnov kojim se daje mogućnost Vladi za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, naravno, u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Republike Srbije, s tim što je dodatno utvrđeno da sredstva za ove namene ne mogu biti viša od 0,3% BDP na godišnjem nivou.

Sredstva za ovu namenu obezbediće se u budžetu, a izuzetno novčani iznos će u 2018. godini biti isplaćen iz sredstava Republičkog fonda penziono invalidskog osiguranja.

Pre četiri godine država je bila pred bankrotom, a o tome govori podatak da je javni dug u tom trenutku bio 78% BDP, a da će pre kraja ove godine biti ispod 50%. Treću godinu za redom imamo višak u budžetu zahvaljujući odgovornoj politici najpre premijera, a danas predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Ognjen Pantović. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući odgovornoj politici prethodne Vlade i takođe odgovornoj politici ove Vlade, Srbija je uspela da zabeleži odlične rezultate u prethodnom vremenu. Stvoreni su daleko bolji uslovi za život svih njenih građana.

Srbija je tako uspela da postane jedno od najvećih gradilišta u ovom delu Evrope, gradeći moderne auto-puteve, rekonstruišući železnicu, gradeći tunele i politička i ekonomska stabilnost naše zemlje, velika ulaganja u infrastrukturu, doveli su do toga da danas imamo sve više investicija i sve više novih radnih mesta.

Takođe, mi smo ovde u Narodnoj skupštini pre nekoliko meseci doneli odlične zakone koji se tiču vojske. Vojska je počela da obnavlja svoju opremu, za razliku od onih vremena kada su se tenkovi i haubice topili.

Takođe, radi se mnogo i na obezbeđivanju najboljih mogućih uslova za naše mlade inženjere, naučnike, inovatore i Srbija želi na sve načine da ih zadrži ovde u zemlji, da ovde zasnuju porodice i svoj radni odnos.

Imajući u vidu sve ovo što sam rekao, i mnogo toga još i ne može da stane u ovih dva minuta, jasno je da je Srbija napredovala mnogo, da je bilo mnogo investicija, novih radnih mesta i da je umnogome popravljen odnos između broja osiguranika i broja penzionera i da smo mi danas u mogućnosti da donesemo jedan ovakav zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, kojim se vrše izmene u članu 15. Zakona o PIO, dodaje se novi stav 4. koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se razvoj Republike Srbije, a vezano za bolji pristup ekonomskim resursima.

Amandmanom se dodatno definiše i član 2. ovog zakona. Amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, i to u članu 2. Predloga zakona, kojim se vrše izmene u članu 15. Zakona o PIO. Usvajanjem ovog amandmana dodatno se definiše član 2. Predloga zakona, koji kaže da i lica koja nisu obavezna, osigurana u smislu ovog zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju, mogu se uključiti u obavezno osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom, u smislu da svojstvo osiguranika prestaje ili danom kada se osiguranik o zahtevu opredeli ili ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti.

Na ovaj način, lice stiče pravo da bude osiguranik i njihov položaj, prava i obaveze bolje su definisani, jače se štite i preciznije određuju. Naša zemlja na ovaj način sebi obezbeđuje siguran razvoj, a ljudi kao deo ekonomskog resursa pristupačniji su potencijalnim poslodavcima, uz garantovanje prava koje zakon i Predlog zakona obezbeđuju. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik mr Igor Bečić.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, izmene i dopune Zakona o PIO važna je tema ovog dnevnog reda u Narodnoj skupštini i zato je ovaj broj amandmana podnet na ove tačke izmena i dopuna. Sigurno da ono što je Vlada i obećala kada se stabilizuju javne finansije i Fond PIO ukinuće se i Zakon o smanjenju penzija i penzije će u narednom periodu rasti u skladu sa reformama koje sprovodi ova Vlada, koja ima jasan cilj da svakodnevno podiže kvalitet života građana i to neće da vide samo oni koji imaju lošu nameru.

Moje kolege su govorile o katastrofalnoj metodologiji i lošoj predizbornoj nameri povećanja penzija 2008. godine. U nameri povećanja od strane žutog preduzeća, ta katastrofalna odluka je imala još i dodatno urušavanje državnog budžeta, jer u nedostatku isplate iz realnih izvora, podizani su kratkoročni skupi krediti i kad imamo uz to i potrošene pare od privatizacije koje su potrošene u javnu potrošnju i projekte iz kojih su isisavali pare za partijsku i svoju ličnu kasu, imamo za rezultat uništene javne finansije, urušenu Srbiju i ostavljene stotine hiljada ljudi bez radnog mesta. Sve to je morao da podiže iz temelja predsednik Vučić na čelu Vlade i države i da hrabro sprovodi reforme i da podiže ugled Srbije u međunarodnoj zajednici. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik doc. dr Mihailo Jokić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Mihailo Jokić. Izvolite.