Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podnela poslanica Danica Bukvić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. stav 1. tačka 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Predloženim amandmanom se precizira o kojim podacima je reč. Ovaj registar je zasnovan na IT tehnologijama i zato je bilo neophodno obezbediti zakonski okvir za povezivanje sa drugim registrima u Republici Srbiji, a u cilju bržeg dobijanja informacija o tome ko je i koliko uplatio doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Ovo će omogućiti efikasniju naplatu doprinosa i funkcionisanje socijalnog osiguranja.

Zakonom se uvodi obaveza da svi registri međusobno komuniciraju preko e-uprave, a time će se omogućiti brža i efikasnija razmena podataka državnih organa. Ovo će svakako obezbediti lakše dobijanje informacija potrebnih građanima.

I da iskoristim priliku da se sa par reči osvrnem i na budžet Republike Srbije za 2019. godinu, posebno onaj deo koji se odnosi na zdravstvo, gde se predviđa povećavanje izdvajanja za zdravstvo, što svakako pohvaljujem i pozdravljam, kao i za izdvajanje za povećanje plata u zdravstvu, kako zdravstvenih, tako i drugih zaposlenih u zdravstvu i povećanje penzija, što svakako ukazuje na brigu o socijalnim problemima među ovim kategorijama stanovništva.

U danu za glasanje poslanici Socijalističke partije Srbije će se izjasniti odnosno glasati kako za ovaj zakon, tako i za budžet i ostale predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik mr Ivan Kostić.
Da li želite reč? (Da)
Izvolite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Poštovani narodni poslanici, građani Republike Srbije, podnet je amandman na član 2. tač. 3) i 4), u kojoj smatramo da je bilo neophodno jasnije definisati član 4, jer smatramo da i ovaj zakon može biti selektivno primenjivan, prvenstveno na naše preduzetnike i voleo bih da mi ministar odgovori na neka pitanja i nedoumice koje imam, vezano za ovaj zakon.

Naime, da li je moglo da se direktor ovog Centralnog registra bira na osnovu konkursa, a ne da bude pet članova upravnog odbora i direktor postavljeni od strane Vlade, što nam daje sumnju da će opet na tom mestu biti postavljeni ljudi iz vlasti?

Takođe, smatramo da se ovim zakonom i dalje nastavlja voditi socijalno nepravedna politika, pogotovo što se maksimalne kazne za preduzetnike povećavaju na milion i po dinara, a do sada su najveće kazne bilo 800 hiljada dinara. Smatramo da je ovo još jedan način da se od naših preduzetnika što više para izvuče za neke svoje male propuste koje imaju u poslovanju. Jer, ovde vidimo u članu 12, ako se jedinstvena prijava ne podnese u roku od tri dana po primanju u odnos zaposlenog, da ljudi mogu biti kažnjavani.

I zato smatramo, gospodine ministre, da bi možda bilo bolje da se povede računa kako da se reši nepravda prema 108 hiljada zaposlenih čiji poslodavci nisu uplaćivali doprinose i koji su danas ostali bez određenih godina u radnom stažu i znamo da je dug poslodavaca prema zaposlenima milijardu i 200 hiljada evra. Tako da bih vas molio da mi odgovorite na ova pitanja, jer smatramo da će ovaj zakon biti selektivno primenjivan i da je ovo još jedna totalna kontrola naših preduzetnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Siniša Mali

Uvažene dame i gospodo poslanici, po pitanju ovoga o čemu ste pričali, usvojeni Zakon o zaposlenima u javnim službama upravo menja to o čemu ste vi pričali. Dakle, i direktor ove ustanove biće biran na javnom konkursu, što vam daje odgovor na pitanje koje ste postavili.
S druge strane, oko nenaplaćenih ili neuplaćenih doprinosa od strane poslodavca, to je pitanje za inspekciju rada i ja ću gledati da zajedno sa njima i zajedno sa nadležnim ministarstvom dođemo do nekog rešenja. Rešenje je jednostavno, da se u svakom konkretnom primeru inspekcija rada pošalje na lice mesta, kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari i na osnovu nalaza inspekcije donela odluka na koji način se pokrivaju neuplaćeni doprinosi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Imate još vremena. Imate 51 sekundu. Želite o amandmanu?
Osnove za repliku nema, ali imate 50 sekundi, ako želite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Želim.

Član 9, gospodine ministre, u kome se kaže – direktora Centralnog registra imenuje i razrešava Vlada, znači, ovde nigde nije definisano da se bira po konkursu, tako da mi smatramo da će i dalje SNS postavljati lojalne svoje direktore u Centralnom registru, kao što su i do sada radili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Miletić Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospođo predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je čisto tehnički zakon, a tehnički zakon zahteva i tehničku preciznost i odgovornost.

Iz Predloga ovoga zakona ne vidi se jasno koji su razlozi za relativno kašnjenje sa ovim zakonom, kada je njegovo prvo pojavljivanje bilo 2010. godine, a popravka 2014. godine?

Predlagač je predvideo da proceduru čuvanja sigurnosti i zaštite podataka uređuje ministar. Ali, nažalost, nije preciziran rok za ovu radnju, što nije dobro, pa će biti manje lutanja i grešaka ako se to ne uradi veoma brzo.

Moram ovde da ukažem na još jednu nelogičnost, a odnosi se na kaznenu politiku ovog zakona, koja je upodobljena u rasponu novčanih kazni utvrđenih u skladu sa Zakonom o prekršajima, a rasponi od 10 hiljada do 500 hiljada ili od 50 hiljada do dva miliona, što je 30, 40 i 50 puta više i daje veliku mogućnost voluntarizma onima koji kažnjavaju i presuđuju.

Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je još jedan u nizu onih zakona čiji su razlozi za donošenje sadržani u duhu vremena ovog našeg informatičkog doba. Praksa će testirati koncept zakona, njegove principe, načela, registracije i postupke, ali jedno je jasno. Mašina nema dušu i savest, a čovek ima i savest i odgovornost. Da li će doći do saradnje između čoveka i mašine i kakva će ta saradnja biti u budućnosti, ostaje tek da se vidi. Hvala.