Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Mirjana Dragaš.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovani poslanici, danas kada govorimo o Zakonu o Centralnom registru, želim pre svega da istaknem njegov značaj i važnost u celini, sa sistemom i poslovima koje izgrađuje i koje obuhvata. Naime, ovim zakonom uređuje se osnivanje organa i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosi koji se uspostavljaju između Centralnog registra i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnih za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica i organa koje vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana i podataka.

Moram da istaknem da je posao na osnivanju ovakve jedne institucije započet još 2010. godine, da je on kao sistem pušten u rad 2013. godine i da je po određenim pravilima sve do sada i funkcionisao. Međutim, uslovi sa elektronskim povezivanjem raznih subjekata koji u privredi funkcionišu i deluju postavlja nove uslove i nove zadatke i u tom smislu Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sasvim normalno je da je morao da bude podnet Narodnoj skupštini na usvajanje, sa svim njegovim izmenama i dopunama.

Međutim, u odnosu na član 2. podnela sam amandman gde sam u tački 5) imala za ideju da predložim da se definišu subjekti koji su obavezni u ovom čitavom ciklusu. Naime, da se kaže da je osiguranik fizičko lice, odnosno fizičko lice sa statusom preduzetnika ili poljoprivrednika, čime se definiše jasno ko su preduzetnici i poljoprivrednici u funkciji čiji se podaci u ovom sistemu obavezno unose i prate što je od koristi za sve građane.

Smatrala sam da je ovo definisanje bolje i efikasnije i radi jasnoće za sve ostale korisnike, ali istovremeno ovom prilikom želim da naglasim da je država ranije imala jasan sistem kojim je pratila sve uplate i sve fondove kako oni funkcionišu kao jedan poseban sistem koji je funkcionisao na odličan način.

Međutim, posle 5. oktobra nove vlasti su smatrale da ovakav registar više ne mora da postoji, ugasile su ga, i zbog toga su se javile u privredi, ali i kod pojedinaca i mnogi problemi neefikasnosti i do toga da su građani bili oštećeni samim tim što im privredni subjekti nisu uplaćivali obaveze po osnovu socijalnog osiguranja. Taj urušeni sistem je doveo do velikih posledica. U tom smislu dovođenje do stvaranja centralnog registra obaveznog osiguranja i njegovog usavršavanja elektronskog povezivanja je nešto što je apsolutno neophodno i ono se rukovodi na čelima nezavisnosti, efikasnosti i ekonomičnosti uz stvaranje što manjih troškova u njegovom funkcionisanju.

Ovim sistem postiže se brže i lakše pribavljanje podataka državnih organa i organizacija jer su korisnici podataka i centralni registar dužni da razmenjuju podatke kojima raspolažu.

Centralni registar obezbeđuje elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka koji se vode u Republici Srbiji, a od značaja su za obaveznike iz doprinosa i osigurana lica.

Kada je reč o ovom registru, dakle, smatram da apsolutno Skupština treba da se rukovodi principom njegovog usvajanja, kao i ostalog zakona, ali kada je reč o samom budžetu koji je u ovom sistemu zakona koji je danas pred nama i o kojima diskutujemo, želim da istaknem da je u narednom periodu, dakle, podržavam sve one mere koje je Vlada u međuvremenu donela smatrajući da u narednom periodu sa većim razvojem privrede i većim uplatama u državne fondove u stvari treba da se obezbedi bolje funkcionisanje, izdvajanje sredstava za kulturu, obrazovanje i zdravstvo. Naravno i socijalne mere, čime će u stvari građani u većoj meri osetiti organizovanost i funkcionisanost države, a istovremeno i svoju bolju i veću socijalnu sigurnost.

U tom smislu podržavam i ovaj zakon, Zakon o budžetu, sa naravno ciljevima, koji bi bili u narednom periodu na ovaj način više istaknuti i čime bi se u stvari pokazala bolja efikasnost države. U danu za glasanje ćemo naravno podržati predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Ivković.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, predloženim amandmanom precizira se pojam osiguranika. Svojstvo osiguranika stiče se danom početka, prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanje ugovorenih poslova i ne može se steći prenavršenih 15 godina života osim za pojedine poslove koji zbog svoje specifičnosti ne mogu obavljati deca mlađa od 18 godina.

Svojstvo osiguranika utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje i odjave sa istog. Prijavom na osiguranje utvrđuje se početak svojstva osiguranika, a odjavom sa istog prestanak svojstva.

Dakle, neophodno je da se osiguranik u zakonu definiše kao zaposleno lice, jer je to preduslov za sticanje svojstva osiguranika.

Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je pokazatelj da IT sektor u Republici Srbiji napreduje velikom brzinom, jer jedan od najvećih potencijala brzog razvoja ekonomije Republike Srbije leži u digitalizaciji koja u državnoj upravi ima za cilj pružanje usluge građanima koji će ih koristiti na jednostavan i brz način. Centralni registar će obavljati poslove iz obaveznog socijalnog osiguranja. On će biti elektronski vođena baza zasnovana na visokim IT standardima i performansama.

Centralni registar je dužan da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema koji će biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem. Zakonom se uređuje osnivanje, organi, delatnost centralnog registra kao i njegov odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, organima nadležnim za poslove javnih prihoda, organima i organizacijama koje su nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica, evidencije o ličnom statusu građana, odnos sa institucijama koje vode podatke o obveznicima uplate doprinosa i drugim pravnim subjektima.

Na kraju reč dve o budžetu za 2019. godinu, a to je da je on realan, razvojan i socijalni te ćemo mi kao socijalisti, kao socijalno odgovorna partija podržati ovakvu projekciju budžeta za 2019. godinu. Sve pohvale za povećana izdvajanja za zdravstvo, kao i za povećanje plata zdravstvenih radnika što će sve zajedno doprineti kvalitetu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.

Na kraju, sve pohvale za mudro vođenje spoljne politike, ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, Vladi Republike Srbije i predsedniku Republike Srbije za rezultate u srpskoj diplomatiji što govore činjenice da je 11 zemalja, a na putu je, kako imamo informacije i 12 zemlja koja je povukla priznanje tzv. Kosovo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela poslanica Marija Janjušević. Izvolite.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Čitajući ovaj član građani Srbije mogli bi se osetiti bezbedno i pomisliti da država zaista brine o njima, međutim u praksi se dešava nešto drugo. Država brine o njima isključivo ako su članovi SNS ili postoji mehanizam da budu naterani, da budu glasači SNS, što centralni registar svakako jeste.

Imali smo primer u Sečnju gde je na primer direktorka centra za socijalni rad ucenjivala primaoce socijalne pomoći da će im to ukinuti ukoliko ne glasaju za SNS, a taj slučaj svakako može da se nađe u svakoj pojedinačnoj lokalnoj zajednici.

Drugo, što vi kažete u obrazloženju ovog zakona jeste ušteda u administraciji. To gospodo nećete postići sve dok ne otpustite kadrove SNS koji su neadekvatni, neefikasni i primljeni u javna preduzeća opet samo zato što su članovi SNS, a naknadno su dobili iole adekvatna zvanja na privatnim fakultetima, ali možda je neprijatno da o tome pričam pred gospodinom Sinišom Malim, o lažnim diplomama i doktoratima.

Dalje, vi kažete da će poreska uprava biti bolje povezana sa centralnim registrom i biti efikasnija. To takođe ne mogu da vam verujem jer ne bismo imali i poslanike koji ovde sede a dugu strahovito velike cifre za poreze, ne bismo imali „Zeka kompanije“ ili druge stanovnike farme, koji su ušli u nazive preduzeća koja ovoj državi duguju ogroman novac za porez.

Na kraju, ne mogu a da ne odgovorim na neka prethodna izlaganja gde je Srpski pokret Dveri i ostali članovi opozicije optuženi da žele neke nerede. Ne, nije tačno i te kako brinemo o onome što se dešava na Kosovu i Metohiji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam, potrošili ste vreme poslaničke grupe.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom koji smo podneli na član 2. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja tražimo brisanje tačke 6. koje je samo jedno u nizu tačaka čije brisanje tražimo, a koje se odnosi na definisanje izraza koji su upotrebljeni u ovom predlogu.

Stav SRS po pitanju definisanja pojmova je jasan. Mi smatramo da oni koji tumače zakon odlično znaju šta koji pojam znači i da i ovakav član, kakav je član 2. da ne predstavlja pravnu normu.

Obrazloženje koje ste dali o neprihvatanju ovog amandmana, kažete – iz razloga što je zbog specifičnosti materije koja se Predlogom zakona uređuje, neophodno je definisati značenje izraza i ovakvo obrazloženje za nas je neprihvatljivo.

Mi smo u toku rasprave više puta istakli da je ovo jedan tehnički zakon kojim treba da se kontroliše plaćanje doprinosa, ali i da je sve ovo što je obuhvaćeno ovim predlogom zakona moglo da se uredi različitim podzakonskim aktima.

Prethodni zakon donet je 2010. godine u vreme kada je ministar rada i socijalne politike bio Rasim LJajić, koji sada kao ministar i potpredsednik Vlade Republike Srbije podržava onog koji crta nove granice Srbije, nekog DŽudžu, a njegovi poslanici u Skupštini Srbije kažu da su Srbi u Novom Pazaru nacionalne manjine.

Vi na sve to ćutite i naše pitanje je dokle mislite da ostanete gluvi na sve ono što vam mi srpski radikali ukazujemo kada je u pitanju ministar i potpredsednik Vlade, Rasim LJajić, i njegova umešanost sa narko-klanom i obaveštajnim službama?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, svi predlozi zakona koje je Vlada uputila Narodnoj skupštini su opterećeni ovim tumačenjem pojedinih izraza, a primena zakona se odnosi tako što se primenjuje zakon u celini.

Potpuno je besmisleno objašnjavati šta bi koji pojam mogao da znači, pogotovo malopre kad ste objasnili vezano za član 9. da će se on primenjivati bez stavljanja van snage ove odredbe člana 9. nego da će se nekim drugim zakonom to regulisati.

Potpun smisao se gubi i pravnička iskustva koja ima SRS ukazuju da su član 2, ili u nekim zakonima i član 3. potpuno besmisleni, a priznaćete da najveća pravnička iskustva ima upravo SRS, od Aleksandra Vučića pravnika, Aleksandra Martinovića i mnogih drugih koji su svoja pravnička znanja i afirmisali i sticali i u SRS.

Ovo se moglo regulisati i podzakonskim aktom, znači, jednom uredbom, zato što je ovo tehničke prirode. Suštinu ovoga reguliše Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a Zakon o centralnom registru je mogla da bude i uredba. Naravno, uvažavamo mi hijerarhiju u pravnom sistemu Srbije, ali nikako se za ovaj zakon ne može reći da on dovodi do sveukupnog razvoja Srbije, da brigu o siromašnim i nezaposlenim na fantastičan način će da reši ovaj zakon, da će biti bolji standard penzionera i nezaposlenih apsolutno nije tačno.

Bez obzira na sve simpatije od prof. Mijatovića koje on ima kad govore poslanici SRS, ja zaista moram da postavim profesoru jedno pitanje, pa, jel moguće, i van svake pameti je, da potpredsednik Vlade Republike Srbije, Rasim LJajić, podržava nekog ko, gledajte čuda, prof. Atlagiću, on sam odlučio da se preziva DŽudža.

Ja sam potpuno siguran da će njegov možda i sin čak, ili ćerka, ne znam tačno koga ima, a unuk da ne govorim, promeniti prezime i vratiti. Ama, on to ima pravo da radi, ali on nema pravo da crta neke karte, da razbija Srbiju.

Još manje ima pravo potpredsednik Vlade, Rasim LJajić, da daje podršku…