Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Kolega Kneževiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, pred nama se nalazi Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u okviru koga je i Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored poslova iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja, Centralni registar preuzima vođenje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka odnosno kontrole na istim.

Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku. Ovu novinu usaglašava Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sa Zakonom o radu.

Jedinstvena prijava podnosi se najkasnije pre stupanja zaposlenog lica na rad, odnosno u roku od tri dana od dana početka obavljanja delatnosti.

Takođe, tačno se definiše ko je podnosilac prijave, zatim način podnošenja prijave, način unošenja podataka u jedinstvenu prijavu, kao i odgovornost podnosioca prijave za tačnost podataka unetih u jedinstvenu prijavu.

Ovim zakonom obezbediće se efikasnija kontrola naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Markoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Verovatno nije bila dnevnica danas ovima prekoputa, čim ih nema, ali, ako ništa, lakše ćemo raditi.

Moj amandman, gospodine ministre, pruža direktnu podršku predloženom zakonu i u direktnoj je vezi sa podrškom koju poslanička grupa SNS pruža svim naporima Vlade Srbije, ali i u direktnoj je vezi sa njenim rezultatima. A rezultati su vidljivi na svakom koraku i, što je najvažnije, neosporni.

Niko nije tokom ove rasprave ni pokušao da ospori postignute rezultate Vlade Srbije, i kada je reč o prilivu stranih direktnih investicija, i kada je reč o stopi privrednog rasta, i kada je reč o smanjenju javnog duga, i kada je reč o smanjenju stope nezaposlenosti koja je na rekordnom nivou, kako smo i čuli od vas, i svim ostalim pokazateljima koji govore da je Srbija danas daleko, daleko uređenija zemlja nego što je to bila i da svakim danom sigurnim koracima ide napred.

Otuda nervoza koja dolazi ovih dana od ovih preko puta nas, jer u nedostatku argumenata, oni prosto nemaju šta drugo da rade nego da ispoljavaju nervozu, da urlaju ovde, galame, vređaju, divljaju, kao što su to činili nekoliko dana unazad. Ali, sreća u nesreći je ta da su građani Srbije imali priliku da to vide i da će na narednim izborima znati da adekvatno nagrade za takvo ponašanje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
Koleginice Barišić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege i poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 2. ovog zakona i smatram da je sveukupni razvoj Republike Srbije jako bitan, na čemu radi i Vlada Republike Srbije i naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić.

Pokazali smo u prethodnom periodu da odgovornom politikom pokazujemo i radimo na unapređenju života naših građana, a upravo i podatak koji je ministar juče izneo ide u prilog tome, da je u jednom danu vraćen javni dug u iznosu od milijardu i 30 miliona dolara.

Ono čime su nas zadužili one dosmanlije koje su se sada pretvorile u Savez za Srbiju, savez za propast Srbije, pre bih rekla, vraćamo i jednostavno radimo u interesu naših građana i ne treba da ih čudi bojkot građana kada su njihovi protesti u pitanju, na koje ih pozivaju iz ove sale, na šta nemaju pravo. Ali, građani su ti koji sude i nama i njima i hvala im na tome i hvala na onoj ogromnoj podršci.

Mi iz dana u dan pokazujemo da je bolji život građana naš osnovni cilj i da ćemo raditi na tome i dalje.

Ono što bih istakla kada je zdravstveni sistem u pitanju, na šta se i odnosi moj amandman, jeste to da me raduje i podatak da će u budžetu za 2019. godinu biti uvećan budžet Ministarstva zdravlja za 7,7%, jer znamo kakve su nam bolnice i domove zdravlja ostavili oni zlotvori iz žutog preduzeća i zbog toga još jednom pozivam građane da ih i dalje bojkotuju kao što su ih bojkotovali i u Kruševcu. Ne vrede im svi oni autobusi iz cele Srbije. Sad možemo slobodno da kažemo da nismo mi sendvičari, već oni, ali, mi uspemo da skupimo preko 65% podrške u gradovima, a oni ni 0,3%. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Martinoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, dve stvari želim da istaknem.

Prvo, Srbija je zaista na dobrom putu što se tiče rasta realne ekonomije i o tome govore i zvanični podaci Eurostata, odnosno pozivam se na kvartalni monitor Eurostata, pošto ovde ima mnogo polemike oko toga da li su podaci našeg Republičkog zavoda za statistiku tačni ili ne.

Dakle, prema kvartalnom monitoru Eurostata Srbija je u 2018. godini zabeležila rast BDP od 4,9% i mogu da navedem samo nekoliko zemalja ispred kojih se Srbija nalazi po rastu BDP-a. To su: Bosna i Hercegovina 2%, Bugarska, članica Evropske unije 3,3%, Češka, članica Evropske unije 3,1%, Estonija, članica Evropske unije 3,5%, Hrvatska, članica Evropske unije 2,7%, Litvanija 3,8%, Rumunija, takođe članica Evropske unije, 4,1%, Makedonija 1,6%, Slovačka, takođe članica Evropske unije, 3,9%, Slovenija, takođe članica Evropske unije, 4,2%. Ja mislim da je ovo samo po sebi, da su ovi brojevi sami po sebi pohvala za Vladu Republike Srbije.

Druga stvar koju želim da istaknem, pošto se takođe prigovara da podaci kojima raspolaže Republički zavod za statistiku nisu tačni i da Republički zavod za statistiku navodno fingira podatke da bi prikazao stanje u srpskoj ekonomiji boljim nego što ono zaista jeste, želim da istaknem da će u decembru, dakle, za koji dan, biti otvoreno pregovaračko Poglavlje 18, koje se odnosi na pitanje statistike. I ono što je veoma bitno to je da od Evropske komisije Republika Srbija nije dobila nikakav dodatni zahtev u pogledu otvaranja tog poglavlja, što znači da su naši standardi u oblasti statistike u visokoj meri usklađeni sa evropskim standardima.

Drugim rečima, metodologija koju koristi Republički zavod za statistiku je u najvećoj meri kompatibilna sa evropskom metodologijom i u tom smislu možemo da kažemo da su ovi podaci ohrabrujući, da su oni dokaz da je Srbija na dobrom putu, ali iznad svega da su ovi podaci tačni, što mislim da je jako važno da građani Srbije znaju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, kolege poslanici, moj amandman se odnosi na dodavanje stava u članu 2. Zakona koji se odnosi na Agendu 2030, da uopšte treba posvetiti veliku pažnju toj agendi, koja podrazumeva jedan strateški akt UN i svih članica UN koje treba da sprovedu ciljeve održivog razvoja, koji se odnose na smanjenje siromaštva, na unapređenje obrazovanja, uključujući ekonomski rast i klimatske promene. Upravo mislim da je budžet za 2019. godinu nekako dizajniran način i kada govorimo o uravnoteženosti, pošto se stiče utisak da mnogi nisu razumeli šta znači uravnotežen ne samo po pitanju prihoda i rashoda, već po pitanju rashoda koji se odnose podjednako na onaj deo koji podrazumeva proizvodni, odnosno razvojni deo, odnosno investicije u Srbiji i onaj deo troškova koji se odnosi na obrazovanje, zdravstvo i kulturu.

Ono na šta sam htela da skrenem pažnju, s obzirom da znamo da je Centralni registar elektronska baza podataka i elektronski servis koji svi treba da koriste, treba reći nešto što se malo ovde zna, a to je da Srbija zaista ide krupnim koracima kada je u pitanju digitalna ekonomija, uopšte digitalizacija Srbije, da je ona na 41. mestu članica EU po otvorenosti podataka i to su podaci iz juna 2018. godine koje je objavilo 24 državne institucije sa ukupno 105 skupova podataka i 354 datoteke.

Ono što treba reći da ovakvim postupkom, odnosno sprovođenjem ciljeva Vlade Republike Srbije i onim što smo imali prilike da čujemo od premijerke Ane Brnabić, a koje je naravno podržao gospodin Aleksandar Vučić onoga trenutka kada je i predložio premijerku, je u stvari da strateški prioriteti Srbije treba da idu ka podršci u IT preduzetništvu, startapovima, poreskoj politici, stranim tržištima, kao i ojačavanju kadrovskih potencijala i promociju uopšte srpske industrije iz oblasti IT.

Zato smatram da je ovakav zakon i ovakav predlog zaista u skladu sa politikom Vlade koja nam daje mogućnosti da zaista unapredimo i svoju privredu, ekonomiju, ali i društvo uopšte. Hvala.