Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Rističeviću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o petoj tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog Predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom određujem petak 29. mart 2019. godine sa početkom u 11.50 časova kao dan za glasanje o petoj tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Nakon glasanja, nastavljamo dalje sa radom.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad postoji ako na sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, što naravno, znate.
Molim poslanike da ubacimo svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Samo da kažem nekim poslanicima da su prisutni u sali ali nisu ubacili karticu. Pred glasanje nek obarate pažnju.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje njen predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 2. zakona.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Milorada Mirčića, na član 4.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatuje da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Srete Perića, na član 5.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Nikole Savića, na član 6.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u celini.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Molim ministra Lončara, koga sam videla ispred sale, da uđe u salu i da nastavimo o amandmanima na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, pomoćnik ministra zdravlja u Sektoru za inspekcijske poslove, vršioci dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, viši savetnici u Ministarstvu zdravlja, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja dr Biljana Stanojević i Zlata Žižić, koordinator u Sektoru za inspekcije poslove Ministarstva zdravlja, državni službenici u Ministarstvu i to Mirjana Veljković, Tatjana Stamatović, Nikola Pandrc i Marko Pavlović.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li poslanik želi reč? Ne. Hvala.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li Vjerica Radeta želi reč? Da.
Izvolite.