Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad postoji ako na sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, što naravno, znate.
Molim poslanike da ubacimo svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Samo da kažem nekim poslanicima da su prisutni u sali ali nisu ubacili karticu. Pred glasanje nek obarate pažnju.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje njen predlog.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 2. zakona.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Milorada Mirčića, na član 4.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatuje da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Srete Perića, na član 5.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman poslanika Nikole Savića, na član 6.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u celini.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Molim ministra Lončara, koga sam videla ispred sale, da uđe u salu i da nastavimo o amandmanima na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar, državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, pomoćnik ministra zdravlja u Sektoru za inspekcijske poslove, vršioci dužnosti pomoćnika ministra zdravlja, viši savetnici u Ministarstvu zdravlja, samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja dr Biljana Stanojević i Zlata Žižić, koordinator u Sektoru za inspekcije poslove Ministarstva zdravlja, državni službenici u Ministarstvu i to Mirjana Veljković, Tatjana Stamatović, Nikola Pandrc i Marko Pavlović.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zdravlje i porodicu, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li poslanik želi reč? Ne. Hvala.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li Vjerica Radeta želi reč? Da.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, intervenisali smo amandmanom na više članova sa, jasno je valjda, namerom da popravimo tekst zakona. Činjenica da je ministar prihvatio određeni broj amandmana govori o tome da smo istinski hteli da pomognemo da se, koliko je god moguće, ova oblast zdravstva dovede u red, jer jasno je svima nama da još uvek ima puno problema u oblasti zdravstva, da i ono što stoji u zakonu i ono što smo slušali u obrazloženju ministra nije uvek baš blizu onog stanja kakvo je na terenu.

Mi želimo i kroz amandmane, a i kroz ovu raspravu da skrenemo pažnju i ministru i ministrovim saradnicima da, koliko god je to moguće, se popravi stanje u zdravstvu, pre svega one čuvene liste čekanja, problemi kod zakazivanja lekarskih pregleda. Postoji jedan konkretan pregled, nema možda baš velike bliske veze sa ovim amandmanom, ali niste ni vi dobro obrazložili zašto amandman ne prihvatate. Rekli ste da je vaše rešenje preciznije, a suštinski se našim amandmanom ne menja predlog. Tačno je da se suštinski ne manja, ali nije vaše rešenje preciznije. Ne može biti preciznije nešto što je objašnjeno u jednoj rečju u odnosu na nešto što se objašnjava u još jednoj reči.

Dakle, ja ću sada da vam kažem dva konkretna problema i da zamolim, ministre, da vidite sa vašim saradnicima, govorim apsolutne istine sa terena, pa da vidite šta tu može da se promeni.

Kada je u pitanju za zakazivanje lekarskih pregleda telefonom, medicinske sestre, službenice u domovima zdravlja zovu pacijente kad treba da, kad su zakazali termin, kako već ide ta procedura, ali tu postoji jedan problem. Oni mogu da pozivaju pacijente samo na fiksne brojeve telefona. Kažu da im je onemogućeno da koriste mobilne telefone. Evo, sada govorim slučaj iz DZ Novi Beograd. Dakle, apsolutno tačno.

Znate, problem je ako se neko poziva, a uglavnom to radi prepodnevna smena sestara i one zovu prepodne ljude i, naravno, nikoga neće naći pored fiksnog telefona, jer nisu u pitanju teški bolesnici koji moraju da leže, pa da mogu da se jave na telefon i to je, prosto, jedan praktičan problem koji nadamo se da ćete rešiti i proveriti u ostalim domovima zdravlja. Razumemo mi i troškove korišćenja mobilnih telefona, eventualnih zloupotreba itd, ali, prosto, treba sve da bude potčinjeno pacijentu, a vi u okviru svoje organizacije vidite kako ćete to da rešite. To je jedan konkretan primer.

Drugi primer. Mi ovde imamo pismo sa 196 potpisa uz zahtev koji je upućen direktoru medicinskog centra u Zaječaru i upravi doma zdravlja. Radi se o selima Halovo, Gradskovo, Veliki Jasenovac, Mali Jasenovac i Šipikovo.

Oni traže da se u ambulantu u Šipikovo vrati medicinska sestra. Kažu da tamo 80% meštana koriste usluge te ambulante, da su uglavnom u pitanju staračka domaćinstva i da, jednostavno, ne mogu da putuju u Zaječar da bi dobili injekciju. To je njima, između ostalog, problem.

Tamo je radila Danijela Todorović Trujkić, medicinska sestra. Oni čak konkretno traže da se vrati ta medicinska sestra, a problem je što uopšte nemaju medicinsku sestru. Dakle, direktor doma zdravlja u Zaječaru ima ovo njihovo pismo i vas molim, ministre, takođe da vidite sa saradnicima da li može tim selima i tim starijim ljudima u tim selima da se pomogne. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Reč ima dr Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Mislim da je ovo izuzetno bitno zbog svih da znaju.
Nemamo nikakav problem da pozovemo pacijente, ali zavisi koji broj pacijenti daju. Od njih zavisi koji će broj da daju.
Ne radi se o tome da neko štedi ili da ne može da pozove. Naše centrale se nalaze u Telekomu, tako da nema nikakvog problema da se pozove ni mobilni, ni bilo koji. Ne možemo da zovemo nekoga na mobilni telefon ako je ostavio fiksni. Prema tome, apelujem na sve građane da ostave onaj telefon na koji će se javiti.
Što se tiče tog drugog primera, medicinska sestra će biti vraćena. Sada pravimo novu organizaciju. Samo molim ljude da razumeju jednu stvar. Imamo ambulante pri domovima zdravlja koje se nalaze u selima, a kao što svi znate, sve manji je broj stanovnika u selima i nama se dešava da nam ekipa bude u selu, da provede ceo radni dan, da ima jednog ili dva pacijenta, a da ekipa koja se nalazi u domu zdravlja padne s nogu od posla i ima više desetina pacijenata. Znači, to je suština priče i iz tog razloga smo napravili novi presek kakvo je stanje po selima, kakva je struktura stanovništva i pravimo novi raspored gde će imati ne samo medicinska sestra, gde ima po potrebi i lekar i dalje pravimo raspored da negde gde ako procenimo da dolaze dva ili tri puta nedeljno i lekar i sestra u tu ambulantu da odrade, da pregledaju ljude, da urade kontrole i da se uradi sve što treba.
Ono što novo želimo da uvedemo, to je da u najskorije vreme želimo da uđemo sa pokretnim apotekama koje će ići od sela do sela, maltene, svakog dana, jer mislimo da nam je to mnogo isplativije i da imamo tu jednu apoteku za više sela koja može da odlazi svakog dana ili svakog drugog dana, da se ljudi ne maltretiraju i da oni uzmu onu terapiju koja nam je neophodna, jer sada imamo i taj recept i otprilike tačno znamo kome šta treba. U svakom slučaju, imaće i neke druge terapije koju će oni moći da uzmu, koja njima treba za njih ili za nekog od članova porodice. Znači, to su stvari na kojima radimo i koje će biti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre Lončar.
Vjerica Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vrlo kratko.

Naravno, dobro je ovo što smo čuli i obradovaće se ljudi ovih sela u Zaječaru. Naravno, ovde su dobra rešenja i patronažne sestre, ovo čisto kao predlog, koje kada je u pitanju terapija i injekcija ne može da čeka da preskače dan, nego ljudi ako bi znali koje i koliko sati dolazi medicinska sestra, potrudili bi se da dođu u ambulantu.

Ovo što se tiče telefona, ovo je vrlo pouzdana informacija. Medicinska sestra koja prima pacijente, pravi taj spisak itd. je vrlo konkretno rekla, možda je to problem samo tog doma zdravlja, da oni ne mogu da uzimaju brojeve mobilnih telefona zato što mogu da pozivaju samo na fiksne i insistiraju da im pacijent ostavi broj fiksnog telefona.

Evo, vaši saradnici neka to provere, ne želimo zaista nikome da pravimo probleme, možda je neki nesporazum pa da se raščisti.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite profesore Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, dosadašnji Zakon o zdravstvenom osiguranju datira od 2005. godine i od tada su vršene brojne izmene i dopune ovog zakona, što govori o neozbiljnosti predlagača koji su se u međuvremenu smenjivali.

Onaj ko ima nameru da unapredi zdravstveni sistem u Srbiji, a Vlada se upinje da to uradi, mora da ima ozbiljan, temeljan i celovit koncept i strategiju, a ne da krpi parče po parče i tako gubi dragocene vreme, a svi znamo koliko je vreme dragocen faktor u ovoj oblasti.

Vlada inače ima stav da se na donete zakone ostavlja dosta vremena za podzakonska akta, što je vrlo nepraktično i utiče na razvodnjavanje stanja, onemogućava sistem da se uigra, da zaživi, proizvodi štetne posledice u praksi, stvar vakuum stanje u kome se luta, tako da ispada da su svi ovi zakoni zakoni sa odloženim dejstvom.

Ono što SRS zamera predlagaču je što smatramo da ovaj predlog zakona ne stvara pretpostavka za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema. Ostaje pitanje bez pouzdanog odgovora, da li se proširuje obim postojećih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa realnim mogućnostima i koliko će zaista novi zakon poboljšati ukupni zdravstveni sistem u Srbiji i da li će novi sistem zdravstvene zaštite smanjiti liste čekanja u bolnicama i dati nadu građanima u bolje i kvalitetnije lečenje?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala profesore Bojiću.
Reč ima dr Dragana Barišić, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege, ja smatram da je stav Vlade da se ovaj amandman ne prihvati zadovoljavajući. Zašto? U svetu ne postoji idealan pravni akt, tako da mislim da zakoni koji su doneti u prethodnom periodu, posebno iz oblasti zdravstva su zaista na mestu i da se naša Vlada Republike Srbije, naš ministar zdravlja i naš predsednik Republike, gospodin Vučić, trude da urede sve one oblasti koje su godinama urušavane.

Znate i sami koliko toga smo morali da izmenimo u prethodnom periodu. Iz oblasti zdravstva da nije bilo izmena prethodnih nekoliko godina ne bismo imali lekare određenih specijalnosti.

Što se tiče konkretno ovog zakona, zar poboljšanje položaja roditelja koji će sada imati 100% bolovanje umesto dosadašnjih 65% nije dovoljno? Znate i sami da se dosovska žuta vlast borila samo za svoje kadrove i svoje ministre, pa je ministar zdravlja za rutinsku operaciju, čini mi se kamena u žučnoj kesi, išao u inostranstvo. Nije verovao u svoje kolege.

Mi verujemo u zdravstvo Republike Srbije, verujemo u ono što radi naša Vlada i podržaćemo ovaj zakon onako kako je uređen do sada. Hvala.