Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Birmančeviću.
Nastavljamo rad i prelazimo na Pretres o pojedinostima po 2. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Siniša Mali, ministar finansija, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, Jelena Tanasković i Slavica Savičić, državni sekretari u Ministarstvu finansija, Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, Darko Komnenić i dr Dragan Demirović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra finansija, Zoran Milošević i Saša Trandafilović, vršioci dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Dragana Kalinović, direktor RF PIO, Milesa Marjanović, načelnik odelenja u Ministarstvu finansija, Luka Tomić, šef kabineta ministra finansija, Svetlana Kuzmanović - Živanović, Ljiljana Petrović i Biljana Todorović, šefovi odseka u Ministarstvu finansija, Marijana Lešić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija, Olivera Ružić – Poparić i Irena Injac, viši savetnici u Ministarstvu finansija, Dragana Nešić, Jelena Dragojlović i Biljana Mirić – Bogdanović, samostalni savetnici u Ministarstvu finansija, i Dunja Tepavac, savetnik u Ministarstvu finansija.
Primili ste amandmane koje su na predlog podneli narodni poslanici dr. Aleksandar Martinović, Marijan Rističević, Đorđe Komlenski, Milija Miletić, Nikola Savić, Vjerica Radeta, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Nataša Sp. Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Vladimir Đurić, Tatjana Macura, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević i Ljupka Mihajlovska.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima.
Pre nego što nastavimo sa radom poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18. časova, pa zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 1. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Kolega Komlenski, pre nego što počnemo sa radom, sačekaćemo ministre da nam se pridruže i onda nastavljamo.
Nastavljamo sa radom.
Dakle, na član 1. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje podneo sam amandman sa ispravkom iz jednog prostog razloga, jer mi sa ovim izmenama i dopunama uvodimo potpuno novi termin, novi pojam koji dosadašnja pravna praksa ne poznaje, a to je novonastanjeni obveznik.

U ovim izmenama i dopunama nije obuhvaćen član 6. gde se govori o definiciji pojmova i pošto se radi o jednom novom pojmu i novoj kategoriji koja do sada nema svoje ustaljeno poimanje šta predstavlja pojam novonastaljenog obveznika, našao sam za shodno da naravno u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak predložim dopunu, dodavanjem novih stavova koji bi ovaj pojam jasno i precizno definisali.

Kao što ste uradili u članu 45đ gde se pojam kvalifikovanog novozaposlenog u stavovima definisali dosta precizno, moje mišljenje je da bi to bila obaveza da se i u ovom zakonu, da li kroz baš ove stavove koje sam ja predložio ili na bilo koji drugi način, potpuno je nevažno, ali pojam novonastanjenog obveznika vrlo jasno i precizno definiše.

Upućivanje samo na neki drugi zakon, u ovakvim situacijama nije dovoljno. Može da izazove ozbiljne nejasnoće u budućoj primeni. To vam kažem iz ugla advokatskog, onog praktičnog. Potpuno mi je jasno da ovo može da izazove ukoliko ne bude preciznijeg definisanja, nedoumica u nekim budućim upravnim ili sudskim postupcima, a naravno da to nije niti interes, niti želja vas kao predlagača, niti nas kao narodnih poslanika.

Znači, da li ovaj amandman ili na bilo koji drugi način ovo jasno precizirati, mislim da je apsolutno nužno, bez obzira na ove druge činjenice koje sam pomenuo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Komlenski.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Borka Grubor.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, u nedelju 1. decembra u Loznici, na izborima za Savete mesnih zajednica, od ukupno 56 saveta u našem gradu, u 55 mesnih zajednica je pobedila lista koju podržava SNS, a u 56. je osvojila dva od pet mandata.

Broj mandata u svih 56 mesnih zajednica je 312, od čega su kandidati koje je podržala SNS osvojili 303 mesta, što je 97,12%. Time su građani Loznice pružili apsolutno poverenje listi kandidata koje podržava SNS, a što je priznanje za dosadašnji rad i najbolja potvrda ispravne i odgovorne politike koju vodi SNS, na čelu sa predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem.

To je značajan doprinos izgradnji demokratskog društva i daljem jačanju mesne samouprave na putu decentralizacije, ali i pružanja šanse novim mladim ljudima u vremenu bržeg privrednog i sveopšteg oporavka kako Loznice, tako i Srbije u celini.

Ovakav rezultat od 97,12% osvojenih mandata u mesnim zajednicama govori da imamo najboljeg i najjačeg predsednika Aleksandra Vučića, a i najboljeg gradonačelnika Vidoja Petrovića, koji uživaju najveću podršku u širokom narodnim masama Podrinja, a i cele Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, pre svega želim da kažem da su razlozi za donošenje ovog zakona usmereni na stvaranje uslova za sprovođenje reforme poslovnog okruženja, na stvaranje uslova za nova zapošljavanja, za priliv investicija, ali i za rasterećenje privrednih subjekata, na taj način što će se odrediti kriterijumi za povoljnije privređivanje.

Uvode se nove olakšice po osnovu plaćanja doprinosa, podužuju se postojeće olakšice, takođe, predloženo je fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada smanjenjem stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Konkretno, uvodi se nova olakšica sa ciljem zapošljavanja lica koja su novonastanjeni obveznici u Srbiji za kojima postoji potreba na tržištu rada, kao licima sa određenim stručnim znanjima. To znači da će osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce biti zarada koja je umanjena za 70%.

Kada smo kod novih olakšica u cilju podsticanja zapošljavanja predložene su, za novo osnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost i to u vidu oslobađanja od plaćanja doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tim privrednim društvima. Takođe, postojaće olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim nezaposlenim licima i to u vidu oslobođenja od plaćanja doprinosa za PIO po osnovu zarade tog kvalifikovanog nezaposlenog lica.

Dakle, zbog ovakvih rešenja koja će, pre svega, pomoći u zapošljavanju, koja će stimulisati i poslodavce, i zaposlene, i lica koja čekaju da se zaposle, smatram da treba podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na zakon koji se odnosi na doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Moj amandman je pravno-tehničkog karaktera, jer ovde u stavu 2. člana 1. je izostavljena reč - Srbija. Znači, samo stoji Republika, a ne stoji pored Republike Srbija naziv Srbija, i mislim da je to dovoljan razlog da je Vlada trebala usvojiti ovaj amandman. Pogotovo što se radi o jednom veoma ozbiljnom Zakonu o doprinosima za socijalno-invalidsko osiguranje i sutra, ne daj Bože, neko u nekoj situaciji može da se žali, a vidite kako je to, kakva je situacija danas, da se žali sudu u Strazburu itd, ako je nezadovoljan sa nečim i zato smatram da je ovaj moj amandman Vlada trebala usvojiti. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Saviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste predsednik Vlade, a i svi vi ministri u javnosti i sve ove zakone koji idu uz budžet, najavljivali kao nešto pompezno kako ćete pomoći zaposlenima, kako će se osetiti boljitak primenom ovih zakona itd.

Između ostalog, tvrdili ste da će i ovaj Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje da omogući povećanje zarada. To jednostavno nije tačno, zato što ste lepo, iskreno napisali u obrazloženju. Tačno je da se stope doprinosa sa 26% smanjuju na 25,5%. To jeste malo, ali ni toliko niste preporučili poslodavcima da povećaju plate bar za taj iznos, nego ste predvideli da se taj iznos koji uštede poslodavci na ime doprinosa, da mogu da ulože u dalju proizvodnju.

Kažete da je to u cilju postojećih fiskalnih podsticaja i još ste rekli da su razlozi za donošenje ovog zakona, sadržani u potrebi da se u cilju obezbeđivanja uslova za sprovođenje sveobuhvatne reforme, poslovnog okruženja, stvore zakonske pretpostavke za priliv investicija, zapošljavanje, privredni rast itd.

Prvo, ovaj procenat je zaista neznatan. Drugo, bilo bi dobro da prestanete da obmanjujete javnost sa pričom o prilivu investicija, jer svi ovi stranci koji dolaze u Srbiju nisu investitori, već su to pogoni raznih velikih kompanija koje ovde dolaze zato što dobijaju po 10.000 evra po radnom mestu.

To je ono što treba da se zna u javnosti i da i ovaj zakon, kao ni ostali o kojima ćemo govoriti danas i narednih dana, i o kojima smo već govorili, su svi zapravo kao što vam je i onaj osnovni Zakon o radu, svi su u interesu zaštite poslodavaca, pre svega onih koje dovodite za ozbiljna sredstva iz budžeta. Hvala.