Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 84. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 87. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 88. amandman je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik mr Dejan Radenković.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala potpredsedniče.

Evo da podsetim gledaoce da je pred nama rasprava o amandmanima na Zakon o javnim nabavkama, jednom važnom sistemskom zakonu koji se tiče novca svih poreskih obveznika, na koji način se troši. Ovim zakonom se to i odredbama ovog zakona se to i kako će se on sprovoditi, to se reguliše. Ja sam sve ove amandmane, pre ovoga, ne bih nikoga da uvredim, ali ja bih da malo razmislimo o amandmanima o kojima pričamo, o mojim amandmanima koji se odnose na popravljanje predloženog zakona. Ja, obično umem da budem vrlo uporan, da jasan budem, a čak i da budem bezobrazan, kada se sve ovo donese, izglasa i posle nekoliko meseci primenom tog zakona, baš ono na šta smo mi ukazivali iz SPS, sa našim amandmanima, bude upravo i tu dolazi do problema.

Znači, sada sam podneo u članu 88. Predlog zakona, stav 5. menja se i glasi – naručilac nije dužan da objavi podatke iz plana javnih nabavki, koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi – procenjena vrednost javne nabavke ne može se smatrati poslovnom tajnom u smislu stava 5. ovog člana.

Šta hoćemo da kažemo? Znači, tajni podatak – okej, poslovna tajna, šta je poslovna tajna? Šta se nama dešava? Dešava nam se to da mi prepuštamo nekome, a to smo i ranije kada smo donosili zakone, pričali o maksimalnoj transparentnosti ovih zakona i njegovih članova zakona. Na primer, ako je procenjena vrednost sto miliona dinara, znači dobijamo ponudu 99,99999… miliona dinara. Maltene ko cenu u marketu. To uopšte nije jedan slučaj, to je slučajeva koliko hoćete. Tu ima prostora i za druge organe. Lepo se uzmu sve javne nabavke, pa se vidi koje su bile te procenjene vrednosti proglašene za poslovnom tajnom, pa se vidi ko je dao 99,9. Čekajte, pa ko je onda nekome šapnuo kolika je procenjena vrednost? Ja se ovim amandmanom zalažem da jednostavno to bude krajnje transparentno. Nema razloga da procenjena vrednost, da maltene budu pogođene neke ponude u odnosu na procenjenu vrednost do dinara.

Mora da postane obaveza, kako ja predlažem, i moramo da utičemo na svest naručioca da bolje i pažljivije utvrđuje procenu vrednosti javne nabavke.

Da li je naručilac radio istraživanje tržišta? Da li je obaveza da on to uradi? To nigde ne piše. Šta nam se dešava? Hajde što ne piše, nego da li postoji potvrda neke dokumentacije da je to uradio. Šta se nama dešava? Dešava nam se, na primer, mislim ne, ne dešava se, nego ja sad malo i karikiram, ali na primer može neko da stavi da kilogram kikirikija milion dinara i da to toliko vredi, jer je to tamo neko odredio, i to je tajna. Na osnovu kojih parametara, na osnovu kakvog istraživanja je došlo do tog podatka? Ne postoji nigde.

Znači, procenjena vrednost je jako bitna stvar. Tu se radi o transparentnosti. Kolega Arsić, žao mi je, sada je seo da predsedava, mi smo polemisali i ranije o planovima nabavki, i o mnogo čemu, da dovedemo te procese do što transparentnijeg. Znači, sad možemo mi da pričamo – da, ali ako to bude, onda će neko da se dogovara. Pa ne, ali ovako jednom se samo dojavi i on je u prednosti u odnosu na ostale. Dajte molim vas, ministre, ja stvarno mislim da vi imate ovlašćenja. Ja sam valjda bio dovoljno jasan. Vi kao ministar koji tu sedi, koji je ovlašćen ispred Vlade, imate pravo da kažete – da, prihvata se ovaj amandman.

Ako vam nije dovoljno obrazloženje, ja mogu i dalje da vam to obrazlažem. Nemate razloga da ne prihvatite ovakav amandman. Ne znam, ako je potrebno možda da konsultujete nekoga, ja sad stvarno ne poznajem ljude koji sede sa vaše leve strane, ne znam da li je neko od njih učestvovao u pisanju ovog zakona. Odgovor koji sam ja dobio od Vlade kao mišljenje – amandman se ne prihvata iz razloga što je objavljivanje procene vrednosti predviđeno kao mogućnost, te ostavljamo naručiocima da u svakoj konkretnoj situaciji odluče da je procenjenu vrednost opravdano i nužno objavljivati. Kome mi ostavljamo da on odlučuje? Ljudi, dajte da se ne igramo više. Da li hoćemo da budemo transparentni ili nećemo da budemo transparentni?

Ja vidim kod Arsića želju da siđe dole. Ja bih voleo, jer je on i ranije učestvovao u donošenju mnogih zakona, prvoga 2012. godine, i onim kasnijim izmenama i dopunama i mi smo krajnje stručno i kolegijalno polemisali i razmenjivali argumente, čak je i rasprava u nekim trenucima trajala i po sat i po vremena o amandmanu i ja mislim da je ovo krajnje korektno sa moje strane.

Kolega Martinoviću, ja bih voleo da vi podržite jedan ovakav amandman…

(Aleksandar Martinović: Ja podržavam Vladu, šta da radim.)

I ja podržavam Vladu, ali mislim da oni koji sede u Vladi i koji tamo pišu zakone, ja mislim da su možda napravili propuste, pa kao poslanik imam pravo, valjda, da kažem.

Znate šta, nije problem, posle tri meseca biće… Evo, ja sam vam naveo situaciju. Znači, može odmah istražni organi lepo da uzmu sve javne nabavke gde su procenjene vrednosti bile iks iznosa i gde se neko podvukao za 0,001 dinar. Ništa više ne treba. To je potpuno jasno. I samo uspostaviti i utvrditi ko je s kim komunicirao i za šta je to nego za procesuiranje?

Znači, sa ovim mojim predlogom amandmana, taj problem neće da postoji.

Ministre, da čujem vaš odgovor, ako ga imate? Ili ćete samo tu da sedite i da ne diskutujemo o ovim amandmanima? Ako je tako, onda i ja mogu da idem na slavu, kao i mnogi drugi poslanici koji danas nisu ovde.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Imajući u vidu da je uvaženi kolega Dejan Radenković sa stručnog aspekta dao pojašnjenje zbog čega bi ovaj amandman trebalo prihvatiti, ja ću samo da dopunim u jednoj rečenici, da ne bih iscrpljivao raspravu dodatnom argumentacijom.

Ono što je kolega Radenković ukazivao jeste praktična primena ovog zakona, s jedne strane, jer se u praktičnoj primeni ovim amandmanom omogućava puni efekat, ne samo ove norme na koju se amandman odnosi, nego i kompletnog zakona. Ako je intencija zakonodavca da javne nabavke imaju određeni stepen transparentnosti, a imaju, onda se to ovim amandmanom postiže.

Zbog toga ću podržati amandman kolege Radenkovića i zamoliću vas da razmotrite mogućnost usvajanja istog. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 93. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, potpredsedniče.

Potpuno je identična situacija. I u članu 93. je potpuno ista priča. Na primer, radi se samo o doterivanju ukoliko bi, mada mislim da sad već ministar više ne može da prihvati, zato što smo prošli taj proceduralni deo, vidim da se konsultuju, možda su čak i razmišljanja da je moj amandman ispravan i dobar i da to načelo transparentnosti ipak poboljšava i u konkursnoj dokumentaciji, kada je sadržina član 93, ja sam tu predvideo da se isto, naravno, posle reči: "podatke o predmetu nabavke", dodaju reči: "podatke o procenjenoj vrednosti javne nabavke", ukupno i za svaku partiju posebno.

Ne bih sada da zamaram koleginice i kolege. Mogu sada da ponovim sve što sam ponavljao, ali mislim da je potpuno jasno. Ako želimo da ono načelo transparentnosti dođe do potpunog izražaja, mislim da je ovo krajnje logično da prihvatite. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Đorđević.

Zoran Đorđević

Da ne ispadne da nisam odgovorio.
Evo, stav Uprave za javne nabavke i Ministarstva finansija jeste prvo da znate da procenjena vrednost može da bude objavljena, a i ne mora. Znači, transparentnost može da postoji, a to zavisi od onoga ko sprovodi javnu nabavku. Na njemu je to da proceni da li će da zaštiti taj podatak ili ne.
Vi polazite odmah od pretpostavke da svi oni koji kriju podatak, da rade neku zloupotrebu i da krše zakon. Eto, apelujte na njih da otkriju, oni mogu da otkriju, ali oni imaju i razlog zašto su prikrili cenu.
Tako da, niste baš u potpunosti u pravu. Onako kako ste vi sada rekli, stiče se utisak, javnost može da stekne utisak da je uvek prikrivena vrednost i sada to dovodi u zabludu svaki put kada neko treba da učestvuje u javnoj nabavci. Ovde je samo data mogućnost, tako da onaj ko sprovodi javnu nabavku i ko želi da nešto nabavi, može da kaže da je procenjena vrednost ta, ili iz opravdanog razloga da se zaštiti i da je ne kaže. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Dejan Radenković.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala vam ministre što ste se uključili u diskusiju.

Ja sam bio potpuno jasan u svom predlogu amandmana. U predlogu amandmana jasno stoji šta su poslovne tajne i šta u smislu kog zakona o tajnosti podataka. Znači, samo je suština da sprečimo i te kojima, eto, dozvoljavamo prostora da mogu da oni procenjenu nabavku proglase kao poslovnu tajnu.

Ja vidim da je možda i besmisleno dalje pričati, jer očigledno ne nailazim na nerazumevanje i odmah se okrećemo i idemo ka zameni teze, da ja sad to što sam naveo, ja sam mnoge optužio da rade ovo ili ono. Ne, valjda mi moramo da donesemo zakone, da suzimo prostor da to takvih stvari ne dolazi. Zato je i prvi amandman prihvaćen, upravo kod pregovaračkog postupka. Tako je i bilo - hajmo da liberalizujemo, a kome da liberalizujemo, kome da dozvolimo da on sam odluči da li će da sprovede pregovarački postupak? Ne. Upravo je prihvaćen amandman da se vratimo na to da ipak neko da saglasnost. Jer, znamo da je u jednom periodu bilo ihahaj pregovaračkih postupaka u toku jedne godine.

Kad to kažem, verovatno sam i nekoga iz moje stranke, možda, jer je to bilo pravo tad tim zakonom da se radi, ali ja sam i tad bio protiv toga. Znači, biću uvek protiv toga. Jer, ovde se radi o parama građana Republike Srbije. Ja vas molim da u tom smeru razmišljamo, da ne bi došlo za par meseci do izmene i dopune ovog zakona, pa da to malo korigujemo, ovako ili onako. Hvala lepo, neću više da oduzimam vreme.