Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 228. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 231amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 233. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 233. treba brisati, on govori o poništenju ugovora o javnoj nabavci i o tome da Republička komisija može poništavati ove ugovore, što je apsolutno pravno neprihvatljivo.

Ako je ugovor, a jeste, volja dve ili više stranaka potpisana sa obe strane, ne može niko treći, ni peti taj ugovor da poništava, nego nadležni sud u određenom, odgovarajućem sudskom postupku.

Ovo je, takođe, nešto čime vi zapravo stavljate javne nabavke u neki poseban tretman, da možete da se ponašate u javnim nabavkama kako god hoćete. Danas ćete da zaključite ugovor, sutra ćete da ga raskinete, a kad vam mi kažemo da treba da raskinete Briselske sporazume, onda vi kažete da to ne možete zato što ste vi odgovorna država, pa nećete da raskidate nešto što je nekad neko pre vas zaključio. Kad vam pomenemo ugovor sa „Fijatom“, onda kažete da vi ne možete tu ništa da uradite zato što to nije vaš ugovor.

Znači, ponašate se i odgovarate u javnosti na pitanja onako kako vama odgovara, bez principijelnosti, bez pravnog osnova, bez ozbiljnih zakona.

Ne može, dakle, nikakva komisija poništavati ugovore o javnim nabavkama ako su ti ugovori zaključeni voljom, niko nikoga nije naterao. Dakle, ne možemo, evo, nažalost, ne može komisija da raskine ugovor sa „Behtelom“, ali ako se taj ugovor nađe na sudu, onda će sud verovatno utvrditi da se radi o ništavnom ugovoru, odnosno da se radi o štetnom ugovoru i da će ga poništiti zato što je taj ugovor naneo veliku štetu republičkom budžetu i državi Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 234. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 235. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 237. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 241. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 247. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na Prilog 4. Deo 3, amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
Da li neko želi reč?
Kolega Radenković, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala.

Nije loše ovo podneti na Prilog, pa ostanete za kraj, ja bar mislim. Malo se šalim naravno.

To je vezano za član 75. o kome sam pričao, ali dobro, videćemo kako će se sve to odvijati, jer jednostavno ako vi ostavite prostora za ove usluge poput FTO-a, fizičkog obezbeđenja, pravne, zdravstvene, hranu za socijalno ugrožene, za vrtiće, jednostavno ako ostavite bez da se jednostavno ne obezbedite pravo za zaštitu prava, mislim da to nije dobro. Ali, eto tako smo danas odlučili.

Ja bih na samom kraju samo da kažem još da svi znamo koliko je, ja nemam tu razloga da od 2012. godine, koliko su reforme javnih nabavki bile deo politike ove parlamentarne većine i koliko je energije posvećeno na poboljšanju ove oblasti i ovog kompleksnog procesa.

Znači, SPS, a meni je posebno drago što ćemo imati ovu unapređenu verziju zakona i mi moramo da priznamo i znamo koliko su naši partneri imali velike zasluge za unapređenje sistema javnih nabavki, ali isto tako da ćemo ovaj, kao što sam ja ovom prilikom kroz amandmanske predloge pokušao, da popravimo ovaj zakon na neki način. Meni je žao što nisu postali deo registrative, upravo zato što smatramo da su dobri i ispravni. Ovo amandmansko doterivanje zakona je izuzetno bitno i mislim da je to svima jasno, ali dobro, nije bilo prostora, videćemo se.

Na samom kraju, samo još da kažem ono što sam rekao i u načelu, da SPS, kao socijalno društveno odgovorna stranka, smatra da ovaj Predlog zakona o javnim nabavkama ima potencijal da unapredi sistem javnih nabavki, pre svega u smislu stvaranja, efikasnijeg sistema koji će omogućiti da se ostvare osnovni ciljevi javne nabavke, a to je da naručilac dobije tzv. vrednost za novac.

Ja vam se u ime poslaničke grupe SPS zahvaljujem i zahvaljujem na vrlo konstruktivnoj raspravi koja je danas mogla da se čuje u parlamentu. Hvala vam puno na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom.
Nastavljamo sutra u 10.00 sati.
Hvala lepo.