Deseta sednica Prvog redovnog zasedanja , 05.05.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Desete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 94 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 130 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju prof. dr Žarko Obradović, dr Vesna Ivković i Jelisaveta Veljković.
Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tač. od 5. do 7. dnevnog reda.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Branko Ružić, prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Branislav Nedimović, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; prof. dr Marijana Dukić Mijatović i prof. dr Ivica Radović, državni sekretari u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; dr Aleksandar Jović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Nebojša Milosavljević, direktor Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Milanka Davidović, šef Odseka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka; Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD o naučnoj i tehnološkoj saradnji i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.
Da li predstavnici predlagača žele reč?
Ministri, želite li reč ili ne?
Izvolite, Darija.
...
Srpska napredna stranka

Darija Kisić

| Ministarka za brigu o porodici i demografiju
Poštovani narodni poslanici, oblast socijalne sigurnosti između naše zemlje i provincije Kvebek u Kanadi do sada nije bila regulisana nikakvim međunarodnim ugovorom. Naime, postoji Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade iz 2014. godine. Međutim, njime nisu obuhvaćeni naši osiguranici koji žive na teritoriji Kvebeka i zbog toga što, u skladu sa pravnim propisima Kanade, ova kanadska provincija ima posebne ingerencije da zaključuje sporazume o socijalnoj sigurnosti. Imajući u vidu navedeno, postojala je potrebe da se reguliše ovaj akt.
Imajući u vidu brojnost državljana Republike Srbije koji žive i rade u ovoj kanadskoj pokrajini, činjenica je da pokrajina Kvebek ima, kao što sam već rekla, ovaj posebni penzijski plan koji se razlije od kanadskog, koji potrebu daljeg razvijanja i učvršćivanje prijateljskih odnosa i saradnje u ovim oblastima, pa i u oblasti socijalne sigurnosti. Dve strane su se dogovorile da započnu pregovore u cilju zaključivanja ugovora o socijalnoj sigurnosti, radi sveobuhvatne zaštite osiguranika na celokupnoj teritoriji Kanade.
Ugovorom je uređeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranje i zdravstvene zaštite, kao i osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.
Takođe, bitno je naglasiti da u odnosu na Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade ovim ugovorom su obezbeđena neka dodatna prava za osiguranike. Naime, ona se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja koja nije deo Sporazuma sa Kanadom i u okviru ovog ugovora se odnosi na upućena lica i na naše studente koji odlaze u ovu provinciju.
Ovaj ugovor je od izuzetnog značaja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, pre svega zbog građana Srbije koji žive i rade u Kvebeku i kojima zaključivanje ovog ugovora omogućava da ostvare sva prava iz ovih oblasti.
Napomenula bih da Republika Srbija primenjuje sporazume o socijalnom osiguranju sa 31 državom, od kojih je većina članica EU, a u kojima živi i radi veliki broj naših građana.
Takođe, u poslednjih nekoliko godina zaključeni su ovakvi sporazumi i sa Republikom Grčkom, Ruskom Federacijom i Kinom, a u narednim mesecima očekujemo i zaključivanje sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i stupanje na snagu sporazuma sa Francuskom. Takođe, pokrenute su i inicijative za zaključivanje ovakvih sporazuma i sa Holandijom i Italijom. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Ministre Ružiću, vi?
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem.
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, koleginice i kolege, Pred nama je Predlog zakona o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji, koji je zaključen 23. aprila 2010. godine, koji je Vlada Srbije utvrdila i uputila u skupštinsku proceduru sa obrazloženjem, pratećim materijalom koji ste dobili od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova.
Suština predloženog Zakona o potvrđivanju Protokola je da se on odnosi na Sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji čija je važnost i primena isticala 21. januara. Sama svrha ovog Sporazuma između Srbije i SAD jeste jačanje naučnih i tehnoloških potencijala potpisnica, širenje i razvoj odnosa između najširih naučnih i tehnoloških zajednica obeju zemalja, kao i unapređenje naučne i tehnološke saradnje u oblastima od obostrane koristi u miroljubive svrhe.
Glavni cilj ovog Sporazuma i ove saradnje je razmena ideja i informacija, stručnog znanja i tehnologija u miroljubive svrhe, kao i zajedničko učešće u naučnim i tehnološkim pregnućima od obostranog interesa.
Sporazum daje osnovu za razmenu istraživača, naučnika, inženjera tehničkih eksperata, organizovanje zajedničkih seminara, naučnih konferencija i sastanaka, obuku i unapređenje stručnog znanja istraživača, sprovođenje zajedničkih istraživačkih projekata i studija, uspostavljanje partnerstva između javnog i privatnog sektora baziranog pre svega na nauci, kao i uspostavljanje drugih oblika saradnje na naučnom, inženjerskom i tehnološkom nivou u bazičnim i primenjenim naukama.
Američka strana je decembra 2020. godine inicirala produženje ovog Protokola za još deset godina, što je srpska strana prihvatila kao dobar korak u bilateralnim odnosima dve zemlje. S obzirom da je sam Protokol isticao 21. januara, nije bilo nikakvih smetnji da se jedna ovakva inicijativa prihvati, naravno usaglasi i uvede u normu. Protokolom ne samo da se utvrđuje i definiše nastavak, već i unapređenje i intenziviranje saradnje između srpske i američke strane u svim naučno-istraživačkim i tehnološkim oblastima u narednih deset godina.
Već u toku usaglašavanja teksta Protokola utvrđeno je da će se period potvrđivanja zaključenog Protokola odvijati u procedurama koje tada nisu bile moguće završiti do 21. januara 2021. godine. Dogovorili smo da se sprovedu procedure koje će omogućiti privremenu primenu Protokola do njegovog stupanja na snagu u skladu sa nacionalnim procedurama obeju strana. Strane su odgovarajuću komunikaciju obezbedile privremenu primenu Protokola u celini, što je važno sa aspekta nemanja diskontinuiteta u primeni ovog Protokola.
Trećeg marta 2021. godine u muzejskom kompleksu „Mihajla Pupina“ u njegovom rodnom mestu Idvor, ambasador SAD u Srbiji, njegova ekselencija Entoni Gotfri i moja malenkost potpisali smo Protokol za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji.
Ono što se menja u Aneksu, uređuju se prava intelektualne svojine koja mogu nastati u aktivnostima u realizaciji saradnje između institucija iz SAD i Srbije u narednih deset godina. Imajući u vidu protok vremena i aktuelnost prava intelektualne svojine, novim Aneksom pravna zaštita intelektualne svojine koja može nastati u daljoj naučnoj-tehnološkoj saradnji, usklađena je sa važećim propisima u ovoj oblasti dve zemlje, naravno važećim propisima dve zemlje i naravno u skladu sa svetskim standardima.
Kao što ste i, verujem, pročitali, finansijska sredstva za potpisivanje pojedinačnih sporazuma ili ugovora o saradnji institucija dve strane na osnovu ovog protokola biće obuhvaćeno u finansijskim planovima, nosilaca i učesnika u tim konkretnim oblicima saradnje.
Ono što svakako jeste značajno, to je da SAD jesu važan partner Republici Srbiji ne samo na političkom nivou, već i na ovom naučno-tehnološkom. SAD predstavljaju jednu od vodećih svetskih sila na području naučno-tehnološkog razvoja i od posebnog značaja je pažnja koja se poklanja međunarodnoj saradnji u funkciji razvoja, kao i rezultate koje postiže osmišljenim planiranjem povezivanja naučno-tehnološkog i privrednog razvoja.
Tako da, saradnja sa takvim partnerom, imajući u vidu naučne i druge kapacitete SAD, svakako može da doprinese i doprinosi daljem razvoju naših naučno-tehnoloških potencijala.
Ne bih dužio i govorio o dosadašnjoj saradnji sa SAD, takođe želim samo da napomenem da je Republika Srbija potpisnica 54 međunarodna sporazuma koja regulišu naučnu saradnju. Dakle, 54 bilateralna, uglavnom, sporazuma i da imamo jednu plodotvornu saradnju sa velikim brojem zemalja koje upravo na polju nauke i tehnološkog razvoja imaju zavidne rezultate. Svi znamo da bez naučno-tehnološkog razvoja prosto nema ni jednog sveopšteg progresa bilo koje države, pa tako i Republike Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto ministar Nedimović nije tu, Darija, hoćete li vi da obrazložite? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darija Kisić

| Ministarka za brigu o porodici i demografiju
Poštovani poslanici, pred vama je i Sporazum o saradnji u oblasti, izvinjavam se, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.
Naime, imajući u vidu da je poslednjih godina intenzivirana saradnja između Republike Srbije i Ruske Federacije u fitosanitarnoj oblasti, usled povećanja izvoza pošiljaka koje podležu obaveznom fitosanitarnom pregledu, uglavnom voća i povrća i pojačanom kontrolom koju je uvela ruska strana radi sprečavanja uvoza robe iz zemalja kojima je Ruska Federacija uvela sankcije, javila se potreba za inoviranjem postojećeg Sporazuma koji je postojao između Vlade Ruske Federacije i Vlade Savezne Republike Jugoslavije u oblasti karantina i zaštite bilja, koji je potpisan 31. oktobra 1996. godine.
Tokom 2018. godine sa ruskom stranom su otpočeli pregovori na usaglašavanju teksta i potpisivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.
Potpisan Sporazum doprineće olakšavanju procedura i snižavanju barijere prilikom izvoza iz Republike Srbije na tržište Ruske Federacije, pre svega voća i povrća, semenog i sadnog materijala, kao i ostalih proizvoda biljnog porekla koji podležu fitosanitarnom preglegu.
Takođe, Sporazum pruža osnov za dalje i detaljnije uređenje svih pitanja iz fitosanitarne oblasti, kako u pregovorima, tako i na nivou stručnih službi obe zemlje, što će svakako doprineti povećanju obima robne razmene, proizvoda biljnog porekla, a samim proizvođačima i izvoznicima će obezbediti veći profit. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Prelazimo na izvestioce nadležnih odbora.
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
Reč ima Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem poštovani predsedniče.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, Odbor za rad i socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva na svojoj sednici razmatrao je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije, odnosno između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka u oblasti socijalne sigurnosti. Predložio je da Narodna skupština usvoji ovaj Predlog ugovora pre svega zato što on na jedan sveobuhvatan način reguliše pitanja iz PIO naših državljana koji rade u Kvebeku, zatim što reguliše pitanje povrede na radu, zatim što reguliše pitanje profesionalnog oboljenja, zatim što reguliše pitanje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Kvebek je jedna od deset provincija u Kanadi, najveća po svojoj površini i druga po gustini naseljenosti. Glavni grad je Kvebek, a inače jedan od najurbanijih gradova i najnaseljenijih je Montreal. Negde se procenjuje da u ovoj provinciji kanadskoj radi oko deset hiljada naših radnika i da će svakako potvrđivanje ovog ugovora o socijalnoj sigurnosti pre svega biti u njihovom interesu. Na ovaj način pokazujemo da Republika Srbija, sem što vodi računa o otvaranju novih radnih mesta i zapošljavanju naših građana ovde u Srbiji, i te kako vodi računa i o našim radnicima koji su iz različitih razloga otišli iz naše zemlje i posao pronašli u nekoj drugoj zemlji.

Takođe, pregovori su vođeni otprilike tri godine od 2016. godine. Potpisan je 19. juna 2020. godine. Ovaj period je bio neophodan da bi strane ugovornice usaglasile sva pitanja koja su ovim sporazumom regulisana, a jedno od osnovnih načela koji je ovim sporazumom predviđeno to je načelo jednakosti, kao i načela sa biranja staža osiguranja. To je i te kako važno za naše građane, s obzirom da ima građana koji na primer imaju 10 godina radnog staža u Srbiji i po godinama tog staža ne mogu da ostvare pravo ovde u Republici Srbiji, ali imaju na primer i 10 godina radnog staža u Kvebeku. Na taj način našim građanima daje se mogućnost da ostvare pravo na penziju upravo radi ovog principa sabiranja. Naravno da su regulisane i lične penzije i porodične penzije i invalidske penzije. Ono što je i te kako značajno to je da će se penzije direktno uplaćivati na račun korisnika na primer ako naši državljani žive u Srbiji direktno će biti uplaćivano iz Kvebeka u konvertibilnoj valuti bez ikakvih troškova i ikakvih dažbina koja se tiču oduzimanja tog iznosa zbog rada na obradi penzije, itd.

Takođe, moram da istaknem, vrlo značajno u ovom sporazumu, to je položaj i naših studenata koji studiraju u Kvebeku, kojima se takođe što se tiče zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja pruža im se ta mogućnost na korišćenje. Ono što je razlika ovog sporazuma u odnosu na sporazum sa Kanadom koji je potpisan još 2014. godine jeste upravo to što sa ovim ugovorom garantuje pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu i to trajno. Kao što su novčana davanja trajna, kao što se direktno isplaćuju, tako je i pravo na zdravstveno osiguranje trajno. Naveli ste već da Republika Srbija upravo vodeći računa o svojim državljanima koji rade u drugim zemljama ima potpisan 31 ugovor, uglavnom su to evropske zemlje, ali moram da napomenem da su to i sve susedne zemlje nekadašnje SFRJ, kao i da od 1. februara 2020. godine važi Ugovor o socijalnoj sigurnosti sa Narodnom Republikom Kinom prema tome se našim radnicima računa osiguranje u penzijski staž iako rade u Kini, kao i kineskim radnicima koji rade ovde u Srbiji.

Politika ove Vlade sem toga da osigura položaj naših radnika u inostranstvu je takođe otvaranje novih radnih mesta. Samo Aleksandar Vučić otvorio je preko 230 fabrika i zaposleno je oko 400 hiljada ljudi. Moram da istaknem takođe da se od dolaska SNS kanadski investitori odnosno državljani Kanade u Republici Srbiji otvorili su preko 300 privrednih subjekata, a od onih koje želim da navedem ovom prilikom to je fabrika u Odžacima koja je otvorena još u vreme kada je današnji predsednik bio premijer Vlade Aleksandar Vučić, a naravno moram da istaknem i otvaranje fabrike kanadske u Aleksincu, prvi pogon je otvoren, ali nova fabrika koja će zapošljavati preko hiljadu radnika biće otvorena tokom ove godine.

Prema tome, Srbija je zemlja koja krupnim i snažnim koracima ide napred. Srbija je zemlja kojoj je MMF kao jedinoj zemlji na svetu je predvideo rast od 5% BDP i nadamo se da sadašnje generacije, ali i generacije naše dece neće odlaziti u inostranstvo, već posao nalaziti u našoj zemlji. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, dr Muamer Zukorlić.
Nećete kao izvestilac? Izvinjavam se, pošto ste se prijavili.
Gospodine Rističeviću, vi želite kao izvestilac? (Da.)
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na svojoj sednici podržao Zakon o sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije. Šta više, pozdravio je taj sporazum s obzirom da se radi o biljnom karantinu i zaštiti bilja.
Kao što je većini poljoprivrednika poznato, a verujem i većini narodnih poslanika, radi se o značajnom tržištu, državi našem prijatelju koji se često zalaže za naše nacionalne državne interese, a ta saradnja sa njima je još dragocenija jer je rezultirala izvozom na hiljade tona voća i povrća, što je obuhvaćeno ovim sporazumom. Radi se o fitosanitarnoj kontroli kojom jedna i druga strana međusobno kontrolišu izvoz i uvoz.
Moram da upozorim naše poljoprivrednike po ko zna koji put da Rusija više nije Sovjetski Savez, da se tamo ne može izvoziti sve i svašta, da su ruske kontrole, kontrole u Rusiji, Belorusiji daleko strožije nego kontrole prilikom izvoza u EU i da moraju dobro da paze da ne dolazi do prepakivanja od strane trgovaca, nakupaca voćem i povrćem.
To je jednom rezultiralo i hapšenjem u Republici Srbiji. Mi smo majstori da izigramo sami sebe i ja upozoravam poljoprivrednike koji izvoze recimo 132 hiljade tona jabuka, izvoze ukupno voća oko 180 hiljada tona ili 180 miliona kilograma da se nije igrati sa izvozom od 180 miliona kilograma, da bi neko prepakovao nekoliko šlepera i na crno zaradio neki novac jer time podriva i ugrožava srpsku ekonomiju, a time i ekonomsku moć naših poljoprivrednika, a često se radi o malim poljoprivrednim gazdinstvima koji na hektar, dva ili na nekoliko hektara gaje jabuke, kruške, šljive, breskve, kajsije i na taj način stvarno donose novac svom poljoprivrednom gazdinstvu, na takav način izdržavaju svoje porodice, školuju decu, kupuju odeću, obuću, kupuju mehanizaciju i moram reći da od kada sam ja predsednik Odbora za poljoprivredu da od tada gotovo polovinu Odbora čine stalni članovi i da smo u svrhu što bolje saradnje i proizvodnje voća i izvoza uspeli deo podsticaja sa ratarstva da prebacimo na voće, tako da subvencionišemo i sadnju voća, subvencionišemo ograde, subvencionišemo stubove, subvencionišemo, podstičemo proizvodnju time što dajemo 50 do 65% troškova i prilikom izgradnje zalivnih sistema.
Sve to doprinosi kvalitetnoj proizvodnji voća koje nalazi svoje tržište u Srbiji.
Ukoliko želite da imate ukusnu voćku, ukoliko želite da imate slatku voćku morate da imate i odgovarajuće sadnice, odnosno morate proizvodnju da vršite po standardima, jer danas, ponavljam, Rusija više nije Sovjetski savez, ne možete u Rusiju izvoziti sve i svašta, već to mora da bude takvo voće kakvo su oni uvozili dok međusobno nisu uveli sankcije sa EU.
Tu šansu koju nam pruža EU sankcijama koje uvodi Rusiji i Rusija odgovara kontra sankcijama, ta šansa za naše voćare ne sme biti upropašćena neodgovornim postupcima pojedinaca.
Stoga, moje upozorenje vezano za biljni karantin i zaštitu bilja da će gotovo svaka prevara od strane ruskih organa biti otkrivena, a to će napraviti nemerljivu štetu Republici Srbiji, poljoprivrednim gazdinstvima, posebno malim poljoprivrednim gazdinstvima o kojima se radi prilikom izvoza voća.
Postoje veliki voćnjaci, za njih sam takođe zabrinut, ali najviše za male farmere, jer njih ima puno i mali farmeri nisu samo predmet poljoprivrede, već predmet demografije. Ukoliko oni ne opstanu na područjima gde sad rade, proizvode voće, te teritorije će se prazniti.
Da vas podsetim da je i starosna struktura 62 godine na selu i ukoliko napravimo neku brljotinu sa voćem i povrćem, ukoliko pogasimo te male farmere i mala poljoprivredna gazdinstva onda će ta teritorija ostati pusta, a to će biti i bezbednosni problem, problem suvereniteta i integriteta Republike Srbije.
Stoga, još jednom opominjem sve one koji proizvode voće i koji trguju voćem i povrćem da im ne pada na pamet da prepakuju naše proizvode, odnosno da im menjaju nekim stranim i da na takav način ugrožavaju sami sebe. Hvala.