Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Zeleno-levi front

Biljana Đorđević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem.

Ja bih takođe podržala ono što je koleginica pre mene govorila, pošto je naš amandman isti ili sličan, dovoljno sličan, ali bi dodala samo, s obzirom da nisam sigurna da li ću imati vremena uopšte da pričam o Predlogu zakona o javnim tužilaštvima. Za razliku od tog Predloga zakona gde uopšte nije prihvaćeno nikakvo mesto za odredbu o službi za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, a zapravo će se najviše žrtava naći pred osnovnim javnim tužilaštvima. Ovde barem postoji ta odredba.

Mi smatramo da bi trebalo da bude sadržano u članu koji uređuje poslove sudske uprave, kako osnivanje takve službe ne bi bilo samo mogućnost, već i obaveza. Smatramo da bi službe za pomoć i podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, da bi bilo dobro da one postoje u svim sudovima opšte nadležnosti, a ne samo u višim sudovima. To bi onda omogućilo da se stvore uslovi koji bi obezbedili da se organizuju saslušanja posebno osetljivih oštećenih svedoka upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka.

Zamolila bih ministarku da možda na neki od ovih amandmana odgovori, pošto se dugo nije oglasila.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Da li mogu da dobijem tri minuta po dva člana, da ne bude četiri?

Na član 55. Predloga zakona o uređenju sudova, posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: „Predsednik neposredno višeg suda prima žalbe, stranke ili drugog učesnika u postupku na odluku predsednika suda o pritužbi o kojoj je dužan da odluči u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.“

Gospodine Vinš, nadam se da imate koncentracije da ispratimo. Ovo je važna supsticijalna stvar, jer je u pitanju uprava suda. To su ovlašćenja predsednika neposredno višeg suda i postupak po pritužbi, pa da to definišemo u zakonu malo jasnije nego što trenutno stoji. Mislim da je dobro da stoji nešto konkretnije.

Obrazloženje glasi: „Pravo na pritužbu se u praksi pokazalo kao nedelotvorno pravno sredstvo“. Iako su razlozi za pritužbu pravilno definisani u članu 10. Nacrta ovog zakona o uređenju sudstva, u postupak po pritužbi razrađen u odredbi člana 56, onom sledećem članu, samo pravo na podnošenje pritužbe, predsedniku suda se pokazalo nedelotvornim, jer predsednik suda po pravilu ima zaštitnički odnos prema sudijama suda kojim rukovodi obzirom da snosi pretežni deo odgovornosti za loše funkcionisanje suda, na čijem je čelu.

Tu pričam o onome, da kažemo, samovlašću gde on brine o sebi i da probamo da napravimo jedan mali korektiv u ovom članu zakona i da ubacimo da predsednik neposredno višeg suda prima žalbe stranke, da je on ovlašćen da prima te žalbe stranke na koje mora da odluči u roku od 15 dana.

Mislim da to poboljšava ovaj zakon, prosto nije protiv njega, nego mu daje jednu detaljniju odrednicu šta se radi u tom postupku.

Sa druge strane, ovo je sada dva minuta, to ćemo sledeći.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
I sledeći put ćete još minut. Da li je tako? Tri minuta po dva člana.
Na član 56. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Nestorović, Zelenović, Jovanović, Cakić, Kalajdžić, Miketić, Nešić, Nikolić.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Dakle, postupak po pritužbi otprilike je ostao isti, kao što je bilo u prethodnom zakonu. Mislim da ovaj, makar prvi stav, kojeg se ja sećam, prvi stav, predsednik suda prima pritužbe.

Vladimir Vinš, molim vas da mi date odgovor na pitanje, kako procenjujete primanje pritužbi u prostorijama lokalne vlasti, pred TV kamerama, nešto što se zove prijem građana kod gradonačelnika? Kako tumačite prijem predstavki?

Pitam, da li smatra, gospodin državni pomoćnik, da li smatra da je to ispravan način rešavanja pitanja?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne može on da odgovara na sednici.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Naša suština amandman je nešto drugačija, a to je da predsednik suda bude obavezan da, kao što jeste po zakonu, postupa u određenim vremenskim rokovima, ali da nepostupanje u okviru tih rokova bude nesavestan rad i da može da bude problem i razlog za razrešenje. Zašto?

Zato što u poslednje vreme u sudovima se primaju, nažalost, moram da kažem nažalost, ljudi koji ispunjavaju formalne uslove, a nemaju realno znanje i obrazovanje i to su uglavnom po principu nepotizma, političkog pritiska, sa kupljenim diplomama, koji su primljeni, predsednik suda ih kontinuirano, ja razumem, mlade su sudije, ne mogu sve da znaju, ali predsednik suda kontinuirano štiti upravo time što ne preduzima mere u okviru onoga… (Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 56. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Spustite telefone, kamere snimaju.

Ovako, pročitaću deo obrazloženja kasnije, ali da napravimo sada vezu 55. i 56. član. U 55. u predloženom amandmanu mi smo dali ovlašćenje predsedniku suda da prima žalbe, a sada u 56. kažemo da stranka ili drugi učesnik u postupku imaju pravo žalbe na odluku predsednika suda o pritužbi koja se podnosi predsedniku neposredno Višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema odluke predsednika suda po pritužbi.

Ja ne znam šta ovde ima nelogično? Ovo je potpuno jedan komplet ova dva člana koja regulišu način kako se postupa po pritužbi, ko prima pritužbe, ko daje pritužbe, u kom roku daje, ko odlučuje o njoj, prosto je sve tu.

Moram da vam kažem, vidite. Postupak odlučivanja po pritužbi dobija na težini ukoliko se ove odredbe povežu sa odredbama Nacrta zakona o uređenju sudova kojima je uređeno vršenje nadzora nad pravilnošću rada sudova od strane VSS i Ministarstva pravde.

Pitanje ovog nadzora se ne razrađuje u zakonu, već se detaljnije uređenje ove oblasti prebacuje na podzakonski akt, sudski Poslovnik. Hajmo tu da napravimo jurisdikciju. Znači, ne možemo sve da prebacujemo samo na druge opšte akte. Ovde su stvari koje ipak treba da budu zakonski regulisane.

Ja vas molim, gospodine Vinš, da mi odgovorite ili vi ili ministarka kada ste vi, možda ste predvideli, da li niste videli da su spojena ova dva predloga. Faktički, oni predstavljaju jedno rešenje, u dva člana su doduše napisana, ali sam se trudio da pratim vašu sistematizaciju onoga i metodologiju koju ste primenili u pisanju ovog Predloga zakona.

Prema tome, hoću da kažem, ovo je konkretno od DS jedan izuzetno dobar predlog kako da se poboljša zakon u ovom delu koji uopšte nije nevažan. Ovaj deo o upravi sudstva uopšte nije nevažan.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 56. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Miladinović, Milivojević.
Na član 56. amandman su zajedno podneli Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
Na član 56. amandman su zajedno podneli Gajić, Parlić, Jovanović.
Na član 56. amandman su zajedno podneli poslanici grupe „Ujedinjeni“.
Na član 59. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.

Whoops, looks like something went wrong.