Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Kolega Bulatoviću, nadam se da imate svest da uvaženi predstavnici Ministarstva poljoprivrede ne mogu da vam odgovore, a da je vaša procena da li su vas slušali malo paušalna, pa vas molim koliko god da ste bili povređeni, ipak snizite ton.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KORIŠĆENjU OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Gavrilović, Jovanović, Nestorović, Nikolić, Cakić, Miketić, Lipovac Tanasković, Stanković, Parlić, Novaković, Aleksić, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Jakovljević, Obradović, Kostić, Milenković Kerković, Puškić, Vasić, Olenik, Tomić, Milivojević, Marković, Miladinović, Mitrović, Rakić i Komlenski.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram Predlog pretresa zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olenik, Milivojević, Marković, Miladinović, Mitrović, Rakić.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, gospođo ministarko, ja nisam hteo da vas ništa pitam u vezi ovih prethodnih zakona, jer to nije vaš resor, ali moram nešto da vas pitam u vezi ovog zakona. Mi smo predali neke amandmane u vezi ovog zakona i pre nego što vam objasnim šta hoćemo, čisto da napravim mali uvod.

  Kad pukne cev, hoće da procuri voda, kad pukne tikva, a kod vas je pukla tikva, procurila je istina. Evo, Zorane Mihajlović koja kaže – strašne stvari su se dešavale u EPS-u. To je ona koja je sedela tu na istom mesti gde vi sada. E vidite, kod vas je pukla brana i onda su procurela dokumenta. Ja ću vam sad pokazati dva dokumenta koja su prošla kroz vaše ministarstvo.

  Amandman kaže da se zakon briše, baš zbog ova dva dokumenta koja ću vam sada pokazati, gospođo Đedović. Jedan je Predlog statuta Akcionarskog društva „Elektroprivrede Srbije“, koji ima u sebi član 7. i u tom članu 7. se izričito kaže da neće biti prodaje i otuđenja EPS-ove imovine. Kaže da će se osnivačka akta u društvu, u skladu sa zakonom i statutom primenjivati na osnovu ovog statuta, a onda se kaže u alineji 7. tačke 7) da će se o raspolaganju, pribavljanju i otuđenju sredstava u javnoj svojini koja su preneta u svojinu društva velike vrednosti odlučivati u odnosu na potrebe osnivača, a onda ste registrovali akcionarsko društvo sa statutom koji nema ovu ovde odredbu koju je potpisao sindikat i direktor EPS-a. To je dokaz da EPS spremate za prodaju.

  U ova dva dokumenta koja su procurela direktno iz EPS jasno se kaže šta želite sa EPS-om.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Hvala, kolega Milivojeviću.
  Kolega Branimir Jovančićević.
  Samo da upozorim, vaše vreme je tri minuta koje je preostalo. Iskoristićete ga po amandmanu kolege Milivojevića?
  Po sistemu, kao ovlašćeni predstavnik, tri.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Branimir Jovančićević

  Demokratska stranka - DS
  Nekoliko rečenica koje bih rekao na samom početku mogu da posluže kao dobar uvod u dalju raspravu.

  Naime, zašto obnovljivi izvori energije? Ne toliko da bi se povećala količina energije, nego da bi se na neki način sprečilo dalje zagađenje životne sredine. Dakle, energija i životna sredina su tu u vrlo jakoj interakciji, jer znamo danas na koji način proizvodnja struje doprinosi narušavanju kvaliteta životne sredine, danas sam o tome govorio. Recimo, termoelektrane sa svojim pepelištima, sa aerozagađenjem, zatim sa rudnicima, da li su površinskog kopa ili podzemnog, potpuno je svejedno. Hidrocentrale, koje na prvi pogled izgledaju kao da ne zagađuju životnu sredinu, a izgradnja jedne hidrocentrale u značajnoj meri narušava reljef jednog lokaliteta i s druge strane narušava biodiverzitet tog lokaliteta. O nafti i uglju kao fosilnim gorivima da ne govorimo, znamo u kojoj meri oni doprinose klimatskim promenama i efektu staklene bašte. Gas možda nije toliko loš, ali takođe sagorevanjem gasa se dobija ugljen-dioksid, koji doprinosi efektu staklene bašte. Nuklearke su te koje stalno prete sa akcidentima, jel tako, i setimo se samo 1986. godine šta se sve desilo u Černobilju.

  I onda ideja za obnovljive izvore energije. Kakva je tu situacija? Možda vetroparkovi. Međutim, vetroparkovi su pomalo na neki način izvikani, ako tako mogu da kažem, bez obzira što danas imaju veliku primenu, recimo u Austriji i Nemačkoj, ali treba imati u vidu da i oni u značajnoj meri narušavaju kvalitet životne sredine, jer se vetroparkovima takođe uništava biodiverzitet lokaliteta na kome se nalaze.

  Zatim, imamo možda, recimo, male hidrocentrale, o kojima se danas toliko govori i toliko toga je rečeno danas u Srbiji. Mislim da je otvaranje malih hidrocentrala u potpunosti osuđeno od stručne i naučne javnosti, iz prostog razloga što u značajnoj meri narušavaju kvalitet životne sredine tih lokaliteta, a s druge strane postavlja se pitanje da li uopšte ima uslova za male hidrocentrale u budućnosti, budući da je količina kišnih dana u godini u regionu Balkana sve manja i manja.

  Dobijanje vodonika iz vode je nešto što je neka još i dalje daleka budućnost. Solarni paneli, to je možda ono o čemu treba razmišljati. Recimo, kao pozitivan primer možemo da navedemo Crnu Goru, koja danas, verovali ili ne, na dnevnom nivou izvozi oko dva miliona struje okolnim zemljama, pre svega Italiji.

  Zatim, ono što stoji kao mogućni izvor jesu ostaci poljoprivrednih kultura. Naime, recimo, od ostataka paradajza, od ostataka duvana, od ostataka kukuruza, piralitičkim tehnikama mogu se dobiti i gasoviti i tečni proizvodi koji se mogu koristiti kao izvori energije, koji imaju slične karakteristike prirodnom gasu, kada govorimo o gasovitim proizvodima, a s druge strane, tečni proizvodi imaju karakteristike proizvoda prerade nafte i mogu se koristiti kao gorivo za motore sa unutrašnjih sagorevanjem. Ali ostaje nešto što se zove bio biočač, koji s druge strane ima karakteristike uglja, tako da su ti proizvodi potpuno iskoristljivi u budućnosti.

  Ono što bih hteo da naglasim…
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Ja vam molim samo, vreme je zaista isteklo. Završite rečenicu.
  ...
  Demokratska stranka

  Branimir Jovančićević

  Demokratska stranka - DS
  Ono gde bi trebalo tražiti šansu, to je u domaćim istraživačkim projektima na temu obnovljivih izvora energije i tu domaći srpski naučnici bi mogli u budućnosti da daju veliku ulogu i veliki značaj. Zahvaljujem se.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olenik, Milivojević, Marković, Miladinović, Mitrović i Rakić.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima Srđan Milivojević. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Možda se malopre nismo najbolje razumeli kada sam tražio brisanje ovih članova i zašto tražimo brisanje ovog zakona. Evo da vam dam malo jasnije pojašnjenje.

  U dokumentu koji je zaveden pod brojem 132952/1-23, od 10. februara 2023. godine, u predlogu statuta akcionarskog društva u članu 7. tačka 7) kaže se: „Osnivač daje saglasnost na sledeće akte društva“. U tački 7. kaže se: „O raspolaganju, pribavljanju i otuđenju sredstava u javnoj svojini koja su preneta u svojinu društva velike vrednosti, koje su u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa utvrđenih osnivačkim aktom“.

  Kada uđete na Statut AD EPS-a, ove stavke nema. Dakle, želite, gospodine čuvaru robnih rezervi, u zimskom periodu da prodate EPS. Evo dva dokumenta koja tu kažu. Nema te alhemije kojom to možete da sakrijete, jer postavlja se pitanje – kako je ovaj dokument, na koji su saglasnost dali sindikati i direktor, završio u ovakvom obliku? Kako je to moguće? Šta tajite? Šta radite? Šta pokušavate? Zašto se ponašate kao gubari i skakavci? Vi ste gori od termita. Posle skakavaca nešto ostane, a posle vas neće ostati ništa.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Kolega Milivojeviću, samo malo vokabular, molim vas.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Niste vi tema razgovora, niste vi tema pitanja. Ja se izvinjavam, gospođo Đedović, zbog upadanja vaših poslanika. Vas sam pitao, molim vas mi objasnite kako je moguće ovo.

  Whoops, looks like something went wrong.