Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 43. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Parlić, Radovanović i Tomašević.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli poslanici Tepić, Veselinović, Stefanović, Obradović, Oreg, Grujić, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
  Na član 44. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Parlić, Radovanović i Tomašević.
  Na član 45. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević i zajedno Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Parlić, Radovanović i Tomašević.
  Na član 46. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac, Tanasković, Novaković, Stanković, Parlić, Radovanović i Tomašević.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Četvrta tačka je PREDLOG ZAKONA O IZEMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Bulatović, Rističević, Parandilović, Sandić, Gajić, Tepić, Veselinović, Stefanović, Obradović, Oreg, Grujić, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđić, Miletić, Aleksić, Jovanović, Novaković, Stanković, Milivojević, Rakić, Mitrović, Miladinović, Jakovljević, Obradović, Kostić, Milenković, Puškić, Vasić, Kalajdžić, Zelenović, Jovanović, Nikolić, Nestorović, Cakić, Niketić, kao i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo saglasno čl. 161. st. 4. 163. st.2 Poslovnika odbacio amandman na član 7. koji su zajedno podneli narodni poslanici Milivojević i Rakić.
  Odbačen amandman ne može biti predmet rasprave. O njemu se ne glasa.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Mitrović, Miladinović i Rakić.
  ...
  ZAJEDNO

  Nenad Mitrović

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, želim da vas obavestim da po podacima mi kao narod nestajemo, pa sa nama nestaju i životinje koje su vekovima živele u zajednici, odnosno nestaju autohtone rase. Zato ovim amandmanom hoću da se sve ovo poništi i da se vratimo na izvor da krenemo pravilno u rešavanju problema.

  Tražim da se nakon člana 37a. postojećeg Zakona o podsticaju u poljoprivredi u ruralno razvoju doda član 37b. koji glasi – „podsticaji za očuvanje genetičkih resursa su kompenzacionog karaktera i predstavljaju nadoknadu odgajivaču za uzgoj ugroženih autothonih rasa kako bi nadomestio razliku u dobiti u odnosu na uzgoj komercijalnih rasa.

  Šta to znači? U Pirotu postoji ovca koja se zove Pirotska pramenka. To je brend grada Pirota. Od Pirotske pramenke tri stvari su jako važne na koje su Piroćanci ponosni. To je Pirotski kačkavalj, to je Pirotsko jagnje i Pirotski ćilim, jer vuna od Pirotske pramenke daje najkvalitetnije vlakno koje čini poseban kvalitet Pirotskog ćilima.

  Sredinom prošlog veća, 1960-ih godina je na teritoriji Stare planine i grada Pirota je živelo 250 do 300 hiljada ovaca Pirotske pramenke. Sada ih ima 200. Gubimo brend u gradu Pirotu.

  Dalje, pas Silvan, to je srpski ovčar koji je… Samo dva minuta imam? Ja ću u drugom amandmanu vrlo brzo nastaviti svoju misao zašto želim zaštitu autohtonih rasa. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Kalajdžić, Zelenović, Jovanović, Nikolić, Nestorović, Cakić i Miketić.

  Milinka Nikolić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Ja bih se nadovezala na ono što je prethodni govornik rekao, a upravo o članu 1. stav 1. o seoskom turizmu i o starim zanatima.

  Svima vama je poznato da su stari zanati na Staroj planini oduvek bili i smatram da treba i dalje da se nastavi tako. Sve one žene koje se bave i poljoprivredom, one se bave i ručnim radovima. Ja poznajem mnoge žene koje su članice mnogih udruženja, koje odlaze na mnoge manifestacije širom Srbije i koje žele da pokažu šta one sve znaju. Čak sam jednom prilikom razmišljala da pitam i predsednika – da li ja mogu ovde da dođem kao Staroplaninka i da donesem igle jer znam da pletem? Ne samo ja, nego sve žene sa Stare planine kada su išle na njivu, kada su išle da sakupljaju seno za svoju stoku one su nosile i ručne radove.

  Ovo kada se priča o tom tkanju, o Pirotskom ćilimu, o svemu onome što Staroplaninke rade, pa treba na jedan način da se nagrade i o tome treba da vodi Ministarstvo o selu, a ne poljoprivreda. Njima nije teško ako u toku dana rade poljoprivredne poslove, da li je to bašta ili vinograd, one će uveče da se okupe i da jedna drugoj prenesu svoje znanje koje imaju.

  Tako da smatram da je u poslednje vreme seoski turizam i te kako razvijen.

  Sve ono što se dogodilo na Staroj planini uspelo je da privuče mnoge ljude i svako ko je jednom došao i ko je obišao Staru planinu, upoznao naša sela, uvek je bio sa ciljem da se ponovo vrati, jer ima šta da vidi, može da proba staroplaninske specijalitete, može da se druži sa tim ljudima, a ti ljudi na staroj planini vekovima su tako živeli i dalje tako žive.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.

  Po amandmanu.

  Izvolite.
  ...
  Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

  Hadži Milorad Stošić

  PUPS - solidarnost i pravda
  Zahvaljujem.

  Mi jesmo stava da poljoprivreda nije jedna aktivnost ili jedina potreba naših građana ili naših žitelja koji žive na selu i delimično se slažem da Ministarstvo za brigu o selu treba da ima jedan širi opseg projekata ili širi opseg aktivnosti kojima obezbeđuje neke uslove van poljoprivrednih aktivnosti, kao što je turizam i ostalo. Imajući u vidu da preko Ministarstva za brigu o selu ide i zadrugarstvo, postoje turističke zadruge i to bi moglo.

  Ali, imajući u vidu da je budžet Ministarstva za brigu o selu nedovoljan, što mi stalno svake godine kada se razrađuje budžet insistiramo na veći budžet ministarstva, kako bi se i druge aktivnosti ili drugi segmenti života i rada na selu mogli proširiti, odnosno da se omogući da ljudi na selu imaju i ostale sadržaje osim te poljoprivrede.

  To je u sklopu ovog amandmana. Amandman kao amandman je i podrživ i nepodrživ. Mi ćemo glasati za zakon u celini, a za amandmane u zavisnosti od date situacije.

  Hteo bih gospodine predsedniče da dam još jednu informaciju, Malopre je iznošen podatak da su sredstva javnog informisanja objavila veoma neprijatne stvari o jednom poslaniku, našem, Borislavu Kovačeviću. Samo radi informacije i zbog javnosti i zbog poslanika, tog dana je njemu pozlilo i čovek koji je ceo dan sedeo u Skupštini i pored tegoba koje je imao završio je u bolnici. Sada se trenutno nalazi u bolnici. Tako da to je bilo baš neprimereno objavljivanje u sredstvima javnog informisanja. To se može svakom desiti, svakom može pozliti i da se nađe u takvoj situaciji.

  Stvarno mi u celini doprinosimo veoma negativan stav građana prema poslanicima i našim stavom jedni prema drugima i ovakvim nekim informacijama koje ne sagledavaju čoveka kao osobu kojoj može pozliti i može se naći u nekoj neprijatnoj situaciji, kada se gleda samo jedan segment. Toliko. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vama.
  Na član 1. amandman je podneo Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, podneli smo amandman na ovaj član zakona koji kaže da se ovo odnosi i na druge jedinice lokalne samouprave.

  Građani Srbije, poljoprivreda i energetika su dve grane naše privrede koje su SNS i režim Aleksandra Vučića satrali, ali satrali. Ne postoji veća pošast u oblasti poljoprivrede i oblasti energetike do onoga što je uradila SNS našim poljoprivrednicima i našem selu i našoj energetici.

  Ovo je slika naše poljoprivrede, proizvođači mleka, koji bacaju mleko. Dakle, to je slika i prilika naše poljoprivrede. Vi ste tu granu toliko satrali i ako hoćete građani Srbije nešto da vam kažem, uopšte o učinku vlasti režima Aleksandra Vučića, najbolje se vidi kroz dva pokazatelja.

  Za 11 godina, samovlašća i svevlašća Aleksandra Vučića manje nas je jedan milion. Milion stanovnika ima manje. Od toga najveći broj je na selu. Vi nemojte biti nervozni, nemojte dobacivati. Ja znam da imate nervozu, evo kandidovao vam se Šormaz za predsednika stranke i sada ne znate kom će te se krilu privoleti. Evo kandidata za Šormazovo krilo, odlično je to.

  Dakle, građani Srbije Šormaz se kandiduje za predsednika SNS i vidite kakva je nervoza odmah u tom krilu, Šormazovom krilu. Jeste vi NATO krilo? Odlično, samo da vas podsetim kako je prošao Cvijan kada se kandidovao protiv Vučića.

  Dakle, nema potrebe da budete nervozni, raspada vam se stranka, pravite pokret, to je legitimno vaše pravo. Legitimno je pravo da je Aleksandar Vučić na vlasti, hoće da bude sada opozicionar Aleksandru Vučiću na vlasti. To je njegovo legitimno pravo i legitimno je pravo da kaže da neće sa vama.
  ...
  Savez vojvođanskih Mađara

  Elvira Kovač

  Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
  Po svoj matematici vam je isteklo vreme, predviđenih dva minuta, predlagača amandmana.

  Molim narodne poslanike da se smire. Pokušavam da pratim.

  Najpre replika, predsednik poslaničke grupe Milenko Jovanov.

  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milenko Jovanov

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dakle, meni je zaista drago da se oni koji su sopstvenu stranku rasturili sada bave SNS, ali nema potrebe za to.

  Znate, da bi neko bio kandidat za bilo šta, unutar SNS to ne treba da objavi preko novina, nego treba da ispuni statutom predviđenu proceduru. To znači, pa te vaše novine su pisale svašta, tako da bolje da ne citiram šta je sve pisalo u tim novinama. Tako da pustite to.

  Ono što je činjenica, to je da ta procedura nije ni počela, tako da nemamo ni kandidata, a kod nas apsolutno svako ko bude ispunio statutom predviđenu proceduru može da se kandiduje, pa i član stranke koga lažno predstavljaju kao člana Glavnog odbora, jer to nije, ali jeste član stranke, Dragan Šormaz. Svi mogu da se kandiduju. Mi smo stranka koja zaista drži do demokratskih principa.

  (Srđan Milivojević: Šta je bilo sa Cvijanom?)

  Znate šta, opet mrtvi ljudi, opet mrtvi ljudi. Da li možete jednom da kažete nešto da ne spomenete nekog pokojnika. Da li može jednom bez te političke nekrofilije. Ja vidim da je vama smešno i da se osmehujete dok spominjete pokojnike. To govori o vama i koliko držite i do tih pokojnika. Ali, stvarno je nepristojno.

  Dakle, svako može da se kandiduje, da ispuni te uslove koji su predviđeni statutom, a članstvo će da odredi. Znate šta je interesantno? Što nećete moći da verujete, a sada ono stvarno u šta nećete moći da verujete. Niko zbog toga neće biti izbačen. Vi ste izbacili, vi ste izbacili Vidu Ognjenović iz stranke. Vidu Ognjenović koja vas je osnovala, ste izbacili iz stranke. Dragana Domazeta koji je bio ministar ste izbacili iz stranke. Sve što ste mogli da izbacite, izbacili ste.

  Sve ste izbacili da biste vi isplivali na površinu. To je jedini način bio da bi postane poslanik da više nema niko osim vas. Taj film, taj vaš Titanik u kome se stalno tučete ko će da bude kormilar na praznom brodu koji tone, taj film nećete da gledate u SNS. Prema tome, svako ko bude imao priliku i želju da se kandiduje, ispuni uslove, da li je po statutu 10 opštinskih odbora da ga podrži ili jedan broj skupštinara, nije ni važno, …

  (Aleksandar Jovanović: Do kada primate?)

  (Predsedavajuća: Vreme.)

  Sada na ovom moram da reagujem, stvarno.

  (Predsedavajuća: Vreme predviđeno za repliku je isteklo. Zaista ne mogu da krši Poslovnik.)

  Onda po Poslovniku.

  Whoops, looks like something went wrong.