Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.04.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

7. dan rada

04.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta.
Smatram da nema nikakvog kršenja Poslovnika, pogotovo u delu da se na sednici gde se ne raspravlja čak, ne vodi se nikakva….
(Vjerica Radeta: Želim da se Skupština izjasni o svim ovim povredama koje sam navela do sad.)
Izjasniće se Skupština o svim vašim povredama.
Na član 23. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac.
Da li neko želi reč?
Koleginica Karanac ima reč. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Jasmina Karanac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre Ružiću, poštovani saradnici ministara lokalne samouprave i prosvete, kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, naš amandman odnosi se na član 23. tačnije tačka 8) Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija.

Da bih bila jasnija, ja ću vam pročitati nekoliko tačaka ovog člana i doći ćemo na spornu tačku 8).U izvornom obliku, ovaj član glasi: „Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja prati primenu ovog zakona, donosi metodologiju za razvoj standarda kvalifikacija na predlog Agencije, povezuje NOKS sa EOKS-om, usvaja standard kvalifikacije, donosi standarde za samovrednovanje i spoljašnju proveru kvaliteta JPO-a, obavlja poslove nacionalne koordinacione tačke“ i kada smo došli do tačke 8) kaže „i druge poslove u skladu sa ovim zakonom“. Što bi moglo da se prevede Ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.

Mi smo predložili da se ispred rečenice u tački 8) doda: „obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Naš amandman ne menja suštinu ovog člana, ali ga preciznije formuliše, te vam s toga sugerišem da još jednom razmislite i prihvatite ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikolić i Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić i Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
30/6MG/IĆ
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Marković, Jelena Žarić Kovačević, Studenka Kovačević i Aleksandra Majkić.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 43. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 43. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 45. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 46. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Filip Stojanović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 47. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 49. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 50. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 51. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 52 amandmane, u istovetnom tekstu, su zajedno podneli narodni poslanici Ružica Nikoklić i Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, sa ispravkom.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Sreto Perić.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Na član 53. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč ? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je kao nepotpune amandmane narodnih poslanika: Marinike Tepić, Sonje Pavlović, Aleksandre Čabraja, Jovana Jovanovića, Zorana Živkovića na članove 22, 24. i 26.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Vesović, izvolite.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala gospodine predsedavajući.

Evo, mi smo ono vreme što imamo kao ovlašćeni i vreme poslaničke grupe, čuvali da progovorimo nešto o ovim amandmanima i o Zakonu o udžbenicima.

Odmah na početku ću da izrazim žaljenje što nema gospodina ministra prosvete, gospodina Šarčevića, jer je on određen ispred Vlade za predstavnika u Narodnoj skupštini i ja sam voleo da sa njim porazgovaram o ovim amandmanima.

Mi koji volim gusle, kažemo: „ Voleo sam danas biti baš sa njime baš u reči, ali se plašim ođe nije, valjda ima poso preči“, tako da on nije ovde.

Član koji predlažemo da se promeni jeste 5. član i da se u tom 5. članu tačka 4. obriše. Naime, radi se o udžbenicima na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Mi u Srpskom pokretu Dveri nemamo problem sa članom 1, članom 2. i članom 3. gde u članu 1. kaže da to može da bude udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je izdat na teritoriji Republike Srbije.

U članu 2. da je to udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je prevod udžbenika odobrenog na srpskom jeziku.

U članu 3. da je to dodatak uz udžbenik koji se koristi za realizaciju predviđenog dela programa nastave i učenja na predmetu od značaja za nacionalnu manjinu. Ali svakako imamo veliki problem sa članom 4. koji kaže da je to udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine izdat u stranoj državi, koji je izabran u skladu sa ovim zakonom.

Ovo što je izabran u skladu sa ovim zakonom malo blaži ovu prvu priču da je to udžbenik koji je izdat u stranoj državi. Ja gospodu iz Ministarstva za prosvetu, koja je ovde prisutna, pitam da li je ona imala priliku da gleda kako izgledaju udžbenici izdati u okolnim državama koje su nastali raspadom one prve, pa potom ove druge države.

Družeći se sa mojim prijateljima Srbima iz Crne Gore, imao sam prilike da gledam kako izgledaju udžbenici za njihovu decu za istoriju ili geografiju. Mi smo u Srbiji dobili, između ostalog, i crnogorsku manjinu, dali smo i njima pravo na jezik, a da li znate šta piše u tom udžbeniku?

Da li znate da na primer u tom udžbeniku piše da je Srbija okupirala Crnu Goru 1918. godine?

I kako je moguće da mi kao država koja vodi računa o svom nacionalnom interesu dozvolimo da tako nešto možda uđe u nastavni program za nacionalne manjine u državi Srbiji?

Ja neću da pričam o udžbenicima koji su izdati u susednim državama ili koriste se na teritoriji samoproglašene tzv. „ države Kosovo“, a koji će moći da koriste pripadnici nacionalnih manjina u tzv. „Preševskoj dolini“.

Apsolutno je neodrživo da ovaj četvrti stav ovog petog člana ostane u Predlogu zakona jer može da otvori mnoga pitanja koja mogu imati najrazličitije konsekvence u vremenu koje dolazi pred nama.

Zato mi je zaista krivo i zato sam citirao gusle, zašto nema gospodina Šarčevića, jer on je jedan od ministara koji je uvek spreman da uđe u polemiku i u raspravu pod znacima navoda sa narodnim poslanicima, ali na moju veliku žalost, a čini mi se nije sporno što je to moja žalost, nego na štetu građana, ovo će ostati u zakonu, a ovaj amandman je odbijen.

Ostaću bez teksta, gospodin Ružić, uz dužno poštovanje njegovo, nije čovek koji se sa ovom problematikom bavi i to nije pitanje njegovog ministarstva, te zato smatram da ne može da bude kompetentan da mi on pruži odgovor.

Nažalost, ostaće ovako kako jeste, a to nije dobro. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Goran Ćirić, Nataša Vučković, Balša Božović, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Veroljub Stevanović i Tomislav Žigmanov.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv iznad člana i član 10. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Član 10. Zakona o udžbenicima propisuje da Vlada može, a iz toga sledi da ne mora, svake godine da donese odluku o tome da u budžetu Republike Srbije odvoji ili ne odvoji neka sredstva, veća ili manja, za nabavku neke količine udžbenika za neku decu u Republici Srbiji.

Amandman koji sam podnela ispred poslaničke grupe DJB išao je u pravcu promene i izmene tog člana, tako da u njemu jasno piše da Vlada Republike Srbije svake godine u budžetu Republike Srbije sigurno odvaja dovoljno sredstva za nabavku svih udžbenika za svu decu koja pohađaju školu u Republici Srbiji.

Razlog za to je jednostavan. Naš Ustav propisuje da je osnovno školsko obrazovanje obavezno i besplatno i to je sasvim logično, jer ako je nešto obavezno, onda roditelji ne mogu imati skrivene troškove da bi tu svoju obavezu ispunili.

Ukoliko dete ne pohađa školu, on keši odredbu Ustava koja kaže da je obrazovanje obavezno i snosi određene konsekvence, ali ako je školovanje obavezno, apsolutno svi troškovi tog obrazovanja moraju biti pokriveni iz budžeta države koja očekuje od roditelja da obavezno šalju decu u školu.

Udžbenici predstavljaju jedan od većih troškova vezanih za obrazovanje naše dece, koji padaju na teret roditeljskog džepa, ali nisu jedini.

Tu postoje razni drugi skriveni troškovi: ekskurzija, onda ishrane te dece, jer ako pošaljete dete u školu, on mora nešto i da ruča, troškovi pribora, nabavke sveski, olovki, pribora za fizičko, tehničko, likovno. Svako ko ima dete u osnovnoj školi zna da to osnovno školsko obrazovanje nikako nije besplatno i da velika količina troškova pada na teret roditelja.

Mi smatramo da sva deca koja obavezno moraju da idu u školu moraju da imaju plaćene sve troškove iz budžeta Republike Srbije. To je jedino odgovorno što država može da učini, a da vam ne pričam u ovoj situaciji u kojoj su svi građani osiromašeni, u kojoj srednje klase skoro i da nema i svi su na ivici preživljavanja, jedva sastavljaju kraj sa krajem, udžbenici odnose između 15 i 17 hiljada dinara po detetu svakog septembra iz porodičnog džepa.

Mi se žalimo da kao nacija nestajemo. Smišljamo nekakvu populacionu politiku koja to treba da reši, a pri tome propuštamo da vidimo da je najbolja populaciona politika da država na sebe preuzme obavezu koju inače po Ustavu ima, ali u praksi ne sprovodi, a to je da obezbedi roditeljima koji žele da imaju više dece, da tu decu mogu da školuju potpuno o trošku države, kao što to Ustav i propisuje. Time ćete već, time ćemo mi kao država, svi, učiniti nešto na sistemskom nivou, ne kao ad hok rešenje, naredne tri godine ćemo da radimo ovo ili narednih pet godina ćemo da radimo ono, nego ćemo u zakonu propisati da to tako mora da bude.

Pošto smo o ovome raspravljali i jesenas, kada smo imali drugi set obrazovnih zakona i tada je tu bio prisutan ministar prosvete Šarčević, koji je uvek raspoložen da vodi konstruktivnu diskusiju kada je prisutan u ovom parlamentu, izneti su neki stavovi da za ovo nema novca u budžetu Republike Srbije.

Decidno se ne slažem sa takvim zaključkom. Novca ima. Novac iz budžeta Republike Srbije odliva se na mnogo, mnogo nevažnije stvari, preliva se čak, u određenoj meri, u neke vrlo nevidljive tokove, a onda se kaže da novca za besplatne udžbenike nema. To jednostavno nije tačno.

Molim predlagača zakona, koji nije ovde, ali možda gleda negde prenos, ili molim ministra Ružića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji nema baš mnogo veze sa resorom obrazovanja, ali koji je na sebe preuzeo da ovde bude ovlašćeni predlagač zakona u odsustvu ministra prosvete Šarčevića, da još jednom razmisli o ovom amandmanu.

Ovaj amandman o besplatnim udžbenicima je suštinski amandman za budućnost obrazovanja dece u Republici Srbiji, a onda ima kolateralnu dobrobit i na mnoge druge oblasti. Znači, podstaći će i ovu populacionu politiku, za koju ne sporimo da smo u situaciji u kojoj više nas umire nego što se rađa i da treba nešto tim povodom učiniti, znači, apelujemo da se još jednom razmisli o prihvatanju ovog amandmana.

Kada se ovaj amandman prihvati, onda će se naći i ta novčana sredstva u budžetu Republike Srbije, tačnije prerasporediće se sa nekih drugih mnogo manje važnih stvari na ono što je suštinski važno svakom roditelju ili onome ko tek treba da postane roditelj, a brine hoće li moći finansijski da izdrži troškove podizanja, izdržavanja i obrazovanja prvog deteta, a kasnije i ostale dece. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem.
Pre svega, naravno, uz rezervu da ste u pravu da ne dolazim iz resora prosvete, ipak što se tiče člana 10, ja bih morao da konstatujem da je u odnosu na prethodnu zakonsku odredbu ovde napravljena unapređena formulacija te odredbe, koja kaže da Vlada donosi odluku, a ne da može. Tako da, prosto niste u pravu kada kažete da se ostavlja ta dilema da li će ili ne doneti.
Naravno da kada sprovodite fiskalnu konsolidaciju, kada vodite računa o svemu onome što je vezano za javne finansije, vodite računa i o tome kolika su finansijska sredstva i koliko finansijskih sredstava je potrebno da bi se ostvarila jedna ovakva ideja koju ste vi promovisali. Ona može biti legitimna, može biti podvedena i pod populizam, to je već stvar onih koji slušaju, a to su građanke i građani koji slušaju ovaj prenos.
Ali, svakako je važno da se konstatuje da je sama odredba praktično definisala obavezu Vlade Republike Srbije da donese odluku i naravno da se ta odluka o besplatnim udžbenicima naročito odnosi na one najranjivije grupe. Dakle, naročito, to je po meni sasvim realistično i prirodno, bez obzira što bi verovatno svi voleli da na konto budžeta jedne države imamo školovanje.
Što se tiče, kako ste vi rekli, rekao bih možda nesmotreno ili pežorativno neke populacione politike ili pronatalitetne politike koju Vlada Republike Srbije po prvi put na jedan ozbiljan način vodi, mislim da je važno da napravimo tu jednu digresiju ili razliku u skladu sa onom šta je starije – kokoška ili jaje. Mislim da je mnogo važnije da smo upravo ovim zakonom i pronatalitetnim merama omogućili da se prvo ta deca rađaju. Valjda je to suštinski najvažnije, a nakon toga, definisali ovim zakonom mogućnost da u skladu sa finansijskim mogućnostima i potencijalom omogućimo i besplatne udžbenike onima kojima su najpotrebniji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Ova priča od Vlade Republike Srbije kako nema novca i sad je upravo ponovio ministar Ružić jednostavno ne stoji.

Da bi se nabavili udžbenici za svu decu u svim osnovnim i u svim srednjim školama u Srbiji, to je negde otprilike 0,23% budžeta Republike Srbije. Znači, jedna četvrtina jednog procenta. Tako da, ova priča jednostavno ne stoji.

Imamo pojedinačne subvencije koje se daju koje su mnogo veće nego novac koji je potreban da se nabave udžbenici.

Sad da malo popričamo i o tome a gde to u svetu postoje besplatni udžbenici za svu decu, pošto smo čuli neka tumačenja, kao – to je samo za socijalizam i takve nekakve priče. Pa, veliki broj naših ljudi koji je u dijaspori, veliki broj naših mladih ljudi koji je pobegao iz Srbije zato što ovde ne može sebi i svojoj porodici da obezbedi pristojan život, koji je pobegao iz zemlje školuje svoju decu u inostranstvu, tako da jako dobro znaju ovo što ću sada kazati.

Recimo, u SAD, a to je najkapitalističkija zemlja na zemlju, sva deca dobijaju besplatne udžbenike.

To vam dragi roditelji u Srbiji izgleda ovako. Povedete vaše dete u školu, na početku školske godine, dete ode tamo i dobije sve udžbenike, i to ne samo udžbenike, dobije i sveske, i olovke, i sav pribor koji je detetu potreban. Sad da ne bi bilo da pričamo samo o SAD, isto ovako vam je i u Kanadi, isto ovako vam je u Rusiji, u zemljama EU, takođe i u Bocvani. Pričati o tome kako ovo ne može da se plati, jednostavno nije tačno. Ako smo zaista kao država zainteresovani, a Vladi su puna usta o tome i mi bi je podržali u ovakvom jednom nastojanju, priča o tome kako nam je nizak natalitet, kako imamo visok mortalitet, kako gubimo godišnje jedno mesto veličine 30.000 u Srbiji, kroz ovo što imamo u Srbiji, kroz loš život koji ljudi imaju, zaboravljamo da mnogi naši ljudi, u stvari, beže iz zemlje i deca nam se rađaju negde u inostranstvu, u dijaspori.

Znači, najbolja politika koja će pomoći roditeljstvo je da troškove odgajanja deteta preuzme na sebe država i, kao što sam objasnio, država ima dovoljno sredstava da na sebe preuzme takve troškove i ovo vam je ozbiljna politika koja se bavi porodicama, koja se bavi decom.

Prosečna plata u Srbiji je negde oko 58, 59 hiljada dinara za porodicu, ne pojedinačna plata, nego porodična primanja, a po anketi Republičkog zavoda za statistiku. Znači, nego oko 58, 59 hiljada dinara. Porodica je tročlana, u proseku, sada već nešto manje od toga, i za taj novac morate da prehranite celu porodicu, a kompleti udžbenika, a to roditelji jako dobro znaju, koštaju negde od 10, 12, do 17 hiljada dinara, a onda pored toga, kao što je moja koleginica Branka Stamenković govorila, imate i dodatne troškove koje roditelji moraju da plate tokom godine. Ovo je za veliki broj porodica u Srbiji nepremostiva enigma, kako da reše da ovo plate.

Znači, država Srbija ima dovoljno novca u budžetu. Radi se o jednoj četvrtini jednog procenta budžeta Republike Srbije. To je negde sto puta manje nego koliko trošimo, recimo, na razno-razne subvencije i svakojaka čuda koja imamo u budžetu, a od kojih nikakve koristi nemamo. Ovo je jedna politika koja postoji u celom uređenom svetu, tako da bi, mislim, bilo u redu da Vlada konačno shvati da je to mesto gde treba da vodi populacionu politiku, da treba da kaže obrazovanje je pravo deteta, a ne teret roditelja, pa da obezbedi i besplatne vrtiće i besplatne udžbenike za svu decu u osnovnim školama i za svu decu u srednjim školama i da dovede naše mališane koji odrastaju u Srbiji na isti nivo kao i naši mališani kod roditelja koji su pobegli iz Srbije, pa su rođeni po belom svetu. Tamo im te države omogućavaju besplatne udžbenike. Znači, da pređemo sa reči na dela. Dosta nam je praznih priča.

Evo jedne prilike i nečega što mislim da je nesporno. Očigledno je to moguće platiti. Ovo bi bio, recimo, jedan dobar primer da zajedno sa Vladom i vladajućom večinom uradimo nešto što je u interesu svih građana Srbije. Hvala.