Otvoreni Parlament | Zakon o predmetima opšte upotrebe

Zakon o predmetima opšte upotrebe

Sažetak

Prethodni Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji je donet 2011. godine nije dovoljno usklađen sa propisima Evropske Unije i to u pogledu odredaba koje se odnose na predmete opšte upotrebe. Kada je prvi put pisan zakon težilo se usklađivanju sa tadašnjim EU zakonima. Problem koji se javlja kod aktuelnog zakonskog rešenja je da on nije sveobuhvatan i da je razuđen. Cilj donošenja novog zakona jeste da se poboljšaju zakonska rešenja koja se odnose na zaštitu zdravlja i bezbednosti pojedinaca i različitih grupa stanovništva. Time se otklanjaju sve nejasnoće i nedorečenosti koje su postojale. Ovaj zakon je u odnosu na raniji dosta proširen i to za više od 60 članova što iznosi više od polovine. Iz toga se vidi težnja zakonodavca da se zakon precizira i popune svi nedostaci koji su postojali u prošlosti.

Kao krajnji korak ka sprovođenju ovog zakona i poboljšanju rešenja neophodno je sprovesti bolju kontrolu i nadzor nad zdravstvenom ispravnosšću ovih proizvoda. U prethodnom zakonskom rešenju pojedine grupe predmeta nisu bile obuhvaćene kontrolom , sada se te grupe stavljaju pod obaveznu zdravstvenu i sanitarnu kontrolu.

Osnovne odredbe

Ovaj zakon se odnosi na predmete koji su u opštoj upotrebi i na uslove koje moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti ispuniti. Tu spadaju sve sirovine, materijali i aditivi koji se koriste za proizvodnju pomenutih predmeta. Oblast primene pokriva sve predmete koji se proizvode, uvoze, izvoze i nalaze na području Republike Srbije. Grupe predmeta koje se obrađuju u ovom zakonu su materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom, igračke, kozmetički proizvodi, materijali koji dolaze u kontakt sa kožom, detergenti i duvan.

Načela

Zakonodavac definiše načela: analize rizika, predostrožnosti, zaštite interesa potrošača, transparentnosti i poverljivosti. Pored toga postavljena je i opravdanost mera koje se sprovode kada se ograničava i zabranjuje upotreba i promet predmeta opšte upotrebe.

Posebna radna grupa za kategorizaciju graničnih proizvoda

Pre kategorizacije jasno definisanih grupa predmeta neophodno je izdvojiti predmete graničnih proizvoda, gde se ne može utvrditi kojoj grupi pripadaju. Stoga je neophodno oformiti posebnu radnu grupu koja će se baviti razgraničenjem datim predmeta i na osnovu analize dati stručno mišljenje koje je obavezujuće.

Opšti uslovi koje moraju da ispunjavaju predmeti opšte upotrebe

Kako bi se jasno postavili kriterijumi koji se odnose na predmete opšte upotrebe, ovim zakonom se predviđaju opšti uslovi koje oni moraju ispunjavati. Tu se najpre misli na stavljanje u promet ovih predmeta, gde mogu biti stavljeni u promet samo oni predmeti koji su zdravstveno ispravni. Ministar zdravlja donosi neophodna podzakonska akta kojim se bliže uređuju pravila koja se odnose na materijale i predmete koji se koriste u proizvodnji pomenutih predmeta. U zakonu se taksativno navode svi predmeti koji su zdravstveno neispravni. Izričito je propisana zabrana pripisivanja lekovitog dejstva predmetima opšte upotrebe kao i dovođenje u zabludu potrošača u pogledu svojstva predmeta.

Opšte obaveze subjekata u poslovanju

Obaveze koje preuzima subjekt koji posluje predmetima opšte upotrebe se najpre odnose na utvrđivanje zdravstvene ispravnosti tih predmeta i postupanje u situacijama ukoliko utvrdi da su predmeti neispravni. Takođe, definisane su i obaveze i odgovornosti proizvođača u smislu uspostavljanja i sprovođenja unutrašnje kontrole i obezbeđivanja svih sanitarnih i zdravstvenih uslova.

Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja

U slučaju da se utvrdi da su predmeti opasni po zdravlje i bezbednost ljudi uspostavlja se sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, kao i uslovi i način informisanja i razmene informacija. Kako bi se sprečili i otklonili rizici po zdravlje ljudi korišćenjem datih proizvoda koriste se pomenuti sistemi. Ministar određuje lice za kontakt sa nadležnim organom. Podaci o predmetima opšte upotrebe moraju biti javno dostupni zbog prirode rizika ali i preuzetih mera.

Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom

U drugom delu zakona obrađuju se posebne grupe predmeta opšte upotrebe. Prvu grupu čine materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa hranom. Ovde se najpre preciziraju opšti zahtevi za te materijale, način deklarisanja, obezbeđenje kvaliteta kao i način kontrolisanja kvaliteta pomenutog materijala ili predmeta. Pored ovoga zakonodavac predviđa obavezu subjekta koji posluje materijalima i predmetima koji dolaze u kontakt sa hranom da čuva svu neophodnu dokumentaciju u papirnom i elektronskom formatu kao i da je na zahtev sanitarnog inspektora pokaže na uvid.

Igračke

Sledeću kategoriju predmeta opšte upotrebe čine igračke. Isti je princip predviđenih opštih zahteva koje igračke moraju ispunjavati. Definisan je sam pojam igračke, obaveze koje subjekt u poslovanju igračkama mora da ispunjava kao i bezbednosna usaglašenost. Kod bezbednosne usaglašenosti važno je napomenuti pretpostavke, pravila i uslove o usaglašenosti, način ocenjivanja usaglašenosti i pretpostavke. Kako bi se sprovela bezbednosna usaglašenost ministar imenuje telo za ocenjivanje usaglašenosti. Takođe, predviđeni su i postupci u slučaju da se radi o rizičnim kategorijama igračaka ali i onima koje ne ispunjavaju formalnu usaglašenost.

Kozmetički proizvodi

Kada je reč o kozmetičkim proizvodima, najpre se definiše sam pojam. Kao i kod prethodnih predmeta opšte upotrebe navode se obaveze odgovorne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom i distribucijom predmeta. Zakonodavac propisuje proizvođačku praksu kao i procenu bezbednosti kozmetičkih proizvoda, gde se predviđa neophodnost vođenja dosijea koji sadrži informacije o proizvodu (Product Information File – PIF). Ovim zakonom se propisuju i pojedina ograničenja gde se kao novina javlja zabrana testiranja na životinjama kao i uvoza kozmetičkih proizvoda na teritoriju Republike Srbije koji su u svojoj finalnoj fazi testirani na životinjama.

Materijali koji dolaze u kontakt sa kožom

Taksativno su pobrojani i predmeti iz grupe proizvoda koji takođe dolaze u kontakt sa kožom. Ovim odredbama se uređuju uslovi koje moraju ispunjavati, oni moraju biti zdravstveno bezbedni i odgovarati zahtevima iz ovog zakona.

Detergenti, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebui održavanje higijene

Posebno izdvojena kategorija predmeta jesu detergenti, biocidi i druga sredstva za opštu upotrebu i održavanje higijene. Ovom odredbom je definisan njihov pojam, u koje svrhe se oni koriste ali i uslovi koje moraju ispunjavati.

Duvan, duvanski proizvodi i pribor za pušenje

Do sada najmanje pažnje je bilo posvećeno kontaminentima koji su korišćeni u duvanskoj industriji i za uzgoj duvana. Jedan od noviteta jesu uslovi koji proizvođači i distributeri moraju ispuniti prilikom stavljanja ovih proizvoda na tržište. Posebno je naglašen način označavanja ambalaže gde se neizbrisivo i lako uočljivo moraju videti informacije o proizvodu i deklaracija.

Sistem nadzora

Nadzor se vrši nad primenom zakona i drugih propisa koji uređuju bezbednost i zdravstvenu ispravnost predmeta opšte upotrebe. Nadzor vrši nadležno ministarstvo preko sanitarnih inspektora. Pod nadzorom su ustanovljene oblasti od značaja za predmete opšte upotrebe, nadzor se vrši nad proizvodnjom, prometom, korišćenjem, monitoringom, uzorkovanjem, ovlašćenim laboratorijama. Takođe utvrđena su i prava i dužnosti sanitarnih inspektora.

Kaznene odredbe

Sankcije predviđene ovim zakonom spadaju u oblast privrednih prestupa i prekršaja. U zakonu su taksativno nabrojane odredbe za čije kršenje se izriču sankcije.


Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 107
Protiv: 103
107%
103%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.09.2021, 09:48