Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Sažetak

1. Uslovi koje moraju da zadovoljavaju laboratorije u kojima se vrše ispitivanja

Dopunama zakona precizirano je da se ispitivanja u cilju registracije moraju sprovoditi u laboratorijama čije je postupanje usklađeno sa smernicama dobre laboratorijske prakse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva, s tim da se ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehničkih osobina sredstava za zaštitu bilja može se vršiti i u laboratorijama akreditovanim u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025.

2. Standardi koji se primenjuju prilikom procene sredstava za zaštitu bilja

Izmenama i dopunama Zakona preciziran je način procene sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije. Procena se obavlja u skladu sa jedinstvenim načelima za procenu i registraciju sredstava za zaštitu bilja a za procenu se koriste se i dostupne relevantne međunarodne smernice i preporuke, odnosno postojeće naučno i tehničko znanje. Procena sredstava za zaštitu bilja može da traje najduže 18 meseci od dana prijema zahteva za registraciju. Predlogom zakona precizirani su i izuzetni slučajevi u kojima ovaj postupak može trajati duže (npr. potrebni dodatni podaci za procenu sredstva)

3. Obavljanje i poveravanje poslova procene

Procenu sredstava za zaštitu bilja radi njihove registracije obavlja Ministarstvo, a ministar bliže propisuje jedinstvena načela za procenu i registraciju sredstava.
Poslove procene Ministarstvo može da poveri visokoškolskoj ustanovi akreditovanoj u oblasti biotehničkih nauka, poljoprivrede kao i organizaciji upisanoj u Registar naučnoistraživačkih organizacija u oblasti biotehničkih nauka ili poljoprivrede (ocenjivač). Izbor ocenjivača sprovodi se putem konkursa, odluku o izboru ocenjivača donosi ministar, a rezultati konkursa objavljuju se u Službenom glasniku.

4. Postupak i uslovi registracije

Izmenama Zakona propisan je postupak registracije proizvoda za zaštitu bilja, uslovi pod kojima proizvod može da se registruje, dokazi koji se dostavljaju uz zahtev za registraciju, način procene ispunjenosti uslova za registraciju, kao i ovlašćenje ministra poljoprivrede da utvrdi Listu odobrenih protektanata i sinergista i Listu neprihvatljivih koformulanata. Pored toga, Zakonom su precizirani uslovi za registraciju proizvoda opšte upotrebe (preparata čija primena ne predstavlja opasnost za korisnike i ne zahteva nošenje ličnih zaštitnih sredstava za zaštitu bilja) kao i uslovi za registraciju pomoćnog sredstva za zaštitu bilja (proizvod koji sadrži jednu ili više supstanci prirodnog, odnosno sintetičkog porekla u konačnom obliku i koji se koristi zajedno sa proizvodom za zaštitu bilja) i drugih sredstava za zaštitu bilja.

5. Priznavanje registracije izvršene u drugoj zemlji

Dopunama Zakonama predizirano je da će, u postupku priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji, ministar poljoprivrede biti nadležan da donese pravilnik kojim će bliže se bliže propisati dokumentacija koja se dostavlja u postupku priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovu registracije koja je izvršena u nekoj drugoj zemlji.

6. Sadržina rešenja o registraciji

Izmenama Zakona propisani su obavezni i fakultativni elementi rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja. Predviđeno je da Ministarstvo spisak registrovanih sredstava za zaštitu bilja objavljuje na svojoj internet stranici, a da se Lista odobrenih supstanci objavljuje u Službenom glasniku najmanje jednom godišnje.

7. Preispitivanje rešenja o registraciji

Preispitivanje rešenja o registraciji Ministarstvo može pokrenuti po službenoj dužnosti, a propisani su i slučajevi kada se rešenje o registraciji može ukinuti (u slučaju da sredstvo za zaštitu bilja ne ispunjava propisane uslove ili je proizvođač koji ima sedište u Srbiji brisan iz Registra privrednih subjekata). Dodatno, rešenjem o ukidanju može se zabraniti promet i primena sredstava za zaštitu bilja odnosno utvrditi rok u kome se ta sredstva mogu nalaziti u prometu radi prodaje i primene postojećih zaliha.

8. Mogućnost zabrane korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda

Odredbama koje se odnose na istraživanje i razvoj uređena je mogućnost izdavanja rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje tog rešenja, ograničenja u pogledu količine primene sredstava za zaštitu bilja i površina koje se tim sredstvom tretiraju, kao i mogućnost izricanja mere zabrane korišćenja i prometa tretiranog bilja ili biljnih proizvoda u slučaju da maksimalne dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja nisu utvrđene. Ministar poljoprivrede ovlašćen je da bliže propiše dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj.

9. Uslovi za primenu sredstava za zaštitu bilja

Takođe, izmenjeni su uslovi za primenu sredstava za zaštitu bilja. Naime, Zakonom je propisano je da se ta sredstva moraju primenjivati, između ostalog, i u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse ili integralnog upravljanja štetnim organizmima, a ministar poljoprivrede ovlašćen je da donese podzakonski akt o elementima integralnog upravljanja štetnim organizmima.

10. Obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja

Odredbe kojima su uređene obaveze korisnika sredstava za zaštitu bilja izmenjene su uvođenjem obaveze korisnika da sve aktivnosti koje se odnose na primenu sredstava za zaštitu bilja, rukovanje tim sredstvima, njihovo skladištenje, transport i odlaganje sprovodi na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja, ili životna sredina. Osim toga, propisane su i obaveze profesionalnih korisnika da redovno podešavaju i tehnički proveravaju uređaje za primenu sredstava za zaštitu bilja i koriste uređaje koji su periodično pregledani u skladu sa ovim zakonom.
Takođe, predviđeno je izdavanje sertifikata profesionalnog korisnika licu koje je obučeno za bezbednu primenu, rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje sredstava za zaštitu bilja, kao i ovlašćenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede da propiše program i način sprovođenja obuke, kao i način provere znanja radi izdavanja tog sertifikata.
Ministar poljoprivrede ovlašćen je da bliže propiše uslove i način primene sredstava za zaštitu bilja, kao i uslove i način rukovanja, skladištenja, transporta i odlaganja sredstava za zaštitu bilja.
Izmenama i dopunama Zakona precizirane su i odredbe koje se odnose na upotrebu sredstava za zaštitu bilja u cilju zaštite pčela, vodenih organizama i drugih neciljanih organizama.

11. Inspekcijski nadzor

Izmenama zakona obuhvaćene sui odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, prava, dužnosti i mere koje fitosanitarni inspektor nalaže u okviru ovlašćenja iz ovog zakona, kao i kaznene odredbe.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 59
48%
59%
0%
Poslednji put ažurirano: 07.07.2020, 15:22