Otvoreni Parlament | Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Zakon o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Sažetak

Potreba za unošenjem dopuna i izmena u ovaj zakon javila se tako što je neophodno bilo uskladiti osnovni tekst sa brojnim uredbama koje su donete u Evropskoj Uniji. Pošto se sam proces pristupanja EU odnosi na normativno usklađivanje sa njenim pravnim tekovinama tako i ovaj zakon mora pretrpeti izvesne izmene i dopune. Takođe, kako ovaj zakon datira iz 2005. godine a veliki broj unutrašnjih propisa je nakon toga donet stoga je neophodno i usklađivanje sa njima. Na kraju neophodno je izvršiti poboljšanje rešenja koja su sadržana u Zakonu o prekursorima.

Promene koje nam ovaj zakon donosi se najpre odnose na terminološko usklađivanje sa EU regulativama i definicijama, uvođenje nove kategorije prekusora, obrazovanje novih tela ali i način evidentiranja i kontrole supstanci koje su predmet ovog zakona.

Prethodno zakonsko rešenje predviđalo je klasifikaciju prekursora od tri kategorije, novim izmenama i dopunama uvodi se četvrta grupa prekursora u koju spadaju svi lekovi za humanu i veterinarsku upotrebu a koji sadrže efedrine, norefedrine i pseudoefedrine kao i njihove soli.

Zakonodavac predviđa obavezu Vlade da obrazuje Komisiju za prekursore droga, a jedan od novih zadataka koji će ova komisija imati jeste da izrađuje i ažurira smernice i uputstva za prekursore i supstance koji se nalaze van Spiska prekursora.

Promet prekursora na malo iz treće kategorije i prekursora iz četvrte kategorije dozvoljeno je ukoliko je u skladu sa propisima. Promet na malo prekursora iz prve i druge kategorije nije dozvoljeno.

Kako je neophodno usklađivanje sa domaćim propisima koji su doneti nakon osnovnog teksta ovog zakona, unete su izmene i dopune koje se odnose na propise kojima se regulišu hemikalije, zatim upis u Registar Agencije za privredne registre Srbije ali se i precizira radni status lica u proizvodnji prekursora svih kategorija. Takođe, predviđa se obaveza pravnog lica koje vrši proizvodnju ili promet na veliko prekursora četvrte kategorije da nadležnom Ministarstvu dostavi podatke o odgovornom licu.

Rokovi predviđeni za izdavanje dozvola za prekursore se skraćuju sa 90 na 60 dana a rok za izmenu i obnovu dozvole je 30 dana. Izdavanje dozvole za prekursore prve i druge kategorije izdaje nadležno Ministarstvo, a ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora.

Kada je reč o dozvoli za uvoz i izvoz prekursora svih kategorija, tu se najpre misli na dozvolu koje je pravno lice dobilo od nadležnog Ministarstva. Zakonom je preciziran postupak izdavanja i dobijanja dozvole kao i sadržina dozvole ali i podaci koji se dostavljaju Ministarstvu. Zahtev za dobijanje dozvole se može odbiti ukoliko se utvrdi da su podaci za izdavanje dozvole netačni ili ukoliko su prekursori zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Rešenje o dozvoli izdaje ministar i ono je konačno.

Ministar rešenjem određuje referentnu laboratoriju koja će vršiti hemijsku analizu prekursora. Spisak svih pravnih lica koje mogu vršiti laboratorijske poslove objavljuje se u „Službenom glasniku“. Hemijsku analizu prekursora koje je neophodno oduzeti iz ilegalnih tokova vrši laboratorija Nacionalno – kriminalističkog centra.

Zakonodavac je propisao i obavezu obaveštavanja državnih organa o ilegalnoj proizvodnji i prometu prekursora kao i samu sadržinu tog obaveštenja, koja je precizirana u samom zakonu.

Za prestanak izdate dozvole za promet kao i za proizvodnju propisani su uslovi kao i rok za vraćanje dozvole kojoj je istekao rok.

Propisuje se neophodnost vođenja evidencije svih prekursora kao i sadržina koju ova evidencija mora da sadrži, kako bi se sprečila zloupotreba i njihovo korišćenje u nedozvoljene svrhe. Ovu evidenciju vodi pravno lice koje se bavi prometom ili proizvodnjom prekursora i ona može biti u elektronskom ili drugom obliku. S druge strane, Ministarstvo takođe vodi evidenciju u kojoj su sadržane sve izdate dozvole i saglasnosti. Pravno lice je dužno da podnosi godišnje izveštaje o prometu i proizvodnji prekursora nadležnom Ministarstvu čak i ukoliko nije bilo nikakvih transakcija u toku prethodne kalendarske godine.

Nadzor vrši nadležno Ministarstvo preko inspektora za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore. Nadzor nad uvozom, izvozom i tranzitom supstanci koje se nalaze van spiska prekursora vrši organ nadležan za carinske poslove. Precizirani su poslovi koji su u nadležnosti inspektora.

Proširen je krug prekursora za koje su propisane kaznene odredbe kao i postupanje kada su prekursori predmet zloupotrebe ili krivičnog dela. Tada Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora gde se oni tretiraju kao otpad.

Ministar imenuje članove komisije 30 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, a u roku od 6 meseci će doneti sve neophodne podzakonske akte.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 103
Protiv: 115
103%
115%
0%

Ključne novine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUPSTANCAMA KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI

1. KLASIFIKACIJA PREKURSORA

Ovim zakonom uvodi se nova kategorija prekursora, pored dosadašnje podele na prvu, drugu i treću, uvodi se i četvrta kategorija. Četvrtu kategoriju čine lekovi koji se upotrebljavaju u humanoj i veterinarskoj medicini a sadrže efedrine, norefedrine i pseudoefedrine i njihove soli.

2. KOMISIJA ZA PREKURSORE

Vlada obrazuje komisiju za prekursore i imenuje njene članove. Komisija sastavlja i ažurira smernice u skladu sa propisima Evropske Unije. U slučaju da su prekursori predmet krivičnog dela, Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora gde se oni tretiraju kao otpad.

3. USLOVI ZA PROIZVODNJU I PROMET PREKURSORA

Ovom odredbom propisuju se uslovi za proizvodnju i promet prekursora. Gde se najpre prekursori iz prve i druge kategorije ne mogu naći u prometu na malo. Promet na malo prekursora iz treće kategorije je moguće ukoliko se uskladi sa zakonom koji reguliše oblast hemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opšte upotrebe. Takođe, promet prekursora iz četvrte kategorije moguć je uz poštovanje propisa kojima je uređena oblast lekova, zdravstvene zaštite ljudi i životinja.

Precizira se radni status lica u proizvodnji prekursora svih kategorija. Takođe, predviđa se obaveza pravnog lica koje vrši proizvodnju ili promet na veliko prekursora četvrte kategorije da nadležnom Ministarstvu dostavi podatke o odgovornom licu.

4. IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPOTREBU PREKURSORA

Rokovi predviđeni za izdavanje dozvola za prekursore se skraćuju sa 90 na 60 dana a rok za izmenu i obnovu dozvole je 30 dana. Izdavanje dozvole za prekursore prve i druge kategorije izdaje nadležno Ministarstvo, a ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora.
Kada je reč o dozvoli za uvoz i izvoz prekursora svih kategorija, tu se najpre misli na dozvolu koje je pravno lice dobilo od nadležnog Ministarstva. Zakonom je preciziran postupak izdavanja i dobijanja dozvole kao i sadržina dozvole ali i podaci koji se dostavljaju Ministarstvu. Zahtev za dobijanje dozvole se može odbiti ukoliko se utvrdi da su podaci za izdavanje dozvole netačni ili ukoliko su prekursori zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci. Rešenje o dozvoli izdaje ministar i ono je konačno.

5. EVIDENCIJA I IZVEŠTAJI

Propisuje se neophodnost vođenja evidencije svih prekursora kao i sadržina koju ova evidencija mora da sadrži, kako bi se sprečila zloupotreba i njihovo korišćenje u nedozvoljene svrhe. Ovu evidenciju vodi pravno lice koje se bavi prometom ili proizvodnjom prekursora i ona može biti u elektronskom ili drugom obliku. S druge strane, Ministarstvo takođe vodi evidenciju u kojoj su sadržane sve izdate dozvole i saglasnosti. Pravno lice je dužno da podnosi godišnje izveštaje o prometu i proizvodnji prekursora nadležnom Ministarstvu čak i ukoliko nije bilo nikakvih transakcija u toku prethodne kalendarske godine.

6. NADZOR

Nadzor vrši nadležno Ministarstvo preko inspektora za psihoaktivne kontrolisane supstance i prekursore. Nadzor nad uvozom, izvozom i tranzitom supstanci koje se nalaze van spiska prekursora vrši organ nadležan za carinske poslove. Precizirani su poslovi koji su u nadležnosti inspektora.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 108
83%
108%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.10.2021, 13:13