ISTRAŽIVANJA

Kao kritički prijatelj, Otvoreni parlament se bavi analizom različitih procesa i rada Narodne skupštine iz perspektive transparentnosti, odgovornosti i participativnosti.

Učešće građana u demokratskim procesima 2016.

[15.09.2016.]
Nastavlja se trend pozitivnih promena u pogledu generalne spremnosti građana na učešće u demokratskim procesima, pokazuju rezultati istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2016.”, koje već četvrtu godinu za redom sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u okviru inicijative Otvoreni parlament u saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom.
Rezultati pokazuju trend porasta broja građana koji izražavaju želju da utiču na odluke vlasti na lokalnom nivou. U 2016. godini 34 odsto građana izrazilo je želju da utiče na odluke vlasti na lokalnom nivou, dok je taj procenat u 2015. godini bio 28 odsto. U odnosu na prethodne godine, prvi put se uočava i porast građana koji izražavaju želju da utiču na odluke vlasti na nacionalnom nivou (sa 22 na 28 procenata).
Uprkos blagim naznakama pozitivnih promena, još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća.

Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da je mali procenat građana aktivno angažovan u političkom životu Srbije, i taj procenat se smanjio u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini 9 odsto građana je pokrenulo neku inicijativu ili su učestvovali u rešavanju nekog problema u lokalnoj zajednici dok je u 2015. bio zabeležen blagi porast zainteresovanih građana (12 odsto u odnosu na 7 odsto 2014. godine). Kao i prethodnih godina, akcija u kojoj su građani najčešće učestvovali je potpisivanje peticije (16 odsto).

Kao i prethodnih godina, poverenje građana da pojedinim konkretnim akcijama mogu da dovedu do promena je nešto veće od načelnog uverenja da obični ljudi mogu da menjaju stvari u državi. Građani veruju da na promene u državi najviše mogu da utiču glasanjem na izborima i skretanjem pažnje medija na probleme.

Kao i prethodnih godina, građani ocenjuju da najmanje znaju o Vladi AP Vojvodine (18% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim), a najviše o politici u Srbiji, (47% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim) i lokalnoj samoupravi u njihovom mestu, (43% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim).

Iskazana zainteresovanost za političke teme ostala je na nivou prethodne godine, sa blagim trendom porasta u poslednje dve godine u odnosu na 2013. i 2014. Građani su izrazili najveću zainteresovanost za lokalne izbore (37%) i lokalnu samoupravu (33%), a najmanje za rad pokrajinske vlade i skupštine (14%) i ulogu i rad nezavisnih institucija (17%).

Javne politike za javno slušanje

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Regulacija lizinga radne snage

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Otvoreno o politici razvoja preduzetništva u Srbiji

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Res Publica - Zakoni su javna stvar

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Objektivno i pravovremeno informisanje građana o procesu javnih integracija

[15.09.2016.]
Otvoreno o javnim politikama
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Otvoreni parlament i Trag fondacija u okviru inicijative "Real say on policy" podržali su šest organizacija koje će analizirati javne politike i zakonodavni proces u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda. Ove analize treba da stvore uslove za unapređenje propisa i politika u različitim oblastima kako bismo kao društvo na bolji način odgovorili na potrebe samih građana.
Analizirane oblasti su:
• Ostvarivanje prava na rad
• Država – podsticaj ili prepreka razvoju preduzetništva
• Pravo na objektivno i pravovremeno informisanje
• Mehanizmi učešća građana u neposrednom odlučivanju
• Biračko pravo građana (aktivno i pasivno)
Pred vama se nalaze prvi izveštaji koji sadrže analize stanja u navedenim oblastima i mere učinak državnih organa i Narodne skupštine u prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije.

Indeks otvorenosti parlamenata 2016. – Srbija i region

[30.08.2016.]
Kako bi utvrdili da li su i u kojoj meri parlamenti napravili napredak u pogledu transparentnosti i otvorenosti svoga rada u periodu od godinu dana, treću godinu za redom Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u okviru inicijative Otvoreni parlament sproveo je istraživanje o stepenu otvorenosti parlamenata u regionu “Indeks otvorenosti parlamenata 2016. – Srbija i region”.

Otvorenost, kao jedan od principa dobrog upravljanja, je važan kriterijum u analizi stepena demokratičnosti institucija u jednom društvu. Otvorenost institucija omogućava građanima da budu informisani u vezi sa radom i sa svim procesima unutar institucija, da kontrolišu njihov rad, kao i budu uključeni u procese donošenja odluka.

Parlament, kao telo izabrano od strane građana, zauzima centralno mesto u svakoj demokratiji. Jak i efikasan parlament ima ključnu ulogu u njenom jačanju. Parlament treba da bude snažan i otvoren, ne samo koristeći ovlašćenja koja ima u skladu sa Ustavom već i otvarajući se ka svim partnerima koje prepozna na putu unapređenja svoga rada.

Cilj istraživanja “Indeks otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu” je da utvrdi stepen otvorenosti parlamenata u Srbiji i zemljama regiona. Istraživanje se sprovodi treću godinu za redom. Jedan od ciljeva istraživanja jeste i da kroz kreiranje konkretnih preporuka parlamentima u Srbiji i regionu pomogne da unaprede svoj rad i parlament učine otvorenijim za javnost.

Istraživanje je dostupno na srpskom i engleskom jeziku

Ka boljim zakonima – Unapređenje rada odbora Narodne skupštine Republike Srbije

[25.05.2016.]
Skupštinski odbori su koncipirani kao osnovna i najvažnija radna tela koja okupljaju stručne i zainteresovane narodne poslanike i omogućavaju im da se tokom svog mandata studiozno i kontinuirano bave uređivanjem određene oblasti javnih politika. Odbori su pozicionirani kao pokretači parlamentarne dinamike i procesa, ali i kao tela koja obezbeđuju stručnost, racionalnost i temeljnost u radu. Oni su istovremeno forum za kvalitetne rasprave o predlozima novih zakona, ali i forum u kojem će se razmatrati primena usvojenih zakona i problemi koji iz nje proizilaze.

Centralna tema istraživanja jeste analiza načina funkcionisanja odbora u Narodnoj skupštini, njihovog političkog uticaja i ograničenja sa kojima se suočavaju u svom radu. Ciljevi istraživanja su da istraži uticaj koji odbori imaju na konačan tekst zakona kroz analizu načina na koji odbori razmatraju predloge zakona i da se analizira kontrolni proces koji se odvija u odborima. Važan element ovog istraživanja jeste i analiza mehanizama kojima se omogućava učešće građana u radu odbora Narodne skupštine Republike Srbije, kao i evaluacija uticaja koji građani imaju na ukupni zakonodavni i nadzorni proces.

Krajnji cilj ovog istraživanja jeste traženje načina da se odborima u Narodnoj skupštini Republike Srbije udahne dodatna politička snaga i omogući da se ostvari bar deo potencijala ovih radnih tela.

Istraživanje je dostupno na srpskom i engleskom jeziku.

Indeks otvorenosti parlamenata – Srbija i region 2015.

[25.01.2016.]
Otvorenost parlamenata jedan od važnih preduslova u uspostavljanju snažne i stabilne demokratije jer podrazumeva osiguravanje inkluzivne građanske participacije i slobodnog građanskog društva.

Demokratski parlamenti treba da obezbede adekvatnu predstavljenost, da budu transparentni, efikasni i da polažu račune građanima. Mogućnost građana da prate i nadgledaju rad parlamenta predstavlja snažan mehanizam odgovornosti i podsticaj za bolje rezultate.

Cilj istraživanja “Indeks otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu” je da utvrdi stepen otvorenosti parlamenata u Srbiji i zemljama regiona. Istraživanje se sprovodi drugu godinu za redom. Jedan od ciljeva istraživanja jeste i da kroz kreiranje konkretnih preporuka parlamentima u Srbiji i regionu pomogne da unaprede svoj rad i parlament učine otvorenijim za javnost.