Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ružica Nikolić

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovom predloženom izmenom člana 73. osnovnog zakona precizirano je polaganje razrednog ispita u skladu sa posebnim zakonima, budući da je posebnim zakonima koji uređuju osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje polaganje ispita već uređeno.

Međutim, mi smatramo da ova vaša formulacija, da je nedovoljna i da je potrebno dodatno precizirati i da pored usklađivanja sa posebnim zakonima, ovu oblast treba precizirati i uskladiti sa odgovarajućim pravilnicima.

Zakon bez odgovarajućih pravilnika predstavlja samo mrtvo slovo na papiru.

Ovo je posebno vidljivo u jednoj ovako osetljivoj oblasti. Mi zato smatramo da polaganje razrednog ispita mora biti jasno i precizno definisano i da je naša amandmanska intervencija kojom se posebno u zakonskom tekstu naglašava da polaganje razrednog ispita je, u skladu sa posebnim zakonima i odgovarajućim pravilnicima, preciznije i sveobuhvatnije i da ovakvo rešenje doprinosi poboljšanju same primene zakona i otklanjanju svih nejasnoća i mogućih propusta, kao i bilo kakvih zloupotreba tokom same primene. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član zakona odnosi se na učenike sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, specifičnim teškoćama u učenju, jezičkim barijerama prilikom polaganja mature.

Iskoristila bih priliku i pitala ministra navodeći konkretan primer iz jedne beogradske škole, šta je ministarstvo preduzelo kada je kod učenika uočen problem o kom ću vam govoriti.

Konkretno, radi se o učeniku koji je u jednom delu školovanja imao problem sa pisanjem, odnosno disgrafiju, i niko od nastavnika, odnosno profesora to nije primetio, već su roditelji koji su radili sa svojim detetom uočili ovaj problem.

Tada su najpre otišli kod školskog psihologa koji se samo površno pozabavio ovim detetom i rekao da on nema nikakvih problema u učenju, što jeste tačno, i na šta se roditelji nisu ni žalili jer je dete na usmenim proverama znanja pokazivalo odličan uspeh, a na pismenim vežbama i tim testovima, petnaestominutnim vežbama dobijao je slabe ocene, uglavnom jedinicu ili dvojku.

Zatim su se roditelji obratili defektologu, neurologu, i učenik dobija nalaz na kom jasno piše da mu je potrebno duže vreme od predviđeno za rad tih testova. Sa tim je zatim bio upoznat i razredni starešina, koji je rekao da će da obavesti i sve ostale kolege i da će se raditi sa preporukom defektologa.

Međutim, ni razredni starešina, niti bilo koji drugi nastavnik nijednom nije učeniku produžio vreme za rad testova i pismenih zadataka, tako da je dete na kraju imalo lošiji uspeh i ako je imao mnogo više znanja od pokazanog uspeha.

Pitala bih vas, koliko učenika koji imaju problema sa pisanjem, odnosno koji imaju disgrafiju, nastavnici to okarakterišu kao loš rukopis, koliko učenika zbog toga je oštećeno, zato što nastavnici ne bave učenicima na način na koji bi trebalo?

Mi smatramo da bi trebalo u svaku školu uključiti i defektologa, a da ovaj član zakona, plašimo se da će ostati samo mrtvo slovo na papiru, jer ova deca pohađaju nastavu po redovnom programu, a ne po individualnom, tako da su ona praktično, i nevidljiva. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom kojim smo podneli tražimo izmenu člana 4. konkretno stava 2, gde tražimo povećanje roka za dostavljanje izjave o spremnosti da se poslodavac uključi u dualno obrazovanje, jer smatramo da je sistem dualnog obrazovanja nov i za većinu poslodavaca i nastavnika, učenika i saradnika i da upravo zbog toga treba ostaviti povećanjem navedenog roka što veću mogućnost da se svi učesnici u dualno obrazovanje na adekvatan način uključe.

Kada je usvojen ovaj Zakon o dualnom obrazovanju, mi iz SRS smo oštro kritikovali predložena rešenja, jer smatramo da takav model je još uvek neprihvatljiv za Srbiju, jer privreda još uvek nije na tom nivou da može da podrži ovaj model.

Dualnom obrazovanju jedina prednost je, ukoliko se može tako reći da je prednost, jeste zaposlenje. Srednje škole i stručne škole nude mnogo više, a to je upravo široko obrazovanje i ukoliko zanimanje, odnosno posao u nekom momentu postane tehnološki višak, odnosno ukoliko prestane potreba za određenim zanimanjem, ne samo da ta osoba ostaje bez posla, nego je bez razloga mnogo više žrtvovala, a prvenstveno je žrtvovala svoje široko obrazovanje. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, Republički zavod za statistiku izmenio je metodologiju za obračun prosečnih zarada i podatke o zaradama objavljuje sa dva meseca zakašnjenja i to je upravo razlog ovih izmena člana 95. Zakona o vojsci.

Međutim, mi smo predložili da se u drugom stavu ovog člana tekst kojim je Vladi omogućeno da odobrena sredstva u budžetu Republike Srbije koje su namenjena za plate da utvrđuje nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica, da se briše, jer smatramo da je to nedopustivo, s obzirom da se za svaku budžetsku godinu tačno zna broj profesionalnih pripadnika vojske i da je to osnov za planiranje sredstava za plate u budžetu Republike Srbije i ne može se dozvoliti situacija da Vlada utvrđuje nižu osnovicu od zakonom propisane.

U ranijim periodima te situacije su se dešavale, pa je dolazilo do narušavanja budžetskih sredstava u Ministarstvu odbrane, što je opet dovelo do odustajanja od važnijih zadataka, kao što su opremanje vojske, obuka ratnih jedinica i slično i to je sve negativno uticalo na operativne sposobnosti vojske.

Vlada nije mogla da uskrati sredstva drugim korisnicima budžeta, jer bi oni odmah krenuli u proteste, pa je izuzimanje sredstava uvek vršeno iz budžeta vojske, jer je to jedini korisnik koji nema pravo na štrajk.

Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS podnela sam Predlog zakona o izmenama Zakona o presađivanju ljudskih organa i predložene izmene se odnose na član 23. ovog zakona.

Predložene izmene su sa ciljnim ukidanjem pretpostavljene saglasnosti svakog punoletnog državljanina Republike Srbije, jer pretpostavljena saglasnost ostavlja ogroman prostor za zloupotrebu i može da dovede do trgovine ljudskim organima, iako je zakonom izričito zabranjeno i tretira se ka krivično delo.

Zakonom je propisano da se organi uzimaju sa umrlog lica ukoliko se to lice pre smrti nije usmeno ili pisano usprotivilo tome i na taj način ne postoji apsolutno nikakva garancije da će takvo lice u tom momentu ikome preneti informaciju da li želi ili ne želi da bude donor.

Takođe, veoma diskutabilno je i pitanje moždane smrti kada je čovek praktično još uvek živ, jer znamo da se organi uzimaju samo sa živih lica.

Takođe, član 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa, čije izmene tražimo, prekršen je član 25. Ustava Republike Srbije, koji kaže da je fizički i psihički integritet nepovrediv i da niko ne može da bude izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez slobodno datog pristanka.

Takođe, članom 23. ovog zakona, prekršen je i član 23. Ustava Republike Srbije, koji kaže da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno i da su svi dužni da ga poštuju i štite, kao i da svako ima pravo na slobodan razvoj ličnosti ako time ne krši prava drugih.

Predložene izmene su u smeru ukidanja pretpostavljene saglasnosti za doniranje ljudskih organa u slučaju moždane smrti i mi insistiramo upravo na ukidanju te pretpostavljene saglasnosti, odnosno tražimo izmenu protivustavnog člana 23. ovog zakona, jer se zakonom ne može nametnuti nešto što je suprotno Ustavu i doniranjem organa radi presađivanja moguće je samo ukoliko je to isključivo volja donora. Donorom se ne može zvati neko kome se organi uzimaju mimo njegove volje.
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS podnela sam Predlog zakona o izmenama Zakona o presađivanju ljudskih organa i predložene izmene se odnose na član 23. ovog zakona.

Izmene koje se predlažu su sa ciljem ukidanja pretpostavljene saglasnosti svakog punoletnog državljanina Republike Srbije, jer pretpostavljena saglasnost ostavlja ogroman prostor za zloupotrebu i može da dovede do trgovine ljudskim organima, iako je to zakonom izričito zabranjeno i tretira se kao krivično delo.

Zakonom je propisano da se organi uzimaju sa umrlog lica ukoliko se to lice pre smrti nije usmeno ili pisano usprotivilo tome i na taj način ne postoji apsolutno nikakva garancija da će takvo lice u tom momentu ikome preneti informaciju da li želi ili ne želi da bude donor.

Takođe je veoma diskutabilno i pitanje moždane smrti, a kada je čovek praktično još uvek živ, a znamo da se organi uzimaju samo sa živih lica.

Takođe, članom 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa, čije izmene tražimo, prekršen je član 25. Ustava Republike Srbije koji kaže da je fizički i psihički integritet nepovrediv i da niko ne može da bude izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez slobodno datog pristanka.

Članom 23. ovog zakona krši se član 23. Ustava Republike Srbije koji kaže da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno i da su svi dužni da ga poštuju i štite, kao i da svako ima pravo na slobodan razvoj ličnosti ako time ne krši prava drugih.

Znači, predložene izmene su u smeru ukidanja pretpostavljene saglasnosti za darivanje ljudskih organa u slučaju smrti i mi insistiramo na ukidanju upravo te pretpostavljene saglasnosti, odnosno tražimo izmenu protivustavnog člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa, jer ne može se zakonom nametnuti nešto što je suprotno Ustavu i doniranje organa radi presađivanja moguće je samo ukoliko je to isključivo volja donora i donorom se ne može zvati niko kome se organi uzimaju mimo njegove volje i sve to predstaviti kao dobrovoljni čin. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS predložila sam da se član 3. Predloga zakona koji se odnosi na ovlašćenja Agencije briše, jer smatramo da ovakav zakon se ne treba donositi.

Ovim izmenama predlagača ne menja se suštinski ništa, a predložene izmene su isključivo samo iz razloga što su od režima to tražili inostrani mentori, a ne zato što ste shvatili da nešto trba menjati i da se ne poštuju odredbe ovog Zakona o izbornoj kampanji od strane određenih političkih subjekata i da Agencija za borbu protiv korupcije treba da sankcioniše, jer da je tako mnogo ranije bi i ovaj, ali i ostale predložene zakone, mnogo ranije bi doneli.

Znači, izmene su samo zato što to sa zapada traže od vas, a ne zato što želite da na celovit način uredite ovu oblast.

Navodite da su izmene u cilju sprečavanja mogućih zloupotreba u izbornom postupku i ako to zaista hoćete da uradite, mora se učiniti sve da se spreči kupovina glasova, jasno je šta se u predizbornim kampanjama može, šta je po zakonu, ali i vi ste svašta radili u kampanjama i radićete i dalje, od podele paketa sa namirnicama, ogreva, novca itd.

To je ono sa čime treba odmah da se prestane i taj vid korupcije mora da se zaustavi.

Takođe bih naglasili da treba i Agencija da reaguje na različite prijave i mi smo u prethodnim kampanjama o takvim pojavama, o brutalnom narušavanju ravnopravnosti u predizbornoj kampanji, o kupovini glasova, podmićivanjem građana različitim paketima koji se dele u kampanji, obaveštavali i javnost i agenciju, ali je izostala reakcija.

Sumnjamo da će i sad ovim izmenama bilo šta da se promeni.
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Znači, narodni poslanik, ne poslanica.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim članom se uvodi zabrana javnim funkcionerima da koriste javne resurse za promociju političkih stranaka, kao i za različite vidove političkih aktivnosti.

Mi smo intervenisali u ovom članu tako što smo predložili da se zabranjuje i obezbeđivanje i podela robe široke potrošnje u izbornoj kampanji, na šta smo više puta ukazivali na konkretnim primerima iz prethodnih kampanja.

Ovaj vid korupcije i kupovina glasova je dugogodišnja praksa, koju je aktuelni režim nasledio od prethodnog režima.

Vi ste ovaj amandman odbili, jer kažete da je rešenje predlagača dovoljno precizno i da ne zahteva preciziranje koje se amandmanom predlaže. Da li ovakvo vaše obrazloženje znači da ćete sa ovom lošom nasleđenom praksom nastaviti, da će se nastaviti sa kupovinom i krađom glasova i mandata? Mi smo sigurni da će se to nastaviti i zbog niza afera i zloupotreba u izbornim kampanjama mi smo predložili ovakvo amandmansko rešenje.

Zatim, često se birači ucenjuju i opstankom na radnom mestu u javnim preduzećima, u lokalnim samoupravama. Naime, zaposleni dobijaju naloge za koga će glasati i ukoliko to ne urade, odnosno ukoliko ne donesu prazan glasački listić ili sliku da se vidi jasno za koga su glasali, ostaju bez svog radnom mesta.

Zatim, za sve one koji su zaposleni na određeno vreme, važi obećanje da ukoliko glasaju kako im je rečeno, da će dobiti stalno zaposlenje. To je ono što je apsolutno nedozvoljeno i sa tom praksom mora da se prestane.

Pitanje je da li će se to uraditi ovim izmenama. Mi smatramo da neće. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj amandman koji smo podneli odnosi se na tzv. funkcionersku kampanju, odnosno njeno vođenje koje se manifestuje kroz određene promotivne aktivnosti funkcionera u periodu izbornih kampanja poput otvaranja fabrika, asfaltiranih ulica i slično i mi smo o tome više puta govorili.

Međutim, pitanje je kako će agencija, odnosno na koji način će agencija sprečiti kako kupovinu glasova, zatim mandata jer upravo u tome leži ozbiljna korupcija?

Takođe pitanje koje smo više puta postavljali jeste – zašto postoje ovakve agencije jer mi smo protiv Vladinih agencija i smatramo da nadležna ministarstva treba da se bave pitanjima koja su preneta na agencije? Dosadašnja praksa je pokazala da što je veći broj tih agencija da je korupcija u društvu sve veća i veća i glavna korupcija u svakom društvu dolazi upravo od nosioca vlasti.

Kada je Agencija za borbu protiv korupcije u pitanju pitali bi vas – kada je ova agencija javno osudila nekog od visokih državnih funkcionera zbog različitih koruptivnih delovanja? Mi, koliko znamo, nikada i očigledno je i da nikada neće ni da osudi. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, članom 3. Predloga zakona predlagač je vršio izmene na član 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i predložio je smanjenje stope doprinosa za 0,5% za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

U ime poslaničke grupe SRS podnela sam amandman na član 44. osnovnog zakona, kojim smo predložili da se stope po kojima se obračunavaju i plaćaju doprinosi, pored doprinosa za PIO, da se smanje i za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Naš stav je, i to smo predložili i tražili ovim amandmanom, jeste da se sve stope smanje, a ne samo one stope koje se odnose na PIO. Konkretno bi značilo da poslodavac plaća doprinose od 11,5% i na taj način obezbeđuje se manje opterećenje prihoda koje radinici ostvaruju na osnovu rada, ali i smanjenje troškova poslovanja za poslodavce.

Ukidanjem dela doprinosa, odnosno korist od smanjenog oporezivanja mogli bi da imaju i poslodavac i sam zaposleni radnik ukoliko bi se ta sredstva pravilno rasporedila i ukoliko ne bi bilo zloupotreba ova sredstva bi se mogla iskoristiti na povećanje plata. U tom slučaju, smanjenje stopa doprinosa ostavlja prostor za rasterećenje poslodavca i mogu doprineti opštoj koristi da i poslodavac i zaposleni radnik imaju korist, jer ukoliko zaposleni dobije veću platu, poslodavac dobija zadovoljnijeg radnika, čime se direktno utiče i na sam rast produktivnosti. Zahvaljujem.
Zahvaljuje, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, članom 3. Predloga zakona predlagač je vršio izmene člana 25. postojećeg zakona i mi smatramo da ovaj član ne treba menjati na način na koji ste vi to predložili, jer ove izmene suštinski ne menjaju ništa u postojećem članu koji je u svakom slučaju sveobuhvatniji.

Kažete da su predložene izmene u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije i mi srpski radikali jesmo za što efikasnije suzbijanje sive ekonomije i programski se upravo zalažemo za to, kao i za ukidanje rada na crno, suzbijanje i toga.

Smatramo da, ukoliko stvarno želite da se ozbiljno pozabavite i rešite problem sive ekonomije, da su neuralgične tačke proizvodnja i carine i da su to osnovna izvora, kao i rad na crno.

Osim rada na crno, veoma je zastupljena i pojava da poslodavci ceo iznos zarade ne uplaćuju radniku, već se uplaćuje tzv. minimalac, dok se ostatak zarade daje na ruke. To ne samo da je siva ekonomija, to je i uskraćivanje prihoda budžetu i za PIO i za ostalo i to je automatski manja osnovica za doprinose, pa se samim tim i zaposlenom radniku umanjuje penzioni staž koji je u situaciji u kojoj se nalazi i zbog pretnje otkazom je prinuđen da ćuti. To je ono što svakako može da se iskoreni. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo amandmanom na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama predložili izmenu tarifnog broja 35 i ovim tarifnim brojem propisuje se taksa za odgovarajuća akta organa kojima je izvršeno odbijanje zahteva za izdavanje odgovarajuće vize.

Mi smo predložili smanjenje taksi u okviru ovog tarifnog broja 35. I kada su administrativne takse u pitanju, SRS smatra da su neprimerene i neprihvatljive za sve građane Srbije da se takse podižu na ovaj način i ukoliko pogledamo, ako uporedimo povećanje plata i penzija, o čemu od predstavnika vladajuće većine danima slušamo hvalospeve i povećanje taksi procentualno je mnogo veće povećanje taksi.

Da li se na ovaj način kažnjavaju građani, jer sada za duplikat nekog dokumenta 30% više treba da plate? Iako se država, između ostalog, izdržava od taksi, mi smatramo da za ova povećanja nema opravdanog razloga i da je ovo povećanje takse neprihvatljivo i takođe se postavlja pitanje na koji način je predlagač zakona došao da se u zakonu odrede ovolike i ovakve administrativne takse? Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, na član 3. kojim se menja postojeći član 12. Zakona o porezima na imovinu podneli smo amandman kojim smo tražili da se porez na imovinu ne plaća na nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti.

Srpska radikalna stranka je bila protiv Zakona o verskim zajednicama koje je donela Koštuničina Vlada, kada je data mogućnost mnogima da se registruju, tako da sada imamo registrovanu 21 malu versku zajednicu. Srpska radikalna stranka poštuje samo tradicionalne verske zajednice koje su Ustavom Republike Srbije definisane i mi se zalažemo za ukidanje osnivanja i delovanja onih sekti čija učenja propagiraju ne samo obavezu davanja ogromnih materijalnih sredstava vođama sekti, već i, kao što je i posebno opasno, propagiraju najrazličitije destruktivne, često i samoubilačke ideje kod svojih podanika. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime SRS, podnela sam amandman na član 19. i tražili smo, odnosno predložili smo njegovo brisanje zato što, kao što je rekla i koleginica Mihajlović, ono što je regulisano ovim članom Predloga zakona, već je sadržano u nekim drugim zakonima. U Zakonu o budžetu suštinski su bitni samo tabelarni prikazi rashoda i prihoda i on predstavlja tehničko sredstvo numeričkog iskazivanja onoga što predstavljaju prava, obaveze i odgovornost.

Ovde, u ovom članu se govori o troškovima koji se ne mogu izvršiti na odnosu razdvojenih računa, što ste i sami naveli u Predlogu zakona i mi smatramo da ova materija treba da se reguliše na drugi način, jer Zakonom o budžetu se ne mogu menjati drugi materijalni propisi.

Takođe smo vam i u prethodnim diskusijama kroz prethodne amandmane ukazivali i na ravnomerniju i bolju raspodelu sredstava, i mi smatramo da sredstva koja su namenjena nevladinim organizacijama i različitim vladinim agencijama, da ta sredstva treba preusmeriti na poljoprivredu, zatim na penzije, odnosno na isplatu onih novčanih sredstava koji ste penzionerima na protivustavan način oteli, zatim na tradicionalne verske zajednice itd. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, članom 30. Predloga zakona uređuje se raspored korišćenja primljenih sredstava sektorske budžetske podrške u okviru programa IPA koje Ministarstvo finansija može rasporediti prema prioritetu i IPA fondovi su finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU i koji pruža pomoć zemljama kandidatima u procesu pristupanja EU.

Međutim, mi smo više puta isticali da je EU ta koja non stop ucenjuje Srbiju i koja postavlja različite zahteve, ali i uslove kako će se sredstva, koja su dali, na koji način će se iskoristiti.

Zar mislite da će nam iko dati novac samo zato što nas voli. Naprotiv, svima je jasno da će oni za svoj novac i tražiti nešto za uzvrat.

Takođe bih iskoristila priliku i osvrnula se na podsticaje u poljoprivredi. Iako kažete da su sredstva koja su namenjena ovim budžetom značajnija ne možemo se složiti, jer su to još uvek nedovoljna sredstva u odnosu na subvencije koje države u okruženju ili bilo gde u Evropi daju svojim poljoprivrednim proizvođačima.

Mi smatramo da je poljoprivreda jedna od najvažnijih stubova našeg budućeg razvoja i skoro polovina stanovništva živi u ruralnim područjima i neophodno je pomoći poljoprivrednicima.

Vlada Republike Srbije sledi put EU i prima naredbe iz Brisela i ne može poljoprivrednim proizvođačima da izađe u susret dok EU štiti svoje proizvođače na štetu srpskih poljoprivrednika.

Takođe, smatramo da našim poljoprivrednim proizvođačima treba dati značajnija sredstva kako bi postali konkurentniji i kako bi se unapredila poljoprivredna proizvodnja i plasman srpske robe na tržištu. Zahvaljujem.