Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ružica Nikolić

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 3. Predloga zakona definiše pojmove i mi smo amandmanom predložili da se ovaj član „briše“, jer ako su već pojmovi definisani potrebno je bilo na precizniji način definisati sve pojmove u oblasti turizma.

Ovaj Predlog zakona predviđa podelu agencija po kategorijama, zatim, keš depozit i dnevni registar turista, što bi trebalo da donese većoj sigurnosti srpskih turista.

Međutim, i ovaj Predlog zakona i pored brojnih novina ne sadrži potpunu zaštitu turista od prevara agencija i dešava se da većina vlasnika koji su izgubili licencu ubrzo bi otvarali nove agencije.

U prethodnom periodu 96 licenci je oduzeto agencijama koje posluju u Srbiji, a svaki šesti vlasnik je prevario putnike.

Srpska radikalna stranka se zalaže da se svakom putniku obezbedi polisa koja bi bila obavezna i time bi se postigla neuporedivo veća sigurnost i brže bi se isplaćivali iznosi u celosti i jedino uz depozit i agencijsku polisu svi turisti bi u svakom trenutku bili zbrinuti. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, na član 4. podneli smo amandman koji glasi – u članu 4. iza reči „turizma“ dodaju se reči: „u Republici Srbiji“, jer zakon mora da precizira da se turizam, razvoj turizma odnosi na čitavu teritoriju države.

Međutim, vaše obrazloženje je da se amandman ne prihvata iz razloga što je odredba iz predloga dovoljno precizna i predlagač smatra da je ne treba menjati. Za nas je to potpuno neprihvatljivo.

Ovaj predloženi zakon o turizmu svakako neće rešiti osnovne probleme u turizmu, a to je prvenstveno kako se zaštiti od prevara pri uplati letovanja, po kojim kriterijumima odabrati turističku agenciju i zašto država nije efikasnija u sprečavanju mahinacija sa aranžmanima jer ne postoji 100% uspešan mehanizam za zaštitu od prevara.

Mi smo vam ukazali i na rad Turističke inspekcije i da rad Turističke inspekcije treba svakako unaprediti i da ona treba da reaguje i da odgovori na konstantne pritužbe građana o prevarama u turizmu, kao i da ispita i dokaže eventualnu krivičnu odgovornost. Tome ste trebali svakako da posvetite više pažnje u okviru ovog predloga zakona. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, osnovni razlog za podnošenje Predloga zakona o presađivanju ljudskih organa jeste ukidanje takozvane pretpostavljene saglasnosti svakog punoletnog građanina Republike Srbije da bude davalac organa u slučaju smrti.

Pretpostavljana saglasnost ostavlja veliki prostor za zloupotrebu i može dovesti do trgovine ljudskim organima, iako je ovim Predlogom zakona svaka trgovina zabranjena i predstavlja krivično delo.

Izmene koje smo predložili odnose se na član 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa, kojim predlažemo da organi radi presađivanja se mogu uzeti sa punoletnog građanina Republike Srbije ako se za života izjasnio da želi da bude donor, a ne da mi pretpostavljamo ako se nije prijavio Upravi za biomedicinu.

Srpska radikalna stranka je podnela Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa, jer član 23. u potpunosti zanemaruje prava zajemčena Ustavom.

Članom 23. Ustava Republike Srbije propisano je ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite i svako ima pravo na slobodan razvoj ličnosti, ako time ne krši prava drugih.

Član 25. Ustava Republike Srbije garantuje fizički i psihički integritet da je nepovrediv i niko ne može da bude izložen mučenju i ponižavajućem postupanju. Zato predlažemo da prihvatite ove izmene zakona, jer Ustavni sud će svakako doneti jedinu ispravnu odluku i potvrditi da član 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa nije u saglasnosti sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju je predloženi zakon u setu prosvetnih zakona koji ima najmanje predloženih izmena. Predložene izmene se uglavnom odnose na elektronsko vođenje evidencije u predškolskim ustanovama.

Ono što nije dobro definisano ovim Predlogom zakona jeste što se ustanovama ostavlja mogućnost da mogu, što znači i da ne moraju da svaku evidenciju vode elektronski u okviru jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Vi ste, ministre, u vašem uvodnom izlaganju rekli sledeće, citiram – izmene se odnose isključivo na elektronsko vođenje administracije u predškolskim ustanovama, jer smo u starom zakonu ostavili da se ona može voditi i pisano i elektronski. Kada smo uradili puno posla u ove zadnje dve godine na tom planu, stvorila se potreba da je taj elektronski model sada vrlo konkretniji i pouzdaniji.

Međutim, u članu 1. stoji, kaže – ustanova može svaku evidenciju iz st. 1. i 2. ovog člana da vodi elektronski. Pa, ako nije problem da to objasnite, da li ustanova može ili mora i koje su to izmene?

Takođe, ukazali bi vam na problem u ovom predlogu zakona koji se odnosi na rok za donošenje podzakonskih akata. Vi ste ovde predložili da je dve godine potrebno za podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, za koji smatramo da je predugačak, da bi trebalo da bude šest meseci, jer izmene Zakona o predškolskom vaspitanju smo imali pre nepune dve godine, a evo, opet se menja i isto je bio rok za podzakonske akte dve godine, pa se plašimo da će biti tako i sa ovim predlogom zakona.
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, i izmene koje su predložene ovim Predlogom zakona nisu suštinske, već su kozmetičke i mnoga rešenja koja su predložena su na štetu samih učenika. Vi ste i ovaj zakon doneli pre dve godine i najveći je problem što se prosvetni zakoni u Srbiji suviše često menjaju i te promene su sve lošije i lošije je stanje u školstvu.

Danas na dnevnom redu svakako je trebalo da bude i Predlog zakona o udžbenicima, koji je neophodno menjati, ako želimo da poboljšamo kvalitet obrazovanja u Srbiji. U našim udžbenicima koji su još uvek aktuelni možete svašta naći, previše je neprimerenih sadržaja i mi smatramo da ovaj zakon treba pod hitno menjati i da udžbenici treba da budu unificirani, ako želimo da nam buduće generacije učenika i studenata ne budu uništene.

Kada je amandmana na član 1. ovog Predloga zakona u pitanju, njime se propisuje uspeh učenika i ocena, mi smatramo da je potrebno da ocenjivanje bude brojčano, da se ukine opisno ocenjivanje u prvom razredu osnovne škole, da se ne bi dešavao slučaj „prase“, o kojem je koleginica Radeta govorila.

Ono što sam rekla da su izmene koje su na štetu učenika, one su takođe definisane ovim članom Zakona, gde kaže – učenika koji redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze, a nema propisan broj ocena u polugodištu nastavnik je dužan da oceni na posebno organizovanom času u toku trajanja polugodišta uz prisustvo odeljenskog starešine, pedagoga ili psihologa. Pitali bismo vas, ministre, zašto je učenik koji je redovno na časovima, koji redovno pohađa nastavu u ovom slučaju oštećen, jer učitelj ili nastavnik iz određenih razloga nije našao vremena da ga preispita i da ga oceni?
Zahvaljujem.

Amandman koji smo podneli na član 6. odnosi se na praćenje i ocenjivanje učenika. Mi smo predložili da se doda reč, pored formativnog i sumativnog ocenjivanja, da se doda i „dijagnostičko“, jer osnovna ideja je bila da su ocenjivanje, nastava i učenje integrisani procesi koji jedino u interakciji mogu dovesti do predviđenih efekata. Samim tim, postoji nekoliko funkcija ocenjivanja, kao što sam navela, a to je formativna i sumativna. Formativna, koja se koristi kao pokazatelj napredovanja učenika u toku obrazovanja, kada je nastavnik usredsređen na to kako učenik uči, prikuplja informacije o postignućima i na osnovu njih modifikuje nastavu i aktivnosti u koje je učenik uključen. Kod sumativne faze, ona se odnosi na merenje u krajnjoj fazi, da bi se utvrdilo da li učenici postižu željeni cilj.

Mi smo predložili i dijagnostičku funkciju koja se odnosi na ono ocenjivanje koje se obično sprovodi na početku procesa učenja i ovakva vrsta inicijalnog testiranja treba da služi da se ustanove veštine, sposobnosti, interesovanja, iskustva i nivoi postignuća ili poteškoće pojedinačnog učenika ili čitavog odeljenja i na osnovu toga je moguće efikasno planirati i organizovati proces učenja i individualizovati pristup učenju.

Ovo smo predložili iz razloga jer je sve veći broj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom uključen u redovne škole i zbog toga smatramo da dijagnostička funkcija ocenjivanja treba da se primenjuje.
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da utiče na unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Mi smo predložili amandmane kojima želimo upravo da poboljšamo efikasnost samog sistema obrazovanja, i to nam je bio osnovni cilj.

Ono što bi podržali u ovom zakonu jeste preciziranje odredaba koje se odnose na obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u školama za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Dobro je to što se sada kao novi predmet javlja – metodika nastave za ovu struku na sadašnjem Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. S tim što bih, ministre, vas ispravila, u načelnoj raspravi ste govorili da na starom Defektološkom fakultetu nisu postojali predmeti koji se odnose na – metodiku nastave. Po starom programu i na tadašnjem Defektološkom fakultetu postojali su, barem na onom koji sam ja završila, metodika nastave srpskog jezika, matematike, tadašnjeg poznavanja prirode i društva i veština u odnosu na smer, da li se radi o licima sa oštećenjem vida, sluha, pa u skladu sa tim su i bile – metodika veština i naravno da podržavamo uvođenje novog predmeta – metodika na Fakultetu na specijalnu rehabilitaciju i edukaciju.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmansko rešenje koje smo ponudili a vi odbili na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, bilo je u cilju preciziranja vođenja jedinstvene baze.

Takođe smo predložili ovim amandmanom da osnivač Centralnog registra bude Vlada Republike Srbije.

U okviru ovog amandmana takođe stoji da sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra se obezbeđuju u budžetu i kada su u pitanju opredeljena sredstva u budžetu, navela bih 42 miliona koja su odvojena za Kancelariju nacionalnog saveta, koji predvodi Tomislav Nikolić.

Mi se plašimo da taj novac neće biti iskorišćen za rad kancelarije za koordinaciju saradnje sa nama prijateljskim zemljama, sa Ruskom Federacijom i NRK, već da će se iskoristiti na finansiranje savetničkog mesta Tomislava Nikolića, odnosno za njega i njegovu vilu.

Takođe bih pitala šta će uraditi Vlada Republike Srbije da bi sačuvala dostojanstvo i da bi sačuvala ugled Republike Srbije i da li ste u Vladi raspravljali o Rasimu LJajiću koji crta nove granice Srbije i koji je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom koji je izjavio da je Srbija fašistička tvorevina?

Takođe bih vas pitala, da li je pokrenut bilo kakav postupak protiv Sulejmana Ugljanina?
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom koji smo podneli na član 2. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja tražimo brisanje tačke 6. koje je samo jedno u nizu tačaka čije brisanje tražimo, a koje se odnosi na definisanje izraza koji su upotrebljeni u ovom predlogu.

Stav SRS po pitanju definisanja pojmova je jasan. Mi smatramo da oni koji tumače zakon odlično znaju šta koji pojam znači i da i ovakav član, kakav je član 2. da ne predstavlja pravnu normu.

Obrazloženje koje ste dali o neprihvatanju ovog amandmana, kažete – iz razloga što je zbog specifičnosti materije koja se Predlogom zakona uređuje, neophodno je definisati značenje izraza i ovakvo obrazloženje za nas je neprihvatljivo.

Mi smo u toku rasprave više puta istakli da je ovo jedan tehnički zakon kojim treba da se kontroliše plaćanje doprinosa, ali i da je sve ovo što je obuhvaćeno ovim predlogom zakona moglo da se uredi različitim podzakonskim aktima.

Prethodni zakon donet je 2010. godine u vreme kada je ministar rada i socijalne politike bio Rasim LJajić, koji sada kao ministar i potpredsednik Vlade Republike Srbije podržava onog koji crta nove granice Srbije, nekog DŽudžu, a njegovi poslanici u Skupštini Srbije kažu da su Srbi u Novom Pazaru nacionalne manjine.

Vi na sve to ćutite i naše pitanje je dokle mislite da ostanete gluvi na sve ono što vam mi srpski radikali ukazujemo kada je u pitanju ministar i potpredsednik Vlade, Rasim LJajić, i njegova umešanost sa narko-klanom i obaveštajnim službama?
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom koji smo podneli na član 3. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, hteli smo da preciziramo ovu zakonsku normu. Međutim, niste imali sluha i odbili ste i ovaj naš amandman.

Jedna od zamerki na portal Centralnog registra je nemogućnost naručivanja zdravstvenih knjižica i iako su plaćeni svi doprinosi za zaposlene, i zaposleni radnici su ujedno i uredno prijavljeni, ne mogu dobiti zdravstvenu knjižicu dok ne odu u lokalni RFZO. Znači, ne postoji opcija na samom portalu da se naruči zdravstvena knjižica, to isto važi da i oni koji su već bili u samom sistemu kada izgube zdravstvene knjižice isto ne mogu da preko ovog portala naruče.

U periodu kada je ministar unutrašnje i spoljne trgovine bio Rasim LJajić i tada je bio i potpredsednik Vlade, cilj i te i ove Vlade jeste borba protiv sive ekonomije i pitala bih da li je jedna od mera koje se provode u borbi protiv sive ekonomije i kriminala u ovoj oblasti i povećanja naplate doprinosa, uvođenje u legalne tokove, odnosno naplata poreza i doprinosa od Rasimove trgovine narokoticima?
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, danas smo započeli raspravu u pojedinostima o prvoj od 62. tačke dnevnog reda, odnosno predloga zakona, sporazuma i odluka i nažalost samo ćemo o njoj raspravljati, dok o Predlogu zakona o budžetu koji predstavlja najozbiljniji predlog zakona nećemo stići ni reč da progovorimo po onim amandmanima koje smo podneli i veoma se ozbiljno pripremili.

Mnoge budžetske stavke su ne potpune i nedorečene i dosta toga je ostalo neprecizno navedeno. Jedna od prikrivenih stavki u budžetu jeste i finansiranje Bošnjačkog nacionalnog saveta Esada DŽudže koji se zalaže za dalje cepanje Srbije što je u najmanju ruku skandalozno. Kada je predlog zakona…
Dobro, da li mogu da nastavim.
Kada je Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja u pitanju koji treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja, mi smo pokušali da poboljšamo ovaj predlog. Dali smo većinu amandmana koji ste vi odbili i pitali bi vas, da li vi u Vladi uopšte razgovarate o onome što vam mi, srpski radikali uporno ukazujemo, na razne kriminalne afere u ovom slučaju, afere koje su vezane za Rasima LJajića.
Dame i gospodo narodni poslanici, član 1. Predloga Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji sadrži opšte odredbe i koji propisuje oblast koja se uređuje zakonom, ovim amandmanom koji smo podneli predložili smo rešenje koje na jedan precizniji i sveobuhvatniji način definiše i sam predmet zakona i odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja sa organima nadležnim za poslove javnih prihoda i svim drugim povezanim organima i organizacijama.

U obrazloženju koje je, očigledno, tipsko, a tiče se terminološke izmene u ovom amandmanu, kao razlog za odbacivanje kažete – iz razloga što termin obavezno socijalno osiguranje je jedinstveni termin koji obuhvata penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, koji smo mi razdvojili ovim predloženim amandmanom.

Na kraju bih vas pitala dokle će Rasim LJajić još uvek da bude ministar u Vladi Republike Srbije s obzirom da svojom reputacijom narušava ugled države Srbije?