37. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

27.11.2018.

Na sednici održanoj 27. novembra, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima obrazložila je Olivera Stević, predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, istakavši da je Narodna skupština 4. decembra 2015. godine, usvojila Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima kao i bezbednosti i zdravlja posade vozila koja upravlja vozilima dozvoljene mase preko 305 tona i autobusima. Izmenama i dopunama postojećeg zakona pravi se pravni ambijent za nadogradnju postojećeg sistema digitalnih tahografa, odnosno stvara se pravni osnov Agenciji za bezbednost saobraćaja, kao telu ovlašćenom za izdavanje kartica za tahografe, za izdavanje kartica za tahografe druge generacije. Takođe, ovim zakonom menjaju se kaznene odredbe što je posledica daljeg usaglašavanja nacionalnih propisa sa propisima EU. Pooštrena je kaznena politika, umesto kazne u rasponu predviđena je novčana kazna za sve prekršaje pravnih lica i preduzetnika.

Donošenjem ovog zakona dodatno će se usaglasiti zakonodavstvo Republike Srbije sa pravom EU.

Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima obrazložila je Biljana Miladinović predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, istakavši da se dopunom ovog zakona omogućava propisan način organizovanja poslova javnog sektora u obavljanju komunalnih delatnosti kao što su snabdevanje vodom za piće i gradski i prigradski prevoz putnika trolejbusima i tramvajima, tako da pravna lica iz javnog sektora mogu da sklapaju ugovore sa drugim privatnim i javim licima za obavljanje pojedinih poslova iz okvira komunalnih delatnosti, u cilju unapređenja i prevazilaženja problema koji se tiču pomenute oblasti.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova obrazložila je Bojana Jakšić Kovačević iz Republičkog geodetskog zavoda, istakavši da su razlozi za donošenje ovog zakona usklađivanje sa najnovijim implementiranim rešenjima Zakona o elektronskoj upravi i Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i preciziranje nekih odredbi Zakona i usklađivanje sa potrebom prakse, u cilju povećanja efikasnosti i ažurnosti katastra nepokretnosti.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su, većinom glasova, predložili Narodnoj skupštini da prihvate predloge zakona u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Ivana Stojiljković, Dalibor Radičević, Vladimir Orlić, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Stefana Miladinović, Dragan Jovanović i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Dragan Jovanović

Nova Srbija Bolja Srbija
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 27.11.2018, 15:11