DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.04.2001.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

11.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 19:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na član 87. Predloga zakona o porezu na dohodak građana uložio sam amandman na stav 1.
Svojim amandmanom predložio sam da se cenzus neoporezovanog ukupnog godišnjeg prihoda građana sa 300 hiljada poveća na 500 hiljada. Ova vrsta oporezivanja treba da se primeni na one građane koji imaju veća primanja u toku godine, a da se ne oporezuju oni građani koji prihode ostvaruju ispod cenzusa od 500 hiljada dinara.
S obzirom na najavljenu inflaciju i ekonomsku moć građana, mislim da bi ovaj cenzus trebalo povećati sa 300 hiljada na 500 hiljada, pa predlažem, dame i gospodo uvaženi poslanici, da prihvatite ovaj amandman.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman poslanika Jojića na glasanje.
Za 49 narodnih poslanika, protiv 95, uzdržao se jedan, nije glasalo 17, ukupno 162 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 87. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Stevan Kesejić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Ima reč narodni poslanik Stevan Kesejić.

Stevan Kesejić

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 87. stav 1. Smatram da je ukupan dohodak za oporezivanje na godišnjem nivou, koji je predložila Vlada, manji od onoga što bi se do kraja godine moglo očekivati da bi bilo realno. I samim predlogom Vlade očigledno se priznaje inflacija koja će biti u toku tekuće godine. Činjenica je da danas malo ko može da se pohvali da plaća porez na ovaj iznos. To govori u prilog tome.
Ako znamo da potrošačka korpa košta oko 120 hiljada dinara na godišnjem nivou, znači da bi tri puta veći iznos poreza na godišnjem nivou Vlada imala ispred sebe kao realnu stopu inflacije u narednom periodu.
Ta stopa inflacije je mnogo veća nego što je ministar Đelić ovde govorio. Činjenica je da je DOS obećavao građanima da će lični dohoci građana biti mnogo veći nego što su danas. Ispravno je očekivati da će ta obećanja ispuniti. S obzirom na to, smatram da bi neoporezovani dohodak za godinu dana trebalo povećati na 350 hiljada dinara. Na taj način, biće građana, i to veliki broj, koji će plaćati porez na ovaj iznos.
Međutim, realnog povećanja dohotka neće biti. Biće nominalno povećanje. Troškovi života će biti četiri puta veći, kao što je Vlada predvidela kao stopu inflacije. Vlada je u stvari, predvidela mnogo manju stopu - 30%, a realno je očekivati da će troškovi života biti četiri puta veći.
Iz tih razloga, predlažem da se ukupan iznos oporezivanja dohotka građana za fizička lica u kalendarskoj godini poveća do 350 hiljada dinara.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se neko drugi javlja za reč? (Niko.)
Stavljam amandman poslanika Kesejića na glasanje.
Za 42, protiv 107, uzdržanih nije bilo, nisu glasala 24, ukupno 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 87. stav 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Mamula.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
Ima reč narodni poslanik Đorđe Mamula.

Đorđe Mamula

Predlažem amandman zbog toga što su uslovi u kojima se obavlja privredna delatnost veoma otežani. Zato je predloženo da se neoporezovani deo poveća za 61 dinar.
Ne znam zbog čega se ovo nije uvažilo, s obzirom da su svima poznati uslovi pod kojima se radi. To što do sada neki amandmani Demokratske stranke Srbije nisu prihvaćeni i što je većinom odbijeno, nemojte misliti da i u javnosti preovlađuje ta većina. Ali, ako odbijanje tih amandmana znači da idemo u susret novim izborima, onda mislim da smo na dobrom putu. (Aplauz, delimičan.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? Ima reč ministar Đelić.

Božidar Đelić

Hteo bih samo da kažem da je ovde u pitanju procena. I ovo je već nekoliko godina u praksi našeg zakonodavstva. Jedino procenat videti da li ako je 300.000 dinara taj limit, ispod toga taj porez se ne plaća. Znači, samo za one koji imaju više od 300.000 dinara, što znači ako podelite sa 12, vidite da su to oni koji imaju šest puta više od prosečne plate. U našoj Republici, ako pogledamo januar, da li to treba da bude taj limit iznad koga se počinje plaćati jedan od blagih poreza. Ako pogledate stope poreza na dohodak u Evropi gde je progresivno...
Kao što vidite, ovde u predlogu se pravično pristupa i ne pobija. U stvari, za godinu dana imaćemo sintetičko oporezivanje dohotka građana koje će biti blago, progresivno. Jedino je sada pitanje da li treba taj limit sačuvati na šest puta, što se čini dosta, dosta iznad proseka naše zemlje, iznad proseka onoga što naši građani doživljavaju, iznad onoga što doživljavaju naši privrednici, a da ne govorim o penzionerima, pošto je prosečna penzija ispod toga, ili treba u jednom datom momentu taj limit prebaciti sa 6 na 7,5, kao što je ovde predloženo. Ostavljam poslanicima da to prosude. Čini mi se da je 6 puta prosek dovoljan.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
 Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam  amandman narodnog poslanika Mamule na glasanje.
Za je 83, protiv 85, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 6, ukupno je prisutno 174 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 89. amandman je podneo narodni poslanik Lazar Marjanski.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, mislim da je ovaj član sličan. Podneo sam amandman na član 89. na poresku osnovicu do 150.000 dinara se plaća porez 10%. Ja sam predložio 5%. Zbog čega? 10% to je, otprilike, 400 maraka, ili 12.000 dinara mesečno. Znači, ko ima 400 maraka prosečnu mesečnu platu i 12.000 dinara, ima dobru platu. Tu spada lični dohodak, terenski, topli obrok, prekovremeni rad, putni troškovi, noćni rad, rad praznicima i nedeljom i produženi rad. Na sav taj rad treba da plati 1.200 dinara porez. Ako je lični dohodak manji od 100 maraka, onda će platiti 20 maraka. Predlažem 5% zbog toga što bi izašlo 600,00 dinara. Za 600,00 dinara čovek može da kupi 50 kg hleba itd.
U drugom stavu predlažete od 150.000 do 300.000 dinara, plus 15% za iznos preko 150.000 dinara.
Ja sam predložio od 150.000 do 400.000 dinara, plus 5% i plus 8%. Mislim da je 8% realnije nego 15%.
U trećem stavu kažete preko 300.000 dinara plus 20% za iznos preko 300.000 dinara. Predlažem, preko 400.000 dinara da bude 15%. Zbog toga sam predložio ovaj amandman, jer gro radnika i ostalih imaju primanja najviše do 400, 500 maraka.
U tom slučaju sačuvali bismo najveći deo radnika i ostalih koji imaju male zarade. Ljudi koji imaju velike zarade mogu da plate i treba da plate, a ljudi koji imaju zarade do 200, 300 maraka, neka plate umanjeno, a to je 5%. 1.500 da plati porez, to je veliko za jednog radnika.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Stavljam amandman narodnog poslanika Lazara Marjanskog na glasanje.
Za je 47, protiv 101, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 24, ukupno je prisutno 172 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 89. amandman su podneli narodni poslanici Dragoljub Stamenković i Goran Cvetanović. (Narodni poslanici povlače amandman.)
Konstatujem da su narodni poslanici Dragoljub Stamenković i Goran Cvetanović povukli amandman.
Na član 123. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor prihvatili su ovaj amandman.
Pošto su amandman Vlade prihvatili Odbor za finansije i Zakonodavni odbor, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 123. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Marković.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amndman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?