DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.04.2001.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, da smo krenuli na vreme sa popodnevnom sednicom, kao što je predviđeno po Poslovniku, verovato da bismo već sada glasali o kompletnom Zakonu o porezu na dobit.
Međutim, ne bih vraćao diskusiju. Samo bih vas zamolio da zbog javnosti izbrojite i vidite u kom procentnom sastavu su prisutni poslanici Stranke srpskog jedinstva. Ima ih 14 i svih 14 su tu. Kada bi od ostalih poslanika bilo bar 80% prisutnih u sali, ne bi dolazilo do kašnjenja i uvek bi završavali posao na vreme.
Sada mi dozvolite da pročitam predlog amandmana koji sam dao, a odnosi se na strana ulaganja. Želja Stranke srpskog jedinstva je, kao i moja, da pospešimo ulaganje stranog kapitala, jer, kao što je poznato, domaća privreda nema kapital da bi mogla da ulaže u nova preduzeća.
Obvezniku kod koga strani ulagač ulaže kapital u najmanjem iznosu od 10% u ukupnom kapitalu, ili kada obveznik posluje isključivo stranim kapitalom, umanjuje se porez u trajanju od 5 godina od dana ulaganja, srazmerno učešću stranog kapitala. Ne bih, verujte mi, izlazio na ovu govornicu da me nije pomalo iritiralo objašnjenje Vlade zašto odbija ovaj amandman.
Izmenom ovog stava Vlada kaže: "Saglasno tome, a u skladu sa poslovnim kodeksom Evropske unije, predloženo je da se ukinu poreski podsticaji kojima se posebno stimuliše strani kapital u odnosu na domaći, jer se time i domaća pravna lica dovode u nepovoljniji položaj, pa se iz tih razloga amandman ne prihvata".
Gospodo ministri, o kom poslovnom kodeksu govorite, Evropske unije? Po kom moralnom kodeksu govorite, Evropske unije? Da li je to kodeks onih što su nas 10 godina držali kao pod staklenim zvonom? Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li još neko želi reč? (Niko.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 63, protiv 119, uzdržanih nema, nije glasao jedan, od ukupno prisutna 193 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 84. stav 2. amandman je podneo Zakonodavni odbor.
Sa ovim amandmanom se saglasio predstavnik predlagača na sednici Zakonodavnog odbora. Odbor za finansije je prihvatio ovaj amandman.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 93. stav 1. amandman je podneo Zakonodavni odbor.
Sa ovim amandmanom se saglasio predstavnik predlagača, na sednici Zakonodavnog odbora. Odbor za finansije je prihvatio ovaj amandman.
Pošto su amandman prihvatili predstavnik predlagača i Odbor za finansije, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 96. stav 3. amandman je podneo Zakonodavni odbor.
Saglasio se predstavnik predlagača, na sednici Zakonodavnog odbora. Odbor za finansije je prihvatio ovaj amandman.
Pošto su amandman prihvatili predstavnik predlagača i Odbor za finansije, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 107. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Odbor za finansije i Zakonodavni odbor su prihvatili ovaj amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 107. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Dame i gospodo poslanici, ovo nije bila slučajna greška Vlade Republike Srbije i pre nego što je predsednik Narodne skupštine, gospodin Maršićanin, rekao da  imam amandman na član 107. obavestio vas je da je Vlada u međuvremenu podnela amandman, i naravno, ovaj koji sam ja podnela, kao i još neke kolege, poslanici SRS,  odbijen je, uz čudno obrazloženje Vlade.  Imali smo  isti slučaj kod Zakona o porezu na promet i akcizama - da se usklađuje i da će Vlada uskladiti sa saveznim propisima iznos zatezne kamate, na koji ja podnosim amandman, jer je prvobitno predlagač predvideo da za one poreske obveznike koji ne uplate porez na vreme, zatezna kamata bude 0,2% dnevno.
Složićete se sa mnom da je to apsolutno neprihvatljivo, u situaciji kada ministar Đelić i Vlada predviđaju inflaciju na godišnjem nivou od 30%, i ako bi se primenio takav stav Vlade u ovom članu 107. to bi bilo daleko više. Zato sam, kao i prethodnog puta, kod Zakona o porezu na promet, predložila da se ta zatezna kamata uskladi sa eskontnom stopom NBJ, na godišnjem nivou. Dakle, ovo nije bila slučajna omaška Vlade, već namera da pokuša da provuče takav iznos zatezne kamate, koji bi bio više nego duplo veći od inflacije koja je predviđena, i jasno je, i mene pre svega, kada sam to ponovo videla i u ovom predlogu zakona, asociralo na to da u svakom slučaju možemo da očekujemo mnogo veću inflaciju u ovoj godini, nego što je 30%, koliko nam je objašnjavao resorni ministar i Vlada u celini.
Dakle, naš narod bi rekao "nije šija, nego vrat". Kaže Vlada Republike Srbije - uskladićemo sa saveznim propisima. A to što ste i ovoga puta kršili savezni Zakon o obligacionim odnosima, čl. 278. i 279. nikom ništa. Pod pritiskom amandmana i poslanika koji brinu o tome da se ovako drakonske, astronomske mere ne primenjuju, tako visoke zatezne kamate - ništa. Ali, to nije slučaj samo kod ovog amandmana i nije slučaj da se samo oko tog amandmana i svega onoga što govore poslanici SRS resorni
ministar nervira. Vi se, dame i gospodo narodni poslanici, nervirate i na natpise u novinama, kao što je današnji "Svedok", u kome jasno možete da vidite na četiri strane šta o podmuklim namerama vas iz DOS-a, govori dr Vojislav Šešelj, predsednik naše stranke, jer svi vaši planovi su pali u vodu, sve ono što ste eventualno nameravali da uradite, sada ćete od toga morati da odustanete.
Ni šačica nekakvih izdajnika iz Beograda, iz Loznice, ili ma gde ih našli, pa i izmislili ih u svojim redovima, a to piše i ovde, neće vam pomoći da nas onemogućite i da nas osujetite u našim namerama da i dalje oštro kritikujemo, ma koliko se resorni ministar nervirao, ma koliko se njegov pomoćnik, ili zamenik, stvarno ne znam koju funkciju ima gospodin Popović, on se čas pojavi, pa nestane, trudio da nam preko kanala DOS-ovizije objasni kako je Vlada, predlažući ovaj paket poreskih zakona, imala izuzetno blagonakloni stav prema poreskim obveznicima.
Koliko ste blagonakloni, videće svaki građanin zemlje, kada ga vi lupite sa ovakvim poreskim stopama po džepu. Uskoro će doći ti obračuni, uskoro će stupiti ovi zakoni na snagu, pa onda vidite šta ćete sami sa sobom, gde ćete da pobegnete glavom bez obzira kada bude došao taj dan da vas i oni koji su za vas glasali kazne zbog toga što uvodite ovakve namete.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ima reč  Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, danima, nedeljama, ministar Đelić se busa u prsa pred ovom Narodnom skupštinom, kako nam daruje paket poreskih zakona, koji je urađen po uzoru na EU. Ja sada pozivam ministra Đelića da izađe pred Narodnu skupštinu i kaže - u kojoj to zemlji EU postoji odredba poput ove iz člana 107. zakona o kome govorimo, da se dnevno obračunava 0,2% kamate na svaki odocneli poreski dug.
Gde to ima u EU, tolika kamata? Da je ministar predložio, ne eskontnu stopu NBJ, nego da je rekao - u dvostrukom iznosu eskontne stope, godišnja kamata, pa bi bilo prihvatljivo. Zašto baš ovo 0,2% dnevno, kad već imamo drugu zakonsku odredbu, o kojoj je bilo reči, da se noću može vršiti prinudna naplata. Na primer, Dejan Popović, sa ženskom čarapom preko glave, upada sa automatskom puškom i kaže - pare ili život. Takva vam je odredba prošla, a sada još i ova - 0,2% dnevno. Pa, vi ste obećali da ćete normalizovati situaciju i na tržištu novca, u bankarskom sistemu, u privredi uopšte. Pa valjda je naš zajednički cilj da se što pre vratimo na obračunavanje godišnjih kamata, po svim osnovama, i po osnovu kredita, i raznih potraživanja, dugova i svega ostalog.
U EU kamata od 10% godišnje je već čudo, kada banke daju kredite po mnogo nižim kamatama, a kada se duguje državi, postoji kazneni deo kamate, ali on nigde nije ovoliki. Čemu ovo 0,2% dnevno? Šta to znači?
Zašto država svoje obaveze ne obračunava po istoj kamati? Naravno, vi ćete se pozvati na praksu iz prethodnih godina.
Ali praksa prethodnih godina zasnivala se na sankcijama i blokadi. Kada je ranije donošena taksa za mobilni telefon, postojale su sankcije i blokada, a vi kažete, preuzeli ste iz ranijeg perioda. Nema više sankcija, nema više blokade. Nijedan izgovor na praksu iz prethodnog perioda vama ne može da važi. Sada ste vi kao miljenici NATO pakta i Evropske unije ovde u idealnim uslovima poslovanja. Nema nikakvih sankcija, nema nikakve blokade, pa čak vi delite i ono zlato Kraljevine Srbije sa Hrvatima i Slovencima, budzašto, samo da bi ga se što pre dočepali.
Poslali ste čak i Nedu Arnerić, kao Hrvaticu, kao vašeg predstavnika, na Skupštinu NATO pakta u Dubrovnik. To vam je bilo dobro kadrovsko rešenje. To je bilo odlično kadrovsko rešenje. Neda Arnerić je stručnjak za vojna pitanja, pa je bila idealna za Skupštinu NATO pakta.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Držite se teme.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dobacuju mi, gospodine predsedniče, ali vi tada ne intervenišete. Jedva čekam dijalog sa većinskom partijom i odmah prihvatim temu koju nametnu.
Ja bih se sada vratio na ministra Đelića i njegovih 0,2%. Pošto više nema sankcija, nema blokade, pošto ste mezimčad NATO pakta, Amerikanaca i Evropske unije, okanite se svega onoga što je pod nuždom donošeno u prethodnih 10-tak godina. Dajte ovde pokažite da ste pristalice evropskih zakona. Dajte jedan zakon Evropske unije po kome je propisana kamata za kašnjenje bilo kakve naplate od 0,2% dnevno.

Božidar Đelić

Gospodin Šešelj je u pravu i baš zbog toga smo promenili tu odredbu. Kao što ste videli u onom tekstu koji je dostavljen, amandmanom Vlade je predviđeno da se pređe na saglasnost sa onim što je na saveznom nivou, što je gospođica Jovanović malopre rekla.
Znači, zatezna kamata će biti usklađena sa saveznim zakonom. Savezni zakon kaže: stopa cena na malo mesečno, plus 0,5%. To bi bilo plus 1,2% do pre dva meseca i to je amandmanom u Saveznoj skupštini smanjeno na 0,5%.
Doduše, ima zateznih kamata koje su dosta visoke. Ako smo već na tome, hteo bih samo da napomenem da će eskontna stopa Narodne banke Jugoslavije možda u doglednoj budućnosti moći da postane baza za računanje zatezne kamate, ali ne sada. Jer, ako računamo zateznu kamatu kao što je gospodin Šešelj rekao, ona mora biti bar realno pozitivna. Međutim, eskontna stopa Narodne banke Jugoslavije poslednjih godina nikada nije bila realno pozitivna, čak ni danas nije realno pozitivna. Zbog toga, ako želimo finansijsku disciplinu, a mislim da se svi slažemo sa tim, moramo naći drugu bazu, drugu osnovicu za to, a stopa rasta cena na malo je baš ta sigurnost da će zatezna kamata igrati svoju ulogu, da ne kazni one koji redovno plaćaju, nego ipak postoji neka mala disciplina za one koji kasne.
Zašto se nismo odlučili za veću naplatu, možda vas i to interesuje, zbog toga što smo očekivali odluku Saveznog ustava. Proverili smo, i oni su prošle nedelje odlučili da predlože da bude baš to, znači, da ta zatezna kamata bude baš u skladu sa saveznim zakonom i da to bude stopa cena rasta na malo, plus 0,5%.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ako se više niko ne javlja za reč, stavljam amandman na glasanje.
Za 61, protiv 123, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 7, ukupno je prisutan 191 narodni poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 107. amandman je podneo Miroljub Mirčić.
Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Ovo što je vezano za predlog Vlade, odnosno što sada ministar najavi izmene, suština je što moramo realno da sagledamo koliko poreskih obveznika može da izmiri svoje obaveze prema državi u ovakvoj ekonomskoj situaciji. Biće ih mnogo veći broj s one strane koja realno nije sposobna da izmiri pri ovakvim poreskim stopama svoje obaveze prema državi. Njima je svaka zatezna kamata, iskreno govoreći, velika. Pogotovu zatezna kamata, ili procentni račun na osnovu koga Vlada izračunava ove zatezne kamate, biće dodatno opterećenje.
Sve podseća na procentni račun oko povećanja struje koje ministar i njegovi saradnici fino objasniše. Kažu, biće 60% povećanje struje, a onda u narednom periodu još 40%. Kažu, to je ukupno 100%. Jeste, do drugog razreda osnovne škole. Već u trećem razredu deca uče procentni račun i već znaju da onih 40% računa se na osnovicu koja je već uračunata u 60%. Tako i ove zatezne kamate, tako uopšte u tom stilu funkcioniše kompletna fiskalna politika. Ono što je zbunjujuće, a to je nesklad između guvernera Narodne banke i dela Vlade Republike Srbije, jer guverner Narodne banke tvrdi da su monetarni uslovi stabilni, da nema razloga za bilo kakvu paniku, pogotovu za onu vrstu panike i neizvesnosti ako je u pitanju inflacija. Ministar Đelić kaže da su neki od tih parametara,kao što je eskontna stopa, nerealni. Tu nerealnost je očigledno stvorio, ili je njen autor guverner Narodne banke.
Najbolje bi bilo, da bi javnost bila dobro informisana, da vi sednete, pošto ste iz iste korporacije, iz korporacije DOS, da se dogovorite sa ovom fantomskom grupom G17. Očigledno je da vam oni guraju klipove, očigledno je da oni vode neku ekonomsku politiku koja je nezavisna od vas koji mislite da faktički imate vlast. Vlast je, izgleda, u rukama grupe G17, pogotovu kod guvernera Narodne banke i kod ministra Labusa, koji je miljenik zapadne vlade. Vi morate to da sredite. Do juče ste bili zajedno u istoj partiji, dogovorite se.