TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

Milovan Radovanović

Srpska radikalna stranka
Onda u redu, mi smo tražili isto, u redu.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala na spremnosti da se međusobno razumemo i razjasnimo.
Na naslov iznad člana 20. i član 20. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Pop-Lazić.
Predstavnik predlaga i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Izvolite sada.

Milovan Radovanović

Srpska radikalna stranka
Suština amandman Gordane Pop-Lazić, poslanika SRS, otprilike je ista kao i suština amandmana na prethodni član gospodina Vojislava Milajića, jer se uklapa u koncept i viđenje SRS kako treba regulisati ovu oblast, odnosno Predlog zakona o crkvama i verskim zajednicama.
Ne bi trebalo da postoji uopšte registracija i mogućnost registracije, i ovim amandmanom se traži da se naslov iznad člana 20. i član 20. brišu. Odbor za evropske integracije podneo je amandman i nije prihvaćen, da li je tako, gospodine predsedniče.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Jeste.

Milovan Radovanović

Srpska radikalna stranka
Nisam dobio taj amandman, ako je prihvaćen, da li znači da se član 20 .briše?

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Ne, samo se 19. briše, 20. se ne briše.

Milovan Radovanović

Srpska radikalna stranka
Mi u poslaničkoj grupi SRS, u skladu sa amandmanom Gordane Pop-Lazić, tražimo da se i ovaj član 20. briše, obzirom da smo predvideli mogućnost, amandmanom gospodina Zorana Krasića, da se umesto registracije uvede Registar pri nadležnom ministarstvu samo crkava tradicionalnih i verskih zajednica, bez mogućnosti registracije ostalih verskih organizacija, grupa ili šta je predviđeno amandmanom Odbora za evropske integracije na član 17.
Pogotovo što se u članu 20. traži da osnivač verske organizacije mogu biti najmanje 0,001% punoletnih državljana Republike Srbije, koji imaju prebivalište u Republici Srbiji prema poslednjem zvaničnom popisu stanovništva ili stranih državljana sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije. To je otprilike, ako imamo oko osam miliona punoletnih državljana, čak i manje, traži se 65 punoletnih građana Srbije kako bi mogla da se registruje, odnosno podnese prijava za registraciju verske organizacije, što je apsurd.
Zbog svega toga i koncepta eliminisanja registracije, kao mogućnosti, verskih organizacija, Gordana Pop-Lazić u ime poslaničke grupe SRS podnela je amandman da se i ovaj član 20. Predloga zakona briše.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Jo neko o istom amandmanu. Izvolite, gospodine Palaliću.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije
Želeo bih da kažem, upravo ovaj član 20. predloženog zakona je ključni član.
Dakle, ovim članom država pokazuje svoju ozbiljnost da ovo pitanje uredi posle toliko godina i upravo na način kako će zaštiti svoje osnovne vrednosti i sebe.
Znači, mnogo je ovde tokom diskusije isticano da su se na osnovu prijave par građana registrovala razna udruženja građana, koja su se posle u svojoj delatnosti pokazala kao zaista verske sekte, štetno delujući na moral i društvo, razarajući porodice, šireći različita učenja koja su destruktivno uticala uopšte na društvo i okruženje u kom su delovala.
Upravo činjenica da članom 20. država uvodi postupak registracije, a polazeći od toga da su Ustavom zajamčena verska prava i slobode i, kako je definisano u članu 3. ovog zakona, uslovi na koji način može da se ova registracija izvrši, govori o tome da upravo ovim zakonom stvar se uozbiljuje i uređuje.
Ovde je spomenut broj pripadnika verske organizacije, nije 65, nego računajući broj punoletnih građana oko 6,5 hiljada, i to je jedan od uslova, vrlo precizno nabrojanih uslova koje mora da ispuni određena crkvena i verska zajednica ukoliko želi da se registruje. Upravo činjenica da se ovim uslovima, koji su ovde taksativno nabrojani, saobražavajući se sa onim članom 3, gde su na opšti način predviđeni uslovi za registraciju, govori o tome koliko je država ozbiljno pristupila.
Neće biti moguće, kada nadležni državni organ primi zahtev, da budu registrovane razne sekte koje su do sada mogle nesmetano da deluju i da utiču na naše društvo, na omladinu, na porodicu. To posle registracije koja bude izvršena na osnovu člana 20. više neće biti moguća.
Vrlo je jasno i u članu 22, i u članu 4. rečeno na koji način će Ministarstvo da reaguje ukoliko ne budu ispunjeni ovi dosta rigorozni uslovi, biće odbijena prijava i to je ta činjenica. To do sada nije bilo moguće i upravo prvi put se ovim zakonom ta priča i ta stvar uređuje. Zato je važno da se potpuno razume smisao i duh ovog zakona i uopšte nije jasno zašto se ovo pitanje izmešta u vrlo nejasnu situaciju, da se ne vidi na koji način će biti ta evidencija izvršena.
Po nama u DSS, u ovom celom poglavlju, dakle, poglavlju dva, jasno i na precizan način se uvodi i uozbiljuje priča i država ovde pokazuje ozbiljnost u odnosu na onu situaciju koju smo imali pre Predloga ovog zakona, kada su razne sekte vršljale na osnovu samo jedne prijave koja se mogla konstatovati u MUP-u. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Amandmanom koji sledi i koji je prihvaćen, detaljno je pojašnjen amandmanom koji je predložio Odbor za evropske integracije, dakle i način i vrsta upisa, i to da se dosledno od člana 20, 21. i 22. reč "prijava" zamenjuje rečju "zahtev" tako da naprosto imate svi u vidu kada diskutujete.
Po istom amandmanu, narodni poslanik Tomislav Nikolić.