TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

Milovan Radovanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kratko. Narodni poslanik SRS Petar Jojić je podneo amandman na član 22. Predloga zakona i on je u duhu, u skladu sa viđenjem i konceptom SRS da ne treba da postoji mogućnost registracije verskih zajednica, osim tradicionalnih crkava i verskih zajednica.
U tom smislu je i Zlatan Jovanović na prethodni član 21. podneo amandman, kao i poslanici Milan Veselinović i Bore Kutić. Ne bih izlazio da posebno obrazlažem svaki amandman, jer primećujem da oni trenutno nisu u sali.
Po konceptu SRS, nema mogućnosti registracije crkava, verskih organizacija i verskih zajednica, osim mogućnosti vođenja registra za tradicionalne crkve i verske zajednice koje smo mi predvideli amandmanom Zorana Krasića i amandmanom Vojislava Milajića.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 22. i član 22. amandman je podneo Odbor za evropske integracije.
Pošto je predstavnik predlagača prihvatio amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović, predstavnik predlagača.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Samo da podsetim da član 22. govori o rešavanju o prijavi za upis u registar.
Stav 4. glasi: ''Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju prijave za upis verske organizacije u Registar ako su njeni ciljevi, učenje, obredi ili delovanje suprotni Ustavu i javnom poretku ili ako ugrožavaju život, zdravlje, slobodu i prava drugih, prava dece, prava na lični i porodični integritet i pravo na imovinu.''
Po nama bi taj stav 4. člana 22. zakona trebalo da glasi: ''Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju prijave za upis verske organizacije u Registar ako su njeni ciljevi ili delovanje suprotni Ustavu, moralu i javnom poretku i ako ugrožavaju prava i slobode drugih.'' U stavu 5. predlažemo da se posle reči "Evropskog suda za ljudska prava" stavi tačka, a da se do kraja ovaj dalji tekst briše, koji glasi "kao i upravne i sudske odluke u pogledu registracije ili delovanja određene verske organizacije u jednoj ili više država članica Evropske unije".
Obrazloženje za ovaj naš amandman je da mislimo da ovo rešenje koje je Vlada predložila u ovom predlogu zakona nije dovoljno jasno i precizno sa jedne strane, a sa druge strane Ministarstvu ne treba ostavljati mogućnost da ono samo ocenjuje, procenjuje i vrednuje učenja i obrede, niti je realno očekivati da neka verska organizacija pri podnošenju svog zahteva za upis u registar može u potpunosti da opiše sve obrede koje sprovodi.
Za rešenje koje predlažemo u stavu 5, dakle da se stavi tačka iza ovog Evropskog suda za ljudska prava, zato što nema osnova iz razloga što domaći sudovi ne mogu ni primenjivati praksu sudova i upravnih organa zemalja članica EU.
Verska sloboda samo je osnovni princip komunitarnog prava, ne i regulatorna oblast EU. Ne postoji dakle nijedan valjan razlog zbog čega bi domaći upravni organi trebalo da uzimaju stranu sudsku praksu barem u ovoj oblasti. To je naše mišljenje. Zahvaljujem se.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Hvala. Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Da.) Meho Omerović, izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Veoma kratko. Član 23. stav 2. mi predlažemo da se briše.
Dakle, predlažemo da se briše sledeći tekst: "U Registar se unose i podaci o verskim školama, kulturnim ustanovama i udruženjima, humanitarnim, dobrovoljnim i zdravstvenim organizacijama čiji je osnivač crkva, verska zajednica ili verska organizacija, kao i podaci o privrednoj ili drugoj delatnosti koju obavlja crkva, verska zajednica ili verska organizacija". Zašto predlažemo brisanje? U jednoj rečenici: ustanove koje su nabrojane u ovom stavu člana 23. su pravna lica i registruju se u skladu sa važećim propisima.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Hvala. Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo poslanik Božidar Koprivica.
Predstavnik predlagača i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Gospodin Koprivica, izvolite.

Božidar Koprivica

Srpska radikalna stranka
Poštovani narodni poslanici, ovde imamo Predlog zakona o crkvama i verskim zajednicama. U stvari to su dva koncepta, jedan je koncept predlagača, Vlade Republike Srbije, i drugi koncept SRS. Naravno, ovaj prvi je loš, a koncept SRS je dobar, odnosno najbolji i ako usvojite ove amandmane SRS onda možete računati da će doći do poboljšanja zakonskog teksta, a to u stvari SRS želi.
U ime SRS sam i predložio amandman na član 23. Predloga zakona o crkvama i verskim zajednicama, tako što sam predložio da se u članu 23. reči "ili verske organizacije" u odgovarajućem padežu brišu. Dakle, ovo se uklapa u koncept SRS. Mi smo protiv registracije verskih organizacija, iz razloga što ova registracija verskih organizacija može otvoriti prostor za legalno delovanje verskih sekti, koje su istorijski gledano bile protiv SPC, protiv države i koje su trovale našu omladinu.
Dakle, one su najčešće delovale destruktivno, delovale su protivno interesu crkve i takođe najčešće asocijalno.
Tako da ove verske sekte ne samo da ne treba registrovati, nego one ne treba ni da postoje. Iz tih razloga predlažem da se ovaj amandman usvoji. Hvala.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo poslanik Milan Veselinović.
Predstavnik predlagača i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Zoran Krasić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Da, i ovaj amandman se odnosi na poglavlje koje se tiče registracije. Amandmanom se traži brisanje člana 24, u skladu sa našim konceptom o kome smo danas stvarno dosta stvari izneli.
Ali, sada da vidimo na kom terenu se nalazimo. Na terenu verskih organizacija, koje nastaju na bazi toga što postoji neki doktrinarni teološki stav koji se razlikuje od nečega što propoveda tradicionalna crkva ili verska zajednica. Sad tu se stvarno nalazimo na terenu velikih problema.
Ako uzmemo moju omiljenu temu Rimokatoličku crkvu, ona je sazvana, nastala na dve velike istorijske laži, ministar će da potvrdi ovo moje jer verovatno smo čitali iste knjige. Čak su i istoričari Vatikana potvrdili da se radi o dvema najvećim istorijskim lažima.
Jedna od tih istorijskih laži jeste Konstantinova darovnica. Nećete vi naći nijednog biskupa, kardinala ili bilo kog velikodostojnika Rimokatoličke crkve koji se neće pozvati na Konstantinovu darovnicu, a dokazano je da to ne postoji.
Druga velika laž, ili možda prva, da je Papa namesnik, da se grob Svetog Petra nalazi u Rimu. Sveti Petar nikada nije bio u Rimu, dokazano da nikada nije boravio u Rimu. Drže neki tamo kovčeg, nešto prikazuju. Znate, i onda sada kada se neko tamo odvaja od njih i od tih laži, donekle čovek i može to da shvati.
Tako da samom pričom o crkvama, verskim zajednicama i verskim organizacijama,, i potrebi regulisanja njihovog pravnog statusa, i Vlada Republike Srbije je ušla u jednu oblast koja ne sme biti predmet ovog zakona, jer to sa verskim slobodama apsolutno nikakve veze nema. Niti se crkva može posmatrati kao neki kolektivitet ili kao neko zajedništvo, a pogotovo moram da dodam još jednu rečenicu ovde, pošto u nekom od sledećih članova Predloga zakona vi pričate i o oblicima pozitivne diskriminacije.
Sva ta vaša priča je priznanje da ste ušli u nešto što nije moglo da bude predmet ovog zakona. Zato vam predlažem ili da prihvatite ove naše amandmane, ili da jednostavno povučete ovaj zakon iz procedure.
Budite sigurni da će daleko veća šteta biti ovakvim zakonom i sa ovakvim zakonom nego prema sada postojećem stanju, jer ćete legalizovati sve ono što kod nas do sada nije postojalo.
Nije legalizovano, podneta je prijava, ta prijava stoji negde, ne postoji registracija, postoji samo blagonaklonost da se zažmuri da nešto postoji, ali ćete i vi ministre morati da zažmurite, pa čak i da potpišete nešto, to vam garantujem. Živi bili pa videli, kada stupi na snagu ovaj zakon pet ambasadora ima da vas poziva da vas pita zašto njegova verska sekta nije registrovana u Srbiji.
Ako vam sada skrenem pažnju na neke bankare koji deluju ovde iz inostranstva, za naše je posebna priča, a nemojte da se iznenadite ukoliko posle nekoliko meseci i neko iz Vlade kaže - bilo bi dobro da to upišete ministre, jer država će dobiti toliko i toliko para za tu i tu investiciju. Vodite računa, mislim da ste pogrešno shvatili amandmane SRS.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije | Predsedava
Povodom amandmana se javio Dušan Proroković.