PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 27.04.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

27.04.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, već sam kazala da nemate pravo na repliku na objašnjenje predsedavajućeg. Molim vas da poštujete odredbe Poslovnika Narodne skupštine.
Dobićete reč svaki put kada je osnov za reč u nekom od članova Poslovnika Narodne skupštine. Narodni poslanik ne može da ima repliku na objašnjenje koje daje predsedavajući, a nakon izrečene sumnje da je povređen neki član Poslovnika.
Pravo na repliku je diskreciono pravo predsedavajućeg tokom diskusije koje se daje učesnicima na sednici, a vi možete da tražite da se Narodna skupština izjasni o tome da predsedavajuća krši Poslovnik.
Možete da tražite povredu bilo kog drugo člana koji je vezan za proceduru. Pravo na repliku ne možete. To je zloupotreba Poslovnika Narodne skupštine.
Da li želite ponovo reč na osnovu povrede Poslovnika? (Ne.)
Narodni poslanik Zoran Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Zoran Nikolić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovana predsedavajuća, prekršili ste sve članove koji su vezani za proceduru.
(Isključen mikrofon.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, u obavezi ste da citirate član, opisno predstavljanje svih članova vezanih za proceduru predstavlja kršenje Poslovnika. Zahvaljujem.
Želite ponovo reč o Poslovniku?
Narodni poslanik Zoran Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Zoran Nikolić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovana predsedavajuća, prekršili ste član 1, 2, 3, 4, 5…
(Isključen mikrofon.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, članovi koje citirate ne tiču se procedure toka sednice Narodne skupštine. Upućujem vas da pročitate član 100. i da vidite da se povreda Poslovnika može izreći samo vezano za proceduru neposredno tokom sednice na kojoj se prisustvuje i za koju se povreda izriče.
Članovi koje ste počeli da citirate nisu vezani za proceduru toka sednica. Zahvaljujem.
Narodni poslanik Miloš Radulović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Miloš Radulović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo predsedavajuća, narušili ste član 27…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, povreda člana 27. je već izricana u toku ove sednice. Podsećam vas na odredbe člana 100. koji propisuje da ne može dva puta da se govori o povredi istog člana  tokom procedure, odnosno toka sednice kojoj prisustvujemo. Zahvaljujem.
Da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa?
Narodni poslanik Miloš Radulović želi da govori o povredi Poslovnika. Izvolite.

Miloš Radulović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospođo predsedavajuća, pozivam se na član 195:"Pravo i dužnost predstavljanja Vlade u Narodnoj skupštini prilikom razmatranja svih pitanja iz njene nadležnosti ima predsednik Vlade. Vlada određuje članove Vlade koji je predstavljaju po pojedinom pitanju koje je na dnevnom redu sednice Narodne skupštine, odnosno na sednici odbora.".
Gospođo predsedavajuća, vi ste poslanik, isto kao i mi, sa pravom da vodite sednicu, odnosno predsedavate sednicom i da vodite računa o redu na ovoj sednici.
U ovom trenutku treba da raspravljamo o vrlo važnom sporazumu, ratifikaciji sporazuma između Ruske federacije i Vlade Republike Srbije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Republike Ruske federacije.
Mislim da nemate pravo da obrazlažete, odnosno vi niste predstavnik Vlade koji obrazlaže taj zakon i dužni ste da obezbedite prisustvo jednog od ministara, odnosno predstavnika Vlade koji će da obrazloži taj zakon.
Gospođo predsedavajuća, ovo kako se vi ponašate je upravo u prilog onog konteksta šta želi vladajuća većina, da od ove skupštine napravi crnu rupu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, nema povrede člana 195, niti se on odnosi na proceduru. Dozvoljeno vam je da obrazložite sa nadom da ćete staviti u bilo kakvu vezu tok sednice i odredbe člana Poslovnika 195. koji ste pročitali, što nije slučaj.
Zaista vas upozoravam da ne zloupotrebljavate pravo na reč. Zloupotreba prava na reč od strane narodnih poslanika jednak je prekršaj kao i naša zajednička kritika za predstavnike Vlade koji ne uvažavaju Narodnu skupštinu.
Nedopustivo je da sebi dajete za pravo da zloupotrebljavate Poslovnik, a drugima odričete pravo da zloupotrebljavaju taj isti poslovnik. Tri puta sam do sada kazala i ponoviću – saglasna sam sa obavezom Vlade da pošalje svog predstavnika. Smatram da je Vlada u obavezi da pošalje objašnjenje i izvinjenje, ako nije neki od članove Vlade u mogućnosti da prisustvuje sednici Vlade, a državni sekretari i pomoćnici moraju biti prisutni na sednici.
Vas, narodne poslanike, molim da ne zloupotrebljavate svoja prava, da mi ne biste ostavili bez prostora drugog, no da vam izričem mere opomene, kao što je u slučaju narodnog poslanika Miloša Radulovića koji se poziva na član 195, koji nema nikakve veze sa tokom sednice.
Zabranjeno je zloupotrebljavati Poslovnik, bez obzira koliko imala razumevanja za sve primedbe koje su istakli poslanici pozivajući se na različite članove Poslovnika Narodne skupštine.
Narodni poslanik Zoran Nikolić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100.

Zoran Nikolić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem. Malopre sam krenuo od člana 1, možda sam i pogrešio, mada ne verujem. Sada ću krenuti od poslednjeg člana 252, u kojem piše…