Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno je minut i 45 minuta od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe DSS.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Donka Banović i Milica Vojić Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, kada sam podnosio ove amandmane na ovaj zakon o kome danas raspravljamo imao sam čak jednu polemiku sa ljudima koji misle isto kao i ja, koliko dana treba da ostane rok za neke aktivnosti, ali i kakve reči treba da iskoristimo kada je reč o pisanju tih amandmana i kada je reč o terminima koje koristimo.
Neke sam amandmane predao, neke baš nisam zatekao u ovom izveštaju da je odbor o njima razmatrao i da li se izjasnio pozitivno ili negativno. Nisam ulazio u suštinu tih problema, šta se desilo sa amandmanom na član 8, upravo mi govori kolega Senić da je odbijen, ali ću kazati nešto o ovom amandmanu koji sam predao gde se utvrđuju neki rokovi. Pošto ne bih da govorim više puta povezaću ovo i sa članom 13. i sa članom 13a koji sam predložio.
U članu 13. sam tražio da se reči "90 dana" zamenjuju rečima "15 dana" i ovde imam obavezu zbog pojašnjavanja, zbog jasnoće svog amandmana u stvari pročitam kako bi onda glasio pomenuti član 13. ovog zakona. Odmah se tu vidi i zašto sam predložio član 13a.
Dakle, u članu 13. kaže – vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno deo objekta koji su podneli zahtev za legalizaciju objekta u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji nemaju obavezu podnošenja novog zahteva, već se podneti zahtev smatra zahtevom za upis prava svojine po ovom zakonu. Onda se u trećem stavu kaže – organ uprave nadležan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata dužan je da u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona dostavi organu nadležnom za upis prava svojine podnete zahteve za objekte iz člana 1. ovog zakona sa dokumentacijom koja je propisana ovim zakonom.
Smatrao sam uprkos broju predmeta koji se nalazi ovog trenutka pred rešavanjem da je dovoljan rok i od 15 dana i vidim da je taj amandman odbijen baš sa ovim obrazloženjem da ima veliki broj predatih zahteva. Ne očekujem efikasniji rad Vlade, zato što pokušavamo amandmanima da državne organe nateramo da budu servis građana, ali sam smatrao da je primeren rok od 15 dana.
Kažem, razumem razloge koji su navedeni u obrazloženju za odbijanje ovog amandmana, ali ću svakako govoriti i o članu 13a kada dođe vreme koji sam takođe predao sa zahtevom da bude razmatran, jer smatram da tu postoji mogućnost da se iz ovog člana 13. doda ovaj član 13a koji bi podzakonskim aktima bliže uredio način izrade zapisnika o izvršenom uviđaju i direktno se odnosi na član 13. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćeno vreme od vremena poslaničke grupe je jedan minut i 30 sekundi.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Radojko Obradović.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Moj amandman je u skladu sa amandmanima koje sam predložio na prethodne članove. Moj amandman je odbijen, ali koristim priliku u okviru vremena koje imam za svoj amandman, podržim amandman koleginice Suzane Spasojević.
Koleginica Spasojević, taj amandman je takođe odbijen, predložila da se rok od 90 dana u kome organ treba da izvrši upis prava, pomeri na 180 dana. Mislim da taj amandman treba prihvatiti, tim pre, što je amandmanima na ovih 14. članova zakona, predviđeno donošenje nekoliko izuzetno ozbiljnih podzakonskih akata, koji treba da urede sve one stvari koje nisu uređene.
Ako se pažljivo pogleda sadržina podzakonskih, sumnjam da će ih biti samo tri, mislim da su u tri člana zakona predviđeni, mislim da treba dosta vremena da se ti podzakonski akti urede. Rok od 90 dana počinje nakon objavljivanja zakona, jer siguran sam da će veliki broj ljudi to uraditi već prvog dana, naročito oni što imaju stambeno poslovne objekte, i ove silne stanove, koje čekaju da legalizuju.
Član zakona takođe, ne predviđa, ništa za slučaj da se taj rok probije. Šta se onda dešava? Primenjuje se neki drugi zakoni, ili se desi nešto treće, ili se smatra da je ćutanjem administracije taj zakon već izdat. Tako da mislim, da ako je zakon takav kakav jeste, trebalo bar otkloniti te manjkavosti koje će pomoći da bar to što izađe iz ove skupštine ima bilo kakvu primenjivost.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč?
Ako ne, na član 9. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić, koja ima reč. Izvolite.
...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

SPO-DHSS
Hvala.
Pre svega, u pogledu člana 9. vidim da je nekoliko narodnih poslanika podnelo amandmane, ali je prihvaćen samo jedan amandman, i to kao posledica prihvatanja amandmana na član 4. koje su podneli poslanici Antić i Rajčić, na predlog ovog zakona.
Naime, što se tiče ovog člana 9. ja sam predložila amandman kojim se on briše, tačnije njegov stav 2, ali u svakom slučaju podržala bih amandman gospodina Obradovića, da se taj član 9. u potpunosti obriše, a pre svega iz sledećih razloga.
Zato što su odredbe ovog stava 1. u direktnoj suprotnosti sa članom 8. ovog nacrta zakona, kojim je uređen način pokretanja postupka, odnosno šta treba sve da sadrži zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu, kao i koje dokaze treba da sadrži, kome se on podnosi.
Ne može se ponovo predvideti da vlasnici bespravno izgrađenih objekata odnosno delova bespravno izgrađenih objekata koji su podneli zahtev za legalizaciju u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, nemaju obavezu podnošenja novog zahteva, i to u smislu stava 1. ovog člana, već se može podneti zahtev, smatrati zahtevom za upis prava svojine, upravo na ovom zakonu. Već u pomenutom članu 8. a koji je član 9. u direktnoj suprotnosti u stavu 1. predlagači su upravo predvideli da se zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi organu nadležnom za upis prava svojine, na čijoj teritoriji se taj bespravno izgrađeni objekat nalazi.
Odredbe stava 2 naravno nisu ništa bolje, u tom cilju i prihvaćen je određeni amandman, čini mi se jedan amandman, jer ovaj stav 2 propisuje da vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji nisu podneli zahtev za legalizaciju objekata i to u rokovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji, mogu u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu zakona, podneti zahtev u skladu sa ovim zakonom i jedino nije jasna jedna sitnica, a to je na koji od svih tih zahteva se odnosi.
Da li se ova odredba odnosi na zahtev na legalizaciju ili se odnosi na upis prava svojine bespravno izgrađenim objektima. To su navedene nepreciznosti koje je trebalo otkloniti.
Takođe u pogledu stava 3. ovog člana njegove odredbe su u suprotnosti sa članom 1. stav 5. kojim je propisna obaveza organa nadležnog za poslove urbanizma, da na zahtev RGZ u roku od 15 dana od dana dostavljanja, utvrđuje da li se zahtev za upis prava svojine odnosi na objekte i o tome pismeno obavesti podnosioca zahteva, tako da odredba o tome da je organ uprave nadležan za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata obavezan da u roku od 90 dana i u tom smislu podržavam i amandman moje koleginice Suzane Spasojević iz poslaničke grupe SPS, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi katastru nepokretnosti spisak objekata utvrđenih članom 1. nacrta zakona i to sa potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, kako na zemljištu, tako i na objektu koji se prilažu uz zahtev za legalizaciju i potpuno su u koliziji sa napred navedenim stavovima ovog istog člana zakona.
Neću ponovo spominjati bojazan od nastanka korupcije, ali ovim se zaista smatraju svi preduslovi da organ sprovodi samo onu odredbu koja njemu više odgovara.
Postavlja se takođe i pitanje da li to znači da se upravo danom dostavljanja smatra da je podnet zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu, nacrtnom zapravo ovim predlogom zakona nije regulisana situacija kada organ uprave zapravo ne dostavi navedenu dokumentaciju niti je propisana sankcija u ovom predlogu zakona, šta će biti u tom slučaju i nije regulisan način na koji će vlasnici bespravno izgrađenih objekata biti obavešteni o samom načinu dostavljanja dokumentacije.
Mislim da ovakva odredba, zapravo ceo ovaj član 4. koji bi se trebao brisati, predstavlja potencijalni rizik od navedene korupcije, pomenute već nekoliko puta, jer nedostaju pravila procedure i na taj način zapravo ovakvim članom stvara se još jedna pravna praznina, a ima ih već dovoljno u ovom predlogu zakona. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćena su dva minuta i 30 sekundi od vremena ovlašćene predstavnice poslaničke grupe.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević, a vreme na raspolaganju je 17 minuta i 30 sekundi. Izvolite.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Meni će biti dovoljno mnogo manje vremena, čuli smo u obrazloženju naše uvažene koleginice Batić, da je ovaj amandman podnet u cilju jasnih odrednica ovog zakona. Danas smo čuli i obrazloženje ljudi iz vladajuće većine da su usvojene sve preporuke Agencije za borbu protiv korupcije, i na članu 8. koji je malopre prošao, gde kaže, po potrebi, koji sam malopre obrazlagao, i sada, ponovo jedno proizvoljno tumačenje zakona i ponovo neprihvatanja preporuka Agencije za borbu protiv korupcije, što jasno daje za pravo ljudima iz opozicije kada kritikuju ovaj zakon da kritikuju te nejasne odredbe koje stvaraju prostor za korupciju.
I dalje, analogijom to dovodi do zaključka da se stvari ovde donose, zakoni koji pospešuju korupciju, a da je Vlada samo deklarativno nastrojena da se bori protiv korupcije, a da se sistemskim zakonima koje donosi, tu korupciju podržava.
To je dobro da padnu maske i to je dobro da građani Srbije vide i dobro je da čuju ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije, da njihove preporuke nisu usvojene, da su usvojene samo u glasnim govorima koji služe za zabavu građana, za glumu, za demagogiju, za obmanjivanje javnosti, ali da suštinske preporuke koje su dali ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije nisu usvojene. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Iskorišćen je minut i 30 sekundi od vremena poslaničke grupe.
Na član 9. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Spasojević.
Reč ima narodna poslanica Suzana Spasojević.
...
Socijalistička partija Srbije

Suzana Spasojević

Socijalistička partija Srbije
Ja sam o ovome govorila i u načelu i juče i nadam se da ako više puta ponovim ovo, možda će ministar shvatiti ozbiljno potrebu da se rok od 90 dana za izdavanje rešenja o upisu prava vlasništva produži na 180 dana.
Imam iskustva u radu sa katastrima, tako da znam koliko vremena je potrebno da se izda obična kopija plana ili uverenja. Zamislite šta će se dogoditi kada 700 hiljada zahteva bude prosleđeno od strane nadležnih službi, zahteva za legalizaciju, koji su podneti po ranijim propisima i šta će se dogoditi ako i 700 hiljada vlasnika bespravnih objekata koji nisu podneli zahtev za legalizaciju, podnesu prijavu za gradnju. Sigurno će uz sve redovne obaveze nastati zagušenje.
Apelujem na ministra da ipak shvati ozbiljnost i produži ovaj rok na 180 dana.