Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, odnosno gospodo iz DS, rekao sam vam da ne potcenjujete protivnika jer obično tu leži početak vaše propasti i onog ko potcenjuje protivnika.
Nisam sasvim siguran o kakvim vezama sa DS pričate i kakve aluzije imate na DS. Niko nije kriv dok se suprotno ne dokažete. Vi tu premisu vrlo često prenebregavate. Sudite ljudima unapred, prvo preko medija, onda preko vaših poslušnika u raznim službama.
Uništili ste institucije ove zemlje. Uništili ste tužilaštvo, uništavate sudstvo. Pretvorili ste vašu političku partiju u diktatora koji daje naloge i ko će biti i kada će biti i koliko će biti osuđen. Vraćate nas u vreme iz 90-ih godina.
Vi pretite. Vi znate. Da li ste vi sudija ili ste vi tužilac? Ko je vama dao dokumentaciju iz koje vi znate koliko će naših funkcionera biti osuđeno i koliko će biti osuđeno i koliki ćemo mi cenzus i kada preći? Mislim da ste prešli granicu dobrog ukusa u vašoj političkoj performansi, zvanoj – uništavanje svega što govori, svega što misli. Građani vide kako žive sa vama. Da li im je za to kriv Ces Mekon ili neki tamo koga vi pominjete? Ja tog čoveka u stranci nikad nisam video. Možda vi jeste u vašoj.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, priznajem da sve ovo što god je rekao moj kolega je potpuno u pravu. Samo što on živi u vremeplovu iz 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. godine.
Sve što je rekao, tad se dešavalo. Baš tad. Tada su tužioci zvali ministra i pitaju da li smeju nekog da uhapse. Tad su sudije zvale kako će da presude. Nismo mi pravili reformu pravosuđa, nego oni. Izađite iz tog vremeplova.
Jednom je sadašnji predsednik Srbije rekao bivšem – gospodine Tadiću, vi živite u prošlosti, vi ste čovek prošlosti, okrenite se budućnosti. Tako i vi. Živite još uvek u tom delu, da za sve šta ste god radili, neko vam je drugi kriv, čak ste dotle išli.
Još nešto. Kada je u pitanju kriminal i korupcija i kada su u pitanju dokazi, oni se ne izvode na sudu - pitanje svedočenja koje može da bude subjektivno ili objektivno, nego na osnovu materijalnih dokaza koji postoje gde god se okrenete, tako da mi daje za pravo da sumnjam da oni koje sam nabrojao, neće biti osuđeni na kazne zatvora.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Prekidamo repliku.
Gospodine Palaliću, po kom osnovu se javljate? Po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Član 27.
Molim vas, gospođo predsedavajuća, da vratite ovu sednicu u normalan tok. Znate šta, ovde satima slušamo rasprave ko je više upropastio građane. Možemo o tome da raspravljamo koja vlada je svojim merama dovela građane u ovu situaciju da ovako teško žive. Trpimo satima ovde međusobna prepucavanja, čekajući da počne rasprava o amandmanima.
Ima li to smisla? Vi to trpite i gledate i puštate takvu raspravu. Znači, puštate kršenje Poslovnika. Izgleda da se ne isplati biti pristojan ovde i poštovati Poslovnik i raspravljati o amandmanima.
Molim vas da ovu raspravu prekinete i da vratite diskusiju po amandmanima. Ima još mnogo amandmana o kojima želimo da raspravljamo i da se bavimo ovim problemima koji će se stvoriti građanima i ovim nametima koji ih očekuju usvajanjem ovih zakona.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Poslušaću vas, gospodine Palaliću.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Ranka Savić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Stepić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vesna Stepić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Stepić

Socijalistička partija Srbije
Hvala.
Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, suština amandmana koji sam podnela na član 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je da poljoprivrednicima ne treba propisivati zakonsku obavezu da sami obračunavaju doprinese koje plaćaju na prihod od poljoprivrede.
Ovim paket poreskih zakona, posebno Zakonom o porezu na dohodak građana menja se položaj poljoprivrednika, tako što se prihodi od poljoprivrede i šumarstva ne smatraju više dohotkom građana, već prihodom od samostalne delatnosti. U skladu s tim opredeljenjem su predložena rešenja za samooporezivanje i za samoobračun doprinosa, kako je to predloženo u članu 10. ovog predloga zakona.
Smatram da ne bi trebalo poljoprivrednik opterećivati dodatnom obavezom samoobračunavanja poreza i doprinosa porezom. Mnogo je razloga za to. Prvi i svakako najznačajniji je taj što za ovu vladu poljoprivreda jedna od strateških grana i da je u svakom obliku treba podržavati, a ne dodatno opterećivati. Svakodnevna realnost nam to i ukazuje.
Činjenice ukazuju da je većina poljoprivrednog stanovništva starije životne dobi i veoma je teško očekivati od njih da sami sebi obračunavaju doprinose. Naravno, angažovanje knjigovođe iziskuje dodatna sredstva koja često poljoprivrednici nemaju, ili su im neophodna za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Istovremeno, ovakva zakonska odredba bi sigurno uticala na to da mnogi od njih više ne prijavljuju svoja poljoprivredna gazdinstva, ili ih pak odjavljuju, kako bi izbegli dodatni namet, a to će sigurno uticati na smanjenje priliva u budžetu. Zato je najprimerenije da poreski organ, na osnovu prijavljenog prihoda, obračunava doprinose i donosi rešenje po kojem poljoprivrednik izmiruje svoju obavezu.
Smatram da je to najbolje rešenje zbog toga što je poreska uprava najstručnija i najefikasnija, kako zbog kapaciteta tako i zbog obučenosti ljudi. Istovremeno bi se izbegli i potencijalni problemi obračunavanja od strane poljoprivrednika i time ih ne bi opterećivali dodatnom i komplikovanom administracijom. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić. Izvolite.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, poštovana predsedavajuća.
U skladu sa dosadašnjom diskusijom predstavnika poslaničke grupe DSS, u okviru ovog zakona smo mislili da bi trebalo dodati u članu 14. reči "osim ako su računi pravnog lica blokirani". To je svakako tehnička stvar, ali mislimo da zakoni treba da se sinhronizuju, da budu komplementarni i da definišemo u svakom zakonu sve potrebne elemente da ne ostane ništa nedorečeno.
U ovom obrazloženju vidim da niste smatrali da bi trebalo da se ovo uvrsti. Međutim, član 72. postojećeg zakona zaista govori o kaznenim odredbama. U svakom slučaju, obzirom da je ovo, pretpostavljam, zadnji amandman na ovaj zakon, htela bih samo da kažem da je vrlo važno da povedemo generalno računa ne samo o republičkom budžetu nego i o budžetima lokalne samouprave.
Opet bih se vratila na ono što me je stvarno podstaklo, a to je da kroz stimulisanje privrede do punjenja budžeta, što je ministar rekao, je odlična stvar, i to tako treba da bude. Ali, dolazimo sada do onoga – da li je starija koka ili jaje? U svakom slučaju, moramo da omogućimo da privreda krene dalje da se razvija. To možemo da omogućimo ako npr. dođu neki investitori u neku lokalnu samoupravu i ako imaju određen i uređen sistem u toj lokalnoj samoupravi, ako imaju kvalitetnu infrastrukturu, ti će investitori tu svakako i da se zadrže i da ulažu, da razvijaju proizvodnju, otvore nova radna mesta i da se mladi vrate u tu lokalnu samoupravu.
Međutim, ako lokalne samouprave nemaju svojih sredstava, naravno mi nećemo imati nikakvu mogućnost da te investitore zadržimo i ovako im šaljemo indirektno poruku – nemojte nikako dolaziti kod nas. Svaka čast što Ministarstvo pruža podršku za određene lokalne samouprave, ali treba im malo pustiti i nekog prostora da se same razvijaju, same privlače investitore, a to mogu učiniti ako imaju bar neki deo sopstvenih sredstava. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać, Srđan Milivojević, mr Vladimir Ilić, Zoran Bojanić, Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Zoran Kasalović, Bojana Božanić, Gorica Gajić, Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović, Zoran Babić, mr Nebojša Stefanović, Jovan Palalić, Dejan Mihajlov, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Srđan Miković, Nenad Konstantinović, dr Nenad Popović, Bojana Božanić, Milica Radović, Žika Gojković i Aleksandar Antić, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Narodni poslanik Zoran Kasalović pisanim putem 27. maja 2013. godine povukao je amandman na član 37.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Srđan Miković.