Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Teodora Vlahović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Božidar Đelić, Gordana Čomić i prof. dr Janko Veselinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres po amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Mlađan Dinkić, mr Vladimir Ilić, Balša Božović, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Olgica Batić i Aleksandar Senić.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Mlađan Dinkić i mr Vladimir Ilić, zajedno Balša Božović, mr Božidar Đelić i Srđan Milivojević, i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milan Lapčević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić. Izvolite.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
Hvala gospođo predsedavajuća.
U ovom paketu kada smo rekli da ima samo lošeg, ima nečega lošeg gde možda možemo i da razumemo neke razloge zašto usvajate ovakve mere. Niste našli dobru ideju. Ali ovaj zakon, on nema čak ni takvo obrazloženje. Ovo je ničim izazvana greška. Kako se to kaže u tenisu, srećom pa Novak Đoković to retko kada uradi, an forst eror. Greška koju on sam napravio ničim izazvana. E ovo radite ovde.
Da približim građanima Republike Srbije. U momentu kada ima mnogo manje investicije u svetu, još manje u istočnoj Evropi, a veoma slabo ide to na Balkanu, a najgore u Srbiji, jer smo sada na začelju, u Vladi gde imate ministra privrede koji ide levo, desno, pa čak do Londona i kaže da nam strani investitori ne trebaju. Nije morao da ide do Londona mogao je to da kaže, kao što kaže svaki dan, u Beogradu.
U momentu kada je i prethodna garnitura ove Vlade odlučila da poveća porez na dobit preduzeća na 15%. Ako je neko mislio da je to sad malo i dalje neka pogleda uporednu analizu koju nudi DS i videćete da naši konkurenti tj. zemlje koje su u konkurenciji za investicije sada imaju svi, svi, manju stopu. Ne treba da se mi poredimo sa Nemačkom, sa Amerikom, sa kim već, nego sa Bosnom, sa Bugarskom, sa Crnom Gorom i onima koji privlače iste investitore kao i mi u ovom momentu.
Na sve to Vlada odlučuje da ukine jedini podsticaj za investicije u formi poreskog kredita, smanjenje poreza na dobit preduzeća, a da zauzvrat u budžetu, koji ćemo razmotriti u ponedeljak, nema za 2014. godinu nikakvog efekta. Reći ćete moramo to jer će biti efekata kasnije. Ovo je nepotrebna greška, autogol koji možemo da izbegnemo usvajanjem ovog amandmana. Ja vas pozivam da to uradimo.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Milan Lapčević.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ja bi se složio sa onim što je rekao moj prethodnik, ovo je čini mi se da od najlošijih mera koje je predložila ova Vlada, jer je valjda logično i normalno da kada je zemlja u krizi i kada ima veliki problem sa nezaposlenošću i sa velikim deficitom, da onda pokušava na sve moguće načine, naravno gledajući i prihode u budžetu, da rasterećuje privredu i da pravi što veće poreske olakšice kako bi ta privreda mogla da svojom aktivnošću, novim upošljavanjem stvori neku novu vrednost i time doprinese većim prilivima u budžet.
Ovako, ukidanje poreskih olakšica, odnosno, s druge strane to su neki nameti na tu privredu, nećemo dobiti ništa, odnosno dobićemo kontraefekat. Imaćemo manje zaposlenih, imaćemo manje proizvodnje u Srbiji, imaćete manje prometa, manje priliva u budžet. Umesto ušteđenih 8,5 milijardi dinara koliko se predviđa ovim zakonom da će se više sliti u budžet, ja garantujem da će biti efekat ispod toga, u minusu.
Da li ste čuli od poreskih službenika da je sve što su mogli da blokiraju od firmi u Srbiji da su blokirali, da nemaju više od koga šta da naplate. Suvu drenovinu. Nema više od koga. Pola firmi je u problemima kako da osnovne svoje potrebe namire, a ovde nemaju ni poresku olakšicu ni ulaganje u osnovna sredstva. Ako ne ulože u osnovna sredstva, kako će zaposliti nekog novog radnika. Mislimo da je to apsolutno loša mera i ja vas molim da razmislite o tome ili da se prihvati amandman ili da se povuče kompletan zakon. Ništa 8,5 milijardi ne znači za Republiku Srbiju za budžet, a napraviće ogromnu štetu. Sve ove mere koje će direktno pogoditi privredu će katastrofalne posledice ostaviti narednih godina, i u onako teškom stanju privrede kada još nemaju nikakve poreske olakšice. Slediće zatvaranje jedne po jedne od firmi, a to nam sigurno nije nikome u interesu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Vladimir Ilić.

Vladimir Ilić

Ujedinjeni regioni Srbije
Poštovani ministre, zaista mora da se u potpunosti složim i sa kolegom Đelićem i Lapčevićem, mislim da je ovo omaška. Ne verujem da ste ovo svesno uradili. Ali evo, samo da vam pojasnim šta ste uradili. Kakvu poruku šaljete malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Ukidate jedan podsticaj koji nema fiskalni značaj za budžet, nema bar nikakav značajan doprinos budžetu, a dajete im poruku da ne investiraju. Odnosno, taj poreski kredit koji su imali kada ulažu u opremu, kada ulažu u poslovne objekte i zgrade više nemaju.
Sada kada se tome pridruži ono što je vaš kolega u Vladi, Radulović uradio, koji je rekao da su strane investicije kapitalna budalaština, koji je predložio da ovaj porez na dobit uvećate 40%, koji je predložio akcize na struju i koji je najavio smanjenje poreza i doprinosa za trećinu, pa je onda ne znam na volšeban način odustao od toga, napravio je potpunu konfuziju kada su u pitanju strani investitori.
Dakle, Srbija je sa ovim zakonom i sa onim što je uradio vaš kolega Radulović dala potpuno jasan znak da nju investicije ne interesuju. Da li ste to uradili svesno ili ne, ja ne znam, ali mislim da je to omaška. Evo iskoristite priliku da povučete ovaj zakon, zaista nećete doprineti toj fiskalnoj strani, nemate prihoda od toga. Verovatno će to da bude i manjak prihoda u budžetu. Povucite zakon, čisto da biste dali podsticaj domaćim malim i srednjim preduzećima. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč?
Ministar Krstić.

Lazar Krstić

Interesantno je da pričate o podsticajima i o lošim posledicama ove mere kada ste upravo pre godinu dana u svom fiskalnom paketu podigli poresku stopu sa 10% na 15% za dobit.
Sa druge strane, ja ću dati par argumenata ako može, samo da znam da nemate pažnju. Naša poreska stopa je u liniji sa poreskim stopama zemalja koje imaju približno jednak broj stanovnika i koje su kao takve uporediva tržišta sa kojima se mi realno takmičimo, poput Slovenije, ispod Slovenije, ispod Rumunije, ispod proseka uostalom centralne i istočne Evrope, koji iznosi oko 15,2%. Naša efektivna stopa je značajno niža od 15% zbog olakšica koje imamo.
Dalje, što se tiče malih i srednjih preduzeća, pošto verovatno znate da podsticaj za velike investicije se zadržava, čak iako su mala i srednja preduzeća ta koja vrše te velike investicije, ali pod pretpostavkom da to ne rade mala i srednja preduzeća mi smo 2012. godine, tj. 2012. godine je reformom sistema kvazifiskalnih dažbina značajno olakšano poslovanje i rasterećena su mala i srednja preduzeća.
Takođe mi sledeće godine u ovome što neki kritikuju ovde, od sledeće godine imamo novu liniju Apeks kredita koji se fokusira uglavnom na mala i srednja preduzeća i kao takva će obezbediti jeftine izvore finansiranja. Na posletku postoje značajna brojna istraživanja i uopšte je jedan konsenzus da je dodela poreskih olakšica, kada imate umerenu poresku stopu nije pravi način da se stimulišu investicije.
To uostalom vidite i kroz različite ankete koje su rađene godinama unazad, gde je jasno, gde su i domaći i strani investitori jasno stavili do znanja da nisu poreske stope i visina poreza ti koji prave najveće probleme, nego uslovi poslovanja, drugi uslovi poslovanja kojima se obraćamo promenom Zakona o radu, promenom različitih drugih Zakona o planiranju i izgradnji npr, rasterećenjem naplate poreza kao takve.
Na posletku, da se razumemo ovo je još jedan vid, i to prilično izdašan za državu, pošto uporno se priča da nema efekta, to je prosto zbog obračuna. Efekat je oko 22 milijarde na godišnjem nivou, samo što se neće desiti u sledećoj godini nego će se desiti preko niza godina, i kao takav je 0,5% BDP uporediv sa povećanjem PDV koji kao teret nose građani, tako da ovo jeste mera koja ima značajan efekat. Iako ga nema sledeće godine, mera koja nije glavna stimulativna mera za razvoj privrede, mera koja odgovara nekim kompenzatornim merama koje su već preduzete i drugim koje će biti preduzete, što se tiče malih i srednjih preduzeća i ne odnosi se na veliki investicije kao takve. Naravno da su nam investicije važne.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Gospodine Đeliću, vaše izlaganje uopšte nije pomenuto. Pomenuto je izlaganje Vladimira Ilića. Trebalo je pažljivo da slušate.
Gospođo Tomić, vaša poslanička grupa više nema vremena.
(Aleksandra Tomić, s mesta: Po amandmanu, kao ovlašćeni, imam vremena.)
Kao ovlašćeni imate vremena.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.
Po pitanju uopšte ovog amandmana i ovih zakona, treba reći nešto što sigurno ministar nije znao, a to je da ovu vrstu zakona i zakonskih predloga treba podržati iz razloga što mala i srednja preduzeća vrlo dobro znaju, kad god su hteli da uzmu podsticaj države, uvek su na vratu imali poresku upravu. Jer, država je ta koja nikad nije volela da daje iz budžeta i zbog toga mala i srednja preduzeća će sa ovim predlogom zakona imati mnogo bolje vezu sa upravom prihoda i samim tim država će imati mnogo veće benefite. Zbog čega? Zato što sledeća godina uopšte nije godina u kojoj će mala i srednja preduzeća biti ugrožena na osnovu ovih zakonskih rešenja.
Znači, efekti ovog zakona su tek 2015. godine i smatraju se da će u prvom kvartalu imati negde oko osam i po milijarde dinara. Stoga, ovako data rešenja uopšte nisu na štetu malih i srednjih preduzeća. Zahvaljujem se.