Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2013.

3. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Vesna Kovač i Slavica Saveljić.
Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANjU, u pojedinostima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: mr Božidar Đelić, dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Srđan Milivojević.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: mr Božidar Đelić i zajedno dr Nenad Popović, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić i Miroslav Petković.
Reč ima narodni poslanik Božidar Đelić.
Vašoj poslaničkoj grupi je ostalo 20 sekundi od vremena poslaničke grupe, a imate i dva minuta kao predlagač amandmana.

Božidar Đelić

Demokratska stranka
I 20 minuta. Hvala.
Evo nas u zakonskoj materiji, u onome, ukoliko ova većina, u šta ne sumnjam, izglasa ovakav zakon, za dva dana svim penzionerima, njih više od milion i 700 hiljada, a znam da ne mali broj njih večeras gleda, će videti da ono što im je pričano i tokom prethodne kampanje, a naročito ono što im je rečeno, iz usta prvog potpredsednika Vlade, dosta teatralno, na onoj sednici, koju smo svi gledali, gde su najavljene obe mere Vlade, jeste da ima jedna kategorija koja je zaštićena, a to su penzioneri.
Poštovani i dragi penzioneri, ovaj amandman briše ono što će zakonski zakucati dalji pad vaše kupovne moći. Šta je ovde predviđeno? Predviđeno je da sledeće godine penzija bude povećana za 0,5% u aprilu, pa 1% u oktobru, a za 2015. i 2016. godinu da to bude 0,5% u aprilu i oktobru. Sveukupno vaše penzije će rasti za 3,5%, a sama Vlada je priznala da će inflacija za to vreme biti iznad 13,8%.
Izgubili ste više od 5% kupovne moći u poslednjih 18 meseci i ovde vam se garantuje da ćete dodatno izgubiti 7,3% kupovne moći. To su statistike koje ne znače mnogo, a naročito zbog toga što istovremeno u ovom istom paketu Vlada predlaže da se poveća PDV na ono bez čega ni jedan penzioner ne može – hleb, mleko, zejtin i ostatak hrane, komunalije, treba li da podvučem, lekovi. Moram da kažem da je to naročito štetno zbog toga što Vlada nije predvidela nikakvu, ama baš nikakvu, meru koja može da ublaži efekte ovih veoma loših odluka Vlade na one najsiromašnije. Ukinuta je trinaesta penzija i nema nikakvog fonda na rashodnoj strani budžeta za sledeću godinu, koji bi mogao da pomogne njima.
Demokratska stranka čvrsto stoji protiv ovih mera. Ukoliko Vlada njih usvoji, mi ćemo u nedeljama koje dolaze, videćete kako, se boriti protiv njih i ovog režima. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.
Poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, podneli smo amandman na ovaj član, jer zaista ne vidim svrhu same izmene Zakona o PIO, jer on ne daje nikakve efekte u 2014. godini. On ostaje potpuno isti u onom delu koji se odnosi na 2014. godinu. Nula pet posto, 1% povećanje penzija u 2014. godini, kako je to bilo i prethodnim zakonom. Zaista ne vidim svrhu.
Znamo da je prosečna penzija 25.266 dinara, ali ta prosečna penzija će biti povećana u aprilu 126 dinara. Nije neko povećanje, ali možda može nešto da koristi. Ovaj broj od 25 hiljada dobijamo tako što najveću penziju od 115 hiljada dinara, najniža penzija, koju najveći broj penzionera prima, je nešto preko 13 hiljada dinara. Ne bih da pričam o poljoprivrednim penzijama koje su nešto preko 10 hiljada dinara.
Znate, to su zaista veliki problemi, a dolazimo do situacije da ništa od ovih plata, penzija i poreza nećemo uštedeti, niti ćemo imati šta u budžetu dok ne rešimo pitanja „Srbijagasa“, „Galenike“, reforme državne uprave, bankarskog sistema u koje smo morali da upumpamo ogromna sredstva iz budžeta, naravno, niste vi za to krivi, zbog sive ekonomije, utaje poreza itd. Država da bi imala sredstva za penzije i za plate mora to da prikupi od poreza, da bi prikupila od poreza ona mora sve to da uzme iz privrede, iz privatnog sektora. Sada, ukoliko uzmemo od privatnog sektora, te privrede, svakako moramo da im vratimo na neki način kroz povoljan poslovni ambijent, kako bi oni mogli da rade i kako bi mi imali sredstva za te plate i penzije, odnosno mi moramo nekako znati svi zajedno, da li iz realnog sektora, da li iz javnog, za šta se svi žrtvujemo, šta ćemo dobiti na kraju. Dakle, po kojim kriterijumima ćemo znati da nam je bolje i kada, u kom trenutku će početi da nam ide na bolje sa ovakvim merama za koje ne vidim u ovom zakonu da mogu imati efekte u 2014. godini.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Krstić.      

Lazar Krstić

Samo kratko.
Mislim da argument da je loše što smo menjali zakon koji ima efekte u 2015. i 2016. godini nema efekta u 2014. godini prosto ne stoji. Moramo da razmišljamo malo dugoročnije od 12 meseci.
Druga stvar, apropo ovog što ste rekli, ukoliko budemo usvoji ove zakone i ovaj budžet i odradili veliki deo ove velike reforme o kojoj pričamo u javnom sektoru u toku sledeće godine u javnim preduzećima, kao i u ostatku javnog sektora, duboko verujem da će nam već od 2015. godine biti bolje, odnosno već krajem 2014. godine će se jasno videti da li smo ozbiljni i da li smo sproveli ono što smo rekli da ćemo sprovesti, a sa tim će doći i velike, pozitivne reakcije kako investitora, tako i domaćih privrednika. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić, replika.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem se na odgovoru, ali bih htela da kažem, svakako, mi ćemo podržati sve reforme koje će da donesu rezultate i koje će da imaju efekta.
Govorila sam da nema efekta u smislu da je za 2014. godinu isto povećanje, 0,5 i 1% se nalaze u prethodnom zakonu. Za to nisam videla, a za 2015. godinu, to možemo da menjamo i naredne godine.
Mislim da mi, ovo što ste govorili za investitore, o čemu smo i danas pričali, da bi pokrenuli privredu, da bi to krenulo nekom uzlaznom putanjom, moramo da se potrudimo da poradimo na nekim drugim zakonima – Zakonu o radu, Zakonu o planiranju i izgradnji i nekim drugim i da se potrudimo da na taj način podstaknemo privredu da radi, da možemo da je oporezujemo. Sve je to jedan cikličan proces, ide u krug. Ali, imam utisak da smo mi sad zamrznuli jednu situaciju gde privreda stoji, ne ide napred. U javnom sektoru ne zapošljavamo one koje treba da zaposlimo, nego onako kako su moje kolege govorile, da iskoristim i citiram – konzerviramo stanje, iako se vi s tim ne slažete.
Bolje da zaposlimo tamo neke ljude, pa i da im damo veće plate, koji će stvarno nešto da rade, jer veća nam je šteta od onih koji sede i ne rade ništa, a primaju platu, samo što sede nam je šteta, a oni npr. koji dobro rade i imaju male plate, oni će uskoro da odu, jer sigurno neće ostati ovde da rade za tako male plate. Moramo da se potrudimo da kroz ove nove sistemske zakone, složićete se, da jednom počnemo sa sistemskim zakonima, a ne ovim ad hok, leks specijalis itd, nego zaista da se potrudimo da uspostavimo jedan sistem. Podržaćemo vas u svakom vašem naporu da uspostavite sistemsko rešenje problema.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, stvarno cenim brigu podnosioca ovog amandmana, ali kada neko napiše jedan ovakav amandman i izađe sa pričom kako brine tobož o penzionerima, a pri tom je odgovoran kao član bivše Vlade šta se to dešavalo u tom periodu i sa penzionerima i sa zaposlenima, jer u strategiji svake normalne i zdrave privrede jeste da se penzije isplaćuju iz fonda koji se puni ne iz budžeta, nego se puni iz doprinosa koji uplaćuju zaposleni.
Onda, zašto te brige nije bilo kada je u periodu od 2008. do 2012. godine 400.000 ljudi izgubilo posao? Zašto tada nisu brinuli o penzionerima, a bogami i o onim ljudima koji su izgubili posao? Zašto tada nisu brinuli o inflaciji koja je bila čak i tri, četiri puta veća nego ove godine, 2013. godine? Zašto nisu brinuli kada smo imali konstantan pad bruto dohotka?
Sad tobože, evo, više kad ne moraju da brinu, nego ima nekog drugog koji je odgovorniji i savesniji u svom poslu, oni počinju da brinu. U našem narodu to se kaže – zakasnela pamet. Drugog izraza nema.
Predsedavajuću bih molio da malo smiri poslanike, jer ja ne mogu da se dovikujem, pa makar bili i poslanici SNS.