Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Ne priča o tabloidima nego odgovaram na ono što je gospodin Jovanović rekao za mene.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Niste dobili pravo na repliku, i vi ste dobili pravo da govorite o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Niste mi dali pravo na repliku? Znači, za vas gospođo predsedavajuća nije tačno kada neko kaže da prethodni govornik govori o tabloidima i da to nije razlog za repliku. Ja sam govorio o činjenicama.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Vratiću vam vreme.       Dakle, podsetiću vas na član 104. Tamo kaže „navodeći tačno njegovo njegovo ime“, hajte da prekinemo sa replikama, molim vas i da se vratimo na temu dnevno reda, da bismo bili efikasni i operativni. Vratiću vam sada vreme.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Zbog toga, nema potrebe ovo vreme računajte kao vreme koje je išlo u repliku, završavam već to.
Ne želim više da polemišem, samo sam hteo da kažem da govorim o tačnim podacima. Sada pošto znate ime proverite na APR koliko je to preduzeće imalo zaposlenih, koliko je imalo bruto promet i koja je bila neto dobit.
Ono što je najgore jeste, ne ta afera koja je vezana za aflatoksin, nego zato što je zbog tog prekomernog uvoza nekvalitetnih sirovina za mesnu industriju, naša poljoprivredna proizvodnja prestala da postoji. Zato sada imamo problema i sa otkupnom cenom, pšenice, kukuruza, suncokreta, zato što više niko ne sme da ulaže u stočarstvo, zbog iskustava koja su imali dok su vaši ministri vodili poljoprivredu.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reče povodom amandmana? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela Vlada.
Odbor za finansije i republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reče? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev, Miroslav Petković i Marko Milutinović.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković. Izvolite.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala gospođo predsedavajuća.
Gospodine ministre Predlogom budžeta za 2014. godinu vi predviđate povećanje zaduživanja, a čuli smo iz kojih razloga, čuli smo vaše obrazloženje. Vrlo brzo ćemo se uveriti da li je vaš koncept ispravan, da li ste realno procenili ovo ili ćemo putem rebalansa morati nešto da menjamo.
Ono što je veliki problem, oko čega smo se svi u ovoj sali složili, to jesu rashodi koje je potrebno izdvojiti za plaćanje kamata u 2014. godini. Gospodin Dinkić je govorio kako je to naraslo sa 14 milijardi na 92 milijardi do 2012. godine. Nismo čuli kako je to sa 92 naraslo na 114 milijardi ali svakako da nije dobro i pretpostavljam da će u narednoj godini ovaj iznos biti još veći.
Mi iz DSS smo pored toga što je kršen Zakon o budžetskom sistemu, što su probijane određene zakonske granice, što su sredstva koja su potrebna za izdvajanje i plaćanje kamata i glavnice duga ogromna, uvek vodili računa, pre svega o strukturi zaduživanja. Vi predviđate izdavanje hartija od vrednosti na domaćem tržištu u vrednosti od 330 milijardi dinara što je nedopustivo imajući u vidu kamatnu stopu koju država plaća na ta sredstva.
Naime, kamatna stopa između 10% i 11%, znači između tih procentnih poena smatramo da je izuzetno visoka, da je nepovoljna i da je skupa. Znam da ćete nam reći da je to potrebno zbog razvoja domaćeg tržišta hartija od vrednosti. Možda jeste dobro za njih ali želim da ukažem na sledeći problem. Bojim se da će upravo ova mera demotivisati i banke i investitore da ulažu u domaću privredu.
To je najveća opasnost koja nas očekuje zbog ove mere, jer ko bi ulagao u neizvestan posao ukoliko mu država garantuje visoku kamatu koju ćemo platiti 10% ili 11%. Stoji iza toga taj plasman sredstava je potpuno siguran i zbog toga DSS predlaže ovim amandmanom da se ovaj iznos smanje za sto milijardi. Iskreno se nadam da ćete prihvatiti ovaj naš predlog.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reče? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Mihajlov.
Da li neko želi reče? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Miroslav Petković i Aleksandar Pejčić.
Da li neko želi reče? (Ne.)
Na član 2. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Milica Vojić Marković i Donka Banović.
Da li neko želi reče? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Donka Banović.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala vam, konačno. Verovali ili ne još smo kod člana 2.
Ovaj se amandman odnosi na stav 4. člana 2. koji glasi – za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza mogu se tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog račun. Mi predlažemo amandmanom da se posle reči „računa“ dodaju reči „ a prema unapred poznatim kriterijumima“.
Vi ste odbili ovaj amandman i u odgovoru stoji da su kriterijumi već predviđeni, odnosno da može, a da se ne ugrozi likvidnost tog računa. Mi smatramo da to nije nikakav kriterijum. Da se moraju propisati uslovi i način na koji se mogu povlačiti sredstva iz trezora. Ako imamo u vidu da su ekonomisti izračunali da se Srbija u sekundi zadužuje 97 evra, da od kako je ova Vlada, znači, neću ni spominjati zaduživanje prethodne Vlade na čelu sa Mirkom Cvetkovićem, ali od kako ova Vlada vlada da se ukupan dug države povećao za pet milijardi evra.
To veoma zabrinjava. To takođe znači da su mogućnosti za vraćanje i servisiranje kredita sve manji. Zato smatramo da unapred treba da budu definisani kriterijumi, dakle pravila i uslovi za povlačenje sredstava iz trezora i da u principu rečenica kojom vi meni odgovarate da se mogu koristiti do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa, ne uliva nikakvo poverenje zato što je ovako enorman dug i Srbija je već država koja je ozbiljno zadužena, kada se pogleda dug u odnosu na bruto društveni proizvod, tako da ova vaša rečenica i obrazloženje ne ulivaju nikakvo poverenje da vi nećete ugroziti trezor.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Krstić.