Prvo vanredno zasedanje, 19.01.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Neću više dozvoljavati replike, toliko smo pričali o tome, sat i po je bilo repliciranje. Nema osnova za repliku više, moramo da pređemo dalje na dnevni red, ubeđena sam da ćete vi replicirati.
(Janko Veselinović, s mesta: Kada?)
Ne, sada nema osnova. Odgovor na odgovor, odgovor na odgovor, baš me interesuje da li neko razume o čemu mi …
(Janko Veselinović, s mesta: Zašto ste njemu dali?)
Daću vam stenograme kao i prošli put kada poslaniku nisam dala repliku jer je jedno tvrdio, sada ću dati i vama pošto počela sam da se bavim prikupljanjem stenograma, pošto mi niko ne veruje izgleda u sali. Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović, Jovan Marković, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić, kao i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Primili ste izveštaje Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković, i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Sertiću koji se i dalje branite ćutanjem, a vaši predlozi zakona su ovde u Skupštini, mislim da je to jasan znak i narodnim poslanicima, a boga mi i građanima Srbije i poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, ja mislim da je rasprava o amandmanu koji smo Zoran Živković i ja podneli na član 1. Predloga zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, pravo mesto i prava prilika da dodam dva argumenta za stav da treba da se prihvati ovaj naš amandman.
Poštovana gospodo nigde u Poslovniku Narodne skupštine, nigde u Zakonu o Narodnoj skupštini, nigde u Ustavu naše Republike ne piše da Skupština Srbije jeste telo koje treba da usvoji i sada se usmerava ne samo ka gospodinu Sertiću, nego pre svega ka pravnicima iz SNS i gospodinu Martinoviću npr, da Skupština treba da usvoji nešto što smo ovde imenovali kao leks individualis, poštovana gospodo.
Uprkos tome što to nigde ne piše u ovim dokumentima, izgleda u najavi je da će skupština većina, gospodine Sertiću, da prihvati ovaj vaš „lex individualis“.
Druga stvar, poštovana gospodo, nigde u Poslovniku Narodne skupštine, nigde u Zakonu o Narodnoj skupštini, nigde u Ustavu naše Republike ne piše, pa ni u članu 98. ni u članu 99. da je Skupština mesto u kojem treba da se usvaja nekakav krpež od zakona.
Gospodine Sertiću, vi ne samo da ste podneli takvu vrstu predloga zakona ovde, nego najava je da će skupštinska većina, vođena poslanicima SNS, da glasa i za to. Ja se sada pitam - zašto, poštovana gospodo narodni poslanici? Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Vesna Martinović i Jovan Marković i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Sertiću, koji nastavljate da se branite ćutanjem u Narodnoj skupštini i poštovana predsednice Narodne skupštine, veoma mi je važno sada možda gospodin ministar Sertić da nam objasni. Ja hoću da dovedem u vezu dve stvari ovde.
Mi smo podneli amandman na član 2, gde predlažemo da se taj član briše. Otkud to da jedan ministar pošalje, na primer, u našu Skupštinu, u periodu vanrednih sednica, vanrednog zasedanja, sada jedan predlog zakona koji argumentuje na sledeći način, a onda nema argument za našu argumentaciju da to nije ni dobro, ni ispravno? Gospodin Sertić kaže – mora hitno da se usvoji ovo što sam ja napisao u Predlogu zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije kako bi se primenom izmenjenog i dopunjenog zakonskog okvira uskladile norme za Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.
Gospodine Sertiću, da li možete onda ovde da nam kažete zašto ovaj Predlog zakona niste uputili u proceduru zajedno sa onih 12 drugih predloga zakona, kada smo ovde raspravljali o Zakonu o budžetu, pa da onda narodni poslanici kažu – stvarno mora sve to da bude uklopljeno jedno sa drugim, da raspravimo, da se usvoji i da onda imamo stvarno obrazloženje hitnosti.
Ili, gospodine Sertiću, ima jedno pitanje na koje niste odgovorili povodom ovog predloga zakona člana 2, a koji je nama ovde veoma važan. Gospodine Setiću, kojom imovinom će Fond da odgovara za svoje delanje? Mislim da vi razumete zašto vas ja to pitam - zato što je ostavljeno da Fond sada odgovara svojom imovinom za preuzete obaveze. Koja je to imovina, gospodine Sertiću? Evo, odgovorite samo na to pitanje, poštovani ministre.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Amandman u istovetnom tekstu koji sam podnela na član 2. sa kolegama iz DS, sada mora da se komentariše u vezi sa amandmanom koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, pošto taj amandman kaže: „U članu 7. stav 4. menja se i glasi – Fond može u skladu sa posebnim aktima Vlade preuzimati obaveze privrednih subjekata i drugih pravnih lica u većinskom državnom vlasništvu u slučajevima u kojima su za te obaveze garancije po posebnim programima Vlade izdala pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, a koja se bave kreditnim poslovima, poslovima osiguranja, odnosno poslovima izdavanja garancija, pri čemu za tako preuzete obaveze ostaju sredstva obezbeđena u skladu sa navedenim posebnim programima Vlade“.
Taj amandman koji je podneo Odbor, u poređenju sa amandmanom koji sam podnela da se član 2. briše, donosi još jednu dilemu, a to je na koji način se pravi lista izuzetaka, da skratim, pretvaranja u javni dug nečijih dugova i na koja se to preduzeća koja se bave kreditnim poslovima osiguranja ili poslovima izdavanja garancija misli po posebnim programima koji se donose.
Ja razumem intervenciju, pošto ta preduzeća postoje i svi znamo da će to biti šteta za budžet, ali onda ne razumem volju da kada u načelnoj raspravi i kada u raspravi po amandmanima govorimo o potrebi dijaloga i govorimo o potrebi da se razgovara o temi da se od toga beži ili neko viče, ovde se niko ne boji kada neko viče, ili se govori o sasvim drugim temama. Ovo je zajednička šteta. Taj novac iz budžeta neće videti ko je opozicija, a ko je vlast.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ministre, da bi vi nama odgovorili na naše amandmane, prvo nam morate odgovoriti kako se desilo, ministre, da dva zakona koja ste dostavili u proceduru prošle nedelje, za ovaj vikend ih oba izmenite, odnosno jutros da ih izmeni nadležni odbor u dogovoru sa vama? Dakle, šta možete da prigovorite, pošto ste se u četvrtak prilično nelagodno osećali kada sam rekao da je ova Vlada nesposobna, nekompetentna i ostalo, kada ste vi ta dva zakona koja ste dostavili u proceduru za vikend izmenili i  na čega smo mi sada podneli amandmane? Na neki zakon  koji je bio prošle nedelje u proceduri, a sada je u proceduri nešto sasvim drugo. Dakle, vi ste u ranijem predlogu zakona rekli praktično, da bi mogli i oni koji nisu pročitali ovaj Predlog zakona i građani da razumeju, da će obaveze Fonda za razvoj Srbije biti na neki način po strani i da država neće odgovarati za njih, odnosno da one neće u tu rupu bez dna državnu ulaziti.
Sada vi dostavljate amandman Odbora, odnosno vaš amandman, pretpostavljam, gde kažete da ipak ako to Vlada proceni za neka pravna lica oni će možda ući u bilans ovog Fonda. Znači, Vlada će na bazi svoje ingerencije izabrati neka pravna lica za koja će onda garantovati, odnosno preuzeti obaveze.
Šta se to desilo, ministre, za vikend i zašto ste ova dva zakona, koja ste tako zdušno branili prošle nedelje kao super, promenili za vikend i kakav je to predlog zakona kada ga Vlada dostavi, menja ga za vikend, da ne govorim o činjenici da i ovaj zakon, kao i ovaj prethodni, je stigao po hitnom postupku i sve ostalo?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Sertić. Izvolite.

Željko Sertić

Poštovani poslanici, pre svega zato što radimo i vikendom i razgovaramo sa članovima Odbora i sve predloge koje smo čuli u prethodnom periodu i na onoj raspravi u četvrtak ili u petak, koja je bila, pokušali smo da obezbedimo neku vrstu dogovora kako bi svaki detalj bio bolji.
Što se tiče ovoga, pre svega ne odnosi se na buduće garancije i kredite, nego na postojeće, koji su već uračunati u okviru fiskalne konsolidacije u sadašnji javni dug. Dakle, o tome se samo radi, da za određeni program Vlade imamo pravo i mogućnost da zbog procesa privatizacije u pojedinim slučajevima Vlada donese odluku gde će Fond preuzeti te garancije, odnosno Vlada Republike Srbije garantovati kao izuzimanje samo iz razloga efikasnijeg i boljeg procesa. To je tako i objašnjeno u obrazloženju.
Što se tiče ovog prvog dela o kome smo pričali, on se upravo odnosi na buduće garancije i na budući rad. Dakle, Fond može samo svojom imovinom i onim sredstvima koja ima na računu da pokriva svoje garancije i kredite, nikako više u ime Vlade Republike Srbije.