Peto vanredno zasedanje, 02.02.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE DEPOZITA
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Dragan Jovanović, Ivan Jovanović, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Balša Božović, Dejan Nikolić, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić, Zoran Živković i Vladimir Pavićević, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Glave I, naziv člana 1. i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i predsedavajući gospodine Arsenoviću, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, ja ću, pošto smo prešli na raspravu po amandmanima o Predlogu zakona o Agenciji za osiguranje depozita, ja sam izdvojio šest amandmana od 31 amandmana koje smo narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli povodom ovog Predloga zakona, da pokušam da ubedim narodne poslanike oko tih šest amandmana u snagu i validnost naših argumenata.
Evo npr. član 1. Predloga zakona o Agenciji za osiguranje depozita. Kaže – ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenje i funkcija Agencije za osiguranje depozita, osnovane Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita.
Onda se kaže dalje – Agencija je samostalni pravni subjekt koji obavlja poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa. Tu imamo još dva dodatna stava, ali prethodna dva stava su, poštovana gospodo za mene bila dovoljna kada sam ih pročitao jednom, pa drugi put, pa treći put kao što se radi npr. u evropskom parlamentu, a za razliku od naše prakse ovde, to mi je bilo dovoljno poštovana gospodo da se uverim u važnost ovog zakona, njegove sadržine i da automatski zamerim predlagaču na tome što je ovaj Predlog zakona uputio u skupštinsku proceduru po hitnom postupku kako mi ne bismo imali dovoljno vremena da čitamo, tumačimo, analiziramo i možda glasamo za.
Kada tome dodam član 31. koji je poslednji u ovom Predlogu zakona, koji takođe predviđa da sve stupa na snagu 1. aprila 2015. godine, onda nikako ne mogu sebi da dozvolim a da ne reagujem na ovaj neprimereni način ponašanja naše Vlade ovde. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko  Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospođo ministarka, uvaženi gosti, koleginice i kolege narodni poslanici, na član 1. smo dali amandman, a član 1. glasi – Ovim zakonom uređuje se položaj, organizacija, ovlašćenje i funkcija Agencije za osiguranje depozita, u daljem tekstu Agencija.
Mi predlažemo da se rečenica – Osnovane Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita „Službeni glasnik RS“, broj 61/05, 116/08 i 91/10 briše, jer smatramo da je suvišno uvodnim odredbama zakona označavati kojim je propisom osnovana Agencija za osiguranje depozita, naročito kada odredbe tog zakona na koji se upućuje prestaju da važe stupanjem na snagu ovog zakona, tako da smo predložili da ostatak člana ostane, to je – Agencija je samostalni pravni subjekt koji obavlja poslove utvrđeni ovim i drugim zakonom i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa.
Sledeći stav – Agencija ima svojstvo pravnog lica i upisana je u Sudski registar pravnih lica i drugih subjekata i sedište Agencije je u Beogradu, to ostaje, ali smo tražili da se ovaj deo rečenice briše, jer smatramo da je bezrazložno naveden u ovom članu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospođo ministarka, mi smo podneli amandman na član 4. gde tražimo da se stav 2. briše.
Član 4. govori o sledećem, on kaže – na prava, obaveze i odgovornost iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji, primenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno i mi se slažemo sa tim.
Sledeći stav sa kojim se ne slažemo kaže – Agencija se ne smatra korisnikom budžetskih niti javnih sredstava, u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke u slučaju izbora banke isplatioca na način definisan zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita, zakona kojim se reguliše rad javnih agencija, propisa kojim se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru, kao i propisa kojima se uređuje budžetski sistem, pa ću vas vratiti na zakon o kome smo malo pre razgovarali kada ste rekli da u osnovi Agencija poštuje Zakon o javnim nabavkama, ovde isključujete.
Mi smo dali obrazloženje, pa ću ga ja pročitati. Kaže – u članu 4. stav 2, predlagač je u potpunosti izuzeo Agenciju u pogledu primene Zakona o javnim nabavkama, propisa kojim se uređuju budžetski sistem, kao propisa kojim se reguliše rad javnih agencija i propisa kojim se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru, što mislim da ne bi trebalo da bude slučaj.
Smatramo da su ovakvi izuzeci opasni jer Agencija na taj način funkcioniše kao subjekat privatnog sektora, što smatramo nedopustivim s obzirom na njene nadležnosti i značaj koji ima u bankarskom pa i u širem finansijskom smislu.
Posebno treba imati u vidu da je već i članom 9. Predloga zakona predloženo da u slučaju kada sredstva za obavljanje određenih poslova Agencije nisu dovoljna, Vlada na zahtev Agencije po hitnom postupku obezbeđuje sredstva iz budžeta ili se zadužuje u zemlji i inostranstvu i zbog toga smatramo da je neophodno poštovani osnovna načela Zakona o javnim nabavkama.
Istovremeno, ukazujemo da je u članu 7. predloga utvrđeno da je jedan od izvora prihoda Agencije budžet Republike Srbije, te smatramo da bi trebalo da uvažite naš amandman i da Agencija ne može biti izuzeta iz svih ovih napred navedenih činjenica koje sam naveo. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Kori Udovički.

Kori Udovički

Stav 2. člana 4. ne znači da Agencija dobija tretman privatnog tela. Ovo je Agencija koja je regulisana kao jedno nezavisno telo za koje odlučuje upravni odbor u sastavu koji je opisan i jasno dat u ovom zakonu.
Znači, u tom upravnom odboru jasno je da postoje predstavnici Ministarstva finansija i NBS, kao i predstavnici koji su nezavisni, a koji se određuju kroz sistem odlučivanja u okviru javnog sektora Srbije i tako da štite javni interes zemlje.
Ovaj paket zakona vrlo detaljno reguliše nadležnost Agencije i procedure pomoć kojih ona donosi odluke. U njenom odlučivanju ima vrlo malo diskrecije.
Znači, ono što je potrebno je zaštititi da te procedure ostanu, kako da kažemo, nezavisne i sa punim integritetom namere zakonodavca i zbog toga je neophodno i obezbeđenje maksimalne nezavisnosti, kao i zaštita profesionalnosti u samoj organizaciji što se tiče ovih stavki koje se tiču nje kao korisnika javnih sredstava.
Kad je reč o poštovanju procedure javne nabavke, ona se poštuje u svim slučajevima po Zakonu o javnim nabavkama, osim u slučaju izbora banke isplatioca, zbog razloga koje smo već objašnjavali a koji je definisan i u Zakonu o osiguranju depozita, što te isplate moraju da se dese u rokovima koji su potpuno van pretpostavki na kojima se zasniva Zakon o javnim nabavkama. U skladu sa evropskom praksom, to je sedam dana i uopšte nije sporno da će agencija morati da se drži akta koji će da osigura njihovu transparentnost i ravnopravnu ulogu svih banaka koje su sposobne da vrše ovu radnju u takmičenju za taj posao, ali će to morati da bude regulisano posebnim aktom, zato što nije moguće, a prosto nije ni u duhu Zakona o javnim nabavkama, da reguliše proceduru po takvim uslovima. Radi se o finansijskom sistemu, kada su ponekad brzina i efikasnost prevashodni kriterijum. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Samo ću u par rečenica. Dakle, trudim se da razumem ovo što mi vi kažete, ali se uopšte ne slažem. Jer, ne poštovati proceduru o javnim nabavkama zbog toga što se ne podudaraju rokovi, ja nisam ni pričao o tome. Ja sam pričao o osnovnim principima javnih nabavki. Znači, pošto postoji upravni odbor koji će odrediti kako izgledaju te procedure i kako izgledaju ti rokovi, ali mora da bude u saglasnosti sa javnim nabavkama.
Uzgred, da ne polemišemo, skupštinska većina i vi kao predstavnik Vlade imate pravo da svoju politiku proklamujete, branite, izglasavate i sprovodite onako kako vi mislite da to treba da bude. Naše je da kažemo da postoji i drugi način viđenja politike. Mi mislimo da to nije dobro i to je naš politički stav na osnovu analize vaših predloga zakona i mišljenja naših stručnih ljudi iz naših stranaka.
Mislim da ovaj zakon neće biti dobar, a mi ćemo u narednim amandmanima objašnjavati šta nalazimo kao manu ovog predloga zakona i zbog čega mislimo da on nije dobar i da neće obaviti sve one funkcije za koje vi kažete da će biti dobre. Ja vam se zahvaljujem.