Peto vanredno zasedanje, 02.02.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na treću tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Glave 1. i člana 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput, gospodine Milikiću i gospodine Kokotoviću, gde stadoh povodom prethodnog Predloga zakona u našoj raspravi, ovde moram da se nadovežem povodom amandmanske rasprave o Predlogu zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.
U članu 1, poštovana gospodo, evo šta piše: „Ovim zakonom uređuje se uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka, društava za osiguranje i davalaca finansijskog lizinga“. Dakle, u ovom članu imamo jedan uput na to čime se bavi ovaj zakon. Očigledno je da je to važna materija.
Budući da u članu 37. ovog zakona, a to je finalni član ovog zakona, piše da i on počinje da se primenjuje 1. aprila 2015. godine, poštovana gospodo, narodni poslanik Zoran Živković i ja smo smatrali da je naša dužnost da ovde reagujemo amandmanom – briše se, pre svega na zahtev Vlade, a i na prihvatanje skupštinske većine ovde, da nešto što će kao zakon da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine, ovde u Narodnoj skupštini moramo za dva ili tri dana da usvojimo po hitnom postupku.
Po hitnom postupku može da se donese zakon kojim se uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide. Ovde nije to slučaj. „A nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija“ – to ovde nije slučaj. Dalje: „Kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja sa pravom EU“ – nije slučaj.
Gospodo, nemamo poslaničke pretpostavke da ovo radimo. Molim vas da se još jednom zamislimo, da odbijemo ove zakone i da Vladu primoramo da po redovnoj proceduri ovo pošalje ovde. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i dr Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, sada me malo zasmejavaju narodni poslanici SNS, moram da kažem ovde, što je meni u redu, moramo malo i duhovitosti ovde da unesemo, ne možemo samo da slušamo neke druge vrste govora, ali, sa merom, i poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput, gospodine Milikiću i gospodine Kokotoviću, Zoran Živković i ja predlažemo da se briše sadržina člana 2. ovog Predloga zakona.
Primetio sam da među narodnim poslanicima postoje oni koji su se sada već malo zamislili oko moje argumentacije za – briše se, za član 1. Evo, malo sada gledam koji su to poslanici i primećujem jednu vrstu odobravanja, ne samo kod poslanika, nego, pre svega kod građana naše Republike. I moramo ovde svim narodnim poslanicima, koji su možda ipak malo zamišljeni oko toga da li su ovo snažni argumenti, koji možda imaju strah, jao, da li da se suprotstavim Vladi, da li mi to možemo ovde kao narodni poslanici, moram ovde da ponudim jedan dodatni argument koji se tiče, poštovana gospodo, izvesnih principa i izvesnih načela kojih ovde treba da se pridržavamo.
Evo, gospodo, poglavlja 3, 4, 5 i 6. Glave 2. Poslovnika Evropskog parlamenta, predviđeno je sve ono što je predviđeno i našim Poslovnikom, poštovana gospodo. Ne moramo da pišemo novi poslovnik. Dovoljno je samo da se pridržavamo postojećeg, pa da imamo jedno čitanje u Skupštini, u redovnoj proceduri, gospodine Babiću, pa zaključke i na odborima i na prvom čitanju, pa drugo čitanje, pa zaključke, pa treće čitanje, pa zaključke, poštovana gospodo, i da budemo sigurni da ćemo do 1. aprila, kada počinje primena ovog zakona, zaista dobiti najbolji mogući zakon, poštovana gospodo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li želite reč? (Da)
Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički i poštovani gosti, gospođo Šuput, gospodine Kokotoviću, malo da promenim ovaj redosled, i gospodine Milikiću, evo, vidite, ovde ljudi iz Vlade, naši gosti dobijaju i povremeno aplauze, što je uredu, to su vredni ljudi, pažljivo prate raspravu i, koliko se meni čini, prihvataju, makar za sebe i u sebi, neku vrstu argumentacije ili deo argumentacije koju ja ovde saopštavam, nažalost sam, zato što gospodinu Zoranu Živkoviću nije bilo dozvoljeno ni danas da uđe u Veliku salu naše Narodne skupštine.
Dogovorili smo se jutro i ja sam primetio da ovde imamo saglasnost svih narodnih poslanika da je dobro da i građani imaju priliku da čuju čega se tiču zakoni o kojima mi raspravljamo i koje usvajamo ovde. Zato ću ja iskoristiti ova dva minuta, poštovana predsednice, da građanima pročitam šta je to predviđeno članom 3, a što će početi da se primenjuje 1. aprila 2015. godine. Dakle, ove godine, poštovana gospodo. Kaže: „Postupak likvidacije nad bankom i društvom za osiguranje pokreće se rešenjem nadležnog suda o pokretanju postupka likvidacije, koje se donosi na osnovu rešenja Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka likvidacije nad bankom, odnosno društvom za osiguranje“.
Još jednom ovde da podsetim narodne poslanike, možda ne bismo bili u prilici da razgovaramo o amandmanima „briše se“, da je Vlada i u ime Vlade pre svega gospodin Vujović, a onda i da se gospođa Udovički danas pridržavala redovne procedure i poštovala narodne poslanike i Narodnu skupštinu, poštovana gospodo narodni poslanici. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice, gospođo ministre, vidim da se predlagač amandmana silno zabavlja. Meni je to drago, ali još kada bi se zabavljao o svom trošku, a ne o trošku građana Republike Srbije, i kada bi zbog te zabave mi kao društvo i kao Skupština štedeli milion i po dinara, a ne trošili milion i po dinara, i ja bih se zabavljao, ali vidimo ljude koji su zabrinuti, koji sede u Narodnoj skupštini i samo jednog koji se zabavlja sa time „briše se“. Traži se tri čitanja, a predlagač amandmana nije spreman ni na jedno, a traži tri čitanja.
Međutim, za razliku o predlagača, ja ću pričati o amandmanu. Dobro je što je predlagač amandmana uspeo da pročita član 3. čije brisanje traži, ali ja koristim ovu priliku, gospođo predsednice, da preko vas nešto pitam predlagača amandmana. Pošto predviđa da postupak likvidacije nad bankama i društvom za osiguranje, kao što je ovde u Zakonu rečeno, pokreće rešenjem nadležni sud i gospodin Pavićević traži brisanje tog člana, a ko će pokrenuti likvidaciju banaka i osiguravajućih društava? Ko želi da pokrene tu likvidaciju? Da li će likvidacije u budućnosti biti? Voleo bih da ih ne bude, ali će ih biti. Ko će pokrenuti, ako ne sud? Da li to gospodin Pavićević želi društvo koje će biti totalitarno, despotsko? Da, recimo, gospodin Živković, jedna trećina Nove stranke, donosi rešenje i preuzima ulogu suda? Ne vidim alternativu.
Žestoko verujem u nezavisnost sudstvo. Verujem u reformisano pravosuđe, koje će suditi ni po babu ni po stričevima, kako kažu građani Republike Srbije. Verujem u nezavisno pravosuđe kao nezavisnu granu vlasti i verujem u rešenje predviđeno članom 3, da postupak likvidacije nad bankom i društvom za osiguranje pokreće rešenjem nadležni sud o pokretanju postupka likvidacije, a ne da takvu ulogu, koja je bitna, preuzima, recimo, predlagač amandmana, gospodin Pavićević za gospodina Živkovića. Jer, ukoliko likvidacija ne pokreće sud, a predlagač amandmana nije rekao ko bi to pokrenuo, pretpostavljam da preuzima takvu ulogu za sebe.
Molim vas, gospođo predsednice, pitajte predlagača amandmana - ima li uopšte ideju i znanje šta je to likvidacija banaka, ko je pokreće, da li na taj način on jednu nezavisnu granu vlasti, kao što je pravosuđe, žestoko udara i taj stub našeg društva zaseca ovakvim amandmanima i ovakvim predlozima, bez davanja alternative?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li poslanik Pavićević želi da odgovori? (Ne)
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsednice.
Poštovana ministarko, poštovani predstavnici Ministarstva, moram isključivo pravno da se nadovežem na izlaganje kolege Babića. Imajući u vidu da je ovaj amandman pravno neprihvatljiv, dolazim u sumnju da smo mi na Odboru za zakonodavstvo i ustavna pitanja napravili grešku. Grešku zato što nismo prihvatili predlog kolege Petrovića, kao predsednika Odbora za pravosuđe i državnu upravu. Grešku zbog toga što se prihvatanjem ovog amandmana zadire u povredu pravnog sistema. Ako se zadire u povredu pravnog sistema, onda je procesna posledica da je amandman nedopustiv ili nedozvoljen. Očigledna greška našeg odbora koju više nikad nećemo napraviti.
S obzirom da su amandmani prošli ovako kako su prošli, dozvolili smo danas da doživljavamo teror, bukvalno da budemo taoci amandmana koji su apsolutno nedozvoljeni. Da li to znači, kada sam već rekao da se radi o povredi pravnog sistema, da se prihvatanjem ovog amandmana direktno eliminiše Zakon o nadležnosti sudova i izbacuje iz pravnog sistema Privredni sud, koji je jedino nadležan da vodi postupak stečaja nad bankama? Ako je to tačno, a jeste tačno, onda dolazimo u veliki problem da su svi amandmani, koji se vezuju naročito za odredbe Zakona o stečaju banka i društava za osiguranje, apsolutno nedozvoljeni. Nažalost, cena naše greške jeste da trpimo obrazloženja amandmana koja ne treba da trpimo. Hvala.