Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
U članu 14. smo, rukovodeći se bezbednosnim principima, ubacili tekst: „Čuvari moraju proći posebnu obuku koje će propisati nadležno ministarstvo kao i posebne sigurnosne provere.“
Čuvar u okviru čuvarske službe, koju formira upravljač, potrebno je da prođe sigurnosne provere, kao i obuku koju propisuje nadležno ministarstvo za tu poziciju.
Posebnu pažnju treba obratiti na visok nivo komunikacije čuvara, odnosno među njima, na koncentraciju i sposobnost da brzo i efikasno javlja o pojavi, recimo, požara, klizišta, krađe šuma, kontrolisati grupe posetilaca u nacionalnom parku, kontrolu transporta, građevinskog materijala za eventualnu ugradnju nelegalnih objekata, a za koje znamo da ih ima dosta unutar granica parka, prijavljivanje svih građevinskih aktivnosti u okviru granica za koje bi se naknadno utvrdilo da li su u skladu sa urbanističkim planom ili nisu.
Efikasnost čuvarskih službi se mora unaprediti i postavljanjem ulaznih i izlaznih kapija na granicama nacionalnih parkova gde je to moguće, na svim pristupnim putevima koji imaju mogućnost kretanja motornim vozilima.
Još jedno pitanje, pošto mi na prethodna dva nije odgovoreno od strane ministarke, pitam opet – šta je konkretno ovde pravno-tehnički neispravno, pošto je i ovaj amandman isto odbijen kao i prethodna dva i svi ovi ostali naredni koji će biti, takvo isto obrazloženje, samo bih voleo da mi konkretno kažete šta je pravno-tehnički neispravno u ovoj formulaciji koju sam ja predložio? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

U obrazloženju je napisano zbog pravno-tehničke neispravnosti. Možda bi bilo jasnije da smo napisali da nije formulisano u skladu sa jedinstvenom metodologijom koja je za našu pravnu službu prihvatljiva, ali još bilo bi sigurnije i izvesnije i tačnije da smo rekli da u stvari ovaj amandman ne ispunjava one zahteve koji su propisani sadržinom ovog Predloga zakona.
Dakle, vi predlažete nešto što je u redu i što je dobro, ali to što vi predlažete je već sastavni deo drugog zakona, Zakona o zaštiti prirode. Taj zakon podrazumeva između ostalog, kada se radi o čuvarima zaštićenih područja, definiše precizne uslove koji oni moraju da ispunjavaju i formuliše, odnosno definiše obavezu polaganja stručnog ispita za sve one koji su u službi čuvara zaštićenih područja.
Dakle, suštinski vaši predlozi su sastavni deo Predloga zakona o zaštiti prirode, a ovaj deo koji smo definisali kao pravno-tehnička neispravnost, u stvari neslaganje sa jedinstvenom metodologijom pisanja članova amandmana u skladu sa ovim predloženim zakonom.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen i dr Blagoje Bradić.
Reč ima Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Amandman i član su paradigma. Zbog toga i hoću da komentarišem, jer se radi o članu 14. kojim u svoja četiri stava definiše šta radi čuvar zaštićenog područja.
Sada u 1. stavu se kaže – čuvar zaštićenog područja obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.
U stavu 2 – čuvarsku službu upravljač formira posebno od službi čuvanja, koje se u nacionalnom parku organizuju, u skladu sa posebnim zakonima.
Malopre u objašnjenju koje je ministarka dala za čuvare važe posebni zakoni, a onda imate stav 3. i stav 4, za koji kolege predlažu da se briše, a koji glasi, stav 3. – čuvar zaštićenog područja nosi značku čuvara za zaštićeno područje, a stav 4. – ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine bliže propisuje izgled značke čuvara zaštićenog područja i uslove za korišćenje značke čuvara.
Znači, sve što treba o čuvarima je u nekom drugom zakonu. Ja tu mogu čak i da se složim sa vama, pogotovo što znam na kakve probleme nailaze čuvari, na kakve probleme ćete nailaziti vi u poslaničkim pitanjima kada su čuvarske službe u pitanju.
Onda imate stav u Zakonu o nacionalnim parkovima koji propisuje da čuvar nosi značku čuvara zaštićenih područja. Paradigma je. Paradigma je i ako vam ova ilustracija nije dovoljna, onda ja mogu samo da ponovim da je naš nesporazum oko toga kakvi su dometi ovog zakona, naš nesporazume je ovde banalan, ali nepremostiv.
Nadam se da će budući Zakon o zaštiti prirode omogućiti da imamo zaista mehanizme u rukama da bude primenjen Zakon o nacionalnim parkovima. Ja ovom argumentacijom završavam moju podršku amandmanu kolegama koji kažu da se ta značka i to da ministar propisuje kako značka izgleda, briše iz zakona. Prosto je po meni očigledno, ali naravno većini nije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Članom 1. Zakona o nacionalnim parkovima, Predloga zakona u stavu 2. jasno piše na upravljanje, korišćenje, čuvanje i prezentaciju nacionalnog parka, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita prirode, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Dakle, sve odredbe zaštite prirode se primenjuju u određenim slučajevima, odnosno u skladu sa materijom ili sa predmetom koji obrađuje određen član, odredbe iz Zakona o zaštiti prirode.
Što se tiče definisanja obaveza čuvara zaštićenih područja, sve te obaveze su propisane Zakonom o zaštiti prirode. Dakle, član 109. odnosi se na čuvarsku službu, član 110. na prava i dužnosti čuvara, Zakon o zaštiti prirode koji postoji i koji je važeći.
Jedino u okviru Zakona o zaštiti prirode nemamo definisanu obavezu čuvarske značke i njenog izgleda i zbog toga je ona sastavni deo ovog našeg predloženog Zakona o nacionalnim parkovima. Dakle, ništa drugo nije, sem to. Sve što smo mogli preuzeli smo iz Zakona o zaštiti prirode i to smo na početku našeg zakona jasno istakli u članu 1, a ono što nije bilo smo dodali i to smo posebno obrazložili.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
O tome vam i pričam, koliki nam je nesporazum. Vi birate koje odredbe će da budu u skladu sa budućim zakonom o zaštiti prirode, a koje neće. Ja vam kažem da to tako nije dobro. Znači, neke odredbe ste promenili zato što će biti promenjene u Zakonu o zaštiti prirode. To je čuvena odredba o ukidanju Pokrajinske inspekcije, jer kažete – mi imamo pripremu, pa taj član 25, on će tim budućim zakonom biti da nema Pokrajinske inspekcije.
Ovde kažete – nema u Zakonu o zaštiti prirode postojećem, kako će izgledati onaj koji pripremamo? Nema veze, nego ćemo ovde kao važnu stvar da stavimo da čuvar zaštićenog područja nosi značku čuvara zaštićenog područja.
Ne insistiram ja na prihvatanju amandmana, mada mi nije prvi put da podržavam tuđi amandman koji je dobar. Ja gledam šta piše, ne gledam ko ga je potpisao. Mi ovde imamo problem što se gleda ko je potpisao amandman i ko priča, a ne šta se priča. Tako se nacionalni parkovi ne čuvaju.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Ne slažem se sa vama. Mislim da niste u pravu, ovaj zakon je zaista najbolji mogući u ovom momentu i ja sam posebno ponosna što je veliki broj amandmana usvojen.
Amandmani su i od strane poslanika opozicije i vladajućih partija, tako da sam danas sa zadovoljstvom na Odboru konstatovala da je ovaj zakon, zakon onakav kakav bi trebao da bude u interesu zaštitite prirode, gde nema interesa stranačkih, politikantskih, nego je jedinstven interes svih građana Srbije zaštita prirode. Zato je ovaj zakon, zakon svih poslanika, usvojeni su amandmani i opozicije i pozicije.
Ovo je naš zajednički zakon. Zbog toga ne prihvatam vaše mišljenje i mislim da ste u onoj malobrojnoj grupi poslanika koji smatraju da je ovaj zakon u interesu vladajućih partija.