Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.10.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

3. dan rada

05.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Gordana Čomić, po amandmanu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Potpuno vas razumem da vi ne prihvatate moje mišljenje. To je moje mišljenje. Možete da ga prihvatite ili odbijete, ali dobro to je već jezička stvar.
Ja da imam nameru da kažem da je zakon vladajuće stranke, ja bi to kazala, ali nemam. Ja sam vrlo jasno kazala da se u raspravi o zakonu sluša ko govori, a ne šta se govori i to ne mora da bude vezano za to ko je vlast, a ko je opozicija.
Da ili ne, sam malobrojna grupa koja smatra da ovaj zakon neće proizvesti dobre posledice po nacionalne parkove, niko sretniji od mene, da se ispostavi da nisam u pravu. Niko sretniji od mene.
Na kraju, moram s vama da podelim svoje mišljenje. Ja ne bih uložila ni truda, ni vremena, ni dijaloga u temu do koje mi nije izuzetno stalo, u temu koja mislim da može da bude dobra za dijalog i u temu o kojoj smatram da imam dovoljno znanja. To očigledno za vas ne predstavlja nikakav drugi utisak osim da mi kažete da ne prihvatate moje mišljenje i da sam malobrojna. Ja to vama prihvatam. Ja razumem i da vi nećete da prihvatite neke amandmane. Uopšte se ne radi o prihvatanju amandmana – mi se ne razumemo na mnogo dubljem nivou.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministarka.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Izvinjavam se što se ponovo javljam. Ja sam komentarisala samo konstataciju da nismo slušali ko je šta govorio, nego smo gledali ko je govorio. Ja sam iz tog razloga istakla da to nije tačno i da ne delim sa vama vaše razmišljanje. Možda to nije stilski dobro složeno, ali pretpostavljam da razumete šta želim da kažem.
To sam argumentovala činjenicom da smo usvajali amandmane od poslanika, ne gledajući na to ko je poslanik, iz koje političke opcije, nego smo cenili ono što je napisano u amandmanu, sve sa ciljem i sa željom da postignemo što je moguće širi konsenzus za podršku ovom zakonu, ne zato što mi želimo da mi budemo ti slavodobitnici što smo predložili zakon, nego zato što želimo zaista da na pravi način zaštitimo prirodna dobra Srbije.
Vi znate da se na ovaj zakon čekalo šest godina. Znate da su stručni ljudi stali iza ovih odredbi, a ja sam danas ovde samo u ime njih, da pokušam da odbranim ono što su oni predano radili, priznaćete, dugo vremena.
Pri tom, još jednom naglašavam da su bile uključene i republičke i pokrajinske institucije, i to je na ponos i Vladi Republike Srbije i Vladi AP Vojvodine. Ja se više zaista neću javljati, prosto, ne želim više da polemišem na ovakav način. Imam utisak da želite da često zamenite teze. Slažem se sa vama da su naša razmimoilaženja mnogo dublja nego što to izgleda.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
U članu 15. smatramo da treba dodati tekst: „Ako takvi objekti narušavaju svojstvo nacionalnog parka, vlasniku objekta naložiti da objekat dovede u stanje koje neće narušavati svojstvo nacionalnog parka, ili ga ukloniti“.
Objekti koji svojim izgledom i funkcijom narušavaju svojstvo nacionalnog parka, a ne plaćaju naknadu za korišćenje istog, ili trebaju biti dovedeni u formu koja je zadovoljavajuća i koja će biti u skladu sa funkcijama nacionalnog parka, ili jednostavno trebaju biti uklonjeni.
Evidentan problem upravljanja nacionalnim parkovima predstavlja i izgradnja velikog broja nelegalnih objekata koji, osim ugrožavanja prirodnih i kulturnih vrednosti tog parka i same životne sredine nacionalnog parka, prouzrokuju i teškoće obezbeđivanja svih ostalih funkcija, recimo, komunalnih, na primer, vodosnabdevanje, kanalizaciju, čišćenje, električnu energiju i sve ostalo. Korisnici tih objekata su u dosta slučajeva vršili nelegalnu seču šuma za zagrevanje objekata, krivolov, prekomerno ubiranje lekovitog bilja koje je pod zaštitom i druge nelegalne aktivnosti i samim tim ugrožavali prirodne i kulturno-istorijske vrednosti nacionalnog parka.
Iz navedenih razloga, smatramo da bi trebalo usvojiti ovaj amandman, koji bi mogao da doprinese zaštiti prirodnih bogatstava nacionalnog parka. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministarka.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Ovi vaši amandmani uglavnom nisu prihvaćeni zbog pravno-tehničkih neispravnosti, a sada sam se konsultovala sa svojim saradnicima šta to u stvari znači pravno-tehnička neispravnost, pošto ja nisam po vokaciji pravnik. Oni kažu da se to odnosi na jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa, koja su sadržana u ovoj knjizi – Zbirka propisa Narodne skupštine. Znate da je to zbirka koju je usvojio Zakonodavni odbor Skupštine i ona podrazumeva tu jedinstvenu metodologiju, koje su se oni, pre svega, pridržavali kada su određivali koji je amandman pravno ispravan a koji nije.
Ovaj vaš amandman koji ste predložili, pod uslovom i da je bio po ovoj jedinstvenoj metodologiji koja je sadržana u ovoj Zbirci propisa, i suštinski ne bi mogao da bude prihvaćen, zbog toga što mi ovim zakonom ne uređujemo pitanja šta raditi sa objektima koji već postoje na nekom prostoru u zaštićenom području, pošto to nije u delokrugu nadležnosti našeg ministarstva, već je to u delokrugu nadležnosti drugih ministarstava koja će morati tim problemom da se pozabave u narednom periodu, nakon identifikacije granice i određivanja režima zaštite u svakom posebno nacionalnom parku u Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Petriću, vi želite repliku ili po amandmanu?
(Milan Petrić, s mesta: Po amandmanu.)
Onda ćete sačekati redosled.
Reč ima narodni poslanik Ivan Karić.
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, uvaženi predsedavajući.
Uvažena ministarko, poštovane koleginice i kolege, ovde se radi o Amandmanu broj 15 i on govori o suštinskom nedostatku ovog zakona. Stav Zelenih Srbije, stav Socijaldemokratske stranke je da podržavamo kolegu Milana Petrića u podnošenju ovog amandmana, a ovaj amandman kolege poslanika govori o suštinskom nedostatku ovog zakona. Ovaj zakon nema sankcije i ovaj zakon nema ograničenja.
Još uvek imamo dovoljno vremena da povučemo ovaj zakon iz procedure, da ga usaglasimo sa sistemskim zakonima ili da sačekamo donošenje novog zakona o zaštiti prirode, o kojem je ministarka govorila i rekla da je ovaj zakon apsolutno usaglašen sa zakonom koji ćemo tek doneti.
Ispred sebe imam Zakon o zaštiti prirode, kaznene odredbe. Zakon o prirodi podrazumeva preko 120 različitih prekršaja i govori o njima kao o privrednim prestupima. Mi podržavamo ovaj amandman zbog toga što mislimo da su sankcije morale da se nađu u ovom posebnom zakonu, kao što to Zakon o zaštiti prirode i predviđa. Bez kaznenih odredaba, bez sankcija, bez toga šta je zabranjeno u prvoj zoni, u drugoj, u trećoj zoni, mi ne možemo da razmatramo ovaj zakon, jer ovaj zakon ne štiti nacionalne parkove. Ne može Zakonom o zaštiti prirode da se štiti priroda na isti način pored Obrenovca, koja je priroda sama po sebi, i nacionalni park koji je nacionalni park, najveća vrednost, najveće bogatstvo koje jedna država ima.
U ovom zakonu, i zbog toga je ovaj amandman ključan za ovu raspravu, ne postoji nijedna sankcija, ne postoji nijedno ograničenje i bar jedan prekršaj od ovih 120 je trebalo da se nađe u zakonu, u ovom članu, i da se iz Zakona o zaštiti prirode unese u Zakon o nacionalnim parkovima, zbog toga što je nacionalni park daleko važniji od zaštite prirode u nekom, bilo kom delu Srbije.
Ako niste u stanju da povučete ovako loš Zakon o zaštiti nacionalnih parkova, verujem da će u budućnosti Zakon o zaštiti prirode, verujem da će Zakon o zaštiti sredine biti katastrofalni, da će nastaviti da se urušava životna sredina u Srbiji i verujem da nikada nećete doneti zakon o Fondu za zaštitu životne sredine, zbog toga što sve vreme radite u interesu kapitalista i krupnog kapitala. Hvala.