Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vera Paunović, Marija Obradović, dr Aleksandra Tomić, Stefana Miladinović, Elvira Kovač, Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, Olena Papuga, Biljana Hasanović Korać, Sabina Dazdarević, Ivana Dinić i Aida Ćorović.
Reč ima Stefana Miladinović.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
Hvala vam, predsedavajući.
Uvažene kolege i koleginice, svojim izmenama i dopunama Zakon o budžetskom sistemu po prvi put uvodi rodno odgovorno budžetiranje u budžetski proces.
Članice Ženske parlamentarne mreže na ovaj Predlog zakona podnele su pet amandmana. Prvi amandman koji smo podneli jeste na član 1. Predloga zakona, kojim se u članu 2. važećeg zakona dopunjuje član novom tačkom. Predlagač zakona, odnosno Vlada unela je definiciju u ovaj član koja glasi u predlogu da rodno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.
Moje koleginice i ja podnele smo amandman i smatramo da ova definicija treba da glasi – rodno budžetiranje je primena rodne analize na budžet Republike Srbije, AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, radi sagledavanja efekata raspodele budžetskih sredstava na živote žena i muškaraca, sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.
Smatramo da ovaj amandman treba da bude prihvaćen jer ova definicija je preciznija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Dubravka Filipovski, Gordana Čomić, Vera Paunović, Biljana Hasanović Korać, Marija Obradović, Stefana Miladinović, Elvira Kovač, Olena Papuga, dr Aleksandra Tomić, Suzana Spasojević, Aida Ćorović, Anamarija Viček, Sabina Dazdarević i Ljiljana Marušić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Marija Obradović.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajuća.
Ovo nije baš pravo vreme da se bavimo edukacijom, odnosno da govorimo o rodno odgovornom budžetiranju, ali šta ćemo kada nam diskusija nameće taj termin.
Rekla bih da je ovo, ponovila ono što je rekla koleginica Stefana Miladinović, jedan od pet amandmana koji su podnele poslanice Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno članice Ženske parlamentarne mreže.
Želim da se zahvalim ministru Vujoviću koji je prihvatio ovaj amandman. To je sada već drugi, ako uzmemo u obzir i onaj za poljoprivredu, gde smo omogućili da veći procenat subvencija bude dodeljen poljoprivrednicama nego što je to bilo do sada. To smo pokušavale i prethodnih godina i svaki put smo napravili po jedan mali pomak. Ovo je treća godina kada konačno imamo dva usvojena amandmana. Nisu to veliki koraci za one koji imaju ogromna očekivanja, ali malim koracima mi moramo da pravimo ovakva institucionalna pomeranja, ali i napretke u svakom slučaju.
Dakle, još jednom hvala što ste usvojili ovaj amandman, koji zapravo govori o tome da smo mi ovim dopunili određene odredbe ovog zakona, kako bismo sada omogućili uslove da se uvede rodno odgovorno budžetiranje u budžetski proces, i to na svim nivoima vlasti. Dakle, da ne bude dileme da li ovo važi samo za republički budžet, ovim amandmanom se omogućava da to bude implementirano i u pokrajinski i u budžete lokalnih samouprava, dakle na svim nivoima vlasti.
Još samo jedan detalj. Žensku parlamentarnu mrežu čine 84 poslanice, dakle, sve poslanice srpskog parlamenta. Sve smo se složili i stale iza ovih amandmana, iako smo potpisivale možda nas desetak svaki od ovih amandmana. Važno je da znate da stoje sve poslanice, i ne samo poslanice. Ovo nije samo žensko pitanje. Brojne su kolege muškarci koji su nas podržali i prethodnih godina, ali i ove godine, iako to nisu potpisali. Ali, ovo je prva godina kada me kolege poslanici sreću u parlamentu i insistiraju da sledeće godine i oni budu potpisnici ovakvih amandmana. Evo, sada možete pogledati i dajte širok kadar, da vidite kolege koji zaista podržavaju ovo o čemu govorim, što znači da negde imamo promenu političke svesti. Okrenuli smo se i nekim drugačijim razmišljanjima kada planiramo budžet. Nismo isključivo u brojkama, razmišljamo i o nekim drugim pomacima koje pravimo.
Hoću da spomenem, nadam se da se kolega neće uvrediti, kolega Milan Petrić podneo je amandmane kada smo se pripremali u kojima se kritikuje uvođenje rodno odgovornog budžetiranja. Zbog čega je važan dijalog? U razgovoru sa koleginicom Gordanom Čomić koja ga je pitala zbog čega je protiv rodno odgovornog budžetiranja, došli su do zaključka da kolega Petrić želi da povuče sve svoje amandmane koji su bili protiv toga i da podrži sve ono o čemu smo mi pričale. To je još jedan dokaz da zaista mi u srpskom društvu moramo da otvaramo dijaloge, ne konflikte, ako različito razmišljamo, otvorite dijalog, argumentima dođite do suštine.
Hvala vam, kolege, još jednom. Veliki smo pomak napravili ovom budžetskom raspravom i uvođenjem zvanično rodno odgovornog budžetiranja u srpski budžet u planiranju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvažena gospođo Bogosavljević Bošković, poštovani ministre Iliću i uvaženi gospodine Mijailoviću, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo jedan amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, i to na član 3.
Imamo dva ključna argumenta koja smo ponudili predlagaču ovog zakona, na osnovu kojih bi trebalo da slede naše predloge izmena. Najpre tačka 1. Mi smatramo da povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru jeste selektivno. Selektivnost, kada se uvede kao jedna vrsta kriterijuma, nužno vodi i ka jednoj vrsti nepravde. Onda je logično da zaključimo da će veliki broj građana kojih se tiču ove izmene da reaguju upravo zbog ove nepravde koja se javlja.
Druga stvar, mere koje su ovde saopštene suprotne su odgovornoj i dobroj osmišljenoj politici prema problemu održivosti javnog duga i fiskalne konsolidacije. Zašto? Zato što ove mere nisu praćene unapred pripremljenim i poznatim merama za rešavanje problema prekobrojnih u javnom sektoru, npr. Tu se javlja i pitanje opterećenja mase zarada zaposlenih u javnom sektoru za budžet Republike Srbije, kao i odsustvo održive i sistematične reforme penzionog sistema. Drugim rečima, od ove selektivnosti na početku otišlo se i u jedno polje nepripremljenosti za širu oblast delovanja. Mi smo smatrali da je neophodno kao narodni poslanici da reagujemo na uočene nedostatke i probleme amandmanom na član 3. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme, poslaniče.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovana predsedavajuća.
Član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu predviđa, onako kako ga je predložila Vlada, moguće povećanje plata i penzija.
Ja bih voleo neko od ministara koji su prisutni, pošto ministar finansija trenutno nije tu, samo da potvrdi da to „moguće povećanje“ će biti stvarno povećanje od 1. januara 2016. godine. Moj amandman menja tri stvari u ovom Predlogu zakona.
Prvo, menja tu reč: „moguće“ sa rečju: „povećaće“. Znači, ne ostavlja mogućnost, kako sada stoji, nego jasno kaže da će se povećati u 2016. godini.
Znači, ne ostavlja mogućnost kako sada stoji, nego jasno kaže da će se povećati u 2016. godini. Onda menja suštinu ovoga šta treba i kako treba da se poveća.
Prvo, s obzirom da je naše mišljenje da je politika smanjivanja plata i penzija loša, mi ovim amandmanom tražimo da se penzije vrate na nivo pre donošenja zakona o umanjenju penzija, kao i plate da se vrate u Javnom sektoru na onaj nivo koji je bio pre stupanja na snagu Zakona o smanjenju plata.
Pored toga, treća stvar koju menjamo tražimo da se i zaposlenima u Ministarstvu pravde, sudovima i tužilaštvima za 2016. godinu kada se vrati ono što je smanjeno povećaju zarade za 2%. Da se zaposlenima u državnoj upravi takođe povećaju zarade za 2%, da se zaposlenima u nauci i kulturi povećaju zarade za 2%. Tih 2% koliko je inflacija u 2015. godini.
Ja molim, ako ništa drugo odgovor na pitanje da li će od 1. januara biti povećane sve ono…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman …
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Predsednice, jel mogu još neki sekund, imam dva, tri minuta još vremena ne morate baš da me prekidate?