Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika,odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su danas sprečeni da sednici prisustvuju sledeći poslanici - Nataša Vučković i Mladen Grujić.
Nastavljamo pretres u pojedinostima Pete tačke dnevnog reda – Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, uvaženi ministre Vujoviću, poštovani gosti iz Ministarstva, počeo je četvrti dan našeg budžetskog maratona, dame i gospodo narodni poslanici, u našoj Narodnoj skupštini i mi smo sada došli do amandmana na član 6. Predloga zakona o budžetu za 2016. godinu.
Ja, naravno, koristim i ovu priliku povodom amandmana koji smo mi narodni poslanici Nove stranke podneli na ovaj Predlog zakona na član 6, da postavim jedno dodatno pitanje ministru Vujoviću. Bilo bi mi drago da je tu i ministar Sertić, budući da se sadržina člana 6, gospođo Gojković, tiče ponovo subvencija.
Vidimo, na osnovu Predloga budžeta u celosti, ali i na osnovu sadržine člana 6, da se politika subvencionisanja investitora, ministre Vujoviću, nastavlja. Ministar Sertić je to juče i opravdavao ovde u svom govoru, a ja, ministre Vujoviću, vama sada postavljam pitanje – da li je Vlada pripremila metodologiju za procenu efekata ovih subvencija, poštovana gospodo? Ako nema metodologije za procenu efekata subvencija, to znači da naša Vlada baca pare u vatru, ministre Vujoviću, odnosno, kako to tvrdi Svetska banka, na koju se poziva i gospodin Vučić i vi, gospodine Vujoviću, to će biti bacanje para kroz subvencije, a da niko ne zna kud su pare otišle i koji su efekti takvog trošenja novca.
Ponavljam pitanje – da li je Vlada pripremila metodologiju za procenu efekata subvencija koje su predviđene ovim Predlogom budžeta za 2016. godinu, poštovani ministre Vujoviću i poštovana predsednice Narodne skupštine.
Molim i predsednicu samo da mi kaže - da li svaki dan kada imamo amandmansku raspravu imamo pravo i na onih pet amandmanskih minuta ili smo njih već potrošili?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo, potrošili ste juče, jako mi je žao.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
A nema danas još pet minuta?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema svaki dan sad, nema. Hvala.
Zoran Živković ima reč.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Evo, pošto je novi dan, da se malo podsetimo teme. Tema je budžet Srbije za 2016. godinu, koji je došao u parlament za zakašnjenjem od 40 dana skoro. Nikakva asocijacija tih 40 dana nije, samo konstatujem. Znači, trebalo je da bude upućen parlamentu 1. novembra, a došao je 4. decembra. Po Poslovniku, naravno, i po Zakonu o budžetskom sistemu, 15 dana treba da traje njegovo razmatranje u parlamentu do sednice kojoj sada prisustvujemo. Prošlo je samo tri-četiri dana. Time su izvršeni svi mogući prekršaji procedure u ovom postupku.
Da podsetimo i zašto se to dešava. Zato što je ovo loš budžet, zato što je jedno kukavičje jaje Srbiji za sledeću godinu, gde on nema ni svoju razvojnu ni svoju socijalnu komponentu, nego je to budžet koji za cilj ima da poveća privilegije vladajuće garniture, posebno najužeg kruga oko njih, a da građane Srbije ostavi na svim ovim parametrima života koje smo imali prošle godine, a to znači – nema novog zapošljavanja, nema novih ozbiljnih investicija, nema poboljšanja stanja ni u kakvoj oblasti, nemamo nikakve parametre kojima smo mogli da kažemo da smo smanjili javni dug, da su stvoreni uslovi infrastrukturni za neki dalji napredak.
Priča se o 80 kilometara autoputeva, a svi znamo da je samo 28 završeno u poslednje tri godine, a da su sve ostalo autoputevi koji su započeti pre pet, šest, sedam, osam godina. Prema tome, ovaj budžet je, nažalost, još jedna farsa Vlade Aleksandra Vučića.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Idemo po redu.
Prvo se Marijan Rističević javio za reč.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ovde prigovor predlagača je bio da je budžet dolazio kasno, a predlagač je izabran na listi onih koji su budžet usvajali 30. decembra, pred ponoć. Znači, dešavalo im se da usvajaju budžet 30. decembra do ponoći.
Neko ko je bio na izbornoj listi onih koji su to radili danas ima i te kakve zamerke. Ko zna da ne zna, taj već nešto zna. Svest o neznanju je prvi korak ka znanju.
Ja bih mom kolegi poljoprivredniku mogao pomoći ali bi on morao sarađivati. Ukoliko on ima zamerke na ovaj budžet, ukoliko predlagači jedan drugog hvale, tražim da ne prihvatimo njihov amandman, s obzirom da ni u vreme kada sam bio poslanik od 2000. do 2003. godine, kada im je oprošteno Pariskim i Londonskim klubom dve trećine duga, to nije bilo njihovom zaslugom, gospodine Vujoviću, već zaslugom građana i energijom tadašnje Vlade Republike Srbije, odakle je moj kolega poljoprivrednik udaljen što dalje u Saveznu vladu, pa bih rekao da ovaj amandman treba odbiti, jer jednostavno njima se ne može objasniti, njima se ne može pomoći, jer oni ne žele sarađivati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vujović.

Dušan Vujović

Dobar dan  poštovana predsednice, poštovani poslanici, da iskoristim ovu priliku da vas pozdravim sa nastavkom diskusije koje smo započeli juče. Došli smo do 5. člana sinoć, sada smo počeli sa članom 6.
Član 6. je inovacija u budžetu, inovacija izazvana realnom potrebom da se podsticaji za strane investicije koje imaju sve zemlje u regionu, koje imaju sve zemlje u svetu, sagleda realnost. Nemoguće je podsticaje planirati i budžetirati u jednoj godini. Pošto se obično radi o investicijama koje od momenta obezbeđenja sredstava do momenta realizacije zahtevaju protek nekog vremena i jako je teško predvideti u našim uslovima tačno kada će se ispuniti svi administrativni i drugi uslovi da se krene sa stimulacijama. Da ne bismo preopterećivali budžet planovima stimulacija koji će se povlačiti u toku naredne dve-tri godine, mi smo odlučili da budemo realni i da to planiramo tokom tri godine. Član 6. upravo to radi. On predviđa 8.133.000.000 dinara za 2016. godinu i za povezane programe 6,6 milijardi dinara u 2017. godini i 8,4 milijarde dinara u 2018. godini. Ove naredne dve godine su, naravno, okvirne cifre i ovo se odnosi na postojeće programe koje smo tako planirali. Kad se pojave novi programi, kada se bude bolje znalo, onda ćemo da zadržavamo pravo da revidiramo ove cifre za 2017. i 2018. godinu, ali o tom potom.
Ne mogu da prihvatim sugestiju da se ovaj član briše. Svi komentari koji su ovde dopunski dati od strane predlagača nisu relevantni za ovaj član. Ovaj član se planira vrlo detaljno u okviru Zakona o ulaganjima. Pre toga je bila Uredba o ulaganjima, to je sistem koji postoji više godina u Srbiji. Sistem je u međuvremenu usavršavan, odluke o ovim investicijama donose na osnovu stručnih analiza. Da li one mogu da budu bolje, sigurno, ali one imaju sve elemente o kojima gospoda govore da ih nema.