Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 11.12.2015.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Bošković.

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Nisu u sali.

Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milan Petrić i zajedno narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Laslo Varga.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.

Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dragan Šutanovac, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.

Nisu u sali.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Zahvaljujem se ministru gospođi Snežani Bogosavljević Bošković na učešću u današnjoj raspravi, jutrošnjoj raspravi. Zahvaljujem se članovima njenog kabineta.

Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na članove 1. i 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.

Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem.

Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Dragan Šutanovac, Goran Ćirić, Balša Božović i Vesna Marjanović.

Da li neko želi reč? (Ne.) Zahvaljujem.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Dušan Petrović, magistar doktor Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.

Izvolite, gospodine Đurišiću.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, predsedavajući.

Mi smo predložili jednu tehničku izmenu i jednu, po nama, vrlo važnu, suštinsku izmenu u prvom članu Predloga zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima. Prva je da se obrišu reči: „delimično finansiraju“ jer smatramo da je suvišna. Finansiranje je predviđeno delom iz budžeta, a delom od pretplate. Mi to ne dovodimo u pitanje. Mislimo da je ova formulacija bolja.

Ali, mnogo je važniji drugi stav, koji kaže: „Obveznici plaćanja takse, koji su po osnovu Zakona o radiodifuziji redovno izmirivali obavezu plaćanja radiotelevizijske pretplate javnim radiodifuznim servisima, oslobađaju se obaveze plaćanja takse za javni medijski servis do visine iznosa plaćene radiotelevizijske pretplate u periodu od 1. juna 2013. godine do dana stupanja na snagu Zakona o javnim medijskim servisima.“.

Zašto smo ovo predložili? U maju mesecu 2013. godine, potpredsednik tada Vlade, a sada predsednik Vlade, rekao je da je pretplata ukinuta, da SNS ispunjava svoja predizborna obećanja i da pretplate nema. Nažalost, to se u zakon sprovelo tek godinu i, čini mi se, dva meseca kasnije. Sprovelo se godinu i dva meseca kasnije, kao što se sada sprovodi da od 1. januara se vraća ne pretplata, nego taksa.

E sad, neki ljudi su prestali da plaćaju pretplatu, misleći, verujući šta kaže gospodin Vučić, a neki su, čitajući zakon, plaćali. Plaćali su godinu i dva meseca, dok ta pretplata nije na kraju pala na nivo ispod 30%. Mi predlažemo da oni ljudi, pošto niko, naravno, nije tužen, da oni koji su plaćali i poštovali zakon budu sada nagrađeni i da u narednom periodu, odnosno koliko su pretplatili u to vreme, da im se to kao poreski kredit računa.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Ministar Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Plaćanje televizijske pretplate do avgusta 2014. godine bilo je zakonska obaveza.

(Marko Đurišić, s mesta: Jeste li vi plaćali?)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, gospodine Đurišiću, da ne upadate u reč gospodinu ministru. Pokušava da vam da odgovor na vaše pitanje.

(Marko Đurišić, s mesta: Samo pitam.)

Ivan Tasovac

Da, a takođe bila je, kao što znate jako dobro, Zakonom o radiodifuziji predviđena i mogućnost pokretanja sudskog spora. Tako da, to je ono što su činjenice.

Što se tiče ove prve formulacije, jednostavno mislim da je u pitanju jezička samo dilema. Tu se suštinski slažemo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Šta ćete lepše nego kada dobijete podršku narodnih poslanika koji ne podržavaju Vladu, pa kad ovako verbalno, javno u sali Narodne skupštine kažu – da, Aleksandar Vučić poštuje ono što obeća, ukinuo je tv pretplatu. Pa, još kad kažu oni – zameramo, znate, zašto je to uradio godinu dana kasnije. I to isti oni ljudi koji su 12 godina nametali građanima različite takse, različite obaveze, različite pretplate. E, sada, 12 godina se nisu setili da bilo šta umanje, a onda, bože moj, zameraju da li u toliko i toliko sati, da li je u četiri sata i 43 minuta ili 46 minuta.

Zaista sam zahvalan predlagaču amandmana, zato što je potvrdio da SNS i prvenstveno Aleksandar Vučić ispunjavaju one obaveze i ona obećanja koja smo dali u predizbornoj kampanji. Zbog toga i imamo ovu podršku koju imamo kod građana Republike Srbije, a vi koji 12 godina ste samo nametali neke nove takse i neke nove obaveze, a sada samo stavljate, štopericu držite u ruci, pa da li je u tom ili u tom minutu ispunjena obaveza. Ispunili smo obaveze i hvala na tim rečima kojima ste potvrdili da SNS ispunjava svoja obećanja.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodi poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.

Da li neko želi reč? (Ne)

Zahvaljujem.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Izvolite, dr Janko Veselinović.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Da li to znači da je Pokret za preokret pripala čast da zatvori ovu diskusiju o amandmanima?

Ne, dobro, ako nije evo, gospodine Tasovac, gospodine Mirkoviću, evo, predlog u skladu sa nazivom preokret. Imamo vrlo pošten predlog. Mislim da bi se sa njim složili građani Srbije ako bi raspisali referendum.

Amandman glasi vrlo jasno. Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javna medijska ustanova RTS i javna medijska ustanova RTV delimično se finansiraju iz budžeta namenjenog političkim strankama prema Zakonu o finansiranju političkih stranaka, a kao osnov učešća u finansiranju uzeće se učešće i to zastupljenost u Dnevniku 2 RTS. Za nedostajuća sredstva potrebna za funkcionisanje nezavisnih javih servisa umanjiće se sredstva političkih stranaka za 2016. godinu i to u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Šta to znači – Vučiću, hoćeš u Dnevnik 2, plati. Stefanoviću, hoćeš u Dnevnik 2, Nebojša Stefanoviću plati iz budžeta SNS. Naravno, i svi oni drugi koji hoće. Pajtiću, hoćeš u drugi dnevnik umesto reklamnog bloka? Plati. Janko, plati. Vrlo pošten predlog. Dakle, Dnevnik 2 je postao marketinški prostor, uzećemo iz budžeta namenjeno za marketing političkih stranaka. Vidim da je gospodin Tasovac spreman da prihvati ovo. Nadam se da gospodin Bujošević nema ništa protiv tog predloga.