Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, dr Aleksandar Martinović.
Niste u izlaganju gospođe.
Izvolite gospodine Martinoviću.
(Zoran Živković, s mesta: Postavljeno pitanje.)
Nema pravo gospođa ministar u ovom trenutku da postavlja pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodinu Bečiću.
Dame i gospodo narodni poslanici, ponovo ističem da ovaj amandman ne treba prihvatiti. On apsolutno nema bilo kakvog smisla. Ono što piše u Predlogu zakona je dobro, zato što srpsku poljoprivredu valja unaprediti, u nju treba uneti transparentne postupke i u srpsku poljoprivredu treba uvesti princip tržišne konkurencije. Zato pojmovi kao što su investicije, biznis plan i te kako imaju smisla.
Ovde je bilo reči o tome šta je ko radio 1992, 1993, 1997. godine. Godine 1992. i 1993. sam bio učenik gimnazije. Godine 1997. sam bio na trećoj godini Pravnog fakulteta.
Gospodin Živković je 1992. godine bio, ako se ne varam, postao član DS, 1997. godine je bio gradonačelnik Niša i u buretu palio račune za električnu energiju i time pokazao kako se ponaša u skladu sa evropskim standardima. Godine 2000. se grlio i ljubio sa Legijom, Miletom Lukovićem, onim Đurom mutavim, kako su se već sve zvali, da bi 2003. godine posle ubistva Zorana Đinđića postao veliki protivnik navedene gospode.
Pre toga se slikao sa njima u Kuli, pevao i đuskao na koncertu „Crvenih beretki“ u sedištu jedinice za specijalne operacije. Tako da, ko je gde bio i ko je šta radio tih devedesetih godina i dvehiljaditih godina, ja mislim da je za Zorana Živkovića bolje da se ne spominje.
(Zoran Živković, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine sada određujem pauzu.
Sa radom nastavljamo u 15,00 časova. Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Da li vi želite reč po članu 7?
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, već svi ovde znaju da smo mi narodni poslanici Nove stranke podneli amandman na član 7. i taj amandman nije jedan od ona četiri prihvaćena amandmana. Meni je žao zbog toga što ovaj amandman nije prihvaćen, jer je ovaj amandman bio neophodan, budući da se članom 7. kojim se menja član 64a postojećeg zakona, tim članom se definiše karakter ovog Predloga zakona, odnosno ovog zakonodavnog projekta.
Ja sam zaista sa strašnom pažnjom slušao raspravu i u načelu kada je bilo i sada po amandmanima. Primetio sam da se gospođa Bogosavljević Bošković, dakle vi, gospođo Bogosavljević Bošković, pre svega vraćate na jedan argument ovde tokom rasprave, a to je argument koji se tiče namere. Vi kažete – naša namera je dobra, mi hoćemo nešto dobro. Ja onda razumem ovako – znači, vi kao ključni argument za sadržinu i ovog člana 7. kojim se menja član 64a, vi utemeljujete princip etike namera.
Ja sada ovako razmišljam. Recimo da smo saglasni oko toga, recimo da ja razumem i da prihvatam da je vaša namera najbolja moguća i na tom mestu, gospođo Bogosavljević Bošković, mi kroz naš amandman na član 7. unosimo jedan novi argument i jedan novi princip. Vi ste uveli princip etike namera, a mi unosimo jedan novi princip. To je princip etike odgovornosti. Taj princip kao ključno pitanje u sebi sadrži sledeće pitanje – a šta će da budu posledice sadržine ovog člana ovog Predloga zakona? Recimo, da prihvatimo da je vaša namera najbolja, ja sam saglasan, vi takođe to mislite, a ja idem dalje, pa se pitam – a šta će biti posledice onoga što je, recimo, jedna dobra namera, kada hoćemo da tumačimo sadržinu ovog člana zakona?
Poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, ja mislim, konsultovao sam se malo i ja, razgovarao sa ljudima koji su zainteresovani za ovu temu, ja mislim da će posledice da budu sledeće, i to da kažem štetne. Jedna posledica biće – povoljniji uslovi za korupciju, ja ću sada da pokažem na koji način. Druga posledica, gospođo Bogosavljević Bošković, biće favorizovanje netržišnih rešenja.
Pazite, kada ove dve posledice, ako sada zaista prihvatimo da je to tako, dakle, povoljniji uslovi za korupciju i favorizovanje netržišnih rešenja, kada sakupimo ove dve posledice, ako čitamo pažljivo sadržinu ovog člana Predloga zakona, onda je kao narodni poslanik ovde i građani naše Republike mogu da zaključim da usmerenje Vlade nije reformsko, jer reformsko bi bilo kada bismo mi u članove zakona nekog zakonodavnog projekta stavljali sadržinu koja će stvarati povoljnije uslove za antikorupcijsko usmerenje ili kada bi ta sadržina bila tržišno usmerenaa.
Ovde član 7, ja u njemu pronalazim ove dve posledice – povoljniji uslovi za korupciju i favorizovanje netržišnih rešenja. Evo primer, komisija koju obrazuje ministar ili ministarka daje saglasnost na investicioni plan pravnog lica koje ima pravo prvenstva zakupa. Pa, šta je ovo, poštovana gospodo, nego gola arbitrarnost? Gola arbitrarnost nužno stvara povoljnije uslove za korupciju. Gola arbitrarnost udaljava od tržišnih rešenja. Mi sada hoćemo kao formalno da se usmerimo ka nekim tržišnim rešenjima. Ja mislim, gospođo Bogosavljević Bošković, da smo mi narodni poslanici Nove stranke stekli, i to ja mislim veoma zasluženo, status objektivnih tumača predloga zakona, odnosno zakonodavnih projekata.
Hoću da vas podsetim ovde da smo kada ste prošli put gostovali u našoj Narodnoj skupštini da branite Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima, mi vrlo precizno rekli da je to jedan dobar Predlog zakona, podneli amandmane. Neki amandmani su prihvaćeni i mi smo odlučili da pošaljemo jednu poruku da za takav zakonodavni projekat treba da se glasa.
Verujem da takav status, koji smo zaslužili ovde delovanjem u Narodnoj skupštini, treba danas da vam posluži kao neka dodatna vrsta, hajde da kažem, opomene, da se možda još jednom zamislimo oko ovog rešenja koje stoji u članu 7, budući da je član 7. očigledno najproblematičniji član kada se tiče velikog broja zainteresovanih aktera za sadržinu ovog Predloga zakona, poštovana gospodo i poštovana gospođo Bogosavljević Bošković. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospođa ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslaniče, želim da kažem da apsolutno nije istina da ovaj član stvara osnovu za protivzakonite ili koruptivne radnje, kako vi to kažete, iz prostog razloga što ovaj član podrazumeva i ostvarivanje prava prvenstva i ostvarivanje prava prečeg.
U članu su jasno definisani uslovi, načini i postupci za ostvarivanje, hajde da krenemo od prava prvenstva. Dakle, apsolutno nije tačno da će se ovo pravo sticati po osnovu netransparentnih postupaka. Da sam sigurna da je to tako, evo, to ću ilustrovati.
Dakle, za ostvarivanje prava prvenstva polazna osnova je godišnji program. Godišnji program izrađuje lokalna samouprava. Ona dobija zadatak da u godišnji program uključi svo državno zemljište koje se nalazi na teritoriji njene katastarske opštine. Lokalna samouprava potom od raspoloživog zemljišta izdvaja deo do 30% koji će biti ponuđen za pravo prvenstva. Već je to transparentno, jer taj dokument se oglašava u glasilu lokalne samouprave, ali u sredstvima javnog informisanja. Potom se izdvaja deo zemljišta koje mogu ostvariti zakupci po osnovu prava prečeg. To su zakupci koji imaju izgrađene kanale za navodnjavanje, neke poljoprivredne objekte, koji imaju višegodišnje voćnjake, vinograde koji su u rodu itd.
Dakle, ovaj deo koji se odnosi na pravo prvenstva, daje se kao mogućnost. Ukoliko se jave zainteresovani investitori, taj deo će biti i realizovan. Za slučaj da nemamo zainteresovanih investitora, ili da njihovi programi i planovi ne odgovaraju našoj zamisli, odnosno zamisli komisije koja procenjuje i investicioni plan, procenjuje i nova radna mesta i visinu ulaganja, taj deo odlazi u onaj deo koji je namenjen za javno nadmetanje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Nastaviću dalje, pošto je kratko vreme.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima mr Aleksandra Jerkov.