Prvo vanredno zasedanje, 26.01.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, dr Stojmiroviću.
Reč ima dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dakle, samo dve rečenice.
Ja cenim stav uvaženog profesora, ali mi sada govorimo o oglašavanju, a ne o konzumiranju. Dakle, ja sam apsolutno protiv toga da se populariše, ajde da se narodnim jezikom razumemo, da se populariše alkohol i duvan.
Da li će neko da konzumira ili da puši, ili da pije, to je lični stav i lična odluka, to drugi zakoni rešavaju, ali mi sada govorimo da li nešto popularišemo i namećemo mladoj populaciji kroz medije štampane, pisane, elektronske, kakve god, ili ne. Tu sam da bude restriktivno, da smanjimo mogućnost da neko dobije želju da počne da pije ili da puši. Oni koji puše, pušiće, pa taman im zabranili i u kući svojoj da puše, oni koji piju, ima da piju kako god, ali daj da sprečimo da mladi naraštaji, bar da ih ne podstičemo reklamom da ulaze u te poroke. To je suština zbog čega sam ja da se bude maksimalno restriktivan u ovom delu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Rasim Ljajić

Samo radi preciznosti.
Potpuno su dve odvojene stvari. Jedno je oglašavanje alkohola i alkoholnih pića i tu sam rekao kakva su rešenja.
Što se tiče reklamiranja duvana, duvanskih proizvoda, tu postoji potpuna zabrana i u elektronskim i u štampanim medijima i to je u skladu sa direktivom EU. Ovaj zakon je prošao i analizu Evropske komisije koja je dala pozitivno mišljenje, jer sve ono što su međunarodni standardi koji postoje, sve ono što su direktive EU su inkorporirane u tekst ovog zakonskog predloga.
Što se duvana tiče, tu nema apsolutno nikakvih olakšavajućih okolnosti, kada govorimo o reklamiranju. Jedino se ne smatra oglašavanje na onim trafikama, na oglasnim policama, ako istaknete paklice cigareta, to se ne smatra oglašavanjem. Inače, u elektronskim, štampanim medijima, na drugi način je zabranjeno reklamiranje duvana.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 47. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović, i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćirović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 49. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Ekonomskog kokusa, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 50. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS, pomenite, predsedavajući, i moju stranku.
Član 50. govori o zabrani oglašavanja duvanskih proizvoda. Mi smo, gospodine ministre, u članu 50. u stavu 4. i 5. reči kojim počinjete stavove: „ne smatra se“ zamenili rečima i predlažemo da se smatra. I, predložili smo da se stavovi od broja šest do broja devet brišu iz Predloga zakona, jer to predstavlja dosadan politički pravni stav da je bilo kakvo izlaganje duvanskih proizvoda na prodajnim mestima isto kao i dostavljanje obaveštenja o svojstvima duvana u publikacijama, časopisima i slično, takođe vid oglašavanja, te smo iz tog razloga podneli amandmane.
Da bi građanima bilo jasnije, član 50. kaže – zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda, i to je u redu. Početak člana je dobar.
Sledeći stav kaže – zabranjena je distribucija besplatnih duvanskih proizvoda potrošačima, i to je u redu, sprečavamo stimulisanje i podsticanje stvaranje nove vojske pušača u Srbiji.
Sledeći stav kaže – zabranjeno je isticanje žiga ili druge oznake proizvođača duvana i duvanskog proizvoda iz stava 1. ovog člana i u oglasnoj poruci kojom se ne oglašava proizvođač duvana i duvanskog proizvoda, uključujući i oglasnu poruku kojom se oglašava sponzorisana aktivnost ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
Sada, ono što nije u redu po nama, ide stav koji kaže – ne smatra se oglašavanjem iz stava 1. ovog člana, a to je zabrana oglašavanja, izlaganje duvanskih proizvoda na prodajnom mestu za koje je izdata dozvola nadležnog organa za trgovinu na malo duvanskim proizvodima u skladu sa propisima o prometu duvanskih proizvoda. Mi tražimo da se umesto ovog – ne smatra, piše da se smatra da je i to oglašavanje, jer se reklamira.
Sledeći stav koji isto tražimo da se menja kaže – ne smatra se oglašavanjem iz stava 1. ovog člana isticanje, odnosno objavljivanje, kao ni dostavljanje pojedinačno određenom punoletnom licu koje je prethodno dalo saglasnost za to, obaveštenja o kvalitetu i drugim svojstvima duvana, odnosno duvanskih proizvoda na prodajnom mestu iz stava 4. ovog člana u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim publikacijama, koje su namenjene isključivo proizvođačima ili prodavcima tih proizvoda, kao ni korišćenje robne marke ili druge oznake proizvođača duvanskih proizvoda na sredstvima poslovne komunikacije i poslovne reprezentacije tog proizvođača.
Znači, mi smo stava da se i to smatra oglašavanjem i reklamiranjem i tražimo brisanje sledećih stavova koji kaže – prvi, obaveštenje iz stava 5. ovog člana sadrži obaveštenje o sastavu, filteru, pakovanju, ukusu, poreklu, odnosno druge relevantne podatke o kvalitetu i svojstvima duvanskih proizvoda, a obavezno sadrži zdravstveno upozorenje znakom propisane sadržine na najmanje 10% površine prikaza tog obaveštenja.
Zatim, sledeći stav koji kaže – duvanski proizvod u obaveštenju iz stava 5. ovog člana može biti prikazan kao zatvorena paklica cigareta ili zatvoreno pakovanje drugog duvanskog proizvoda, odnosno kao jedna cigareta ili drugi duvanski proizvod i može sadržati važeću maloprodajnu cenu duvanskog proizvoda određenu i objavljenu u skladu sa zakonom.
Tražimo brisanje i sledećeg stava koji kaže – oprema za izlaganje duvanskih proizvoda na prodajnom mestu, kao i obaveštenje iz stava 5. ovog člana, ne sme da sadrži likove, zvučne ili pokretne svetlosne, trepćuće efekte ili bilo koji drugi atraktivan sadržaj koji bi bio naročito prijemčiv za maloletnike.
I sledeći stav tražimo da se briše – obaveštenje iz stava 5. ovog člana ne može da sadrži druge izjave na srpskom ili stranom jeziku, ako se ne odnose na kvalitet i druga svojstva duvana i duvanskih proizvoda.
Mislim da bi u duhu ovog našeg malopređašnjeg polemisanja trebali da prihvatite ove naše predloge, jer ovde se vidi da li postoji lobi ili ne postoji lobi. Ovo kao da je pisala marketinška agencija, a ne da je pisalo Ministarstvo koje se brine o uspehu Vlade i zdravlja naroda. Te vas ja molim, gospodine ministre, da razmislite sa svojim saradnicima. Ima još vremena do glasanja i da vi predložite i da se naši amandmani prihvate, kako bi se ovo izbacilo iz ovog člana i iz ovog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Bradiću.
Ako želite odgovore, ja sam mislio da se gospodin Tadić šalio kada je rekao da ne želi na listu male stranke, poput Zajedno za Srbiju, ali ako i vi tražite da vas razdvajam, ja ću vas razdvojiti.
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici mr Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen, Ivan Jovanović i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu i regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Dušan Milisavljević.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, ja sam se prijavio dok je bilo diskusije o prethodnom amandmanu, ali nije problem, reći ću i sada.
Slažem se sa prethodnim narodnim poslanikom koji je pričao da je nedopustivo da se duvanske kompanije oglašavaju na mestima gde one prodaju, jer sve te trafike, svi ti diskonti su u blizini osnovnih škola, u blizini srednjih škola, u blizini fakulteta i upravo su u kontaktu sa maloletnim licima, upravo su sa decom koja vide te reklame, koja su na domak ruke, praktično. Prodavci na tim trafikama ne kontrolišu ni ličnu kartu, nego prodaju te cigarete.
Ja hoću da vam kažem da bih voleo da u Srbiji imamo pravilo da na kutijama cigareta stoje pluća pušača i pluća nepušača, da se vidi ta razlika koliko su pluća pušača oštećena duvanskim dimom a koliko su zdrava i roze pluća ne pušača, da se na kutijama cigareta stavi normalna slika laringsa, tj. grkljana i glasnica i da se stavi slika pušača koji ima karcinom glasnica i karcinom grkljana. Mislim da je to neka nova strategija i u EU i u Australiji i nadam se da ćemo mi u Srbiji imati mogućnost da i kroz tu kampanju pokažemo građanima štetnost duvana, a da je na mestima gde deca idu u školu nedopustivo da se reklamira bilo koja duvanska kompanija. Nije čudo, gle čuda, u Srbiju su došle sve vodeće industrije duvana, da ne nabrajam imena, ali svi poznati brendovi su tu, a upravo zbog toga što Srbi mnogo puše.
Ja se zalažem i borim zajedno sa vama da smanjimo procenat pušača, a time da se borimo za zdraviju naciju i za zdraviju našu decu i za zdravije građane Srbije. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Milisavljeviću.
Tema je važna za građane Srbije i tu malo onda odstupamo od Poslovnika, ali bih vas i sve narodne poslanike zamolio da se krećete u okviru amandmana koji je u tom trenutku na dnevnom redu. Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani ministre, moj amandman koji je usvojen je posledica onog amandmana 21, a o kojem sve vreme govorim. To je amandman koji ste usvojili, a tiče se zaštite dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja.
Neću se do kraja sednice javljati po onim amandmanima koji jesu posledica ovog amandman, ima ih još pet, ja mislim, ali je važno i zaključiću da smo zajedno došli do toga da učinimo jedan prostor bezbednijim za odrastanje dece i maloletnika.
Usvajanjem svih ovih amandmana na ovu temu, 15, učinili smo bezbedniji prostor za odrastanje dece, naročito kada govorimo o oglašavanju alkoholnih pića, igara na sreću, da ne kažem kocke, reklamiranju zapaljivih proizvoda, lekova, sredstava za mršavljenje, naročito u onim emisijama koje su sa dečijim sadržajem.
Dakle, uradili smo jednu dobru stvar, jedan prostor učinili bezbednijim za našu decu i stvaranje jednog, rekao bih, zdravijeg ambijenta za odrastanje svih onih koje možemo da stavimo u grupu dece ili maloletnika. Hvala vam.