Prvo vanredno zasedanje, 26.01.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro.
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić – SDP – Zajedno za Srbiju – Zeleni Srbije.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospođo predsedavajuća.
Podneli smo amandman na član 21. i to tako što u stavu 4. posle tačke 5) se dodaje nova tačka, koja glasi – drugi proizvodi i postupci namenjeni lečenju i zdravstvenim tretmanima, a koji nisu obuhvaćeni tačkom 4) ovog stava.
Radi građana, član 21. govori – oglasne poruke ne sme da sadrži, pa šta sve ne sme da sadrži oglas – da sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, neposredno poziva maloletnika na kupovinu roba, podstiče maloletnika na ponašanje koje im može škoditi, itd.
Dodali smo ovu tačku 5), jer smatramo da je potrebno propisati i zabranu emitovanja oglasne poruke i poruke TV prodaje kojima se preporučuju drugi proizvodi i postupci namenjeni lečenju i zdravstvenim tretmanima koji nisu obuhvaćeni tačkom 4), koja kaže da se ne mogu oglašavati proizvodi za mršavljenje i postupci lečenja, ustanove koje pružaju takve usluge, lekovi, medicinska sredstva i dijetetski dodaci. To su na primer razni preparati za koje se tvrdi da su zasnovani na biljnoj bazi, apsolutno i neškodljivosti, lečenju prehlade, ojačavanju organizma i opšteg stanja zdravlja.
Ove poruke bile bi u suprotnosti sa pravilom da se razvoj i zdravlje dece odvija kroz zdravu ishranu, fizičke aktivnosti, te iz tog razloga smo dali ovu dopunu člana 21.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Bradiću.
Na naslov iznad člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miloslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, prof. dr Vladimir Marinković, dr Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodna Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miroslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miroslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Miroslav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović i zajedno narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
Izvolite, gospodine Nikoliću.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani ministre, ovaj amandman je posledica, odnosno čitav niz amandmana su zapravo posledice prihvaćenog amandmana na član 21. poglavlja koje se tiče zaštite dece od neprikladnog oglašavanja. Dakle, vi ste usvojili, ja mislim, 15 amandmana DS na temu zaštite dece od neprikladnog oglašavanja. Mislim da smo zajedno uradili odličnu stvar. Ali, zašto mislim da je vrlo važno bilo dobro precizirati sve ove članove koji se tiču upravo teme o kojoj sada govorim?
Naime, širok je pojam, maloletnik je definisan i našom regulativom i međunarodnom regulativom na različite načine. Vi ste predvideli, zapravo član 21. je predvideo da se poglavlje zove: „Zaštita maloletnika od neprikladnog oglašavanja“. Mi smo definisali tim amandmanom koji menja sve ostale, mislim 15 članova, da se zove: „Posebno pravilo o zaštiti dece i maloletnika“.
Naime, UNICEF, recimo, definiše nekoliko razdoblja razvoja: najmlađe godine do šest, srednje godine do 14 i starija adolescencija nakon 14. Naša regulativa čak različito definiše šta je mlađa adolescencija, a šta starija adolescencija. Naš Krivični zakonik definiše decu do navršene 14 godine, starija adolescencija preko 14, odnosno navršene 14, a ne navršenih 18 godina. Sve u smislu da ovaj zakon dobro definišemo, podneli smo amandman da bude vrlo precizno, da ne bude samo zaštita maloletnika, iz nekoliko razloga. Zato što je maloletnik i sa 17 i sa 18 godina. Složićete se, ako oni imaju pravo da stupaju u brak, recimo, da voze određena motorna vozila, ne treba sve maloletnike ili starije maloletnike štiti od određenog oglašavanja. Njihove mentalne sposobnosti su takve da razluče šta je dobro, šta ne, šta je loše, šta je dobro.
U tom smislu smo mi vrlo precizno definisali koga zapravo štitimo ovim amandmanom, jer vrlo je važno da budemo precizni u stvaranju jedne zdrave atmosfere za odrastanje naše dece. Zato smo podneli amandman na član 21, gde definišemo zapravo koga štitimo – decu i maloletnike, da se ne odnosi na sve maloletnike, a da se posebno odnosi na decu. Podneli smo i 15 drugih amandmana koji su posledica amandmana na član 21. Usvojili ste sve, tako da je, već sam rekao, ovo drugi suštinski amandman. Onaj prvi koji se tiče političkog i državnog oglašavanja ste takođe usvojili, tako da se stiče uslov da mi podržimo ovaj zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Dušan Milisavljević.
Izvolite, gospodine Milisavljeviću.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre, apsolutno podržavam ovaj amandman i prethodne amandmane koji su imali cilj da zaštite decu od pogrešnog oglašavanja.
U pređašnjem mom nastupu ja sam pričao o nekim štetnim stvarima koje se oglašavaju kao lekovi, a prethodna dva narodna poslanika su spomenula neka sredstva koja se koriste za mršavljenje i koja, nažalost, ne samo naša deca, nego i naše sugrađanke koriste kako bi smanjile svoju kilažu. Ja vam kažem da ja lično kao lekar ne verujem tim preparatima i pozivam sve osobe koja možda imaju višak kilograma i žele da smanje svoju kilažu, da se jave institutima za javno zdravlje gde postoje nutricionisti koji će odrediti regularnu dijetu, koja neće narušiti zdravlje i koja će pomoći njima da smanje kilažu.
Inače, ovi nadrilekari koji koriste želju naših sugrađana da imaju lepše telo, vitkije telo, da smanje neko kilo, sa svojim preparatima stvaraju zabunu. Opet vam kažem kao lekar, narušavaju zdravlje naše nacije i naših sugrađanki. Pozivam još jedanput i Ministarstvo zdravlja i vaše Ministarstvo da sankcionišemo takve ljude i da kažemo građanima da takvi preparati ne pomažu ništa, samo dodatno uzimaju pare građanima i pogoršavaju zdravstveno stanje našim sugrađanima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Miroslav Marinković, Ivan Karić i magistar dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Dakle, član 26. govori o oglašavanju u obrazovnim i vaspitnim ustanovama i on izvorno kaže: „Oglašavanje u školi, predškolskoj ustanovi ili drugoj ustanovi namenjenoj maloletnicima nije dozvoljeno, osim ako služi zaštiti opšteg interesa i interesa maloletnika, kao i vaspitanoj, obrazovnoj i sportskoj delatnosti“.

Mi smo u delu rečenice gde kažete: „kao i vaspitnoj“ dodali reči: „izdavačkoj i kulturnoj, obrazovnoj i sportskoj delatnosti“, jer član 26. Predloga zakona predviđa da oglašavanje u školi, predškolskoj ustanovi ili drugoj ustanovi namenjenoj maloletnicima nije dozvoljeno, osim ako služi zaštiti opšteg interesa i interesa maloletnika, kao i vaspitnoj, obrazovnoj i sportskoj delatnosti. Smatramo da u izuzetak od pravila o zabrani treba dodati i oglašavanje koje je u funkciji promovisanja u izveštavanju i kulture, čime ovaj član dobija puni smisao. Mislim da bi trebali da prihvatite ovaj član.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, kada je reč o ovom amandmanu, mislim da je formulacija koja je data u Predlogu zakona, a uzimajući u obzir i prethodne amandmane koji su poboljšali ovaj tekst, sasvim dovoljna formulacija. Tako da, svako proširivanje formulacije ovog člana otvara mogućnost dodavanja novih pojmova koji bi možda imali smisla, ali to može ići u nedogled i otvara potrebu dodavanja novih i novih pojmova itd. Naravno, onda se gubi smisao i veća je mogućnost da se zakon tumači neadekvatno u datim situacijama.
Dakle, ova formulacija je sasvim dovoljna, tako da pojmovi opšti interes i interesi dece i maloletnika u vaspitnoj, obrazovnoj i sportskoj delatnosti su sasvim dovoljni i oni obuhvataju sve ostalo.
Čak mislim, ali ne stavljam to u raspravu jer to nije ni predloženo amandmanom, da i ovo u sportskoj delatnosti je bilo suvišno jer i taj segment je svakako deo obrazovnog vaspitnog procesa, obrazovne vaspitne delatnosti, čak da je i to možda bilo suvišno, ali neću sa tim da polemišem.
Želeo bih još da dodam, u ime poslaničke grupe SPS i u svoje ime, da predlagač zakona i ministarstvo je za svaku pohvalu, da se zaista pozabavilo pitanjem zaštite dece i maloletnih lica od javnog oglašavanja, jer u toj sferi imamo sve i svašta i da svakako, naravno, i kroz ovo što je rasprava pokazala i što su amandmani podneti i kroz tu kooperativnost i poboljšanje usvajanjem amandmana, mi imamo, znači, jedan segment zakona koji je veoma važan u zaštiti dece, u zaštiti psihofizičkog razvoja dece i to je zaista za svaku pohvalu.
Kamo sreće kada bi i ostale sfere i na televiziji i u medijima bile i u drugim nekim oblastima i segmentima toliko oprezne i odgovorne, u smislu očuvanja integriteta dece i pravilnog razvoja, kao što u ovom slučaju zaslužuje usvajanje ovakvog jednog zakona, sa rezultatom i ove rasprave, svaku pohvalu. Zahvaljujem.