Četvrto vanredno zasedanje (neredigovane i autorizovane), 12.02.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 21. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Izvolite, reč ima ministar.

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Prihvata se amandman Odbora.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio amandman i da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.
Na član 23. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravni sistemom Republike Srbije.
Izvolite, reč ima ministar.

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Prihvata se amandman Odbora.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Konstatujem da je predstavnik Vlade prihvatio amandman i da je on postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik dr Ivan Bauer.
Reč ima dr Ivan Bauer. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ivan Bauer

Socijaldemokratska partija Srbije
Mi smo podneli na ovaj član amandman iz istog razloga kao i Odbor za pravosuđe, doduše, nešto drugačije, jer je ovim članom bilo predviđeno da se na osnovu šestomesečnog izveštaja koji ne može vršiti revizor, s obzirom da on vrši godišnju reviziju poslovanja Saveza jevrejskih opština, vezano za ova sredstva koja im se stavljaju na raspolaganje. Dakle, mi smo predložili nešto drugačije rešenje, ali mislim da je i ovo rešenje koje je predložio Odbor potpuno prihvatljivo, tako da u tom smislu možemo da povučemo ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 24. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Slobodan Veličković.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić.

Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.

Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović.

Izvolite, gospođo Martinović.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Već kod rasprave u načelu, sugerisala sam da bi bilo dobro da se zadrži rešenje iz važećeg Zakona o prekršajima, koje predviđa održavanje ročišta za odlučivanje o usvajanju sporazuma o priznanju prekršaja.
Smatram da je nedovoljno i nepouzdano i za sud prilično teško da utvrdi da li je okrivljeni svesno i dobrovoljno priznao prekršaj i da li je svestan svih posledica zaključenja sporazuma samo na osnovu dostavljenog sporazuma. Mislim da je važno, s obzirom na posledice koje nastupaju usvajanjem sporazuma i donošenjem presude kojom se okrivljeni oglašava krivim i izriče mu se prekršajna sankcija da suda na jedan pouzdan način utvrdi da li je okrivljeni izrazio slobodnu volju prilikom prihvatanja sporazuma i da li je svestan posledica sporazuma koji je zaključio.
Mogu da razumem potrebe efikasnosti samog postupka, ali čini mi se da predloženim rešenjem prekršajni sud dovodimo u situaciju da na osnovu samo jednog dokumenta koji se zove sporazume a bez prethodnog saslušanja okrivljenog, utvrđuje nešto što je ipak moguće, čini mi se, na pouzdan način utvrditi jedino u razgovoru sa samim okrivljenim.
Žao mi je što Vlada Republike Srbije nije prihvatila naš amandman koji predviđa održavanje ročišta i utvrđivanje slobodne volje i svesti o posledicama zaključenog sporazuma na jedan ozbiljan i pouzdan način. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Martinović.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narod
(Janko Veselinović, s mesta: Javio sam se za reč.)
Po kom osnovu?
(Janko Veselinović, s mesta: Imam pravo na pet minuta.)
Potrošili ste gospodine Veselinoviću pet minuta.
Sa vama se nešto čudno danas dešava. Zar niste po prethodnom zakonu potrošili pet minuta, gospodine Veselinoviću? Ne razumem vas. Vrlo dobro znate da je objedinjena rasprava. Vi ste imali vaših pet minuta kao samostalni poslanik i vi ste iskoristili na prethodnom zakonu. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Povreda Poslovnika, ako mogu da kažem, gospodine predsedavajući.
Član 106, član 107. pre svega, dakle vi ste mene sada uvredili. Uvredili ste me nekoliko puta danas tokom rasprave.
Prvo ste rekli i dali na neki način sugestiju da sam ja nešto danas pio. Gospodine predsedavajući, ja uopšte ne pijem, čašu vina popijem jednom godišnje. Sada ste rekli da se nešto samnom čudno dešava.
Da li vi znate na kom vi mestu sedite? Da li vi znate koji posao obavljate? Da li vi znate da je ovo Narodna skupština Republike Srbije? To što ste vi prali autobuse, to vam ne daje pravo da vređate narodne poslanike, što ste dobili ulogu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da predsedavate Skupštinom, što ste zbog toga što ste posao konduktera loše obavljali, bili prebačeni na mesto perača, to vam ne daje pravo da me vređate. To što ste dobili takvu ulogu u SNS, to vam ne daje pravo…