Četvrto vanredno zasedanje (neredigovane i autorizovane), 12.02.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, predlažem da Narodna skupština odbije ovaj amandman, jer je potpuno neutemeljen i potpuno je prihvatljivo obrazloženje koje je dala Vlada, pogotovo ako se ima u vidu da se radi o prekršajnom postupku, dakle, o prekršajima koji imaju mnogo manju društvenu opasnost od krivičnih dela.
Podsetio bih javnost Srbije, naravno i sve kolege narodne poslanike, da u krivičnom postupku i za lakša, a i za teža dela, oštećeni nemaju prava žalbe onde gde se eks oficio postupa, gde osnovno, odnosno više tužilaštvo zastupa njihove interese. Čim nemaju prava u krivičnom postupku, zašta bi imali prava u prekršajnom postupku, gde je društvena opasnost daleko manja, a imate ogroman broj predmeta gde bi nastalo opšte zagušenje zbog pisanja žalbi. Prema tome, pozdravljam odluku Ministarstva i ne treba prihvatiti ovaj amandmana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENjU SUDOVA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Reč ima narodna poslanica Vesna Martinović.
...
Demokratska stranka

Vesna Martinović

Demokratska stranka
S obzirom na to da prilikom rasprave o ovom Predlogu zakona u načelu ministar nije bio neposredno prisutan u sali, ja bih volela da ministar sada ovom prilikom odgovori na sledeće pitanje.
Zakon o uređenju sudova je pre nešto više od mesec i po dana menjan i dopunjavan u ovoj sali. Mene interesuje kako je moguće da pre mesec i po dana niste znali i na osnovu čega ste u međuvremenu saznali da ne postoje ni personalni, ni materijalni uslovi za preuzimanje nadležnosti da fiskalna godina počinje od 1. januara, ne od 1. juna? Sami u obrazloženju kažete da je očigledno ovaj rok koji se odnosi na 1. jun nerealan, pa me zanima kako to sada znate da je rok nerealan, a niste znali pre mesec i po dana? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.

Nikola Selaković

| Ministar spoljnih poslova
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ako tvrdimo da je sudstvo nezavisno, a ja tvrdim da jeste i da treba tako da bude, onda bi i ono samo valjalo da da inicijativu za odlaganje početka primene ovog zakona.
Kao što je rečeno i u samom obrazloženju, a evo, i da vi možete da pogledate, pa koga interesuje može da uzme u ruke i pročita inicijativu koja je došla upravo od strane predsednika VSS i samog VSS, koji su, imajući u vidu činjenicu, citiram, da su sudovi od 1. januara 2016. godine uvedeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, te da su odobrene aproprijacije Zakonom o budžetu Republike Srbije sudovima dodeljene na godišnjem nivou, preuzimanje nadležnosti na pola godine uticalo bi na izvršenje budžeta i godišnje izveštavanje o izvršenju budžeta sudova.
To je jedan, samo jedan deo ovog pisma. Ja ga neću celog, odnosno ovu inicijativu neću celu citirati, tako da je to potpuno jasan i nedvosmislen razlog, a nikako nesposobnost, nemogućnost prenošenja određenih nadležnosti itd. Kao što znate i inicijator i predlagač izmena i dopuna Zakona o uređenju sudova sa kojima ste bili suočeni, o kojima ste odlučivali krajem prošle godine bili su predloženi od strane Ministarstva, na inicijativu Ministarstva pravde. Ovde je reč o inicijativi Visokog saveta sudstva kojom Ministarstvo pravde, kao nadležno da prati primenu propisa u oblasti svoje nadležnosti, formalno predložilo Vladi, a Vlada Narodnoj skupštini. U suštini ovo je i inicijativa i predlog Visokog saveta sudstva. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, uvaženi ministre.       
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović.
Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Stav Pokreta za preokret, moj lični stav jeste da je stanje u pravosuđu veoma loše, da građani Srbije ne osećaju postojanje pravne države i da je ovakav jedan zakon kojim se predlaže produženje roka… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Veselinoviću, da li ćete da se vratite na temu i na amandman koji ste podneli?
Ako ćete da govorite o produženju roka, izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Upravo govorim o obrazloženju ovog zakona, odnosno mog amandmana, jer ovaj zakon, ako niste znali, gospodine predsedavajući, govori o odlaganju primene zakona, odlaganju primene zakona iz oblasti pravosuđa i odlaganje primene zakona jeste jedan od razloga zbog čega je stanje u našem pravosuđu katastrofalno.
Zbog toga sam predložio da se briše ovaj član, da se ne odlaže primena ovog zakona, jer nas je odlaganje uređenja oblasti pravosuđa dovelo do ovog. Dovela nas je, naravno, i partijska država u kojoj jedan čovek odlučuje i hoće…(Isključen mikrofon.)