Peto vanredno zasedanje, 19.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti i zbog obrazloženja koje ga prati. Ja ću citirati samo jednu rečenicu iz obrazloženja, koja kaže – nejasno je da li se radi o pravliku i uredbe koja je doneta u skladu Zakona o vodama ili će se usvaji ista uredba i po ovom zakonu. Smatram da ovo obrazloženje nije u skladu sa pravopisom i gramatikom srpskog jezika i nama ovakav propust sigurno ne bi bio oprošten. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić, po amandmanu.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Samo bih zamolio kolege da još jedared pročitaju ovaj stav. Kaže da je lokalna samouprava, hajde da prepričam ovo, dužna da donese akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vodi, utvrdi rokove za njihovo postepeno dostizanje, kao i da postupa saglasno Akcionom planu itd.

Ne znam, ima li ovde nekog poslanika iz Blaca? Znate li vi kako se ispuštaju iz svih gradova, pa i iz Blaca, otpadne vode? Šta će da donese Blace na osnovu ovoga, kada ovaj zakon stupi na snagu i kada ga obaveže? Znate li gde ide ta rečica gde se ispuštaju otpadne vode? Ide u jezero Ćelije. Znate li šta je jezero Ćelije? Akumulacije za snabdevanje vodom okolnih gradova. Kako će oni da naprave, hajde, poštuj ovaj zakon i kako će da ga primene? Kakav akcioni plan kada nemaju fabriku za otpadne vode? Kako? Predvideće, pa će onda da kažu – kada se budu stekli uslovi, kada napravimo fabriku otpadnih voda, onda ćemo imati akcioni plan da usaglasimo nivo zagađenja postepeno, da dovedemo na nulu.

U redu, ako vi mislite da to tako treba da bude, samo ću gledati kako ćete vi to da primenite u praksi, kako će gradovi koji nemaju fabriku otpadnih voda, a nemaju, da primene ovo i da naprave akcioni plan, u odnosu na šta?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Vučeta Tošković.
...
Srpska napredna stranka

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
Čudim se, mi smo u neka vremena, tamo pedesetih godina, prvo smo pravili fabriku automobila, pa smo posle 30 godina počeli da pravimo puteve. Dakle, vi ne dozvoljavate da zakon nešto pre uradi nego što se primenjuje taj zakon. Računajući da neka mesta imaju te kapacitete za preradu voda, ona koja nemaju, oni će verovatno kada dostignu taj nivo i da kupe fabrike za prečišćavanje voda primeniti ovaj zakon. Dakle, ne dozvoljavate da se pre nego što se nešto uradi, da je zakonom regulisano. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe LSV.

Reč ima narodni poslanik Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege, ovaj amandman se odnosi na informacioni sistem. Naime, članom 74. postojećeg zakona definisano je da informacioni sistem zapravo obezbeđuje formiranje, klasifikovanje, obradu i održavanje, prezentaciju, distribuciju numeričkih, opisnih i prostornih baza podataka, odnosno drugim rečima, o stanju životne sredine podaci se prikupljaju na jednom mestu, odnosno u ovom informacionom sistemu.

Mi smo predložili dopunu ovog člana, da sem Agencije za zaštitu životne sredine, Republičke agencije koja prikuplja podatke, da se doda stav u kome se kaže – autonomna pokrajina formira i održava svoj informacioni sistem kao sastavni deo informacionog sistema Republike Srbije, što je za nas sasvim logično, s obzirom da se radi o tome da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i graditeljstvo i zaštitu životne sredine je dobio kao donaciju pre nekoliko godina od EU kompletnu opremu, obučen je kadar zajedno sa kadrovima iz Republičke agencije. Inače, sakuplja podatke sa teritorije Vojvodine i iz automatskih stanica, ima mrežu automatskih stanica za merenje kvaliteta vazduha i svih drugih podataka o stanju životne sredine.

Nama je bilo sasvim logično i prihvatljivo, pogotovo što ovo ne traži nikakva dodatna sredstva, jer vidim da su svi alergični na to ako se spomene nekakvo traženje sredstava, mi smatramo da je potrebno da se uspostavi taj sistem i da pokrajina razvija i održava, jer se radi zapravo o postojećem stanju. Sutra možda dođe neko drugi i kaže – nama ta oprema ne treba, rastera ljude, šta će nam informacioni sistem kada imamo Republičku agenciju. Ne vidim razlog da se toliko insistira i, ako mogu tako da kažem, da se ignoriše postojanje pokrajinskog nivoa i pokrajinskih obaveza, pogotovo uzimajući u obzir član 5. zakona, koji kaže da je pokrajina odgovorna za svaku delatnost, odnosno delovanje u zaštiti životne sredine i ima određene prenete nadležnosti. Zbog toga ne smatramo da se ovaj amandman odbija, a pogotovo što ste vi u obrazloženju napisali da postoji informacioni sistem republički i da po tome ispada da nam nije potreban pokrajinski.

Cilj svega ovoga je da bude jedan funkcionalan sistem, da se prikupljaju podaci. Sem toga, mi smo potpisnici Arhuske konvencije, po kojoj građani imaju pravo na informacije o stanju životne sredine, imaju pravo da utiču na sve delatnosti u životnoj sredini i imaju pravo da ostvare svoja zakonska prava, odnosno da se štite ako je negde nekome u susedstvu se nešto dogodilo i ima nekakvog zagađenja, on ima pravo da dobije podatke i na bazi tih podataka da tuži. Ja ne znam da li se ovde nekada nekakav proces te vrste održavao, ali prosto, ako želimo, a namera celog zakona je da se usaglasimo sa propisima, ne vidim razlog da se formalno i pokrajina ne stara o svom informacionom sistemu, pogotovo što smo u članu rekli da je on deo sistema Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Samo kratko da odgovorim.

Agencija za zaštitu životne sredine je odgovorna za bazu podataka, odnosno za informacije o stanju životne sredine duži niz godina na teritoriji Republike Srbije.

To ne znači da se ovim ignoriše pokrajina, da se ignorišu nadležne pokrajinske institucije, Pokrajinski sekretarijat itd, jer mi svi zajedno funkcionišemo, ne gledajući lokalno prisustvo, odnosno lokalnu poziciju. Dakle, svi podaci iz pokrajine se slivaju u jedinstvenu nacionalnu agenciju, Agenciju za zaštitu životne sredine, koja je u skladu sa zakonom odgovorna za pravovremene, tačne i dostupne informacije svim građanima, pri tom mislim i na građane Pokrajine Vojvodine i na građane centralne Srbije.

Dakle, mi ovde ne pravimo nikakvu razliku. Jednostavno, jednog nacionalnog operatera, da ga tako nazovemo, smo definisali, ali i iz prethodnih godina, kao telo koje je odgovorno za tačnost, pravovremenost i dostupnost informacija o stanju životne sredine na teritoriji cele Republike Srbije.

Još želim da istaknem da mi zaista imamo izvanrednu saradnju sa nadležnim pokrajinskim institucijama u ovom delu, vrlo često smo na zajedničkim konferencijama, zajedničkim sastancima. Mi ne pravimo u praktičnom smislu ove podele koje se žele na neki način u skupštinskoj proceduri, usvajanjem pojedinih zakona. istaći. Toliko.