Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

Mirjana Ivić

Hvala.
Uvaženi predsedavajući, uvaženi poslanici, vi ste svi dobili u materijalu naše predloge za prvi izbor sudija, samo bi radi javnosti kratko podsetila.
Po raspisanim oglasima za Privredni sud u Beogradu, Osnovni u Pančevu i Prekršajni u Pančevu, Visoki savet je obrazovao Komisiju koja je najpre izvršila proveru podnetih prijava, pribavila mišljenja za sve kandidate iz sudova, znači, iz suda gde rade i neposredno Višeg suda, mišljenje za kandidate koji ne rade u sudu, znači, za organe i organizacije iz kojih dolaze, a za advokate iz advokatskih komora.
Posle svih pribavljenih mišljenja obavljeni su razgovori sa svim kandidatima koji se prvi put biraju za sudije. Za Privredni sud u Beogradu, za popunu četiri sudijska mesta prijavilo se 102 kandidata, od toga 37 iz reda sudija, 46 iz reda sudskih pomoćnika, pet kandidata iz reda advokata i 56 iz reda ostalih lica.
Posle obavljenih razgovora naš predlog vama, bilo nam je jako teško jer su približno dobri i svi dobri kandidati koje smo imali u vidu, odabrali Grujić Tijanu. Ona je 1976. godište. Dolazi iz Privrednog suda u Beogradu, 8,9 prosek, šest godina studiranja, 2004. godine je položila pravosudni ispit, od 2002. godine kao pripravnik u Trgovinskom, sve vreme u Trgovinskom i sada u Privrednom sudu u Beogradu. Iz svog suda dobija pozitivno mišljenje, neposrednog višeg takođe. Godine 2012. ocene o njenom radu, „naročito se ističe“, a 2013. i 2014. godine je bila na porodiljskom pa tu nemamo ocena.
Sledeći kandidat je Ivčevski Nikola, Jovanović Danijela i Cukanović Darko. Svi dolaze iz privredne apelacije sa prosecima Nikola 8,83 za četiri godine, 2004. godine položio pravosudni, od 2002. godine je u Trgovinskom, pa sve do sada u privrednoj apelaciji, pozitivno mišljenje iz suda iz kog dolazi sa posebnom podrškom određenog broja sudija i sve tri godine se „naročito ističe“.
Danijela, takođe 7,34 osam godina studirala, 2002. godine položila pravosudni, sve od 2000. godine kada je bila pripravnik pa sve do sada u privrednoj apelaciji, sve vreme je u Privrednom sudu, pozitivno mišljenje sve tri godine „naročito se ističe“ i Cukanović Darko, 1969. godište isto privredna apelacija, kao što sam rekla, 7,41 prosek, šest godina studirao, 2001. godine je položio pravosudni, a od 1999. godine u Privrednom, pa onda Višem trgovinskom i sada u privrednoj apelaciji i takođe pozitivno mišljenje i posebnu podršku određenog broja sudija, tri puta „naročito se ističe“.
To su izvanredni kandidati. Osim ovih karakteristika koje su ovde navedene u razgovoru, u intervjuu koji su imali sa Komisijom Visokog saveta sudstva stvarno su ostavili izvanredan utisak.
Sledeći sud je Osnovni sud u Pančevu. Tu se biraju dvoje sudija, prijavilo se 113 kandidata iz reda sudija četiri, 79 pomoćnika, pet advokata i 25 ostalih lica.
Naš predlog je Đorđević Nenad, 1970. godište iz Višeg suda u Pančevu, 6,83 ocena, sedam godina studirao, 1999. godine položio pravosudni ispit i sve vreme je u sudu. Znači, od Opštinskog sada je u Višem. Pozitivno mišljenje iz suda iz koga dolazi, sve tri godine „naročito se ističe“ i Spajić Vladimir, 1975. godište iz Osnovnog suda u Pančevu, 7,29 sedam godina studirao, 2005. godine položio pravosudni, od 2002. godine pripravnik u Opštinskom, a sada u Osnovnom sudu u Pančevu, na drugoj listi je vrednovanja u svom sudu, Viši sud je podržao mišljenje sudija Osnovnog suda. To su kandidati za Osnovni sud u Pančevu.
Sledeći sud je Prekršajni u Pančevu. Takođe dva sudijska mesta. Prijavilo se 67 kandidata, 44 sudijskih pomoćnika i 23 ostala lica.
Naš predlog je Vasić Aleksandra, 1973. godište, dolazi iz Osnovnog suda u Pančevu, 8,17 prosek za šest godina, 2002. godine položila pravosudni, od 1999. kao pripravnik pa sve do sada je u Osnovnom sudu u Pančevu. Iz suda ima pozitivno, neposredno višeg takođe podržavaju sudije samo je u 2014. godini ne ocenjena zbog porodiljskog odsustva i Mladenović Sandra, 1974. godište, iz Višeg suda u Pančevu, saradnik, 7,87 četiri godine studirala, 2002. godine položila pravosudni. Od pripravničkih dana je u Okružnom sudu u Pančevu, pa onda pomoćnik i deseta je u višem sudu. Pozitivno mišljenje sve tri godine „naročito se ističe“.
Kao što vidite, vodili smo računa da to budu kandidati sa dugim stažom u sudu svi. Kao što vidite, svi su 2001. godine, 2002. godine, 2004. godine, svi su preko 10 i više godina u sudu.
Po našem mišljenju mogu da sednu i da sude, jer takav su utisak ostavili na razgovoru. To bi bilo o ovome.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, mislim da ste morali da prekinete gospodina Senića malopre u izlaganju, kada je govorio o nekom sudskom postupku i kada, u kojem je, jedna od strana, njegov prijatelj i kada je rekao da je taj predmet čist.
Mislim da je to direktno uticanje na rad pravosudnih organa. Niko ko se bavi politikom, niko iz parlamenta, niko iz Vlade, ne sme da utiče na rad pravosudnih organa. Na koji način i kako će se sada ponašati sudija u tom postupku, ukoliko je gospodin Senić već naručio presudu i već je rekao da je sve to čisto. Da li treba suditi po zakonima ili po nalozima političara?
Mislim da smo takvu reformu u pravosuđu imali od 2008. do 2012. godine i mislim da niko nije iz sveta, ali iz domaće stručne javnosti nije dao pozitivnu ocenu takve reforme pravosuđa.
Takva reforma pravosuđa u kojoj će političari, poslanici, ministri, bilo ko da naručuje presude, da govori da li je predmet čist ili nije čist i da suflira sudiji kako će da presudi, pravi odraz bivšeg režima prema pravosuđu i prema nezavisnosti pravosuđa, i mislim da ste morali na tako nešto da upozorite narodnog poslanika, gospodina Senića i da ga prekinete ili da mu ukažete na veliku nepravilnost i veliki udar, odnosno pokušaj udara, sufliranja kako će sudija presuditi, da li u korist njegovog prijatelja ili u korist bilo koga.
Mislim da je neophodno da se držimo jednog kodeksa, da je pravosuđe nezavisno, a da politika i političari, ni u kom slučaju ne smeju da utiču da li je neki predmet čist ili ne i kakva će presuda da se donese.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Babiću.
Sada se desio slučaj na koji sam par puta ukazao, da narodni poslanici ako malo tiše govore i ako se odmaknu od mikrofona, ustanu, mi predsedavajući, evo i zamenik sekretara se slaže samnom nekada ne čujemo delove govora, ni ja ni on tu rečenicu nismo čuli, a da jesmo, ja bih reagovao, tako da smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne)
Hvala.
Izvolite, narodni poslanik Aleksandar Senić.
...
Socijaldemokratska stranka

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Reklamiram i ja povredu Poslovnika, jer ste morali da prekinete mog kolegu Babića, član 106, prvo nije rekao koji član Poslovnika reklamira.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Rekao je 107. u prvoj rečenici.
...
Socijaldemokratska stranka

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Drugo, da se razumemo, ja nisam rekao o kom konkretnom predmetu se radi i nisam nikako mogao da izvršim uticaj na sud, jer nisam rekao o kom predmetu se radi, imam mnogo prijatelja, tako da sigurno ni jedan sudija neće da istražuje ko su moji prijatelji u bilo kojim predmetima.
Jednostavno, primedba koju je kolega izrekao, apsolutno ne stoji i mislim da je trebalo da ga prekinete odmah posle druge rečenice.
Ne tražim da se izjasni Skupština.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vrlo ste srećni da ste iskoristili povredu Poslovnika za repliku. Normalno da nisam kao predsedavajući mogao da prekinem narodnog poslanika, dok na kraju nije izložio, zbog čega smatra ili dok meni bar nije bilo jasno u čemu je moje kršenje Poslovnika. Iz razloga što ste zloupotrebili javljanje po Poslovniku, oduzimam vašoj poslaničkoj grupi to vreme koje ste iskoristili za repliku.      
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.

Riza Halimi

SDA Sandžaka – PDD
Hvala gospodine predsedavajući.
Ja ću da se pridružim u ovim procenama da je Predlog zakona veoma dobar. Naravno, pokušaću u par članova, neke komentare za koje mislim da su vredni sa praktične strane.
Imate član 12. i rešenje koje…
(Kori Udovički, s mesta: Da li može malo bliže mikrofon, ništa se ne čuje?)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, imamo situaciju da ne možemo da reagujemo na neka vaša izlaganja, kao i potpredsednik Vlade, koji ne može da čuje vašu diskusiju ako se odmaknete od mikrofona.