Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

Kori Udovički

Samo da ispravim informaciju, pogrešna je, na osnovu koje ste diskutovali. Predstavnik ili predstavnica Vojvodine, predstavnik mislim da je bio, je bio član Radne grupe koja je radila na ovom zakonu. Položaj koji ovaj zakon predlaže za zaposlene službenike na položaju u AP Vojvodini su apsolutno urađeni na predlog predstavnika Pokrajinske Vlade i moram da kažem da se nadam da ste svojim amandmanima predložili koja su to rešenja u ovom zakonu koji ne odgovaraju AP, ali kao što ste i sami rekli u svakom slučaju mora zakonom da se urede odnosi o kojima govorite jer je Ustavni sud kasirao odredbe Statuta Vojvodine, odnosno AP Vojvodine koji se odnose na radno-pravne odnose i na položaje jer je njihovo tumačenje da mora da se uredi zakonom.
Inače, zahvaljujem se i nadam se da ste predložili da se produži rok za donošenje podzakonskih akata u odnosu na 60 dana, jer je zakon podnet onda kada nije moglo da se predvidi da će biti izborni period. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Dubravka Filipovski, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe.
Izvolite gospođo Filipovski.
...
Nova Srbija

Dubravka Filipovski

Nova Srbija
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospođo Udovički, kolege i koleginice narodni poslanici, mislim da je reč o jednom veoma važnom zakonu koji predstavlja preduslov za uspostavljanje efikasne i moderne lokalne samouprave koja treba da bude u službi građana.
Do izrade novog zakona došlo se na osnovu uočenih nepravilnosti i nelogičnosti u praksi i rekla bih da je Nacrt zakona prvi put celovito uredio sistem radnih odnosa u organima, službama i organizacijama kako u AP, tako i u lokalnim samoupravama, uključujući i funkcionere u njima što je veoma važno.
Predlog zakona se odnosi na javnu upravu, ne odnosi se na javni sektor i javna preduzeća zbog toga što javna preduzeća pripadaju tržištu, to smo vrlo jasno rekli pre nekoliko dana zajedno sa vama ovde raspravljajući u Narodnoj skupštini, u ovom visokom domu o sada već usvojenom Zakonu o platama.
Rekla bih da su razlozi za donošenje ovog zakona vrlo jasni. Uočeni su veliki problemi u zasnivanju radnog odnosa, nepostojanju procedure za selekciju koja bi omogućila izbor najboljih kandidata i ukazala se i potreba za sistemskim uređenjem profesionalnog razvoja karijere putem stručnog usavršavanja.
Mislim da je vrlo važno istaći da se Predlog zakona i njegovom primenom po usvajanju u praksi očekuje veća konkurentnost gradova i opština i depolitizacija uprave.
Predložena rešenja uvode niz novina, kao što su kadrovski plan, koji do sada nije bio u obavezi kada su u pitanju lokalne samouprave. Zatim, novina je i uvođenje detaljnog uređenja konkursnih postupaka zapošljavanja. Do sada su se konkursni postupci delimično uređivali, a ocenjivanje je vršeno površno i retko se primenjivalo.
Predlog zakona predviđa da upravom rukovode službenici, da određena radna mesta u autonomnim pokrajinama postaju položaji, a prvi put se i otvara mogućnost postavljenja vršioca dužnosti načelnika, koji trenutno ne postoji.
Izuzetno je važno da nacrt ovog zakona reguliše i fleksibilnije zapošljavanje službenika na određeno vreme za potrebe izrade određenih projekata u opštinama, što dosadašnjim zakonom nije bilo moguće.
Mislim da je predloženi zakon velika šansa da se njegovom primenom od sada na jedan veoma jasan način ogradimo od nerada u javnom sektoru, ali i da sve one koje vrednujemo i cenimo motivišemo da budu još bolji, zato što smatram da samo jaki pojedinci utiču na jačanje institucija, a samo one mogu da naprave jak sistem i podignu ukupnu konkurentnost opština, gradova, pokrajina i Republike.
Zbog toga želim da vas obavestim da će poslanička grupa Nove Srbije u Danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SNS.
Izvolite, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministre, slušajući diskusije svojih kolega, nekih čak i diplomiranih pravnika, a u vezi zamerki koje su izneli za zakon, ja to ne mogu da tretiram kao ozbiljne zamerke, jer mislim da je Zakon o zaposlenima u organima autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava dobar.
Znate, pozivanje na to da ovaj zakon ne rešava radne odnose u javnim preduzećima, pa, ni jedan zakon ne rešava čitavu jednu problematiku, već se svi zakoni oslanjaju jedan na drugi. Položaj zaposlenih u javnim preduzećima reguliše se posebnim zakonom, koji se zove Zakon o javnim preduzećima. To neki vole da zaborave, ili se nadaju da nešto kažu ovde u Skupštini Srbije na nestručnost ili neznanje građana Srbije, pa da, eto, na taj način dođu do nekog političkog poena.
Čuo sam i za prava žalbe. Kao - gde to može da se ne izjavljuje žalba? Pa, može. Može zakon da zabrani podnošenje žalbe. Je li načelnik gradske uprave lice koje… Ko imenuje načelnika gradske uprave? Gradsko veće. Hoće li žalbena komisija da odlučuje po žalbi načelnika gradske uprave, a na osnovu odluke koju je donelo gradsko veće? Pa, to bi isto bilo kao kada bi neki disciplinski organ ovde u Skupštini Srbije raspravljao o razrešenju člana nekog radnog tela skupštinskog odbora, potpredsednika Skupštine ili nečemu sličnom. To je neozbiljno. Znači, neko nije ni pročitao zakon.
Dalje, ovu materiju je trebalo rešiti konačno, zato što u 99% slučajeva građani svoja osnovna prava zadovoljavaju pred organima lokalne samouprave. Mislim da samo jedan državni organ direktno vodi upravni postupak pred građaninom koji ne obavlja delatnost, ili nije zanatlija, ili privatni preduzetnik, ili vlasnik pravnog lica. Mislim da je to Zakon o poreskom postupku i poreskoj adminsitraciji. Znači, republički poreski obveznik. Sve ostalo se primenjuje, odnosno lokalna samouprava iz svojih izvornih nadležnosti ili poverenih poslova, kao što je npr. izdavanje građevinskih dozvola, građanin za to ostvaruje direktno pred lokalnom samoupravom.
Ono što radi lokalna samouprava, baš zbog tih izvornih nadležnosti lokalne samouprave ili poverenih, jeste ogledalo jedne države. Imali smo situaciju da se jedan dobar deo ovog zakona koji je napisan u stvari oslanja na Zakon o zaposlenima u organima državne uprave. I, sada neko kaže – imate sto od koga očekujete da se sami postave, a glasao je za taj Zakon o zaposlenima u organima državne uprave.
Znači, položaj, nameštenička mesta, način funkcionisanja lokalnih samouprava i jedinica autonomne pokrajine izjednačen je sa zaposlenima u organima državne uprave, jer se ništa drugo ne radi. U jedinicama lokalne samouprave, kada su u pitanju prava građana i ostvarivanje njihovih prava i obaveza, jeste upravni postupak. A čini mi se samo pre nekoliko dana da smo doneli i nov Zakon o opštem upravnom postupku.
Znači, kada pogledamo sve ovo što se u Skupštini dešava unazad, možda nešto malo više od nedelju dana, jeste zaokruživanje jedne pravne celine i načina funkcionisanja države. Svako ko ovo naziva gledanjem u sto koji će sam da se postavi, jako je neozbiljan i ne mogu da shvatim njegove diskusije na ozbiljan način.
U svakom slučaju, baš zbog funkcionisanja države i imajući u vidu da su lokalne samouprave u stvari ogledalo države i načina njenog funkcionisanja, mi ćemo u Danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona.
Ja ne bih da mnogo ulazim u detalje, tu je ministar da obrazlaže, ali zamolio bih kolege poslanike da diskusija o jednom ovakvom zakonu ne može da se pretvori u političke tribine, već u jednu raspravu.
Sa mnogim zakonima koje je Narodna skupština donosila nisam se slagao, a za mnoge sam mislio da su dobri, ali da ih treba popraviti. Ako neko misli da je ovaj zakon dobar i da ga treba popraviti, neka pruži svoju pomoć. Zamolio bih još jednom, kad su ovakvi zakoni, da se ostavimo politike i da ovu diskusiju vodimo na stručan način.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom pretresu.
Reč ima narodna poslanica Grozdana Banac. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Grozdana Banac

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Hvala vam.
Gospodine predsedavajući, gospođo Udovički sa svojim saradnicima, drage kolege i poštovani građani, Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, o kome danas raspravljamo, predstavlja jedan u nizu zakona kojima se nastoji da se uredi i osavremeni jedna od oblasti javnog sektora i lokalne uprave u pogledu organizacionih i radno-pravnih odnosa.
Sada važeći propisi koji regulišu status zaposlenih u pokrajinskim, gradskim i opštinskim organima izvorno su doneti pre četvrt veka, odnosno još 1991. godine, i sama ova činjenica je dovoljna da se shvati koliko su ti propisi zastareli i da je bilo neophodno da se pristupi njihovoj reformi. Predlogom ovog zakona se ova materija sada uređuje na sličan način, kao i kod državnih službenika. Novi zakon najpre znatno bolje definiše prava i obaveze zaposlenih, koji su u sada važećem tekstu zakona samo načelno i šturo definisani u svega dva člana na samom početku zakona, uređujući ih na način koji je gotovo istovetan kao i kod Zakona o državnim službenicima.
Jedna od ključnih novina koju zakon donosi je u članu 48, gde se jasno definiše koja se mesta u sistemu lokalne uprave smatraju položajima, pa je navedeno da su to u pokrajini radna mesta podsekretara, u pokrajinskom sekretarijatu pomoćnika sekretara, pomoćnika direktora posebnih organizacija i službi, a u opštinama mesta načelnika opštinske ili gradske uprave. Ovo je dobar korak kojim se širi broj mesta u sistemu gde se uvodi profesionalizacija državne uprave.
U odnosu na rešenja koja se odnose na podelu službeničkih zvanja u državnim organima, učinjene su određene promene, tako da će postojati svega tri savetnička zvanja, Zakon o državnim službenicima predviđa četiri, i tri saradnička i referentska, Zakon o državnim službenicima predviđa po dva.
Smatram da su ova rešenja korak napred u međusobnom usaglašavanju sistema karijernog napredovanja i sticanja zvanja, ali moram da napomenem i da vas zamolim, gospođo Udovički, da se možda moglo razmisliti i o tome da se ova sistematizacija zvanja međusobno uskladi sa Zakonom o državnim službenicima, tako da onda bude jednaka za sve organe državne i lokalne samouprave.
U novom Predlogu zakona prepoznato je pravo i mogućnost zaposlenih u pokrajinskim i lokalnim organima za sklapanje posebnog kolektivnog ugovora, tako bi se u ulozi pregovaračke strane našlo ono udruženje koje uspe da okupi zaposlene u više od jedne trećine jedinica lokalne samouprave koje zapošljavaju najmanje 20% zaposlenih, pa će tako i ove kategorije zaposlenih dobiti bolju mogućnost za zaštitu svojih radnih prava.
Za razliku od dosadašnjeg rešenja, u ovom zakonu se predviđa da službenik na položaju po prestanku funkcije ima pravo na naknadu plate u periodu od najviše tri meseca, do sada je bilo predviđeno šest meseci, što smatramo dobrim i izvanrednim rešenjem, jer će se time takođe postići izvesne finansijske uštede u lokalnim budžetima.
Poštovane dame i gospodo, mi u Poslaničkoj grupi PUPS smatramo da je ovaj Predlog zakona izuzetno dobar, da je trebalo izuzetno dosta vremena da bi se on uredio na ovaj način, koji zaista stvara velike mogućnosti da se uklopimo i u način rada EU, što znači da se mi već pripremamo na ovaj način, da bi mogli da imamo zaista izuzetne zakone koje ne bi morali da korigujemo u budućnosti i koji će biti na korist države i zaposlenih. U Danu za glasanje, daćemo, naravno, podršku ovom zakonskom predlogu, a glasaćemo i za ceo set zakona iz ovog dnevnog reda. Hvala vam najlepše.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima potpredsednik Vlade, dr Kori Udovički.

Kori Udovički

Ja bih samo da odgovorim na ovu sugestiju da se zvanja potpuno upodobe na državnom i lokalnom nivou, što bi značilo da se uvede još i zvanje višeg savetnika, kojeg u ovom slučaju nema. Problem sa tim je zapravo u postavci naše teritorijalne organizacije u kojima postoje velike razlike u veličinama između jedinica lokalne samouprave.
Vi ste verovatno bili tu kada je govorio gospodin Jovanović, koji je rekao da možda ima lokalnih samouprava koje ne mogu da nađu nekoga ni sa pet godina iskustva da bude načelnik. Zato smo morali da nađemo neku meru. Jer, ako vi uvedete mogućnost da bude viših savetnika, normalno je onda očekivati da to bude najmanje sedam godina radnog iskustva, a da načelnik onda ima pet.
Ostajemo u jednoj nedoumici koja zapravo treba da se rešava i očekujemo u skladu sa programima koje imamo na putu za EU da će se rešavati u budućnosti sa teritorijalnom organizacijom, ali, činjenica je da je, na primer, za jedan Beograd, neprimereno, i za samu pokrajinu, da nemaju, možda, mogućnosti zvanja višeg savetnika. Pogledaćemo amandmane i razmisliti ima li još nekih rešenja koji su bolji kompromis. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik dr Pavićević. Izvolite.