Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Uvažena gospođo Udovički sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, biću veoma kratak i odmah na početku svog izlaganja želim da kažem da snažno podržavam sva predložena akta iz današnjeg dnevnog reda, ali da ću se u diskusiji osvrnuti, odnosno baviti Predlogom zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
Naravno, žao mi je što predstavnici bivšeg režima nisu danas sa nama, što su odustali od diskusije, što su odustali od prisustva današnjoj sednici. Verovatno je u pitanju nedostatak argumenata, ili su možda imali neka pametnija posla, ali to je nešto što će morati da objašnjavaju svojim biračima.
Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave je, kako ste i sami rekli, gospođo Udovički, dugo očekivan zakon, odnosno zakon koji je izazvao dosta interesovanja u javnosti. Ja moram da kažem da sam i kao narodni poslanik u više navrata postavljao poslanička pitanja baš vašem ministarstvu, baš u vezi zapošljavanja u organima, odnosno u jedinicama lokalne samouprave u jednoj gradskoj opštini, a u pitanju je opština Vračar i u pitanju su zloupotrebe.
Ono što me najviše zanima kada je reč o ovom zakonu, koji je u principu jako dobro regulisao, pogotovo imajući u vidu i član 76. i član 75, dakle, kadrovski plan, pripremu kadrovskog plana itd, ali i član 68. koji reguliše trajanje radnog odnosa, a pogotovo radni odnos na neodređeno vreme i posle u slučajevima kada je reč o radnim odnosu na određeno vreme. Ono što me najviše zanima, jeste da li smo ovim zakonom pronašli mogućnost da se izborimo sa zloupotrebama koje su se do sada dešavale, na primeru recimo beogradske opštine Vračar?
Naime, vanrednom kontrolom Odeljenja budžetske inspekcije Ministarstva finansija utvrđeno je da je gradska opština Vračar zaposlila čak 40 osoba tokom prethodne dve godine, i to uprkos tome što je Vlada Republike Srbije zabranila dalje zapošljavanje u javnom sektoru. Četrdeset osoba se smenilo na mestu pomoćnika predsednika gradske opštine Vračar i to bez saglasnosti Vlade, uzgred budi rečeno. Njih 27 je zaposleno tako što su prvo imenovani na stalnu funkciju, recimo pomoćnik predsednika gradske opštine, ali su ubrzo razrešeni te funkcije, pa su po tada važećem zakonu, odnosno zakonima, mogli biti raspoređeni na druga radna mesta i na taj način su skoro legitimno zasnovati novi stalni radni odnos, ali na nekom drugom mestu u okviru opštinske uprave. Pa, po tom principu su službenici sa srednjom ili čak nižom stručnom spremom od pomoćnika predsednika opštine, praktično od desne ruke jednog predsednika jedne gradske opštine, posle dospevali u opštinsku upravu na mesta računovođe, kurira i šta ti ja znam na koje radno mesto.
Kada je reč o opštini Vračar, stvari su dodatno dramatične, iz prostog razloga što je to poprimilo zaista ogromne razmere. Dakle, 27 pomoćnika se rotiralo na toj funkciji. Neću da spominjem slučaj, odnosno situaciju u koju smo došli zbog toga, a to je da je došlo do povećavanja rashoda za zaposlene, jer onaj kome prestane funkcija pomoćnika predsednika gradske opštine, ima pravo još tri meseca da prima naknadu iako ne vrši tu funkciju.
Neodgovornost vođenja gradske opštine Vračar, oličena u Demokratskoj stranci, je nešto sa čim moramo naći načina da se izborima. Ja znam da će DS izgubiti na sledećim izborima na Vračaru i to nije sporno, to nije problem. Moje pitanje je - da li ćemo naći institucionalni način da se trajno izborimo sa ovakvom vrstom zloupotreba i da stanemo na put tome?
Ne bih dalje dužio. Želeo bih da mi odgovorite, ali ponavljam, ono što mislim da je najznačajnije, to je da ovaj zakon uspostavlja depolitizaciju, departizaciju i profesionalizaciju lokalnim samoupravama. Složio bih se sa prethodnim govornikom koji je istakao načelo da opština mora postati servis građana i to je ono na čemu SNS insistira, ali kao najvažnije bih za sam kraj naglasio potrebu za daljim razvijanjem svih kapaciteta za potpunu primenu ovog zakona u praksi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Mirjana Đoković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirjana Đoković

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, kolege poslanici, mi danas veoma iscrpno govorimo o zakonu koji uređuje sistem u oblasti radnih odnosa, a tiče se zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava.
Prethodni period i davanje organizacione autonomije autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama bilo je praćeno netransparentnim procesima političkog kadriranja, a to je svakako imalo za rezultat prekomerno zapošljavanje i dovođenje lojalnog partijskog kadra sa neadekvatnim kvalifikacijama i kompetencijama za rad u organima i službama pokrajine i lokalne samouprave.
Posmatrano kroz vreme, nadležni su videli da je neophodno dobro rukovođenje na nivou lokalne samouprave, u kontekstu unapređenja kvaliteta i efikasnosti naših stručnih službi, jer upravo te službe imaju kontakt sa građanima po raznim osnovama i tako se najbolje vidi koliko smo uspeli da se približimo našim korisnicima usluga, čiji smo servis.
Donošenjem zakona kojim se uspostavljaju načela službeničkog sistema ispunjava se osnovna pretpostavka za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Cilj donošenja ovog zakona je da se službenički poslovi iz nadležnosti lokalne samouprave u javnom interesu obavljaju kvalitetno, politički neutralno i etički prihvatljivo. Poenta donošenja zakona je da se posredstvom standardizovanog sistema vrednovanja rada službenika u lokalnim samoupravama i autonomnim pokrajinama ujednači njihov status sa položaj zaposlenih u državnim organima.
Što se tiče popunjavanja radnih mesta, efikasan rad jedinica lokalne samouprave uslovljen je kvalitetom i optimalnim brojem zaposlenih koji obavljaju poslove iz njihove nadležnosti. Kako doći do najboljih? Pa, neophodno je da prvo sva mesta budu jednako dostupna svima. Takođe, neophodno je izvršiti selekcije zainteresovanih kandidata, a kako uvek znamo koje su specifičnosti poslova na koje su kandidati aplicirali, to ćemo predvideti kadrovskim planom i doći do upravo onih kandidata koji mogu svojim sposobnostima da odgovore zahtevima traženih pozicija.
Bilo bi dobro da ne ostane praksa pojedinih lokalnih samouprava gde se pojedini činovnici zaštite od promena na taj način što su uslovi konkursa takvi da apsolutno niko ne može da ispuni tražene uslove, pa oni na taj način postanu nesmenjivi. Apsolutno nam je jasno kako se sprovode konkursi - imenovanjem komisije od tri člana koja su zadužena za regularnost izbora kandidata. Ali, koristim priliku da istaknem činjenicu da se postavlja pitanje – koliko je jedna komisija formirana od strane zaposlenih u jednoj upravi kadra da izvrši pravi izbor? Najlakša i najbolja varijanta je koristiti usluge Nacionalne službe za zapošljavanje, koja taj posao selekcije kadrova obavlja profesionalno i stručno, tako da komisiji ostaje da iz kategorije „u potpunosti ispunjavaju uslove konkursa“ izabere određene kandidate.
Ovaj zakon o kome danas govorimo pozabavio se i pitanjem upravljanja ljudskim resursima, počev od člana 187. do 190. Vrlo važan segment u okviru ovog zakona, jer se pokazalo u praksi kao neminovno vođenje kadrovskih evidencija sposobnosti i strukturi zaposlenih kojima raspolaže autonomna pokrajina ili pak jedinica lokalne samouprave.
Inače, ovaj zakon morao bi da reši neadekvatno rešen postupak zasnivanja radnog odnosa, nepostojanja selekcije koja bi omogućila izbor najboljih kandidata, sistem zvanja koji je doveden u vezu sa klasifikacijom poslova, sistem napredovanja koji ne počiva na složenosti i odgovornosti poslova, odnosno na rezultatima rada, kao i sistemsku neuređenost profesionalnog razvoja karijere i karijerno napredovanje u službi.
Činjenica koja nam govori da ćemo imati stručniju i efikasniju lokalnu samoupravu je da je u budžetu Republike Srbije, u razdelu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, projektovano 800.000 dinara za naknadu članova Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.
Takođe, u ovom zakonu posebno mesto imaju članovi od 164. do 168, a odnose se na posebna prava službenika za čijim radom je prestala potreba. Ako jedinica lokalne samouprave bude ukinuta, a njene poslove preuzima druga jedinica lokalne samouprave, ona rešenjem preuzima i službenike iz jedinica lokalne samouprave koja je ukinuta i to na dan stupanja na snagu zakona o njenom ukidanju.
Čemu želim najpre ovde da obratim pažnju? Najpre koristim priliku da istaknem činjenicu da je neophodno voditi računa da isključimo mogućnost da dođe do situacije da nezadovoljni radnici koji ostanu bez posla nakon toga pokrenu tužbene zahteve i ukoliko imamo kršenje radne obaveze, onda se svakako spor rešava u korist lokalne samouprave.
Ali, ako imamo situaciju da smo se na neki način ogrešili se o zaposlenog onda će on podizanjem tužbenog zahteva napraviti veoma velike, da kažemo, iznose koje je sutra u obavezi lokalna samouprava da nadoknadi. Znači, samo želim da apelujem da kada dajemo otkaze i kada proglašavamo određena lica za tehnološke viškove, vodimo računa da svi zakonski uslovi budu maksimalno zadovoljeni.
U danu za glasanje, sa svojim kolegama iz poslaničke grupe SNS, svakako da ću podržati ovaj zakonski predlog. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, davanjem autonomije AP i lokalnoj samoupravi u proteklom vremenu, bili smo često svedoci da je taj posao bio često praćen netransparentnim procesima u političkom kadriranju, uključujući čak i prekovremeno zapošljavanje o kojem su moje kolege narodni poslanici iz SNS danas ovde govorili. I, ne samo to, nego dovođenje partijskog kadra, ali počesto neadekvatnim kvalifikacijama i nepotrebnim, odnosno kompetencijama koje nisu imali za rad u organima i službama, kako AP tako i u jedinicama lokalne samouprave.
Zato je donošenje ovog zakona o zaposlenima u AP i jedinicama lokalne samouprave jedan od preduslova i jedan od prvorazrednih zadataka za modernizaciju službi kako zaposlenih u AP tako i u lokalnoj samoupravi. To će, dame i gospodo narodni poslanici, pridoneti i modernizaciji naše zemlje za koju se zalaže, a i sprovodi predsednik Vlade Aleksandar Vučić i čitava Vlada, kao i čitava SNS.
Ova Vlada je nasledila zemlju od stranke bivšeg režima u katastrofalnom stanju. Zemlja je bila na ivici bankrotstva i kolapsa i jedino istinske reforme mogle su zemlju izvesti i izvući iz krize. Zato je predsednik Vlade još 27. aprila, gospodnje 2014. godine u svom ekspozeu na stranici pet rekao, citiram, jednu rečenicu – ukoliko, kao Vlada ne modernizujemo zemlju, izneverićemo Srbiju. Završen citat.
Poštovani narodni poslanici, posle uništavanja vitalnih funkcija države od strane bivšeg režima, posebno finansijskog i ekonomskog sistema, nije lako izvršiti modernizaciju odnosno reforme u Srbiji. Znao je to i predsednik Vlade pa je zato na istoj stranici rekao, citiram – svestan sam da će biti i onih koji će od početka rada nove Vlade nastaviti da govore protiv reformi, ali sam istovremeno i spreman da prihvatim na sebe sav teret težine reformi i duboko uveren da su posledice opstanka istog nepromenjenog stanja zastrašujuće za našu zemlju. Završen citat. To je zaista bila činjenica.
Prihvatio je teret reformi koje se sprovode i niko više ne može zaustaviti reforme koje sprovodi ova Vlada, a naša država će se izvući iz ponora u koju je dovela stranka bivšeg režima.
Zato je, gospodine potpredsedniče, ovaj zakon jedan od reformskih zakona, kako onih poslova koje smo poverili AP, tako i lokalnoj samoupravi. Sve u svemu, ovaj zakon će zaista biti jedan moderan zakon. On će striktno odrediti pravila ko sve može postati profesionalni službenik. Ova Vlada, na koncu i na kraju će biti zaista zabeležena u istoriji da je nakon 25 godina uvela zakonski red kod službenika u jedinicama lokalne samouprave.
Verujem da niko iz opozicionih poslaničkih klupa ne može ovo da negira. Naravno da ću ja, kao i moje kolege iz SNS, glasati za ovaj zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
Izvinjavam se, narodni poslanik Zoran Antić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Antić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, dosta je već rečeno o zakonu koji tretira zapošljavanje u lokalnim samoupravama i AP i rekao bih da smo u principu saglasni s tim i poslanici vlasti, i poslanici opozicije, da pred sobom imamo jedan dobar zakon i da on u suštini predstavlja kontinuitet reformske politike i onih obećanja koje je Vlada dala 2014. godine kada je i konstituisana, i da bitno pomaže u sređivanju stanja u javnoj upravi koje već dugi niz godina, rekao bih čak i decenijama, nije rešavano i u kojoj su se nagomilali brojni problemi.
Mislim da postoji ozbiljno nezadovoljstvo i samih građana, pa i privrede, kada je u pitanju stanje u lokalnoj samoupravi, pre svega, da mnogi smatraju da lokalne samouprave nisu dovoljno kompetentne, da su često spore ili nezainteresovane kada rešavaju probleme građana i sasvim sigurno ovaj zakon znači će bitan napredak u odnosu na stanje koje smo imali dosad.
Što se samog stanja tiče, naravno da tu ima i subjektivnih i objektivnih problema. S jedne strane prevelik uticaj politike, a s druge strane činjenica da kada je u pitanju regionalni razlog, postoje velike regionalne razlike između pojedinih delova Srbije i između opština i kapaciteta tih opština da stvaraju i imaju jednu lokalnu samoupravu koja može u potpunosti da odgovori interesima razvoja tih lokalnih samouprava.
Rekao bih da je zakon i zakonopisac i sama Vlada toga bila i te kako svesna i da su rešenja koja su data u ovom zakonu, baš u kontekstu rešavanja tih glavnih problema. Problema koji se odnose na depolitizaciju, znači definitivno bitno za građane da se zna, uvodi se javni i interni konkurs, znači, definiše se koje uslove u pojedinim zvanjima mora da ispunjava kandidat i omogućava se da se sve ono što se do sada dešavalo u lokalnoj samoupravi kada je u pitanju zapošljavanje u dobroj meri umanji, ne bih rekao da će sve moći preko noći, zato i postoji ministarstvo da kontroliše primenu ovog zakona, ali će situacija biti neuporedivo bolja nego što je bila u godinama koje su i za nas.
Ne bih mnogo o rešenjima koja su u ovom zakonu, rekao sam moje kolege su dosta već rekle o samom zakonu, ali mislim da je jako bitni da svi shvatimo da je dobra organizacija državne uprave, organizacija bukvalno na svim nivoima.
Ključ uspeha bilo koje države, bilo koje ekonomije i da je ono po čemu se pre svega uspešne zemlje zapada razlikuju od nas je baš to što imaju znatno bolju organizaciju u svim domenima. Prema tome, sam zakon i njegovo osnovni kvalitet je što u uvodi unifikaciju koja omogućava bolju organizaciju i bolju kontrolu lokalne samouprave. Znači, unifikaciju na nivou cele Srbije u svim lokalnim samoupravama kada je u pitanju sistem zvanja, kada su u pitanju poslovi koji se obavljaju kad su u pitanju sama radna mesta, njihov otpis i zahtevi koja ta radna mesta zahtevaju.
To je ono što omogućava da u nekom narednom periodu, naravno mislim na ministarstvo, možemo da vršimo jednu uporednu analizu lokalnih samouprava i da prepoznamo ona uska grla u pojedinim lokalnim samoupravama, tamo gde u pojedinim delovima lokalnih samouprava nemamo dobru ili dovoljnu kadrovsku strukturu ali i tamo gde imamo preveliki broj zaposlenih u kojoj ćemo moći da eventualno izvršimo izvrsnu racionalizaciju što se dakle rešava sistemski. Sve ono što su do sada bili problemi lokalne samouprave i što je jednostavno nepostojanje uvida u potpuno stanje od strane ministarstva se u dobrom delu eliminiše u ovom trenutku.
Dakle, želim na kraju da kažem da je ovo što smo započeli i što započinjemo ovim zakonom jedan proces koji će trajati, neće to moći preko noći, što je rekla i sama ministarka, ali, stvaramo sistem, sistem koji će dati, sasvim sigurno, rezultate, dati rezultate i kad su u pitanju finansijski efekti. Jer, kvalitetna uprava u lokalnoj samoupravi u svakom slučaju znači svrsishodnije trošenje i ovako skromnih sredstava na nivou lokalnih samouprava. Tu ima jako puno problema i verujem da ćemo i u tom smislu imati izvesna zakonska rešenja.
Želim da podržim ovaj zakon i da pozovem sve poslanike da budu konstruktivni u raspravi o amandmanima i da u što je moguće većem broju u Danu za glasanje sa što većim brojem glasova usvojimo ovaj zakon. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.
Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade, kolege poslanici, uvaženi građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, opštine Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš. Inače, u Skupštini Srbije predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, izabran sa liste Srpske napredne stranke. Govoriću o zakonu vezano za zaposlene u pokrajini i lokalnim samoupravama, pošto sam dugi niz godina bio i zamenik predsednika opštine i predsednik opštine Svrljig, tako da imam dosta iskustva vezano za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.
Kao što smo čuli, od 2005. godine do danas služio je Zakon o državnim službenicima. Sada konkretno ulazimo u postupak menjanja zakona, gde ćemo dati mogućnost da se određene novine stave, vezano za rad zaposlenih u lokalnim samoupravama i u pokrajini.
Mislim da je ovaj zakon prikladan, dobar i da ovim zakonom dobijamo mogućnost da se neke stvari koje do sada nisu bile definisane mogu rešiti. Ima mogućnosti i za zaposlene, za one koji su funkcioneri, imenovana, izabrana i postavljena lica, gde se sada daje mogućnost da ljudi po prvi put imaju i v.d. recimo, načelnika opštinske uprave. To su neke nove kategorije vezano u sferi ovog zakona. Imamo i obavezu određenih upošljenih ljudi, kada su vanredne situacije, kada su njihove obaveze, kako treba da rade, mogu da dobiju neka niža radna mesta u okviru svog znanja, tako da je ovaj zakon je stvarno kvalitetan i dobar zakon i daje mogućnost da se lakše i bolje funkcioniše u lokalnim samoupravama.
Govoriću vrlo kratko, vezano za rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Dolazim iz opštine Svrljig, u kojoj ima 22 radnika manje nego što ima potrebe i poštovali smo uvek sve ono – jedan radnik kod nas radi nekoliko tih poslova. Moj zadatak kao predsednika opštine i sada kao čoveka ovde u Skupštini koji predstavlja i opštinu Svrljig i ljude koji žive na selu i od sela jeste da pozovem sve one koji rade u lokalnim samoupravama, funkcionere i one ljude koji rade određene druge stvari, koji su dobili taj posao, da mnogo više moraju obraćati pažnju na one ljude koji dolaze kod njih, sa posebnim akcentom na ljude koji dolaze iz sela, seoskih naselja, da s tim ljudima moraju mnogo ozbiljnije raditi, prema njima moraju biti tolerantniji i sa osmehom moraju se rešavati problemi. Jer, svi koji su dobili taj posao, taj posao moraju da poštuju, za taj posao moraju da odgovaraju i po zakonu, a najviše zbog tih ljudi, zbog ljudi koji žive na selu, kažem sa akcentom, za one starije, da se njima posebno obrati pažnja i prema njima moraju biti mnogo pažljiviji.
Kao narodni poslanik, ja ću glasati za ovaj zakon i za set svih ostalih zakona, jer mislim da ćemo ovim zakonom dati mogućnost da lokalne samouprave i zaposleni u lokalnim samoupravama mnogo lakše i bolje rade, da za to imaju svu odgovornost. Ovim zakonom ćemo doprineti da lokalne samouprave i AP Vojvodina lakše funkcionišu. Još jednom ponavljam, ja ću kao poslanik glasati za ovaj zakon i set ostalih zakona i glasaću za ostale zakone koje je predložila i koje će predložiti Vlada Republike Srbije. Siguran sam da će Vlada, na čelu sa premijerom, gospodinom Vučićem, imati mogućnosti da nastavi ovim korakom, a i bržim, i u narednom periodu posle ovih pokrajinskih, lokalnih i parlamentarnih izbora.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.