Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Samo sam htela da pojasnim da ovde nema nimalo drugačijeg načina rešavanja, samo pojačavanja onih odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, jer je on, nažalost, još uvek slabo zaživeo u našem društvu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović, Jovan Marković, zajedno su podneli amandman kojim predlažu dodavanje naziva i novi član 19a.
Da li neko želi reč?
Na naslov glave, glavu i naslov i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na naslov i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović i Joovan Marković.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na glavu, naslov i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik dr Miroslav Marinković.
Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, član 31. glasi – službenik je dužan da izvrši usmeni nalog rukovodioca izuzev kada smatra da je nalog suprotan propisima ili pravilima struke, što saopštava rukovodiocu i da njegovo izvršenje može da prouzrokuje štetu, što pismenim putem saopštava rukovodiocu.
Naš amandman suštinski se odnosi na način saopštavanja i podnošenja, odnosno, zahteva, pisanog zahteva za neizvršenje naloga i glasi – službenik je dužan da izvrši usmeni nalog rukovodioca izuzev kada smatra da je nalog suprotan propisima ili pravilima struke ili da njegovo izvršenje može da prouzrokuje štetu, što pismenim putem saopštava bez odlaganja rukovodiocu, itd, itd.
U obrazloženju smo dobili da se amandman ne prihvata budući da se hitnost postupanja službenika u vezi izvršenja naloga podrazumeva, pa nije potrebno posebno isticati.
Ovde se ne radi o brzini, nego se radi o načinu i ono što je mnogo bitnije, što bih želeo da istaknem, znači taj neposredni rukovodilac može da poriče usmena upozorenja. Smatramo da pismenim upozorenjem se štiti i interes posla koji se obavi i izbegavaju štete koje bi mogle da nastanu.
Znači, ovde je u pitanju način, ne brzina. Mislim da nas niste razumeli, pa vas molim da razmotrite i prihvatite ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar dr Kori Udovički. Izvolite.

Kori Udovički

Da, možda obrazloženje nije do kraja jasno. Suština je da je složeno u radu da vi sada nalažete da svaki put kada neko treba da saopšti da nešto nije po propisima mora to da radi pismeno. Mi radimo, ništa ne sprečava izvršioca da to uradi ako treba, ali je suština da zaista mora kada je mogućnost prouzrokovanja štete. Radi se samo o operativnosti, u suštini. Suviše je složena materija da se zalazi u svaki korak na način na koji ste to predložili.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Miroslav Marinković.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Nije suviše, s obzirom na odgovornost i na ozbiljnost situacije. Vama rukovodilac može da poriče da je usmeno upozorio, da je dao takav nalog radniku ukoliko nastane šteta. Jedina zaštita za radnika je da ima pisani dokument, odnosno dokaz da je upozorio na to. Vaše je pravo da to ne prihvatite, ali to apsolutno nije ubeđenje i niste u pravu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov i član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović i Jovan Marković.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.
Član 32. govori o premeštaju i kaže: „Službenik je dužan da prihvati odgovarajuće radno mesto na koje je prema odredbama ovoga zakona trajno ili privremeno premešten“.
Mi smo priložili amandman na ovaj član, jer smatramo da se premeštaj službenika može sprovesti samo uz saglasnost službenika, osim u slučaju kada je izričito zakonom predviđeno drugačije. Ukoliko bi se prihvatilo rešenje ovog Predloga zakona prema kome je službenik dužan da prihvati premeštaj, a odredbe koje regulišu premeštaj nisu dovoljno precizne, mislimo da bi to otvorilo mogućnost zloupotreba.
Vi odbijate naš amandman i kažete da se radi o izuzetnim situacijama kada se zbog potrebe rada službenik premešta na drugo radno mesto, pa nije potrebna njegova saglasnost. Premeštaj službenika predstavlja deo ovlašćenja rukovodioca za organizovanje procesa rada. Takođe, premeštaj podrazumeva premeštaj na odgovarajuće radno mesto, te iz tog razloga nije potrebna saglasnost službenika. Mi se, naravno, ne slažemo sa time i mislimo da treba da prihvatite naš amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.